TEST GMO dla rządu „Prawa i Sprawiedliwości”

GMO Wielu_Polakow_przeciwnych_5524696
Szanowni Państwo,
Koniecznie musimy doprowadzić do zmiany w ustawie o GMO(*) w której są BARDZO kontrowersyjne zapisy OTWIERAJĄCE Polskę na uprawy GMO.
TO OSTATECZNA ROZGRYWKA. PiS chce wprowadzić dziurawe prawodawstwo, które przerzuca odpowiedzialność z korporacji na rolników i konsumentów i doprowadzi do zanieczyszczenia polskich pól przez GMO!
Wspomniany projekt przeczy wieloletnim obietnicom PiSu, który niejednokrotnie deklarował wprowadzenie bezwarunkowego zakazu upraw GMO. Łamie konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia i środowiska, wolności i własności. Wyślij list do posłów z PiS, dzwoń do nich w tej sprawie.
UWAGA! Przypominamy, że kolejne  posiedzenie łączonych komisji w sprawie ustawy o GMO(*) odbędzie się 7 grudnia.
7 grudnia 2017 (czwartek) godz. 10:00  –
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi  (RRW)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa  (OSZ)
sala im. Wojciecha Trąmpczyńskiego (sala nr 106, bud. C)
Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424) – kontynuacja. Tym razem jest to już na stronie sejmowej: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PlanPosKom.xsp
Zgłaszajcie się SAMI do Sekretariatu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi e-mail: krrw@sejm.gov.pl . Dobrze jest potem upewnić się/potwierdzić telefonicznie, że odebrali e-mail.
Prosimy również nagłaśniajcie dalej i mamy nadzieję do zobaczenia w mocnej grupie!
Jeżeli ktoś może wspomóc finansowo nasze działania prosimy wpłacać darowizny
Z pozdrowieniami,
Jadwiga Łopata i Julian Rose
==========================
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC
34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax +48 33 8797114 biuro@icppc.pl
www.icppc.pl www.gmo.icppc.pl www.eko-cel.pl
(*)Projekt ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw
UWAGA! Zaproponowane przez PiS kolejne poprawki, przedstawiane, że w 100% zabezpieczają Polskę przed  uprawami GMO, są nieprecyzyjne i stwarzają wiele furtek! SPRAWOZDANIE PODKOMISJI NADZWYCZAJNEJ
Poniżej tylko niektóre uwagi i proponowane poprawki dotyczące dokumentu SPRAWOZDANIE PODKOMISJI NADZWYCZAJNEJ. Wskazują one jak dużo niebezpiecznych furtek i dziur zawiera propozycja tej ustawy.
Na początku generalna uwaga!
W tej wersji poprawek usunięto strefy upraw GMO ale pojawia się działka ewidencyjna, na której ma być prowadzona uprawa GMO
str. 4 pkt 13)
podpunkt :
2. Przepis ust. 1 jest realizowany przez:
..
3) wpis do Rejestru Upraw GMO, o którym mowa w art. 49e.  – USUNĄĆ!
Uzasadnienie.
Tutaj jest sprzeczność: nie  można z jednej strony mówić, że Polska jest wolna od upraw GMO a z drugiej strony pisać, że jest to realizowane przez wpis do Rejestru Upraw GMO. Dodatkowo jest tam wskazane odniesienie Rejestr Upraw GMO o którym mowa w art 49e.. – Ale artykuł 49e bazuje na teorii możliwości współistnienia / sąsiadowania upraw GMO z uprawami bez GMO. Już dawno teoria o możliwości współistnienia została obalona, i tutaj jest kolejna sprzeczność bowiem nie ma możliwości współistnienia / sąsiadowania  upraw GMO z uprawami bez GMO (ekologicznymi tradycyjnymi, konwencjonalnymi wolnymi od GMO). Nie ma bezpiecznej odległości, która uchroniłaby uprawy bez GMO przed zanieczyszczeniem przez uprawy GMO, jeśli na nie pozwolimy.
Uwaga! Zapis o Rejestrze trzeba zrobić w innym miejscu i niezależnie, i tak aby nie było konfliktu/sprzeczności z podstawą tej całej ustawy czyli: RP jest wolna od GMO
Zapisy o rejestrze upraw winny zostać wprowadzone jednak nie w taki sposób jaki proponuje strona rządowa.
Str 6 Art 49e. 1.
Usunąć całość bowiem nie ma możliwości sąsiadowania upraw GMO z uprawami bez GMO. Jest to zgodne z zasadniczą tezą tej ustawy Polska jest wolna od GMO.
Zapisy o formie funkcjonowania rejestru upraw winny ulec ponownemu rozważeniu w innej formie.
Jest taki zapis w Dyrektywie,  chodzi o artykuł 26a, zatytułowany Środki mające na celu zapobieżenie niezamierzonemu występowaniu GMO:
1. Państwa Członkowskie mogą podjąć właściwe środki mające na celu zapobieżenie niezamierzonemu występowaniu GMO w pozostałych produktach.
1a. Począwszy od dnia 3 kwietnia 2017 r., państwa członkowskie, w których uprawia się GMO, podejmują odpowiednie środki na obszarach przygranicznych swoich terytoriów w celu zapobiegnięcia możliwym skażeniom transgranicznym w sąsiednich państwach członkowskich, w których uprawa tych GMO jest zakazana, chyba że takie środki nie są konieczne w związku ze szczególnymi warunkami geograficznymi. Informacje o tych środkach są przekazywane Komisji.
2. Komisja gromadzi i koordynuje informacje oparte na badaniach przeprowadzonych we Wspólnocie oraz na szczeblu krajowym, dotyczące osiągnięć w odniesieniu do współwystępowania w Państwach Członkowskich oraz, w oparciu o te informacje i uwagi, opracowuje wytyczne w sprawie współwystępowania upraw genetycznie zmodyfikowanych, tradycyjnych i organicznych.
Str 6  pkt 2.
Jest :
2. Wpisu uprawy GMO do Rejestru Upraw GMO dokonuje minister właściwy do spraw środowiska, po zasięgnięciu opinii:
1) ministra właściwego do spraw rolnictwa w zakresie proponowanych warunków i sposobu prowadzenia uprawy GMO oraz
2) rady gminy w zakresie zgodności dokonania wpisu uprawy GMO do Rejestru Upraw GMO z polityką przestrzenną, strategią rozwoju i innymi dokumentami strategicznymi gminy.
Dodać:
2) rady gminy w zakresie zgodności dokonania wpisu uprawy GMO do Rejestru Upraw GMO z polityką przestrzenną, strategią rozwoju, zasadami bezpieczeństwa żywnościowego, zachowania zdrowia i wolności mieszkańców gminy oraz innymi dokumentami strategicznymi gminy.
3) rady powiatu w zakresie zgodności dokonania wpisu uprawy GMO do Rejestru Upraw GMO z polityką przestrzenną, strategią rozwoju, zasadami bezpieczeństwa żywnościowego, zachowania zdrowia i wolności mieszkańców powiatu oraz innymi dokumentami strategicznymi powiatu.
4) Sejmiku województwa w zakresie zgodności dokonania wpisu uprawy GMO do Rejestru Upraw GMO z polityką przestrzenną, strategią rozwoju, zasadami bezpieczeństwa żywnościowego, zachowania zdrowia i wolności mieszkańców województwa raz innymi dokumentami strategicznymi województwa.
Przynajmniej jedna negatywna opinia z rady gminy lub rady powiatu lub sejmiku wojewódzkiego jest już wiążąca dla Ministra aby odmówić wpisu do rejestru danego GMO.
Str 7 pkt 5. 1 a) i b)
Jest napisane
a) właścicieli albo użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w odległości do 10 km od granicy gruntu rolnego, na którym ma być prowadzona uprawa GMO, a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 i 2260) posiadaczy tych nieruchomości, że nie wyrażają sprzeciwu w związku z zamiarem utworzenia miejsca uprawy GMO oraz
b) pszczelarzy lub związków pszczelarzy, których pasieki znajdują się w odległości do 10 km od granicy gruntu rolnego, na którym jest planowana uprawa GMO, że nie wyrażają sprzeciwu w związku z zamiarem dokonania wpisu uprawy GMO do Rejestru Upraw GMO
zmienić na  zapisy:
a) wszystkich właścicieli albo użytkowników wieczystych albo posiadaczy zależnego zależnych gruntu (dzierżawca, użytkownik) nieruchomości położonych w odległości do 10 km od granicy gruntu rolnego, na którym ma być prowadzona uprawa GMO, a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 i 2260) posiadaczy tych nieruchomości, że nie wyrażają sprzeciwu w związku z zamiarem utworzenia miejsca uprawy GMO oraz
b) wszystkich pszczelarzy lub związków pszczelarzy, których pasieki znajdują się w odległości do 10 km od granicy gruntu rolnego, na którym jest planowana uprawa GMO, że nie wyrażają sprzeciwu w związku z zamiarem dokonania wpisu uprawy GMO do Rejestru Upraw GMO
Uzasadnienie.
W obecnym przepisie mowa jest bowiem o pisemnych oświadczeniach właścicieli lub użytkowników wieczystych, natomiast grunty rolne w Polsce często są dzierżawione, ponieważ właścicielem gruntu pozostaje gmina, a jeszcze częściej Skarb Państwa Agencja Nieruchomości Rolnych. Problem się pogłębia, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że dzierżawcą gruntu może być zarówno rolnik nie zainteresowany GMO, jak i przedsiębiorstwo, które liczny na uprawy GMO. Stąd też oświadczenie powinno być pozyskane zarówno od właściciela (bo tego da się ustalić chociażby przeglądając księgę wieczystą), jak i posiadacza zależnego gruntu (tu dzierżawca, użytkownik, itp.), ale ustalenie jego danych może nastręczać kłopoty, bo nigdzie nie ma publicznego rejestru takich osób.
Str. 8 pkt 2)
Jest 2) mapę lub szkic z oznaczeniem planowanej lokalizacji uprawy GMO na działce ewidencyjnej, ze wskazaniem współrzędnych geograficznych granic uprawy GMO, która ma być prowadzona, oraz określeniem przeznaczenia nieruchomości znajdujących się w odległości do 10 km od niej;
Zmienić mapę …
. w odległości do 500 km…
Str. 8 pkt 3) i 4) i 5)
W obydwu punktach przedmiotowe obowiązki są opisane dość ogólnie, nie jest wskazane, kto sporządza taką dokumentację, jakie dane winna ona zawierać i w jaki sposób prawdziwość tych danych ma zostać potwierdzona.
Należy wskazać kto sporządza taką dokumentację, jakie dane winna ona zawierać i w jaki sposób prawdziwość tych danych ma zostać potwierdzona.
Punkt 4) d) należy zmienić na:
4) d) planowanym postępowaniu z miejscem powstałym po zakończeniu prowadzenia uprawy GMO przez okres 10 lat od pierwszej uprawy
Uzasadnienie.
10-letnie badania naukowców w Szwecji wykazały, że rzepak GMO pojawia się przez 10 lat na polu gdzie był uprawiany tylko w pierwszym roku mimo intensywnego polewania pola środkami chemicznymi.
I do punktu 5) zmienić …
w odległości do 500 km od gruntu rolnego …
Str. 9 pkt 10
Jest 10. Minister właściwy do spraw rolnictwa w opinii, o której mowa w ust. 2 pkt 1, akceptuje albo odmawia akceptacji zaproponowanych warunków i sposobu prowadzenia danej uprawy GMO, kierując się w szczególności zapewnieniem sąsiadującym uprawom ochrony przed zanieczyszczeniem GMO oraz możliwością wykonania niezbędnych zabiegów agrotechnicznych na wskazanym gruncie rolnym.
To oszukiwanie wyborców. Przecież nie ma żadnej możliwości aby zabezpieczyć sąsiadujące uprawy przed zanieczyszczeniem GMO! A więc pod jakimi warunkami minister zaakceptuje prowadzenie danej uprawy GMO ?
Kto poniesie koszty jakie będzie musiał ponieść rolnik któremu zanieczyszczono uprawy? Kto poniesie koszty procesów jakie korporacje wytyczą rolnikom, którym zanieczyszczono pola? Przykład Percy Schmeicer z Kanady rolnik 600ha któremu sąsiad zanieczyścił uprawy rzepaku. Korporacja Monsanto wytyczyła mu proces o zawłaszczenie ich własności intelektualnej. Percy został zrujnowany.
Dodać do tego punktu Kto poniesie koszty jakie będzie musiał ponieść rolnik któremu zanieczyszczono uprawy?
Wszystkie koszty i odszkodowania dla rolników, którym zanieczyszczono uprawy poniosą Ministrowie Rolnictwa i Środowiska ? z powodu podjęcia złych decyzji obaj ministrowie podają się do dymisji.…
Str 9 p 11
Dodać: Kierując się zasadami bezpieczeństwa żywnościowego, dbałością o zdrowie i wolność mieszkańców, zgodnością …
.
zmienić to w sposób zwyczajowo przyjęty na przesyłając imienne pismo do każdego mieszkańca lub gmina winna dać ogłoszenie formatu min a5 w ogólnodostępnej prasie na jej obszarze.
Str. 10 p. 17
Dodać pkt 4) Jeśli przynajmniej jeden rolnik, właściciel działki, domu, posiadaczy zależnego gruntu (dzierżawca, użytkownik), pszczelarz, mieszkaniec wsi / gminy/ powiatu/ województwa nie wyrazi zgody na uprawę GMO
KOMENTARZ: Wprawdzie do wniosku wymagane są oświadczenia pszczelarzy i właścicieli/użytkowników gruntów sąsiednich, ale brak ich zgody nie ma bezpośredniego przełożenia na odmowę wydania zezwolenia przez ministra, zatem znaczenie tych oświadczeń znacząco maleje.
Str. 10 p. 18
Jest  18. Przy wydawaniu odmowy na podstawie przesłanki, o której mowa w ust. 17 pkt 3, minister właściwy do spraw środowiska bierze pod uwagę aktualną wiedzę naukową, lokalizację uprawy GMO, która ma być prowadzona, względem form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, a także proporcjonalność oraz niedyskryminujący charakter przyjętych rozstrzygnięć.
Pytanie o czyją wiedzę chodzi? Aktualną to znaczy jaką?
Nie wiadomo, skąd minister ma czerpać taką wiedzę. Do prowadzi do wniosku, iż przy ministrze winno być utworzone jakieś ciało opiniodawcze, ale znów kto miałby je wybierać, kto ma w nim zasiadać, czy opinia jest wiążąca, czy tylko doradcza. TO TRZEBA UZUPEŁNIĆ O KONKRETNE ZAPISY

Wypowiedz się