Deklaracja w sprawie konferencji dotyczącej Bliskiego Wschodu

Niemal tydzień temu skierowaliśmy do Pana Masouda Edrisi Kermanshahi, Ambasadora Islamskiej Republiki Iranu w Polsce, treść Deklaracji, którą publikujemy niżej.

Powodem było oświadczenie Pana Sekretarza Stanu USA Mike’a Pompeo o wyznaczenie Warszawy na miejsce odbycia  konferencji ws. Bliskiego Wschodu, która zaplanowana była jako nic innego jak konferencja wymierzona przeciwko Iranowi- suwerennemu państwu i narodowi. Spóźniona reakcja polskiego MSZ świadczyła, że decyzja sekretarza stanu USA była narzucona Polsce i Polakom w sposób urągający poszanowaniu zasad suwerenności państwa polskiego oraz narodowym interesom Polaków. Przyjęcie dyktatu USA przez prezydenta i rząd Polski deprecjonuje międzynarodową pozycję Polski, a zarazem izoluje Polskę wobec priorytetów polityki zagranicznej większości krajów europejskich, deklarujących wolę rzeczywistej współpracy z Iranem, atakowanym dyplomatycznie w celu stworzenia pretekstu do agresji militarnej na ten kraj  przez USA i Izrael. Może to grozić  eskalacją konfliktu i prowadzić do międzynarodowego konfliktu o nieprzewidywalnych skutkach.

Jeśli nie robi tego rząd i prezydent Polski, to naród polski poprzez aktywność swoich organizacji i środowisk narodowo-patriotycznych musi nie tylko zaprotestować, ale aktywnie przeciwdziałać wciąganiu Polski w imperialną wojnę sprzeczną z naszymi interesami oraz wbrew historycznie bardzo dobrym i zawsze przyjaznym stosunkom z narodem i państwem Iranu. 

Zapraszamy do podpisywania się pod niniejszą Deklaracją oraz do włączania się do dalszych działań, o których będziemy informować na bieżąco.

Paweł Ziemiński

Do Narodu Irańskiego i Jego Przywódców !
Do Polek i Polaków !
Do Europejskiej i Światowej Opinii Publicznej !

Irańczycy – dawni Persowie i Polacy – dawni Lechici, to członkowie wielkiej rodziny ludów aryjskich, indoeuropejskich.

Od niemal 550 lat Polska utrzymuje dyplomatyczne stosunki z Iranem. Jest to dowodem wielowiekowego, wzajemnego szacunku i woli współpracy.

Na przestrzeni tych blisko sześciu wieków Persja i Rzeczpospolita, Iran i Polska wielokrotnie potwierdzały swoją niezawodną przyjaźń oraz prawa do samostanowienia i suwerenności.

Te bezprzykładnie bardzo dobre relacje dwustronne wbrew woli Polaków, za sprawą ponadnarodowych, imperialnych sił mogą być zniszczone lub co najmniej wprowadzone na płaszczyznę prowokacji, konfliktu międzynarodowego i międzypaństwowego.

Wiele współczesnych państw posiada potężne arsenały broni strategicznej i taktycznej oraz techniczne możliwości ich użycia, czego skutki prowadziłyby do globalnej katastrofy ludzkości.

W tej sytuacji wydawałoby się, że świat nie ma alternatywy dla pokojowej koegzystencji, opartej na międzynarodowych negocjacjach dla znalezienia modelu pokojowego współistnienia narodów i państw, koegzystencji opartej na poszanowaniu równych praw do rozwoju, zgodnego z zasadami suwerenności, poszanowaniem narodowej tożsamości kulturowej oraz samodzielnie określanych celów rozwoju i służącej im narodowej polityki społeczno-gospodarczej.

Okazuje się jednak, że są siły, które dla swych egoistycznych, materialnych korzyści oraz patologicznej idei imperialnej dominacji i podboju, widzą w konfliktach wojennych sposób prowadzenia polityki oraz narzędzie narzucania własnych wartości i wymuszania własnych interesów.

Bliski Wschód i Azja Centralna od wielu lat są terenem ścierania się interesów suwerennych narodów i państw oraz światowych mocarstw reprezentujących interesy globalnych korporacji. Ten obszar jest terenem krwawych, ludobójczych działań wojennych, ale obecnie może być zarzewiem niekontrolowanego konfliktu światowego, w którym nie będzie zwycięzców i zwyciężonych, będą dziesiątki, a może i setki milionów ofiar i nieodwracalne straty materialne i środowiskowe.

Polska z uznaniem przyjmie rolę gospodarza dla międzynarodowej konferencji pokojowej, która stworzy warunki dla rozwiązania konfliktu na Bliskim Wschodzie w drodze wielostronnych, bezwzględnie respektowanych uzgodnień reprezentacji narodowych na najwyższym szczeblu. Naród polski – znający z własnych doświadczeń barbarzyństwa I i II wojny światowej, naznaczone milionami ofiar ludzkich i niemal całkowitym zniszczeniem majątku narodowego – poprze ideę takiej konferencji.

Z tych samych, wyżej wskazanych historycznych relacji z Iranem oraz doświadczeń i ofiar dwóch wojen światowych, Polacy są przeciwni organizowaniu na terenie Polski konferencji, która będzie zwrócona przeciwko Iranowi – suwerennemu państwu i narodowi.

Liczne polskie organizacje narodowe i środowiska patriotyczne przekazują jasny i czytelny sygnał do wszystkich Polaków, władz Iranu, władz Rzeczypospolitej Polskiej, a także rządom wszystkich państw na świecie, że społeczeństwo polskie jest przeciwne formule politycznej i celom przygotowywanej na 13-14 lutego 2019 r.,w Warszawie, tzw. Konferencji ws. Bliskiego Wschodu, która w skandalicznym trybie i formie została narzucona suwerennemu narodowi polskiemu.

Jeśli obecne władze w Polsce będą realizować projekt konferencji narzucony Polsce i Polakom przez Stany Zjednoczone AP, w osobie pana sekretarza stanu Mike’a Pompeo, to tym samym staną po stronie światowych żandarmów gwałcących zasady prawa międzynarodowego oraz naruszających niezbywalne prawa narodów do samostanowienia, suwerenności i pokojowego współistnienia.

Lista sygnatariuszy:

dr Paweł Ziemiński, przewodniczący partii Polska Patriotyczna

Dariusz Kosiur, wiceprzewodniczący partii Polska Patriotyczna

Zbigniew Okrasiński, członek zarządu partii Polska Patriotyczna

dr Nabil Al Malazi, wiceprzewodniczący partii Zmiana

dr Krzysztof Lachowski, prezes Stowarzyszenia Klub Inteligencji Polskiej

wiceadm. w st. spocz. Marek J. Toczek, wiceprezes Stowarzyszenia Klub Inteligencji Polskiej

Dariusz Brzozowiec, członek Stowarzyszenia Klub Inteligencji Polskiej

Stanisław Kolbusz, prezes Stowarzyszenia Ekosystem – Dziedzictwo Natury

Lech Jęczmyk – publicysta

Jerzy Truchlewski, Kongres Polski Suwerennej

Krzysztof Tołwiński, Federacja Gospodarstw Rodzinnych

Józef Kamycki, Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowych

Wojciech Mateńka, członek partii Polska Patriotyczna

Eugeniusz Zinkiewicz

Zdzisław Malinowski, radca prawny, działacz Ruchu Kresowego

Aleksander Szymczak, członek Klubu Inteligencji Polskiej

Adam Hamerski, literat

Eugeniusz Zienkiewicz

Ryszard Gradowski

Zbigniew Józef Krajewski

Andrzej Ruraż-Lipiński

Miłosz Sobolewski

gen. bryg. w st. spocz. Jan Morek

dr Marek Głogoczowski, pisarz, taternik, alpinista i himalaista

Krzysztof Kornatowicz

Ryszard Turbak

Andrzej Skorski, członek partii Polska Patriotyczna

Warszawa, 17 stycznia 2019 roku,

w 74 rocznicę wyzwolenia Warszawy – startej z ziemi przez zbrodniczy reżim hitlerowskich Niemiec i odbudowanej pracą Polaków

______________________________

To the Iranian People and His Leaders!
To Polish women and Poles!
For European and World Public Opinion!

Iranians – former Persians and Poles – former Lechites, are members of a great family of Aryan, Indo-European peoples.

For almost 550 years, Poland has been maintaining diplomatic relations with Iran. This is proof of centuries of mutual respect and the will to cooperate.

Over the past six centuries, Persia and Polish Commonwealth , Iran and Poland have repeatedly confirmed their reliable friendship and the right to self-determination and sovereignty.

These exceptionally good bilateral relations against the will of the Poles, due to the supranational imperial forces, can be destroyed or at least put on the plane of provocation, international and interstate conflict.

Many modern states possess powerful arsenals of strategic and tactical weapons and technical possibilities of their use, the effects of which would lead to the global catastrophe of humanity.

In this situation, it would seem that the world has no alternative to peaceful coexistence, based on international negotiations for finding a model of peaceful coexistence of nations and states, coexistence based on respect for equal rights to development, in accordance with the principles of sovereignty, respect for national cultural identity and self-determined goals development and the national socio-economic policy that is serving them.

It turns out, however, that there are forces that for their selfish, material benefits and the pathological idea of ​​imperial domination and conquest, see in war conflicts the way of conducting politics and a tool for imposing their own values ​​and forcing their own interests.

For many years, the Middle East and Central Asia have been the area of ​​clashing the interests of sovereign nations and states and global powers representing the interests of global corporations. This area is the area of ​​bloody, genocidal warfare, but now it can be the source of an uncontrolled world conflict, in which there will be no winners and losers, there will be tens and perhaps hundreds of millions of victims and irreversible material and environmental losses.

Poland will appreciate the role of the host for the international peace conference, which will create the conditions for resolving the conflict in the Middle East through multilateral, absolutely respected arrangements of national representations at the highest level. The Polish nation – familiar with the barbaric experiences of the First and Second World Wars, marked by millions of human sacrifices and the almost total destruction of national wealth – will support the idea of ​​such a conference.

From the same historic relations with Iran and the experiences and victims of two world wars, Poles are opposed to organizing a conference in Poland that will be directed against Iran – a sovereign state and nation.

Numerous polish national organizations and patriotic environments convey a clear and readable signal to all Poles, the authorities of Iran, the authorities of the Republic of Poland, and the governments of all countries in the world, that Polish society is against the political formula and aims being prepared on 13-14 February 2019, in Warsaw, the so-called Conference on the Middle East, which in scandalous mode and form was imposed on the sovereign Polish nation.

If the current authorities in Poland will carry out the conference project imposed on Poland and Poles by the United States of America, in the person of Secretary of State Mike Pompeo, they will stand on the side of world gendarmes violating the principles of international law and violating the inalienable rights of nations to self-determination, sovereignty and peaceful coexistence.

List of signatories:

Dr. Paweł Ziemiński, chairman of the Patriotic Poland party

Dariusz Kosiur, vice president of the Patriotic Poland party

Zbigniew Okrasiński, member of the board of the Patriotic Poland party

Nabil Al Malazi, vice president of the Changing party

Dr. Krzysztof Lachowski, president of the Polish Intelligence Club

Vice-Admiral at rest Marek J. Toczek, vice president of the Polish Intelligence Club

Dariusz Brzozowiec, member of the Polish Intelligence Club

Stanisław Kolbusz, president of the Ecosystem Association – Heritage of Nature

Jerzy Truchlewski, Polish Sovereign Congress

Krzysztof Tołwiński, Federation of Family Farms

Józef Kamycki, Confederation for Systemic Reforms

Wojciech Mateńka, a member of the Patriotic Poland party

Eugeniusz Zinkiewicz

Zdzisław Malinowski, legal adviser, activist of the Polish Eastern Borderlands

Movement

Aleksander Szymczak, member of the Polish Intelligence Club

Adam Hamerski, writer

Ryszard Gradowski

Zbigniew Józef Krajewski

Andrzej Ruraż-Lipiński

Miłosz Sobolewski

brigadier general in rest. Jan Morek

Dr. Marek Głogoczowski, writer, mountaineer, mountaineer and climber

Krzysztof Kornatowicz

Ryszard Turbak

Andrzej Skorski, a member of the Patriotic Poland party

Warsaw, January 17, 2019,

on the 74th anniversary of the liberation of Warsaw – taken from the earth by the criminal regime of Hitler’s Germany and rebuilt by the work of Poles

_________________________________

Иранскому народу и его лидерам!
Полькам и полякам! (Полякам!)
Европейской и мировой общественности!

Иранцы – бывшие персы и поляки – бывшие лехиты, являются членами большой семьи арийских, индоевропейских народов.

На протяжении почти 550 лет Польша поддерживает дипломатические отношения с Ираном. Это является доказательством многовекового взаимного уважения и стремлению к сотрудничеству.

За последние почти шесть веков Персия и Речь Посполитая, Иран и Польша неоднократно подтверждали свою надежную дружбу и право на самоопределение и суверенитет.

Эти исключительно добрые двусторонние отношения вопреки воле поляков могут быть уничтожены или, по крайней мере, сдвинуты в плоскость провокаций, международных и межгосударственных конфликтов наднациональными имперскими силами.

Многие современные государства обладают мощным арсеналом стратегического и тактического оружия и техническими возможностями его использования, последствия могут привести человечество к глобальной катастрофе.
В такой ситуации может показаться, что мир не имеет альтернативы мирному сосуществованию, основанному на международных переговорах по поиску модели мирного сосуществования народов и государств, сосуществования, основанного на уважении равных прав на развитие, в соответствии с принципами суверенитета, уважением национальной культурной самобытности и целями развития, которые определяются национальной общественно-экономической политикой.

Оказывается, однако, что есть силы, которые ради своих корыстных, материальных выгод и патологической идеи имперского господства, видят военные конфликты способом ведения политики и инструментом навязывания своих собственных ценностей и отстаивания своих собственных интересов.

В течение многих лет Ближний Восток и Центральная Азия являются местом столкновения интересов независимых народов и суверенных государств, а также мировых держав, представляющих интересы глобальных корпораций. Это пространство является территорией кровопролитных военных действий, а теперь оно может стать очагом неконтролируемого глобального конфликта, в котором не будет победителей и проигравших, будут десятки и, возможно, сотни миллионов жертв и непоправимые материальные и экологические потери.
Польша с признанием будет ценить роль принимающей стороны международной мирной конференции, которая создаст условия для разрешения конфликта на Ближнем Востоке посредством многосторонних, абсолютно уважаемых договоренностей национальных представительств на самом высоком уровне. Польский народ, знающий на собственном опыте варварство Первой и Второй мировых войн, понесший миллионные человеческие жертвы и почти полностью утратившим национальное достояние, поддержит идею такой конференции.

Исходя из исторических отношений с Ираном и опыта, жертв двух мировых войн, поляки выступают против организации в Польше конференции, которая будет направлена против Ирана – суверенного государства и народа.

Многочисленные польские национальные организации и патриотическая среда передают всем полякам, властям Ирана, властям Республики Польша и правительствам всех стран мира четкий и ясный сигнало том, что польское общество выступает против политической формулы и целей, подготовленной на 13-14 февраля 2019 г., в Варшаве, так называемой Конференции по Ближнему Востоку, которая в скандальном порядке и форме была навязана суверенному польскому народу.

Если нынешние власти Польши будут реализовывать проект конференции, навязанный Польше и полякам Соединенными Штатами Америки в лице господина государственного секретаря Майкла Помпео, то тем самым они встанут на сторону мировых жандармов, которые нарушают принципы международного права и нарушают неотъемлемые права наций на самоопределение, суверенитет и мирное сосуществование.

Список подписавшихся:

д-р Павел Земиньски, председатель партии Патриотическая Польша

Дариуш Косюр, вице-президент партии Патриотическая Польша

Збигнев Окрасинский, член правления партии Патриотическая Польша

Набиль Аль Малази, вице-президент партии Изменение

Адмирал в покое, Марек Ежи Точек, Клуб польской интеллигенции

Ежи Трухлевский, Польский Суверенный Конгресс

Юзеф Камицкий, Конфедерация системных реформ

Войцех Матенька, член партии Патриотическая Польша

Евгений Зинкевич

Кшиштоф Толвински, Федерация семейных ферм

Юзеф Камицкий, Конфедерация системных реформ

Войцех Матенька, член партии „Отечественная Польша”

Евгений Зинкевич

Здислав Малиновский, юрист, активист движения Восточные Креси

Александр Шимчак, член Клуба польской интеллигенции

Адам Хамерски, писатель

Рышард Градовски

Збигнев Юзеф Краевский

Анджей Рурас-Липиньски

Милош Соболевски

ген. бриг. в покое Ян Морек

д-р Марек Глогочовский, писатель и альпинист

Кшиштоф Корнатович

Рышард Турбак

Анджей Скорски, член партии Патриотическая Польша

Польские Пограничья

Варшава, 17 января 2019 года

в 74-ю годовщину освобождения Варшавы – снятой с земли преступным режимом гитлеровской Германии и восстановленной работой Поляков

Opublikowano za: https://wiernipolsce1.wordpress.com/2019/01/24/deklaracja-w-sprawie-konferencji-dotyczacej-bliskiego-wschodu/

Od Redakcji KIP:

Powyższa deklaracja, której  sygnatariuszem jest także  Stowarzyszenie Klub Inteligencji Polskiej, została przesłana do ambasad: Iran, USA, Rosja, Prezydent RP, Premier RP, MSZ RP, PAP, IRNA, RIA Novosti, ITAR TASS, New York Times, AgencjaXinhua, AFP, Deutsche Welle, Die Welt i innych.

Najświeższa informacja kula Lis 68 24.01.2019 20:28:19 z portalu www.neon24.pl, ( za theguardian.com)  poniżej, że Konferencji nie będzie. Albo też zmieniono formułę by ukryć zamiar i ograniczyć zagadnienia do całego Bliskiego Wschodu, a zwłaszcza Syrii, ponieważ niewiele znaczących państw zadeklarowało swój udział w tym wojennym przedsięwzięciu.   

kula Lis 68: Nieoficjalnie: Konferencji ws. Iranu w Polsce nie będzie. USA wycofuje się po protestach. Nieoficjalnie: Konferencji ws. Iranu w Polsce nie będzie! USA wycofuje się z konferencji w Polsce po protestach! Tak podaje The Guardian. Europejskie naciski zmusiły Stany Zjednoczone do wycofania się z planów przeprowadzenia dwudniowej konferencji w Polsce poświęconej budowie globalnej koalicji przeciwko Iranowi. Konferencja jest obecnie opisywana jako szeroka sesja burzy mózgów na temat Bliskiego Wschodu. Ogłaszając szczyt na początku tego miesiąca, amerykański sekretarz stanu, Mike Pompeo, wyraźnie powiedział, że celem szczytu jest skupienie się na wpływie Iranu i terroryzmie w regionie. Więcej informacji wkrótce.

Źródło: theguardian.com

Ps… Czyli krótko mówiąc. Rządzący zostali z ręką w nocniku. Czyli przecwelono Polaka nawet go nie dotykając. Bo smród na cały świat pozostał…Tylko zrobiliśmy sobie gnoju u Irańczyków. Może czas skończyć z takim nieuzasadnionym wasalstwem. Czy nie potrafimy mieć własnego zdania? Wycofaliśmy się już rakiem z wielu postulatów. Teraz ściągamy wojska amerykańskie na własną zgubę. Lepiej by było powoli odbudować nasze wojsko, wtedy nie prowokowałoby Rosjan. Amerykańskie zawsze będzie odbierane jako agresor.

 

Nie bez znaczenia dla zaistniałej sytuacji było wezwanie Rady Bezpieczeństwa ONZ  przez Stałego Przedstawiciela Syryjskiej Republiki Arabskiej przy ONZ Bashara Jaafari do przyjęcia środków mających na celu powstrzymanie rażącego łamania suwerenności Syrii przez państwo żydowskie, Jaafari oskarżył Francję, Wielką Brytanię i USA – wszystkich stałych członków światowego ciała – o aprobatę izraelskiej agresji z pogwałceniem ich odpowiedzialności za „utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa zgodnie z prawem międzynarodowym. „

Bashar Jaafari powiedział, że nadszedł czas, aby Rada Bezpieczeństwa ONZ podjęła działania mające na celu powstrzymanie stałych izraelskich ataków na terytorium Syrii, dodając, że Damaszek może skorzystać z prawa do samoobrony i odpowiedzieć na Izraelski atak na lotnisko w Damaszku z symetrycznym uderzeniem na lotnisku w Tel Awiwie”.

„Czy nie jest to właściwy czas, aby ta rada podjęła niezbędne kroki, aby powstrzymać powtarzającą się izraelską agresję na terytorium mojego kraju, czy też powinniśmy zwrócić uwagę twórców wojennych w tej radzie na korzystanie z naszego prawowitego prawa do samorealizacji? obronić i zareagować na izraelską agresję na lotnisku w Damaszku, uruchamiając agresję na lotnisku w Tel Awiwie?” Jaafari powiedział podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ na temat sytuacji na Bliskim Wschodzie

Źródło: https://www.veteranstoday.com/2019/01/23/syria-threatens-to-strike-tel-aviv-airport-unless-unsc-acts-against-israels-impunity/

Tłumacz automatyczny: https://translate.google.com/translate?hl=pl&sl=en&u=https://www.veteranstoday.com/&prev=search

Comments

 1. nanna says:

  Deklaracja wspaniała. Ale co z tego, jeżeli nie całkiem?

  Podkreślając wielowiekową przyjaźń z Iranem i przemilczając udział Związku Radzieckiego – siłami Armii Czerwonej – w wyzwoleniu Warszawy Deklaracja ta wydaje się być nie taką, jaka być powinna.

  A wysyłanie takiej Deklaracji także do placówek Federacji Rosyjskiej jest nie na miejscu. Rosja nie będzie mogła takiej Deklaracji poprzeć, ponieważ musiała by się zgodzić co do tego, iż ZSRR – którego sukcesorem jest FR – nie był stroną zwycięską w II. wojnie światowej i nie miał przeważającego udziału w wyzwoleniu Polski, a więc i Warszawy 17. stycznia przed 74 laty.

  Budujące jest to, że tak wielu Polaków pod Deklaracją się podpisało.
  Deprymujące jest jednakże, że ci sami Polacy ugięli się pod presją zakłamywania historii z urzędu, czyli stanęli po stronie wrogów Rosji.
  Tak to wygląda naprawdę.
  Szkoda.

  „w 74 rocznicę wyzwolenia Warszawy – startej z ziemi przez zbrodniczy reżim hitlerowskich Niemiec i odbudowanej pracą Polaków”

  – gdyby Armia Czerwona Warszawy nie wyzwoliła, Polacy nie mogli by Warszawy odbudować. I bez wsparcia materiałowego ze strony ZSRR taka odbudowa również by się nie udała.

Wypowiedz się