Autonomiczne i prospołeczne systemy finansowe. Najważniejsze sprawy ludzi i państwa

 

Taki  tytuł ma problemowy nurt badawczy, realizowanego przez Warszawską Szkołę Zarządzania – Szkołę  Wyższą i Krajową Radę Spółdzielczą w porozumieniu z Klubem Inteligencji Polskiej. W dniu 27 marca 2014 r. odbyła się w Warszawie, już trzecia ogólnokrajowa konferencja naukowa nt. „Autonomiczne i prospołeczne systemy finansowe w warunkach kryzysu.”

Najważniejszym problemem tej wielopłaszczyznowej konferencji była kwestia anulowania długów tak jak w starożytności: Sumerze, Asyrii, Babilonie, Egipcie, Izraelu i Grecji (Atenach).

Referenci i dyskutanci przedstawili, po raz kolejny i pogłębiony, zasadnicze wady obecnych systemów finansowych, jakie od lat oddziałują destrukcyjnie na sytuację finansową poszczególnych pracowników, rodzin, przedsiębiorstw, samorządów i państwa. Wbrew zasadzie sprawiedliwości i solidarności społecznej, dokonuje się stały, systemowy transfer  dochodów z pracy na rzecz dochodów z kapitału oraz drastyczne rozwarstwienie społeczne. Szczególnie w warunkach kryzysu szybko narasta powszechne zadłużenie państwa, samorządów, instytucji publicznych, ale i zwykłych ludzi oraz poszerza się obszar nędzy w społeczeństwie. Decydują o tym:

1)      Fałszywe i zakłamane doktryny ekonomiczne (nie tylko niesprawiedliwe, ale też niezgodne z obecną gospodarką obfitości dóbr) oraz oparte na nich działające systemy finansowe, podporządkowujące sobie całą gospodarkę, politykę i życie społeczne.

2)      Praktyczne odejście od konstytucyjnego monopolu państwa w zakresie emisji pieniądza (krajowych środków rozliczeniowych) i przejęcie większości tej funkcji przez prywatne banki kreujące bez pokrycia wysoko oprocentowany kredyt. Dominacja w kraju banków zagranicznych oraz ich samowolne i często nieuczciwe działania promocyjne a następnie egzekucyjne wobec klientów.

3)      Bezzasadne i kosztowne przekazanie zagranicznym bankom obsługi finansowo-kasowej całości budżetu państwa, samorządów i instytucji publicznych.

4)      Wadliwe zasady prawne i administracyjne, kształtujące i chroniące system finansowego wyzysku ludzi i pozbawiające ich prawa do godnej egzystencji poprzez zadłużanie i eksmisje.

5)      Kaganiec przepisów krępujących funkcjonowanie i rozwój krajowych spółdzielni finansowych ( banki spółdzielcze i SKOK-i ) z kapitałem polskim przez międzynarodowe kartele finansowe.

6)      Utrzymujący się w środowiskach akademickich zafałszowany nurt liberalnych doktryn finansowo-ekonomicznych tuszujących niesprawiedliwość społeczną oraz brak rzetelnego, wszechstronnego wykształcenia finansowego młodych kadr.

7)      Liberalne systemy prawne i instytucjonalne umacniające i chroniące te zafałszowane systemy finansowe w relacjach z klientami. Brak nadzoru państwowego i społecznego nad działalnością banków i systemów finansowych, w interesie konsumentów tych usług.

8)      Uleganie licznych publicystów i niektórych polityków naciskowi finansowemu i ideologicznemu fałszywych systemów finansowych, wbrew prawdzie, sprawiedliwości i pożytkowi społecznemu.

Prelegenci – w większości członkowie Stowarzyszenia „Klub Inteligencji Polskiej”

 – wskazali drogi i sposoby wyjścia z sytuacji opresji finansowej, (deflacja, zadłużenie, bankructwa, bezrobocie, wykluczenie społeczne) oraz  cechy nowego systemu, który pozwoli wyjść z  niekorzystnej sytuacji.

Uczestnicy konferencji w trakcie dyskusji postulowali kontynuację prac nad stworzeniem pozytywnego programu przezwyciężenia obecnej sytuacji kryzysowej przy rozwinięciu wskazań z referatów. Wnioskowano również za wystąpieniem z Apelem o włączenie się do udziału w tych pracach ludzi nauki oraz ludzi promujących konstruktywne i innowacyjne rozwiązania. Około połowy biorących udział w Konferencji zadeklarowało chęć wzięcia udział w dalszych pracach nad tworzeniem prospołecznych rozwiązań nowego systemu służących zwykłym ludziom, a nie korporacjom.

 

APEL UCZESTNIKÓW KONFERENCJI

Autonomiczne i prospołeczne systemy finansowe w warunkach kryzysu

w dniu 27 marca 2014 r. w Warszawie

 

Uczestnicy konferencji opowiedzieli się za stworzeniem POZYTYWNEJ PRZESTRZENI duchowej, intelektualnej i fizycznej, która pozwoli na porozumienie i przyciągnie ludzi pełnych inicjatywy w celu realizacji właściwych rozwiązań i stworzenia godnych warunków życia dla Polaków w Polsce.

Główne postulaty – ujęte syntetycznie – to:

1. Realizacja konstytucyjnych obowiązków i monopolu NBP na emisję pieniędzy w Polsce, (w miejsce kreacji środków rozliczeniowych w formie oprocentowanego długu przez banki prywatne – kredyt).  Ścisły związek systemu finansowego z gospodarką realną – dotyczy emisji i obiegu środków rozliczeniowych – zamiast wirtualnej spekulacji pieniądzem.

2. Praca jako naturalna przyczyna zaspokojenia potrzeb, bezpieczeństwa, dobrobytu i postępu technologicznego.  Wyzwolenie pracy spod panowania pieniądza (neoliberalnej samowoli) i zniewalających regulacji prawnych jako warunek rozwoju społeczeństw.

3. Właściwy nadzór państwa nad działalnością kredytową chroniący zwykłych ludzi a nie korporacje finansowe.

4. Likwidacja przemocy finansowo-prawnej, wynikającej z przewagi siły przetargowej banków w porównaniu z kredytobiorcami, oraz likwidacja zapisów prawnych sankcjonujących tę przemoc, np. Bankowego Tytułu Egzekucyjnego.

5. Rozwój ekonomii obywatelskiej, jako nauki i przedmiotu edukacji oraz zakorzenienie jej w prawie, instytucjach i praktyce gospodarczej.

6.  Likwidacja rynków finansowych jako warunek budowy nowego ustroju społecznego. Pieniądz jako znak wartości (a nie towar). Parytet gospodarczy pieniądza. Bankowość bezodsetkowa. Odzyskanie suwerenności finansowej przez Polskę.

7.  Powrót do tradycji anulowania długów – tradycji znanej od 2400 r. pne. i stosowanej w świecie starożytnym do czasu Imperium Rzymskiego. Aktualizacja zasady anulowania długów w świecie współczesnym: dotyczy kredytowych długów rzekomych powstających w wyniku dublowania prawa własności do pieniądza kreowanego w bankach prywatnych.

8.  Rozwój spółdzielczości finansowej oraz opieranie jej na pieniądzu bezodsetkowym, jak w okresie międzywojennym.

9. Wprowadzenie zasady kooperacji: pozytywnej współpracy podmiotów gospodarczych, (zamiast zasady konkurencji, niszczącej potencjał gospodarczy społeczeństwa), jako podstawy ekonomii obywatelskiej oraz nowego ustroju.

10. Dochód gwarantowany (realizacja postulatu dywidendy Kredytu Społecznego C. H. Douglasa) jako podstawa bezpieczeństwa ekonomicznego ludności.

11. Analiza systemu Gospodarki Dobra Wspólnego Christiana Felbera, wprowadzonego w Polsce w 2013 roku, w celu ewentualnego realizowania tej inicjatywy.

12. Wykorzystanie potencjału jaki posiadają waluty lokalne.

Występujemy z propozycją przyłączenia się do grupy osób zainteresowanych stworzeniem POZYTYWNEJ PRZESTRZENI rozwoju dla ekonomii obywatelskiej i prospołecznego systemu finansowego, w celu stworzenia klarownej perspektywy dla rozwoju gospodarki i godnych warunków życia dla Polaków w Polsce.

Uczestnicy Konferencji

Poniżej publikujemy teksty  zaprezentowanych na Konferencji referatów i sukcesywnie będziemy uzupełniali prezentacje filmowe. Materiały z Konferencji razem z dyskusją zostaną wydane w formie książkowej w ciągu 2-3 miesięcy przez Organizatorów. Dla osób zainteresowanych twórczym rozwijaniem POZYTYWNEJ PRZESTRZENI na podstawie zaprezentowanych referatów, podajemy do kontaktów e-mail: konferencja27032014@krs.org.pl oraz telefon 22 828 65 15.

 

MATERIAŁY TEKSTOWE I FILMOWE Z KONFERENCJI

Autonomiczne i prospołeczne systemy finansowe w warunkach kryzysu

 

Wprowadzenie do konferencji – w Imieniu Organizatorów: Krajowej Rady Spółdzielczej i Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły WyższejAlfred Domagalski – Prezes Zarządu KRS Naczelnego Organu Samorządu Spółdzielczego

 

 

I SESJA
Przemoc finansowa i rewolucja pracy

 

Wprowadzenie – Apel szwajcarskich i francuskich wykładowców i naukowców.

Sprzeciw wobec władzy łupieskich systemów finansowych prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bojarski, Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa, wiceprezes Klubu Inteligencji Polskiej;

Rewolucja pracy, czyli jak zapewnić społeczeństwu służbę systemów finansowych dr inż. Aleksander Kisil, dyrektor   Instytutu Skutecznego Przywództwa i Zarządzania  Uczelni Łazarskiego; 

Ocena nadzoru państwa nad działalnością kredytową   inż. Wojciech Sawicki, Klub Inteligencji Polskiej

Formy przemocy finansowo-prawnejStanisław Adamczyk, Klub Inteligencji Polskiej.

II SESJA

Kryzys jako stymulator zmian

Indywidualizm i wolność jako fundament współczesnych doktryn społeczno- ekonomicznych oraz 

Kryzys Kapitalizmu – dr n. przyr. Szczęsny Z. Górski

Likwidacja światowych rynków finansowych warunkiem koniecznym budowy nowego ustroju społecznego – Izabela Litwin, prezes Fundacji „Jesteśmy Zmianą”

Zasady anulowania długów – Jacek Andrzej Rossakiewicz, Klub Inteligencji Polskiej

III SESJA

Uwarunkowania kredytowe, unijne, dewizowe i dochodu podstawowego

Banki spółdzielcze a rozwój  kredytów dla  sektora małych i średnich  przedsiębiorstw – prof. dr hab. Andrzej Kaźmierczak, Szkoła Główna Handlowa, Rada Polityki Pieniężnej

Kryzys i regulacje unijne dotyczące banków spółdzielczych w Polsce, zagrożenia i szanse – Piotr Huzior, prezes Krajowego Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka

Proces prywatyzacji, a eksport kapitału dr Ryszard Ślązak, Klub Inteligencji Polskiej,

IV SESJA

Nowe koncepcje wobec wyzwań współczesności 

Zarys koncepcji  ekonomii obywatelskiej i nowego ustroju – dr inż. Krzysztof  Lachowski, prezes Towarzystwa Spółdzielców, Wszechnica Polska – Szkoła Wyższa

Bezpieczeństwo ekonomiczne. Dywidenda Kredytu Społecznego a dochód Gwarantowany  Janusz Lewicki, redaktor  dwumiesięcznika  MICHAEL

Gospodarka Dobra Wspólnego w świetle zasad Społecznej Gospodarki Rynkowej  Mirosława Machnicki, prezes Stowarzyszenia Rytm Ziemi

Projekt polskiej waluty lokalnej – DOBRY – jako sposób samoobrony finansowej  Dariusz Brzozowiec , autor i lider projektu

Wypowiedz się