Templariusze wrócili do sancta sanctorum monoteizmu po 711 latach

Templariusze

Benjamin Fulford raport z 26 lutego 2018 r.

 Po raz pierwszy od piątku, 13 października 1307, Templariusze zostali ponownie zaproszeni do Sancta Sancotrum monoteizmu, zgodnie ze źródłami templariuszy i Loggią P2.

Quindi, un’ingiustizia di 711 anni, che ha dato origine alla superstizione del venerdì 13, è stata finalmente affrontata.

W związku z tym w końcu zajęto się niesprawiedliwością 711 lat, która doprowadziła do przesądu z piątku 13.

Questo è solo un altro segno del fatto che stiamo vivendo eventi che possono essere descritti solo come biblici.

Jest to kolejna oznaka faktu, że doświadczamy wydarzeń, które można opisać jedynie jako biblijne.

Ricorda che nel febbraio 2016 le chiese romane e russe hanno serrato il loro scisma millenario.

Pamiętajcie, że w lutym 2016 r. Kościoły rzymskie i rosyjskie zamknęły swoją tysiącletnią schizmę.

Gli scismi musulmano, ebraico e cristiano saranno prossimi alla fine?

 Czy schizma muzułmańska, żydowska i chrześcijańska będą bliskie końca?

Forse lo scopriremo presto.

Może wkrótce się dowiemy.

Ad ogni modo, ora i Templari si uniranno ai Cavalieri di Malta , e questo ” fornirà l’accesso ai Templari nel Vaticano „, secondo Andrew Heim , del Sovrano Ordine Militare del Tempio di Gerusalemme , alias Templari .

Jednak Templariusze przyłączą się teraz do Rycerzy Maltańskich , cozapewni dostęp do templariuszy w Watykanie „, według Andrzeja Heima , z Suwerennego Wojskowego Zakonu Świątyni Jerozolimskiej , znanego też jako Templari .

Inoltre, ai Templari verrà dato ” accesso al sancta sanctorum delle religioni abramitiche, eguale all’accesso del controverso Priorato di Sion reso popolare dal romanzo di Dan Brown : Codice Da Vinci … „dice Heim.

Ponadto Templariusze otrzymają ” dostęp do sancta sanctorum religii Abrahama, równy dostępowi do kontrowersyjnego Priory of Sion spopularyzowanego przez powieść Dana Browna: Kod Da Vinci … ” Heim mówi.
http://www.chevaliersfideles.com/international-news-2018 http://www.chevaliersfideles.com/international-news-2018

Questo evento è solo l’ultimo segno di un fondamentale cambio di direzione per la civiltà occidentale, che si allontana dalla guerra diretta verso la pace e lo sviluppo, secondo queste fonti.

To wydarzenie jest tylko ostatnim znakiem zasadniczej zmiany kierunku zachodniej cywilizacji, która odchodzi od wojny i ukierunkowuje się na pokój i rozwój, zgodnie z tymi źródłami.

Se tutto andrà bene, presto saranno messi a disposizione trilioni di dollari sia per pagare il debito del governo degli Stati Uniti sia per il settore privato, oltre a finanziare una massiccia campagna per porre fine alla povertà, fermare la distruzione ambientale e trasformare il pianeta Terra nel destinato paradiso, dicono le fonti.

Jeśli wszystko pójdzie dobrze, wkrótce zostaną udostępnione tryliony dolarów, aby spłacić dług rządu USA i sektor prywatny, a także sfinansować masową kampanię mającą na celu położenie kresu ubóstwu, powstrzymanie zniszczenia środowiska i przekształcenie planety Ziemi, w zamierzonym raju źródła mówią.

Questi argomenti vengono discussi pubblicamente dai leader occidentali e riportato dai media corporate .

Te tematy są publicznie dyskutowane przez zachodnich przywódców i podawane przez korporacyjne media .

Un propmemoria , lo leggi nel link sotto.

Notatka, przeczytaj w linku poniżej.
Fulford - Trumphttps://www.cnbc.com/2018/02/18/us-japan-india-australia-mull-alternative-to-chinas-belt-and-road.html https://www.cnbc.com/2018/02/18/us-japan-india-australia-mull-alternative-to-chinas-belt-and-road.html

Fulford RotszyldL’alleanza terrestre che lotta per liberare l’umanità dalla schiavitù del debito babilonese sta vincendo anche su più fronti, con i vertici cabalisti satanici che muoiono, scompaiono o perdono potere a un ritmo accelerato.

Ziemski sojusz, który walczy o uwolnienie ludzkości od niewoli babilońskiego długu, wygrywa także na kilku frontach, a szatańscy kabaliści, którzy umierają, znikają lub tracą władzę w przyspieszonym tempie.

Fonti della CIA stanno confermando, ad esempio, che Jacob Rothschild (img a Dx)… è stato ucciso da un attacco suicida sul suo elicottero nell novembre dello scorso anno.

Źródła CIA potwierdzają na przykład, że Jacob Rothschild (img do Dx) został zabity przez atak samobójczy na swój helikopter w listopadzie zeszłego roku.

Se questo è vero, si unisce a David Rockefeller , Zbigniew Brzezinski, George Soros e molti altri leader del vecchio regime in rovina.

Jeśli to prawda, dołącza do Davida Rockefellera , Zbigniewa Brzezińskiego, George’a Sorosa i wielu innych przywódców starego zrujnowanego reżimu.

Il più alto satanista al potere è ora Benyamin Netanyahu di Israele , che viene accusato di vari reati di corruzione e molto probabilmente verrà giustiziato prima di poter testimoniare sui suoi numerosi crimini di guerra come l’attacco di massa di Fukushima in Giappone.

Najwyższym satanistą władzy jest teraz Beniamin Netanjahu z Izraela , który jest oskarżony o różne zbrodnie korupcyjne i najprawdopodobniej zostanie stracony, zanim będzie mógł zeznawać o swoich licznych zbrodniach wojennych, takich jak masowy atak w Fukushimie w Japonii.

Con la maggior parte dei cabalisti di alto livello fuori dal campo, quelli di livello inferiore , ora, vengono presi di mira.

W przypadku większości kabalistów wysokiego szczebla nieumiejętni kabaliści są teraz celem.

Ecco perché il magnate del casinò Steve Wynn (Weinberg) è stato costretto a dimettersi, apparentemente per motivi di molestie sessuali, riferiscono fonti del Pentagono.

Dlatego magnat kasyna Steve Wynn (Weinberg) został zmuszony do rezygnacji, najwyraźniej ze względu na molestowanie seksualne, podały źródła Pentagonu.

Ora Mark Cuban , il miliardario proprietario dei Dallas Mavericks , è ” stato esposto per aver consentito una cultura misogina e corrosiva, e potrebbe essere sospeso per tutta la vita e costretto dalla NBA a vendere la squadra di basket „, dicono le fonti.

Teraz Mark Cuban , właściciel miliardera Dallas Mavericks , zostałujawniony za dopuszczenie mizoginicznej i korodującej kultury i może zostać zawieszony na całe życie i zmuszony przez NBA do sprzedaży drużyny koszykówki „, podają źródła.

Un’altra coppia di cabalisti in difficoltà è la senatrice Dianne Feinstein della California, che non è riuscita a ottenere l’approvazione dal suo partito per candidarsi alla rielezione.

Kolejną parą zmartwionych kabalistów jest senator Dianne Feinstein z Kalifornii, której nie udało się uzyskać aprobaty ze strony partii na reelekcję.

Le fonti del Pentagono e della P2, tra gli altri, dicono che la rimozione dei capi della cabala, maggiori e minori, coincide con la crescente evidenza che una sorta di guerra spaziale segreta che è stata intrapresa per liberare questo pianeta.

Źródła Pentagonu i P2, między innymi, mówią, że usunięcie wodzów kabały, major i minor, zbiega się z rosnącym dowodem na tajną wojnę kosmiczną podjętą w celu uwolnienia tej planety.

Fonti del Pentagono, per esempio, stanno dicendo che la ” flotta spaziale della cabala è stata distrutta nel Nevada „.

Źródła Pentagonu na przykład mówią, że ” flota kosmicznych kabalów została zniszczona w Nevadzie „.

Un video che mostra una parte di questa distruzione riportata può essere visto qui:

Film pokazujący część tego zgłoszonego zniszczenia można obejrzeć tutaj:
https://www.youtube.com/watch?v=xEmNLadC144&feature=youtu .essere https://www.youtube.com/watch?v=xEmNLadC144&feature=youtu.

Inoltre, una base di sottomarini in Papua , Nuova Guinea è stata distrutta da armi a energia diretta e gli è stato ” impedito di scatenare la caldera di Yellowstone” , dicono le fonti.

Ponadto baza okrętów podwodnych w Papui w Nowej Gwinei została zniszczona przez broń bezpośrednią i ” nie udało się uwolnić kaldery Yellowstone” , podały źródła.

Questa è stata la base da cui è stato messo in scena l’attacco nucleare e tsunami di Fukushima dell’11 marzo 2011 in Giappone.

To była podstawa, na której wystawiono atak nuklearny Fukushimy i tsunami z 11 marca 2011 roku w Japonii.

Uno sguardo all’epicentro del terremoto, 6.08 S e 142.70 E su Google Earth, rivela alcuni oggetti piuttosto strani.

Spojrzenie na epicentrum trzęsienia ziemi, 6.08 S i 142,70 E na Google Earth, ujawnia dość dziwne obiekty.

Il Regno Unito, che è noto come zona asismica, ha subito 21 terremoti negli ultimi 50 giorni ei sismografi recano i segni distintivi di terremoti artificiali .

Fulford Sztuczne trzęsienia ziemi w Wielkiej Brytanii

Zjednoczone Królestwo, znane jako strefa Asism, poniosło 21 trzęsień ziemi w ciągu ostatnich 50 dni, a sejsmografy charakteryzują się sztucznymi trzęsieniami ziemi .

Fonti del Pentagono dicono che i terremoti sono causati dalla continua distruzione delle basi sotterranee della cabala in Galles e in Irlanda.

Źródła Pentagonu twierdzą, że trzęsienia ziemi są spowodowane dalszym niszczeniem podziemnych baz kabalowych w Walii i Irlandii. https://www.express.co.uk/news/uk/923237/uk-earthquakes-twenty-one-fifty-days-british-geological-survey https://www.express.co.uk/news/uk/923237/uk-earthquakes-twenty-one-fifty-days-british-geological-survey

Inoltre, i funzionari del servizio segreto dell’intelligence canadese affermano che i post ” Q ” anonimi che sono stati esaminati ora da 20 milioni di persone fanno parte di una battaglia di intelligence militare contro lo stato profondo .

Ponadto urzędnicy kanadyjskiej służby wywiadowczej twierdzą, że anonimowe posty ” Q „, które zostały zbadane przez 20 milionów ludzi, są częścią bitwy wywiadu wojskowego przeciwko głębokiemu państwu .

Dice che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si sta preparando per la divulgazione del programma spaziale segreto.

Mówi, że prezydent USA Donald Trump przygotowuje się do ujawnienia tajnego programu kosmicznego.

Gli articoli a questi link supportano qui sotto:

Artykuły w tych linkach obsługują poniżej:

Fulford - kody zamierzeń

http://exopolitics.org/president-trump-validates-qanon-how-will-ufo-ssp-disclosure-happen/ http://exopolitics.org/president-trump-validates-qanon-how-will-ufo-ssp-disclosure-happen/
https://qanonposts.com/ https://qanonposts.com/

In ogni caso, tornando qui sulla terra, l’ultimo evento di messa in scena dalla cabala negli Stati Uniti si sta trasformando in un grave disastro per la cabala ei loro mezzi di propaganda, mentre la storia si dipana nonostante i disperati tentativi della CNN e di Google di censurare la verità sugli attori della crisi, ecc.

Tak czy owak, wracając tu na Ziemię, ostatnia impreza kabała w Stanach Zjednoczonych staje się poważną katastrofą dla kabały i ich propagandowych mediów, a historia rozwija się pomimo desperackich prób CNN i Google cenzuruje prawdę na temat aktorów kryzysu itp.

” L’attacco di False Flage alla Highland Parkland prevalentemente ebraica, le cui vittime tra l’altro non esistono secondo i registri pubblici, è stato un altro tentativo di criminalizzare e levare le armi in mano hai cittadini americani „, secondo una fonte ebrea della CIA.

Atak Fałszywy Flage na przeważnie żydowski Highland Parkland , którego ofiary przypadkowo nie istnieją zgodnie z publicznymi zapisami, był kolejną próbą kryminalizacji i podnoszenia broni w rękach obywateli amerykańskich, zgodnie z żydowskim źródłem w CIA.

La fonte spiega che non sono riusciti a trovare i certificati di nascita delle cosiddette vittime.

Źródło wyjaśnia, że ​​nie mogli znaleźć aktów urodzenia dla tak zwanych ofiar.

” La distrazione della contraerea della cabala è fallita, mentre le multinazionali come MetLife, Chubb, United Airlines, Delta Airlines e Hertz che hanno scaricato l’ NRA dopo le riprese di Parkland potrebbero affrontare massicci boicottaggi dai proprietari di armi non-NRA e veterani militari, e l’NRA aumenta ancora di più i suoi membri „, aggiungono le fonti del Pentagono.

Rozproszenie kabałowych samolotów przeciwlotniczych zawiodło, a firmy wielonarodowe, takie jak MetLife, Chubb, United Airlines, Delta Airlines i Hertz, które pobrały NRA po filmowaniu Parklandu, mogą stanąć w obliczu masowych bojkotów ze strony właścicieli broni nie-NRA i weteranów wojskowych , a NRA jeszcze bardziej zwiększa swoich członków „dodały źródła Pentagonu.

Inoltre, ” con un ceffone ben assesstato alla frivola legislazione israeliana, la Corte Suprema degli Stati Uniti , nella controversia di Rubin contro l’Iran, condanna del 8-0 dice che le vittime ebree di un attentato suicida a Gerusalemme del 1997 non possa richiedersi indennizzo all’Iran sequestrandone i suoi oggetti museali a Chicago ” da sottolineare.

Co więcej, ” przy pomocy klapsa polecanego frywolnemu ustawodawstwu izraelskiemu, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych , w sporze Rubina przeciwko Iranowi, potępia 8-0 mówi, że żydowskie ofiary zamachu samobójczego w Jerozolimie w 1997 roku nie mogą żądać odszkodowanie dla Iranu za przejęcie jego obiektów muzealnych w Chicago „.

La cabala sta anche perdendo su molti altri fronti nella guerra finanziaria.

Cabal traci także na wielu innych frontach wojny finansowej.

L’ultima mossa contro di loro è stata l’emissione di una criptovaluta sostenuta dal petrolio del Venezuela , che ha già raccolto $ 735 milioni per quel paese nel suo primo giorno di prevendita.

Ostatnim krokiem przeciwko nim była kwestia kryptowaluty wspieranej przez olej Wenezueli , która już w pierwszym dniu przedsprzedażnym zebrała już 735 milionów dolarów za ten kraj. „

Deve essere una mossa intelligente da parte di Maduro, poiché sta rendendo molto nervoso lo stato profondo „, ha sottolineato una fonte della CIA.

” Musi to być inteligentne posunięcie Maduro, ponieważ bardzo głęboko denerwuje stan „, mówi źródło CIA.

Fulford kod tajny

https://sputniknews.com/world/201802261061987516-menendez-us-venezuela-petro/ https://sputniknews.com/world/201802261061987516-menendez-us-venezuela-petro/

Anche la Russia e la Turchia si stanno preparando a emettere criptovalute come mezzo per contrastare le sanzioni statunitensi, osserva la fonte della CIA.

Rosja i Turcja przygotowują się również do wydawania kryptowalut w celu przeciwdziałania amerykańskim sankcjom, mówi źródło CIA.

Con l’ ASEAN si sta muovendo per nazionalizzare le banche centrali di proprietà delle cabala e la Cina che inizia il trading sul futures del petrolio con lo Yuan sostenuto dall’oro, ben presto solo il Giappone, Israele e parte degli Stati Uniti resteranno ancora sotto una qualsiasi forma di controllo finanziario della cabala .

Wraz z ASEAN zmierza się do nacjonalizacji banków centralnych będących własnością kabały i Chin, które rozpoczynają handel kontraktami terminowymi na ropę naftową za pomocą złotego juana, już wkrótce tylko Japonia, Izrael i część Stanów Zjednoczonych pozostanie poniżej jakąkolwiek formę kontroli finansowej kabały .

Il governo militare negli Stati Uniti continuerà a combattere contro la cabala fino a quando non sarà completamente sconfitta, promettono fonti del Pentagono.

Fulford - prywatne więzieniaRząd wojskowy w Stanach Zjednoczonych będzie nadal walczył przeciwko kabale, dopóki nie zostanie całkowicie pokonany, obiecują źródła Pentagonu.

Quando vedremo un giubileo annunciato e portato a termine, sapremo allora che il popolo americano sarà finalmente liberato .

Kiedy zobaczymy ogłoszony i zakończony jubileusz, dowiemy się, że naród amerykański wreszcie zostanie wyzwolony .

In questo momento, però, 77 milioni di americani sono perseguitati da esattori privati ​​e molti sono stati incarcerati in prigioni private per debiti di soli $ 28 , secondo l ‚American Civil Liberties Union .

W tym czasie jednak 77 milionów Amerykanów jest prześladowanych przez prywatnych komorników, a wielu zostało uwięzionych w prywatnych więzieniach za długi w wysokości zaledwie 28 USD , jak podaje American Civil Liberties Union .

Perché questi collezionisti di debito non vengono arrestati?

Dlaczego nie są aresztowani ci komornicy?

Perché gli schiavi nella rete privata della prigione non vengono liberati?

Dlaczego nie uwalnia się niewolników w prywatnej sieci więzienia?

https://www.veteranstoday.com/2018/02/21/thousands-of-americans-jailed-for-debts-chased-by-private-collectors/ https://www.veteranstoday.com/2018/02/21/thousands-of-americans-jailed-for-debts-chased-by-private-collectors/

Una nota finale, possiamo segnalare questa settimana che la White Dragon Society (WDS) è ora impegnata in negoziati di alto livello con il complesso militare-industriale USA , i massoni della P2 , le Società Segrete Asiatiche , i Russi e altri per preparare il pianeta alla liberazione finale dalla cabala .

Ostatnia uwaga, możemy zgłosić w tym tygodniu, że Towarzystwo Białego Smoka (WDS) prowadzi obecnie negocjacje na wysokim szczeblu z amerykańskim kompleksem wojskowo-przemysłowym , P2 Masonami, azjatyckimi tajnymi stowarzyszeniami , Rosjanami i innymi w celu przygotowania planety do ostatecznego wyzwolenia z kabały .

Sebbene ci siano molte cose che non possiamo rendere pubbliche in questo momento, possiamo dire che migliaia di miliardi di dollari saranno messi a disposizione dei paesi occidentali per ripulire dal loro mal-operato.

Chociaż jest wiele rzeczy, których nie możemy upublicznić w tym momencie, możemy powiedzieć, że biliony dolarów zostaną udostępnione krajom zachodnim w celu ich złego oczyszczenia.

Possiamo anche dire che non ci sarà alcuna moneta unica mondiale , e che non ci sarà alcun governo mondiale fascista .

Możemy również powiedzieć, że nie będzie jednej światowej waluty i że nie będzie faszystowskiego rządu światowego .

Tuttavia, al WDS è stato detto che se l’umanità non raggiungerà la pace nel mondo, la quarantena sul pianeta terra non sarà revocata.

Jednak WDS powiedziano, że jeśli ludzkość nie osiągnie pokoju na świecie, kwarantanna na planecie Ziemi nie zostanie odwołana.

Questo è il motivo per cui è importante per l’intero pianeta raggiungere la riunificazione coreana e porre fine al conflitto israelo-palestinese.

Dlatego dla całej planety ważne jest zjednoczenie Korei i zakończenie konfliktu izraelsko-palestyńskiego.

Se giochiamo bene le nostre carte, ciò che si svolgerà nel prossimo anno sarà qualcosa su cui gli storici scriveranno per migliaia di anni.

Jeśli dobrze zagracie nasze karty, to, co nastąpi w przyszłym roku, będzie czymś, co historycy będą pisać od tysięcy lat.

Abbiamo una reale possibilità di porre fine a migliaia di anni di schiavitù umana e di iniziare una nuova era.

Mamy realną szansę na zakończenie tysięcy lat ludzkiego niewolnictwa i rozpoczęcie nowej ery.

Opublikowano za: http://sadefenza.blogspot.it/2018/02/i-cavalieri-templari-ricondotti-al.html http://sadefenza.blogspot.it/2018/02/i-cavalieri-templari-ricondotti-al.html

Tłumaczenie:https://translate.google.com/translate?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.pl&sl=it&sp=nmt4&u=http://sadefenza.blogspot.it/2018/02/i-cavalieri-templari-ricondotti-al.html&xid=25657,15700021,15700105,15700124,15700149,15700168,15700201

Wypowiedz się