Admirałowie do prezydenta RP.

Stowarzyszenie Klub Inteligencji Polskiej

Warszawa.

Przesyłam w załączeniu „List otwarty” wystosowany do władz RP przez oficerów MW w służbie nieczynnej, w sprawie likwidacji Dowództwa MW w Gdyni i utworzenia Inspektoratu MW w Warszawie, w ramach Generalnego Dowództwa Rodzajów Sił Zbrojnych, z prośbą o umieszczenie na stronie i nagłośnienie poprzez dyskusję całej tej kuriozalnej sprawy. To kolejny krok na drodze niszczenia potencjału obronnego Polski.

 pozdrawiam serdecznie
A M
kontradmirał w st. spocz.

.                                                                                  Szanowny Pan

                                                                      Bronisław Komorowski

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

 

My niżej podpisani przesyłamy na ręce Pana Prezydenta list, kierując się troską o stabilny

i bezpieczny rozwój naszej Ojczyzny, zapewniany przez rozwój gospodarki morskiej Państwa

i chroniony dobrze kierowanymi siłami Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej.

 

List otwarty emerytowanych admirałów do naczelnych

organów Rzeczypospolitej Polskiej i Sił Zbrojnych

 

 

Wprowadzone 01.01.2014r. gruntowne zmiany w systemie dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej w znacznym stopniu dotyczyły „usprawnienia” funkcjonowania Marynarki Wojennej, które wyrażone zostały w dwóch podstawowych zamierzeniach, a mianowicie: – likwidacji dotychczasowego Dowództwa Marynarki Wojennej w Gdyni; – powołania Inspektoratu Marynarki Wojennej (w składzie Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych) w Warszawie.

Zweryfikowane przez życie, wieloletnie doświadczenia w funkcjonowaniu Marynarki Wojennej pozwalają nam zająć sceptyczne stanowisko dotyczące obu powyższych przedsięwzięć. Nie racjonalizują one wewnętrznej struktury Marynarki Wojennej, lecz ją komplikują, nie poprawiają jej codziennego funkcjonowania a wręcz odwrotnie – oddalają podległe jednostki MW od decydenta i wreszcie doprowadzają do sytuacji wymuszającej odejście znacznej liczby doświadczonej kadry zawodowej do rezerwy.

Mając na uwadze dobro służby postulujemy, aby utworzony Inspektorat Marynarki Wojennej pozostawiono w Gdyni, co nie naruszy jednolitości przyjętego rozwiązania nowego systemu dowodzenia, gdyż Inspektorat Wsparcia SZ pozostał w Bydgoszczy i nie został przeniesiony do Warszawy

 Postulujemy także o włączenie oficera w stopniu admirała (flag oficer wg nomenklatury NATO) do ścisłego Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Należy oczekiwać, iż proponowana dyslokacja Inspektoratu Marynarki Wojennej w Gdyni nie przysporzy nowych kosztów finansowych a wręcz odwrotnie, pozwoli: racjonalnie wykorzystać dotychczasową infrastrukturę telekomunikacyjną, łączności i lokalową; zminimalizować konieczność przejazdów znacznej liczby kadry na tygodniowe i miesięczne odprawy na trasie Gdynia – Warszawa; zachować w znacznym stopniu doświadczoną kadrę zawodową i stworzyć szansę stabilizacji życiowej wielu rodzinom marynarskim; umożliwić bezpośredni kontakt Inspektora MW i Szefa Szkolenia Morskiego z dowódcami zespołów okrętów i jednostek brzegowych dyslokowanych wzdłuż polskiego wybrzeża.

Przedstawione powyżej korzyści ekonomiczne, personalne i organizacyjne przeniesienia Inspektoratu Marynarki Wojennej do Gdyni w pełni uzasadniają nasze stanowisko

 

Niniejszy list podpisało  25 emerytowanych admirałów: M. Brągoszewski, J. Czajkowski,

R. Krzyżelewski, R. Łukasik, J. Patz, M. Prudzienica, H. Sołkiewicz, M. Toczek,  M. Węglewski,

Z. Badeński, K. Głowacki, Z. Kitowski, A. Komorowski, J. Lenda, S. Lisak, A. Mazurek,

M. Michalski, H. Pietraszkiewicz, Z. Popek, Cz. Rolik, A. Rosiński, Z. Smolarek, S. Tandecki,

Cz. Wawrzyniak, K. Wiśniowski

Gdynia, 17 stycznia 2014 r.

.List otrzymują:

1. Prezydent      RP – Zwierzchnik Sił Zbrojnych

2.Prezes      Rady Ministrów

3.Minister      Obrony Narodowej

4.Szef      Sztabu Generalnego WP

5.Przewodniczący      Sejmowej Komisji Obrony Narodowej

6.Przewodniczący      Senackiej Komisji Obrony Narodowej

 

 

 

 

 

 

 

Wypowiedz się