Główne założenia programowe Ruchu Społecznego im. Jana Pawła II – RZECZY NOWE

logo-RN
RZECZY NOWE – Ruch Społeczny imienia Jana Pawła II

1. Projekt Naprawy Państwa – przedstawiony na następnych stronach – jest wykonalny i korzystny dla każdego obywatela. Jest zgodny z podstawowymi wartościami, jakie stawiają sobie za cel ludzie wykształceni, nastawieni patriotycznie oraz mający poczucie odpowiedzialności za siebie i za innych, czyli będący rzeczywistą elitą społeczną. Szukamy pełnego poparcia dla takiego właśnie kształtu reformy. Poparcia, które umożliwi wprowadzenie korzystnych zmian w Polsce, a w perspektywie także w Świecie.

2. Przedstawiamy w pełni zasadną krytykę stanu istniejącego, wraz z ukazaniem jego przyczyn oraz programem naprawy sytuacji polskiego społeczeństwa. Jest to zawarte w zamieszczonych artykułach – patrz np.: Tezy Programowe. Autorzy tych artykułów odwołują się do konstytucyjnych celów Rzeczypospolitej Polskiej, a szczególnie do jej ustroju gospodarczego; społecznej gospodarki rynkowej, oczekującej od lat na właściwą realizację.

3. Wiemy, iż społecznej gospodarki rynkowej nie uda się zrealizować bez zmiany systemu finansowego wprowadzonego w Polsce w okresie transformacji. Zwolennicy systemu neoliberalnego rozszerzyli na Polskę najgorsze cechy monetarnej samowoli i lichwiarskiej destrukcji – zwanej deregulacją. Zjawisko to znane jest na świecie powszechnie dzięki obecnemu kryzysowi finansowemu. Finansowa deregulacja rozstraja państwo, zamienia demokrację parlamentarną w autorytarny despotyzm liderów partyjnych realizujących interesy oligarchii finansowej, która kontrolując emisję (kreację) pieniędzy jako długu, używa polityków do realizacji własnych celów. Oprocentowanie pieniędzy nie jest zyskiem – to wyzysk: wywłaszczanie ludzi z efektów ich pracy i z ich majątku.

4. Uzdrowienie finansów to wdrożenie nowego systemu emisji pieniądza, czyli nowych zasad monetyzacji wzrostu gospodarczego: przyrost dóbr konsumpcyjnych jest podstawą dla emisji pieniędzy w odpowiedniej proporcji. Rozwiązanie tego problemu zostało wypracowane w Polsce i określone jako nowa architektura finansowa, lub demokracja finansowa. Zasadą nowej architektury finansowej jest emisja pełnowartościowego pieniądza Pro Publico Bono, nie będącego długiem i wolnego od oprocentowania, emisja mająca pokrycie w ludzkiej pracy oraz w jej efektach. (Patrz: www.demokracja-finansowa.org.pl)

5. Zmiana zasad emisji pieniądza jest wstępem do uzdrowienia polityki finansowej i gospodarki. Jest warunkiem koniecznym wprowadzenia w życie społecznej gospodarki rynkowej. Jest to także właściwy sposób odbudowania znaczenia wielu instytucji społecznych finansowanych z budżetu państwa. Demokracja jako system polityczny nie może istnieć bez demokracji finansowej. Dopiero dzięki uspołecznieniu pieniądza, możemy realizować właściwe cele; w tym sprawiedliwość w społeczeństwie.

6. Jednym z podstawowych dóbr, jakie może świadczyć człowiek jest praca. To praca, jako wspólne dobro organizujące wysiłek wielu ludzi, daje dobrobyt obywatelom. Na pracy ludzkiej opiera się pieniądz, będący jej uprzedmiotowieniem oraz stanowiący własność całego społeczeństwa – co zapisane jest w Konstytucji w artykule 1; Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Takie podejście do pieniądza znajduje swoje potwierdzenie w pojęciu społecznej własności kapitału, wypracowanym przez Jana Pawła II, w encyklice Laborem exercens.

7. Chcąc żyć godnie musimy stworzyć warunki sprawiedliwego rozliczania swojej pracy; dla dobra obywateli i dla dobra wspólnego. Dlatego dostęp do pieniędzy wypracowanych przez nas w postaci przyrostu dóbr konsumpcyjnych (przyrost PKB), jest jednym z najważniejszych elementów naprawy państwa. Bez emisji pełnowartościowych środków rozliczeniowych – czy to w postaci złotówek, czy euro, których nie musimy nikomu zwracać – nie możemy skonsumować efektów swojej własnej pracy, ani uruchomić w pełni swojego społecznego potencjału, opartego na indywidualnym potencjale każdej osoby ludzkiej. Zgadzając się na kredyt, (czyli zadłużenie) lub na dotacje, sprowadzamy własny rozwój do realizacji celów ustalanych arbitralnie przez innych ludzi, często przez reprezentantów innych cywilizacji; przede wszystkim cywilizacji lichwiarskiej. Taki kierunek „rozwoju” pozbawia nas autonomii i prowadzi do społecznej destrukcji, np. do upadku kultury, zaniku więzi społecznych a ostatecznie do depopulacji Narodu i cywilizacji ludzkiej – co jest jawnie głoszonym celem cywilizacji lichwiarskiej i wyrazem chciwości absolutnej.

8. Wierzymy, że pozytywna zmiana zasad emisji pieniądza – nowa architektura finansowa – jest możliwa do wprowadzenia w Polsce i na świecie. Realizacja takiego programu jest potrzebna, wręcz konieczna. Jest ona uwarunkowana poziomem etycznym wspólnoty ludzkiej, jakością wykształcenia obywateli, ich kulturą, solidarnością, poziomem empatii oraz chęcią zaangażowania się w życie publiczne. Potrzeba zmiany sposobu myślenia i zaangażowania się, jest coraz bardziej pilna. Zmiana sposobu myślenia ludzi na zaangażowane i prospołeczne już się dokonuje, ale warto dobitnie sformułować perspektywy tego procesu. Piszemy o tym w zakładce AURO, gdzie prezentujemy nowy paradygmat ekonomiczny oparty na pojęciu dobra – a nie zysku pochodzącego z oprocentowania.

Podpisali:

Jacek Andrzej Rossakiewicz
Lesław Andrzej Wilk
Stanisław Papież


PROGRAM NAPRAWY RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Oparty na ewangelii i nauce Jana Pawła II

1. RZECZPOSPOLITA POLSKA (tak jak i inne kraje) wkroczyła na drogę rozwoju opartą na nowych technologiach. Dzięki technicznemu postępowi i informatyce możemy łatwo zarządzać gospodarką, po to aby realizować tradycyjne wartości w szerokiej skali, dotyczącej każdego człowieka. Fakt ten wymaga podjęcia wysiłku w celu zaktualizowania prawa i systemu finansowego, które uległy moralnej degradacji i blokują pomyślny rozwój społeczeństw.

2. Powołany zostaje ruch społeczny o nazwie:

RZECZY NOWE – RUCH SPOŁECZNY im. JANA PAWŁA II

którego celem jest naprawa Rzeczypospolitej Polskiej oraz walka z biedą w Polsce, w oparciu o istniejące zapisy Konstytucji R.P. a w szczególności Artykuł 1. „Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli”. Inicjatorami Ruchu są Stanisław Papież, Jacek Andrzej Rossakiewicz i Lesław Andrzej Wilk.

3. Celem ruchu jest przeprowadzenie niżej wymienionych zmian w Kraju, mających za zadanie poprawienie warunków bytowania każdego obywatela.

4. Pierwszym i najważniejszym celem Ruchu jest zwalczenie biedy. Jest to zadanie cywilizacyjne dla całego narodu, określone w Konstytucji R.P. w Artykule 2. „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”.

5. Ustalony zostanie konstytucyjnie gwarantowany dostęp obywateli do zdobyczy cywilizacji, w tym do: czystego powietrza, czystej wody, pełnowartościowego wyżywienia , odzienia, lokum (dachu nad głową), ziemi, energii, pracy, pieniędzy, godnego życia rodziny, godnego życia jednostki, bezpłatnej edukacji, bezpłatnej opieki zdrowotnej, emerytury, godnej starości i godnej śmierci. Zadania te sa opisane w punktach poniżej.

6. Ziemia, na której znajduje się państwo Polskie, jest własnością Polaków – ich własnością społeczną oraz (w częściach ułamkowych) prywatną. Prawo to jest realizowane jako prawo każdego obywatela do posiadania działki na cele mieszkaniowe lub na cele ogródka rodzinnego. Każda rodzina lub małżeństwo nie posiadające własnego gospodarstwa rolnego, działki budowlanej, ani udziału w gruncie, na którym posiada mieszkanie, otrzyma od skarbu państwa bezpłatnie działkę o powierzchni od 600 do 1200 m2, w zależności od lokalnych warunków i po społecznej akceptacji takiego rozwiązania w przeprowadzonym referendum lokalnym. Jest to realizacja naturalnego prawa wszystkich obywateli, wynikającego ze społecznej własności dóbr narodowych.

6. Finanse państwa zostaną oparte na umowie społecznej obowiązującej określony czas (np. 10 lub 20 lat), w wyniku której społeczeństwo oddaje rządzącym, pochodzącym ze społecznego wyboru, (ordynacja wyborcza zostanie opacowana na nowo), swoją energię ludzką i czas pracy. Stanowi to potencjał finansowy o wymiernej wartości. Za pełne i właściwe wykorzystanie czasu pracy obywateli odpowiadają rządzący.

7. Zgodnie z zapisami obecnej Konstytucji (Art. 20.) zacznie być realizowana w Polsce społeczna gospodarka rynkowa oparta na pracy obywateli i ich zdolnościach wytwórczych, a także na wielu formach własności, ze szczególnym poszanowaniem własności prywatnej.

8. Za zarządzanie państwem odpowiada premier i rząd zgodnie z zapisami konstytucji. Rządzący realizują i wprowadzają w życie dostęp obywateli do zdobyczy cywilizacji zapisanych w konstytucji. Głównym zadaniem rządzących jest dbałość o inicjatywę gospodarczą obywateli, mającą na celu optymalne zaspokojenie ich potrzeb własnych, jak i całego społeczeństwa.

9. Inicjatywa gospodarcza obywateli działających w ramach wolności gospodarczej jest chroniona i otaczana należytą prawną opieką, polegającą głównie na eliminacji zbędnych lub nie jednoznacznych zapisów prawa oraz zabezpieczającą przed nieuczciwą konkurencją.

10. Działalność gospodarcza obywateli może być oparta o własność prywatną, własność społeczną i państwową własność lub ich kombinacje na zasadzie udziałów. Promowana będzie zasada akcjonariatu pracowniczego, w którym pracownicy stają się współwłaścicielami zakładu pracy.

11. Zachowane zostają dotychczasowe formy własności i sposoby działania w układzie pracodawca – pracownik.

12. Rząd jest rozliczany z efektów swojej pracy, a w przypadku rażącej niegospodarności ma obowiązek podać się do dymisji lub jest odwoływany przez władze ustawodawcze.

13. Wszelkie działania prowadzące do uszczuplania mocy produkcyjnych społeczeństwa; niszczenie przedsiębiorstw, doprowadzanie ich do bankructwa i wrogie przejęcia są zabronione i będą karane, także wtedy, gdy są dokonywane przez obywateli innych państw.

14. Rządzący nie mają prawa samowolnie emitować obligacji ani zaciągać długów w imieniu społeczeństwa. Każda pożyczka wewnętrzna, zewnętrzna lub emisja obligacji wymaga przeprowadzenia ogólnonarodowego referendum – gdyż to społeczeństwo spłaca pożyczkę efektami własnej pracy.

15. Uzyskany wzrost gospodarczy jest monetyzowany poprzez emisję pełnowartościowych pieniędzy, mających pokrycie w wytworzonych dobrach. Taka zasada emisji pieniędzy jest podstawą budżetu państwa i może przyczyniać się do obniżenia podatków. Emisję pełnowartościowych (nieoprocentowanych) pieniędzy prowadzi narodowy bank centralny znajdujący się pod społeczną kontrolą.

16. Zgodnie z istniejącymi zapisami Konstytucji, centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski, posiadający wyłączne prawo emisji pieniądza w Polsce (Art. 227 Konstytucji R.P.), także po ew. wprowadzeniu waluty Euro, (zgodnie z ustaleniami założycielskimi UE).  Działalność NBP wymaga radykalnej zmiany.

17. Działalność banków komercyjnych także ulega zmianie. Przestaje im przysługiwać prawo kreacji pieniądza bankowego, a swoją działalność prowadzić mogą w oparciu o zgromadzone depozyty lub przez zaciąganie kredytów w NBP.

18. System bankowy powinien stać się uczestnikiem rozliczeń pracy w państwie i stać na straży finansów każdego obywatela.

19. Przeprowadzona zostanie abolicja podatkowa i umorzenie długów obywateli wobec państwa . Zalecane będzie wzajemne umorzenie długów przez obywateli zgodnie z zasadami miłosierdzia i solidarności międzyludzkiej. Podjęte będą prace nad rozwiązaniem kwestii zadłużenia w skali międzynarodowej, które w znakomitej większości jest zadłużeniem rzekomym.

20. Propagowane będzie szeroko odejście od zasady naliczania odsetek.

21. W działalności gospodarczej propagowany będzie zysk bez wyzysku, czyli zysk pochodzący z realnie wypracowanych efektów gospodarczych, nie będący wynikiem spekulacji ani oprocentowania.

22. Propagowana będzie społecznie uzasadniona celowość inwestycji oraz bankowość bezodsetkowa, oparta o zysk z realnych efektów gospodarczych, a nie z oprocentowania pieniądza.

23. Inwestowanie powinno być rozumiane szeroko, jako możliwość powszechna i cecha obywatelska. Emisja pieniędzy na cele społeczne zależy od przyrostu dóbr i usług, czyli od efektów pracy i pomyślnie przeprowadzonych inwestycji.

24. Państwo – stopniowo i w zależności od efektów gospodarowania – odstępuje od pobierania podatków, w tym (przede wszystkim) podatku od emerytur. Koszty rządzenia są pokrywane z budżetu (dzięki zasadzie monetyzacji przyrostu dóbr) i są pod społeczną kontrolą, dzięki zasadzie cyfrowej jawności – która powinna prowadzić do ich obniżania.

25. Całe społeczeństwo buduje wspólny dobrobyt, a efekty tych działań są własnością społeczną (energetyka, budownictwo, edukacja, nauka, ochrona zdrowia, kultura, komunikacja). Pozytywne społecznie cele są finansowane przez państwo z budżetu lub z rządowego funduszu inwestycyjnego.

26. Wprowadzony zostaje miesięczny zasiłek: minimalny dochód gwarantowany, dla każdego obywatela w wieku produkcyjnym pozostającego bez pracy – nie z własnego wyboru. Dla osób pracujących, których dochód jest mniejszy od minimalnego dochodu gwarantowanego zostaje wprowadzone dofinansowanie uzupełniające dochód.

27. Każda matka matka (lub ojciec wychowujący dziecko) dostaje dodatek miesięczny na każde dziecko, od miesiąca jego poczęcia do jego pełnoletności tj. do 18-go roku życia, oraz jednorazowo, za urodzenie każdego dziecka.

28. Emerytury wypłacane są od określonego wieku do śmierci. Współmałżonek, po śmierci męża lub żony, dostaje 1/3 jego emerytury.

29. Każdy emeryt może pracować do końca życia, zgodnie z własnymi preferencjami i predyspozycjami zdrowotnymi, otrzymując równocześnie kwotę emerytury.

30. Bezpłatna służba zdrowia.

31. Bezpłatna edukacja.

32. Rozwój nauki finansowany z budżetu państwa.

33. Prezydent przejmuje zarządzanie zasobami kultury. Resort kultury przechodzi w gestię zarządu Prezydenta. Media publiczne przechodzą do resortu kultury. Reszta uprawnień prezydenta zgodnie z konstytucją.

34. Szczególna rola zostaje wyznaczona rodzinie, jako podstawowej komórce społecznej, na której opiera się życie narodu. Nowy system wzmacnia rolę kobiety i rodziny, czyniąc je filarem państwa. 

35. Nowy system zapewnia rozwój każdego obywatela w całym zakresie czasu życia, od poczęcia do naturalnej śmierci. Rozwój gospodarczy: wzrost PKB i proporcjonalna emisja pieniędzy ogranicza lub likwiduje problem wypłacalności emerytur, dając ludziom starszym – najbardziej wartościowej części społeczeństwa – godne życie.

36. Każdy obywatel uznający swoje dochody za wystarczające, może przekazać należne jemu wpływy od państwa, na cele przez niego wskazane.

37. Dla Unii Europejskiej przemiany w Polsce mogą być traktowane jako model nowej gospodarki i nowej architektury finansowej. Celem jest wprowadzenie systemu w całej Europie i propagowanie go w świecie.

Podpisali:

Lesław Andrzej Wilk
Jacek Andrzej Rossakiewicz
Stanisław Papież

Program opracowany w kwietniu 2011 roku może ulec zmianie. Jest weryfikowany i udoskonalany wraz z rozwojem myśli ludzkiej i potrzebami społeczeństwa.

Ostatnia aktualizacja: 27.10.2011 – 08. 2013

http://www.rzeczynowe.pl

Wypowiedz się