Agonia żydowskiego kapitalizmu

FED Walec PieniądzaUpadek żydowskiego kapitalizmu przewidywał R. Dmowski już w latach 20. i 30. XX wieku. Potwierdzeniem słuszności tych przewidywań był tzw. Wielki Kryzys lat 1929 – 33.

Tekst Dariusza Kosiura z 2012r., jest to cz.1/2 „Kryzys, Żydzi, Polska” oraz jego uzupełnienie z maja 2015 r.

Przyczyn upadku żydowskiego kapitalizmu R. Dmowski upatrywał w czynnikach etycznych i ekonomicznych procesów gospodarczych. Mimo, iż kryzys przełomu lat 20. i 30. XX wieku był kryzysem o zasięgu światowym, to jednak nie zagroził on trwaniu i ekspansji żydowskiego kapitalizmu. Wytłumaczenie przetrwania żydowskiego systemu przynosi analiza tzw. światowej polityki finansowej i istniejących wówczas dla niej ograniczeń oraz o wiele skromniejszych mechanizmów kreacji pieniądza bezgotówkowego (dzisiaj wirtualnego). Poza tym, wymuszona siłą militarną USA, pozycja $ USA po I wojnie światowej ograniczała się do 40% udziału $ USA w rozliczeniach transakcji międzynarodowych. Zatem, żydowska oligarchia finansowa (właściciele FED i emisji $ USA) mogła spać spokojnie, nic jej nie zagrażało.

Agonia kapitalizmu 1Mapka: Żydzi aszkenazyjscy w XIX wieku (kolor brunatny i czerwony – obszary z najliczniejszą mniejszością żydowską)

W czasach nowożytnych Żydzi doprowadzili do upadku Polski w XVIII wieku w wyniku opanowania całej polskiej gospodarki w wieku XVII (negatywną rolę w upadku Polski odgrywał także Kościół). W obawie przed zasłużoną zemstą Polaków, przed pogromami, bogaci Żydzi wyemigrowali na Zachód, głównie do Wlk. Brytanii, potem do USA. Pasożytnicza działalność żydostwa w Polsce, w Polsce zdobyte i potem wytransferowane przez Żydów kapitały budowały także potęgę Prus. Bogaci Żydzi doradzali później władcy Prus, Fryderykowi II Wielkiemu i carycy Katarzynie II, Niemce na rosyjskim tronie otoczonej „niemieckimi” doradcami, dokonanie rozbioru Polski. Gdy do niego doprowadzili, gdy się dokonał, byli już bezkarni. Jeśli współczesna III RP zakończy swój byt, a wiele wskazuje na taką możliwość (o czym będzie w cz. 2 tekstu) żydo-władza III RP także uzyska całkowitą bezkarnością.

W tamtych czasach, czasach upadku Rzeczpospolitej, polska waluta nie była walutą światową, a więc upadek Polski był tylko upadkiem lokalnej potęgi, bez żadnych światowych konsekwencji ekonomicznych. Żydzi, zatem mogli emigrować i uprawiać swój finansowy proceder w nowych państwach swojego osiedlania.

Czynniki, etyczny i ekonomiczny, które R. Dmowski upatrywał jako decydujące o upadku żydowskiego kapitalizmu, zostały współcześnie wzbogacone o czynnik polityki finansowej, która przestała mieć jakikolwiek związek z produkcją dóbr i usługami. To właśnie ta polityka finansowa, która miała przynieść żydostwu bogactwo i władzę (i faktycznie je przyniosła) niesie nieuchronną śmierć żydowskiemu kapitalizmowi.

Upadek USA (także UE) jest nieuchronny, ponieważ nie jest możliwe, żeby państwo wytworzyło i wykreowało (kreacja dotyczy pieniądza nieistniejącego) taką ilość pieniędzy (w przypadku USA czyni to prywatny żydowski FED, odpowiednik banku centralnego), których nominalna wartość wielokrotnie przekracza ilość wszystkich istniejących dóbr w państwie. USA są tu teoretycznym właścicielem waluty, a więc wielkim niewypłacalnym dłużnikiem. Ten dług spada na barki amerykańskiego społeczeństwa, które nigdy nie będzie w stanie wywiązać się wobec wierzycieli, jeśli system żydowskiego kapitalizmu miałby trwać nadal. Niechęć społeczeństwa USA do światowych złodziei – do żydowskiej oligarchii finansowej jest oczywista. Niewypłacalność USA oznacza jednocześnie, że wszyscy ich wierzyciele, czyli posiadacze papierów wartościowych USA, a także ich waluty, mogą czuć się oszukani i okradzeni przez emitentów i kreatorów $ USA, czyli przez żydowską finansjerę – właścicieli FED. Jest to także przyczyna przedłużającej się agonii żydowskiego systemu, ponieważ państwa wierzyciele nie chcą zostać z makulaturą. Nie bardzo wiadomo jak rozwiązać ów  problem, zwłaszcza, że złodziej dysponuje jednym z najpotężniejszych arsenałów jądrowych.

Rosja, Japonia, Chiny, Indie, Brazylia deklarują już przejście w rozliczeniach na walutę Chin.

Upadek USA nie będzie upadkiem lokalnej potęgi (jak kiedyś w przypadku Polski), będzie załamaniem całego światowego żydowskiego systemu kapitalistycznego. Wątpliwe, żeby po upadku tego systemu Żydzi znaleźli kraj, w którym będą mogli swój finansowy proceder uprawiać od początku.

W krajach Ameryki Łacińskiej pojawia się już często pogląd, że rozsadnikiem żydowskiego “zachodniego” imperializmu jest współczesny KK. Trudno odmówić temu poglądowi słuszności, zwłaszcza, że najnowsza historia Polski z lat 1978 – 2012 wydaje się potwierdzać ten pogląd.

Upadek USA nie musi jednak oznaczać ich zniknięcia z mapy, USA stracą przede wszystkim znaczenie polityczne i gospodarcze. Staną się lokalną potęgą. Niewykluczony jest także ich podział na mniejsze państwa.
W chwili obecnej żadne z państw mogących potencjalnie zastąpić gospodarczą i militarną pozycję USA (np. Chiny) nie wyraża gotowości przyjęcia i oddania swojej gospodarki w łapy żydowskiej finansjery. To, co obserwujemy, czyli drukowanie pieniędzy jest wydłużaniem agonii USA (i UE) dla zyskania czasu i znalezienia rozwiązania. Być może częściowym rozwiązaniem będzie stworzenie żydowskiego państwa na polskiej ziemi. Polska znajduje się wśród 13 najbogatszych państw świata pod względem ilości i wielkości zasobów naturalnych, a więc stanowi znakomitą lokalizację dla żydowskiego pasożytnictwa. 

Funkcjonowanie waluty € UE oparte jest na identycznych mechanizmach jak $ USA. € UE zostało wprowadzone wyłącznie dla potrzeb światowej żydowskiej finansjery świata anglosaskiego, która już wcześniej, w latach 1980/90, dostrzegła nieuchronność upadku $ USA, ale nie chciała zrezygnować z ogromnych zysków bez pracy i z faktycznej władzy na Zachodzie, a nawet poza nim. Stworzeniem UE chciała zastąpić upadające USA i zniszczoną walutę, $ USA. W latach 1980. zniknęły granice dla przepływu kapitałów – rozpoczęła się era polityki globalizacji.

Globalizację należy rozumieć wyłącznie jako dążenie światowej żydowskiej oligarchii finansowej do czerpania zysków z kreacji pieniądza na skalę całego globu i pozostającej poza jakąkolwiek kontrolą rządów państw, co w efekcie ma także zapewnić żydowskiej finansjerze globalną władzę.

Na nasze szczęście doszło do ewidentnego konfliktu interesów żydostwa anglosaskiego i europejskiego, które korzyści w strefie € UE chce zachować dla siebie.

Upadek zarówno $ USA, jak € UE wynika z ogromnego i niekontrolowanego przyrostu zasobów wirtualnego (nieistniejącego w banknotach i w bilonie) pieniądza obydwu stref walutowych. Ten przyrost wirtualnego pieniądza, wynikający z kreacji pieniądza bezgotówkowego i z operacji na tzw. instrumentach pochodnych, odbywający się w postępie geometrycznym z coraz większą szybkością wysysa z rynku pieniądz rzeczywisty (wśród finansowej oligarchii znane są np. gry w kursy walut). Zjawisko to można przyrównać do sytemu naczyń połączonych, w których poziom cieczy zawsze będzie jednakowy. Jeśli do takiego sytemu naczyń przyłączymy nowe puste naczynie, zostanie ono natychmiast wypełnione cieczą. Jej poziom jednak obniży się. Identyczne zjawisko obserwujemy w systemie finansowym. Każde pojawienie się nowego wirtualnego pieniądza (a one istnieją w zapisach księgowych prywatnych banków) wydrenuje z rynku pieniądz rzeczywisty. Stąd konieczność (i to już zjawisko stałe) dodrukowywania pieniądza przez prywatne banki centralne (FED, EBC). Metoda ta niczego nie rozwiązuje, bowiem nowe pieniądze znikają jak w czarnej dziurze na kontach światowej finansjery, na których istnieją zapisy kwot pieniędzy wirtualnych. Tak, więc nowe pieniądze nie wchodzą do obiegu gospodarczego. Natomiast powodują dodatkowe obniżenie realnej wartości dochodów ludności oraz umożliwiają bankom kontynuację procederu kreacji pieniądza bezgotówkowego.

Tzw. liberalni ekonomiści zarzucali państwu socjalistycznemu drukowanie pieniędzy bez pokrycia – przecież to szczyt idiotyzmu i hipokryzji.

Naprawa tego systemu przez “zachodnie władze” nie jest możliwa, ponieważ oznaczałaby pozbawienie światowej żydowskiej finansjery zysków z pracy okradanych narodów oraz faktycznej władzy politycznej na Zachodzie. Nie mniej upadek lichwiarskiej finansjery jest nieuchronny, przesądzony. Trudno tylko przewidzieć jak będzie przebiegał cały ten proces i kiedy ostatecznie się zakończy.

Jeśli jeszcze dzisiaj ktoś w Polsce namawia do wejścia do strefy € UE, to jest albo politycznym idiotą albo zdrajcą interesów państwa i narodu i właściwie należałoby go powiesić.

   ”Po nas choćby potop”

 Szwecja idzie śladem Wielkiej Brytanii i obniża podatek dochodowy od osób prawnych. Od 1 stycznia 2013 roku stopa podatkowa spadnie z obecnych 26,3 proc. do 22 proc.

Dla przypomnienia: Bank of England jest prywatną własnością żydowską od 1694r., exodus Żydów z Polski miał miejsce w wieku XVII, a w wieku XVIII Polska przestała istnieć.
Jak, więc widać lichwiarskie żydostwo ma w Szwecji coraz więcej do powiedzenia. To oznacza m.in, że zyski banków komercyjnych (i innych firm finansowych) będą rosły. (Ciekawostka: w Polsce podatek CIT wynosi teoretycznie 19% – w praktyce znacznie mniej -, komercyjne banki w RP w 2011r. osiągnęły dochód 15 mld zł, który wytransferowały z Polski; dla porównania: roczny deficyt budżetu RP wynosi 35 mld zł !).

Podatek CIT powinien być progresywny, czyli rosnący ze wzrostem dochodu, ale z możliwością zmniejszenia go o kwoty wydatkowane na tworzenie nowych miejsc pracy oraz na odtwarzanie majątku firmy i na jej rozwój. Zmniejszenie podatków CIT powoduje konieczność uzupełnienia budżetu państwa z innych źródeł. Te inne źródła to z zasady wzrost podatków pośrednich, które płacą podatnicy indywidualni. Stąd wniosek, że na wzrost dochodów firm (głównie z kapitałem żydowskim) złożą się w Szwecji podatnicy, których realne dochody zmaleją. Istotną kwestią ekonomiczną i moralną jest pytanie: czy instytucje bankowe powinny osiągać zyski ? Z ekonomicznego punktu widzenia wielkość dochodu banku powinna być ograniczona do niezbędnej wielkości potrzeb samofinansowania działalności banku. Pomijam już ekonomiczny absurd w postaci ustawowego zalegalizowania działalności banków komercyjnych.

”Po nas choćby potop” – oto dewiza żydowskiej finansjery, która jest świadoma kresu możliwości uprawiania swojego procederu. Jednak wyjątkowa witalność, z jaką w przede dniu swej agonii intensyfikuje wysiłki do pomnażania zysków, jest charakterystyczna tak dla żywych organizmów, jak i dla organizacji ludzkich, np. dla państw.

Podobnie III Rzesza w ostatnich latach II wojny światowej, gdy jej przywódcy byli świadomi przegranej, zdecydowanie zwiększyła produkcje zbrojeniową.

Agonia Kapitalizmuv 2Biedne dzieci – sukces żydowskiego kapitalizmu w III – Żydo RP

Światową żydowską finansjerę charakteryzuje wyjątkowa perfidia i niepohamowana żądza zysku. Mogliśmy się o tym przekonać, gdy profesor J. Sachs, doradca żydowskiego finansisty G. Sorosa, radził żydo – władzy RP – rządowi Mazowieckiego – Balcerowicza – w 1989r., żeby zalegalizowała handel narkotykami, dzięki czemu Polska szybciej spłaciłaby swoje długi !!!

Podobne postulaty nie zdziwią nikogo w USA. Tzw. politycy USA już w latach 1970. zgłaszali identyczne postulaty.

Współczesna agresja syjonistycznych USA i NATO na Afganistan, poza ewidentnym politycznym celem okrążania Rosji, ma także cel finansowy – największe na świecie uprawy roślin do produkcji narkotyków znajdują się właśnie w Afganistanie, z czego wyłączne korzyści osiąga żydowska finansjera. Żydo-władza RP wysłała do ochrony tych upraw polskich żołnierzy, za ich szkolenie, wyposażenie i utrzymanie płaci polski podatnik.

Dariusz Kosiur

_____________________________________________________________________

Agonia kapitalizmu 3Agonia kapitalizmu 4

A oto dzień współczesny III-Żydo RP: kreowane przez powszechne żydo-media stowarzyszenie NowoczesnaPL – syjonistyczne kreatury lansujące liberalny żydowski kapitalizm – które być może sanhedryn, czyli żydowska Fundacja S. Batorego (założona w NY w 1988 przez G. Sorosa), zainstaluje w przyszłym kne-sejmie po jesiennych wyborach. Żydowskie media podają – a tu można im wierzyć -, że NowoczesnaPL ma już 5% poparcie elektoratu – przecież sanhedryn jest w stanie wykreować dowolne poparcie dla dowolnej politycznej zgnilizny.

Na zdjęciu od lewej: przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich, szef żydowskiego stowarzyszenia NowoczesnaPL, Ryszard Petru, który już jako dwudziestopięciolatek został w 1997r. doradcą L. Balcerowicza – taki to geniusz. Po roku 2000 pobierał wynagrodzenia z różnych banków, także z BŚ. Pozostałych, na drugim zdjęciu, znamy wszyscy bardzo dobrze: Janusz Steinhoff – od 1997 do 2001 jako minister gospodarki w żydo-rządzie J. Buzka niszczył polska gospodarkę. W środku rzeczony Jerzy Buzek – premier odpowiedzialny za zalanie wodą 23 kopalń węgla – w ramach tzw. restrukturyzacji górnictwa, która była częścią planowanego rozwoju i górnictwa i Polski, i w końcu sam sławny mistrz L. Balcerowicz, który zaledwie w ciągu trzech lat 1989r. – 1991r. położył ogromne zasługi w likwidacji polskich przedsiębiorstw państwowych, spółdzielczych i prywatnych wprowadzając, uchwalona przez kne-sejm IIIRP m.in. wsteczną zmianę oprocentowania kredytów – przestępczy ewenement na skalę światową.

Dariusz Kosiur

Bankierzy Żydowscy

WYBRANE KOMENTARZE

  • Chyba żaden z wymienionych nawet se do d**py nie bierze tego tekstu.

Dmowski zapowiadał upadek, Hiltler próbował, ale raczej szybciej przyjdzie Mesjasz ( w którego nie wierzysz) niż wyzwolimy się z okowów finansjery Rotshildów & Company.

Soros i jego pieski za chwilę powtórzą i znowu bezkarnie swój numer z lat 80.

Teraz nawet im będzie łatwiej, bo Polacy już przywykli, że nieboszczyków trzyma się w lodówce. Tak więc wymienione towarzystwo schłodzi resztki doczesnych szczątków Rzeczypospolitej, a nas zatrudni jako płaczki.

rerak 31.05.2015 22:22:22

  • rozciągliwy koszyk

Z tym niby niekontrolowanym przez FED dodrukiem dolarów, to wygląda mi to na bardzo perfidną prowokację. Otóż zgodnie ze starą szkołą ekonomiczną ilość pieniędzy w obiegu powinna w przybliżeniu odzwierciedlać wartości dóbr i usług na rynku (krajowym). Ponieważ z dolara uczyniono walutę światową, przeto (zakres krajowy) rozszerzono sobie bezczelnie na inne państwa, w których dolar już wyparł, wypiera czy wyprze w niedalekiej przyszłości lokalne waluty. Przecież w wielu krajach poważne transakcje przeprowadza się wyłącznie w dolarach. Do tego dolarowego koszyka dóbr i usług włączono także pochodne produkty finansowe (derywatywy), żenione frajerom swobodnie po całym świecie, których większość to zwykłe zalegalizowane przez władze przekręty finansowe. Koszyk powiększono zapewne także o dobra nad którymi przejęto kontrolę w Iraku, Afganistanie, Libii oraz przyszłościowe na Ukrainie i w Rosji. Także z perspektywy banksterów dolar ma pełne pokrycie w globalnym koszyku dóbr i usług.

Nibiru 31.05.2015 22:55:07

  • Dyktatura “tyranozaurów”

Mam nadzieję, że któregoś pięknego dnia pojawi się w TV jakaś Szczepkowska i ogłosi: “proszę państwa, dziś skończyła się tyrania mafii syjonistycznej; wszystkie dobra w posiadanie których weszli podstępną drogą zostaną zwrócone ludzkości; znosi się podatki, zaporowe przepisy, uwalnia wiedzę przez nich skrywaną przed ludzkością, przywraca normalność, …..” itp. No co, pomarzyć nie można?

Nibiru 31.05.2015 23:24:44

  • @rerak 22:22:22

Piszesz: “Tak więc wymienione towarzystwo schłodzi resztki doczesnych szczątków Rzeczypospolitej a nas zatrudni jako płaczki.”

czy zatem “ściana płaczu” nie powinna być w Polsce, a w Jerozolimie powiedzmy bardziej adekwatna “ściana nikczemności”?

pytanie jest retoryczne, możesz nie odpowiadać 🙂

Nibiru 31.05.2015 23:32:54

  • PZU sponsoruje rasistowską sektę Chabad Lubawicz

Sprawdźcie sami na dole strony
http://www.chabad.org.pl/

Jeśli tak ma wyglądać repolonizacja banków, to należy przekonywać młodzież do rewolucji.

PontoSarmata 31.05.2015 23:35:45

  • Znane twarze

Buzkowi nie tylko diaspora jest wdzięczna za to co zrobił. Sprawy Kazia 3 x YES prasa wałkowała na wszystkie strony, a na Buzka jest cenzorski zapis.

tadman 01.06.2015 00:28:12

  • Żydowski kapitalizm polega na dzisiejszym zysku.

Tam nie ma planowania na przyszłość. Sprzedać oczy własnej matki dziś ? Sprzedać, jak cena jest dobra. Podcinają gałąź, na której siedzą. Wszystko ma być na dziś. Zysk jest Bogiem. Nie ma planowania, skutków swego działania, dzisiejszy zysk, to wszystko.
Pisze to z własnego doświadczenia. Pracowałem kiedyś w USA w firmie, gdzie powierzono stanowisko głównego inżyniera Żydowi. Poprzednio rysował plany domków 1 rodzinnych ale miał wielką siłę przebicia w mowie i został vice prezydentem w firmie maszyn dla przemysłu samochodowego. Wystarczyło kilkanaście lat i zbankrutował firmę. Firma już nie istnieje, a on cieszy sie swą lodzią na Florydzie i usmażoną na brązowo swoją biurwą, wredna baba.

staszek kieliszek 01.06.2015 10:18:08

  • Szanowny Panie Autorze…

Pisze Pan:
“W krajach Ameryki Łacińskiej pojawia się już często pogląd, że rozsadnikiem żydowskiego “zachodniego” imperializmu jest współczesny KK. Trudno odmówić temu poglądowi słuszności, zwłaszcza, że najnowsza historia Polski z lat 1978 – 2012 wydaje się potwierdzać ten pogląd.”

Nie da się ukryć, obserwując to wszystko, że ma Pan rację. Ale tylko (całe szczęście) po części.
Bo nie ulega wątpliwości, że Kościół ten, został do tego właśnie celu, o którym Pan pisze, specjalnie, przewrotnie, podstępami przejęty.
Tam też, na łonie tego Kościoła trwa walka. Jak wiemy, nie przeżył tej walki np. Abp Wielgus.
Mówi o tym przecież Ks. Piotr Natanek, jak wiemy, zagłuszany, marginalizowany, obkładany różnymi karami przez… kościelnych hierarchów. Wydaje się, że podobnie było właśnie kiedyś za Ks. Piotra Skargi.
Więc nie jest to tak do końca z tą zdradą swoich wiernych przez Kościół RK.
A o zdradzie swoich wiernych wyznawców przez Jezusa Chrystusa, jak można by między wierszami u Pana przeczytać, to nawet nie ośmielam się pomyśleć.
Więc skoro pisze Pan o odpowiedzialności tej satanistycznej frakcji podstępnie przyklejonej do Kościoła RK (bo ci zdrajcy, tak jak Judasz, nie są częścią Świętego Apostolskiego Kościoła Powszechnego), to myślę, że sprawiedliwie by było, gdyby Pan zamieszczał także, jakieś wzmianki czy odniesienia do tych Faktów naszej Historii, kiedy Polska, Polacy doznawali niemal bezpośredniej pomocy Pana Boga, gdy się do Niego bezpośrednio, czy pośrednio poprzez Świętych, na czele z naszą Królową – Matką Boską Królową Polski) zwracali.
Jak wiemy jest tych Faktów całe mnóstwo w naszej wielkiej pod tym względem Historii
Pozdrawiam

Jan Paweł 01.06.2015 10:54:20

  • @Jan Paweł 10:54:20

“Bo nie ulega wątpliwości, że Kościół ten, został do tego właśnie celu o którym Pan pisze, specjalnie, przewrotnie, podstępami przejęty.”

Moim zdaniem jest jeszcze gorzej, Kościół w tym właśnie celu został założony – takie wnioski nasuwa i historia KK i Polski.

Ks. Natanek mówi także, że JPII to świetlana postać, prawdziwy święty – głoszenie takich absurdów nie pozwala uznać ks. Natanka za jakikolwiek autorytet, bo albo mówi się prawdę, albo przynajmniej się milczy.

“Więc nie jest to tak do końca z tą zdradą swoich wiernych przez Kościół RK.”

Oczywiście, że wszędzie są także ludzie przyzwoici. Ale jakie to ma znaczenie, skoro w Kościele liczy się zdanie najwyższej hierarchii, a nie pojedynczych duchownych, nawet biskupów.
To tak jak z III Rzeszą, przecież nie wszyscy Niemcy byli zbrodniarzami, tylko niewielka grupa przywódcza i administracyjna, ale to ta grupa miała władzę i głos decydujący.

“(…) sprawiedliwie by było, gdyby Pan zamieszczał także jakieś wzmianki czy odniesienia do tych Faktów naszej Historii, kiedy Polska, Polacy doznawali niemal bezpośredniej pomocy Pana Boga (…)”

Nie piszę o Bogu i jego pomocy z dwu powodów: po pierwsze szanuję ludzi i ich wierzenia, po drugie nie znam racjonalnych dowodów na potwierdzenie istnienia takowej pomocy.

Myślę także, że nie warto wciągać Boga do polityki – nie jest to korzystne dla społeczeństwa. Co Pan zrobi np. z takim dylematem:
Wierzący katolicy uznają, że Bóg jest stwórcą wszechrzeczy. Za dobro, które nas spotyka skłonni są dziękować Bogu uznając w tym jego sprawstwo. Za spotykane zło winią siły zła – Szatana. Ale czy i Szatan nie jest dziełem samego Boga, jeśli jest on stwórcą wszechrzeczy?
Jeśli Bóg czyni dobro, to dlaczego jednocześnie czyni zło pozwalając na istnienie Szatanowi?

Rzeczpospolita 01.06.2015 11:49:00

  • @Rzeczpospolita 11:49:00

Może odniosę się najpierw do ostatniej kwestii.
Otóż nie jestem, aż takim gigantem, by w tej sprawie głosić jakieś prawdy (zresztą, kto tutaj na Ziemi może o sobie powiedzieć, że jest gigantem w tych sprawach), ale w miarę jak dorastałem (a jestem już bardzo dorosły:-) te wszystkie do tej pory w różnych miejscach, przez różnych ludzi, głoszone nauki, prawdy, ale i obserwowane czy doświadczane fakty układają mi się w jakąś jedną logiczną całość, która powoduję, że moja Wiara (jak Pan to chyba widzi) jest wyjątkowo głęboka. Nie będę się może więc wymądrzał, może zachęcę Pana do wysłuchania wykładu (albo przynajmniej jego pierwszej części) gdzie osoba kompetentna spróbuje Panu ten dylemat wyjaśnić. Oczywiście zachęcam do wysłuchania całego wykładu, bo zapewniam, że jest bardzo ciekawy.:
http://www.radiomaryja.pl/multimedia/czas-wzrastania-zagrozenie-okultyzmu/
Myślę, że tam też znajdzie Pan odpowiedzi na niektóre inne wątpliwości.
Natomiast, Pana Boga nie tylko można, ale i trzeba wciągać do polityki. Bo to co się teraz tam dzieje, jest właśnie skutkiem Jego tam nieobecności.
Zaś co odpowiedzialności zborowej przed Panem Bogiem za zbrodnie przywódców, to także można zobaczyć w historii, jak skutki braku sprzeciwu narodu, wobec działań ich przywódców – tyranów są brzemienne na tych narodach.

Jan Paweł 01.06.2015 12:30:30

Opublikowano za: http://wps.neon24.pl.ne.3lab.info/post/123019,agonia-zydowskiego-kapitalizmu

PS. Istotę lichwy, która jest fundamentem żydowskiego kapitalizmu trafnie wyraża wiersz Ezry Pounda pt. “Gdzie lichwa” na linku: https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/04/ezra-pound-gdzie-lichwa/

Redakcja KIP

Wypowiedz się