Waluty lokalne, a poziom bezpieczeństwa gospodarczego regionu w okresie COVID-19

Abstrakt: Waluty lokalne to narzędzia typowe dla ekonomii społecznej, oddziaływujące na sferę realną gospodarki i służące jako instrument ograniczania niestabilności, w tym wahań gospodarczych, szczególnie w okresach kryzysu, trudnej sytuacji gospodarczej etc. Stanowią alternatywę dla walut krajowych, ale przyczyniają się także do wspomagania miejscowych podmiotów gospodarczych.

Przykładem waluty lokalnej jest Zielony Polska Waluta Lokalna wprowadzona przez grupę entuzjastów w 2015 r. Celem pracy jest określenie wpływu walut lokalnych na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa gospodarczego regionu m.in. w okresach zagrożeń istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa gospodarczego, np. okresie zagrożenia epidemicznego COVID-19. Praca ma charakter teoretyczny. Metodami wykorzystanymi w pracy, są: krytyczna analiza literatury i metoda statystyczna.

Słowa kluczowe: waluty lokalne, COVID-19, ekonomia społeczna, społeczność lokalna, małe i średnie przedsiębiortwa

Klasyfikacja JEL: A13, B10, B55, G02, G10

Wstęp

Waluty lokalne (zwane także walutami komplementarnymi) można definiować, zarówno jako alternatywę dla walut krajowych (tj. powszechnie obowiązujących i społecznie akceptowanych środków płatniczych w kraju), ale przede wszystkim, jako jedno z narzędzi umożliwiających tworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw w lokalnych społecznościach (por.: [1], [2]).

Funkcjonowanie walut lokalnych umożliwia dokonywanie zakupów u znajomych sprzedawców i w miejscowych podmiotach gospodarczych, które z kolei oferują miejsca pracy lokalnej społeczności (por.: [3]).

W rzeczywistości waluty lokalne są swego rodzaju eksperymentem o charakterze gospodarczym i społecznym, pozwalającym na osiągnięcie takich efektów, które w warunkach tradycyjnego gospodarowania i klasycznego systemu finansowego miasta, regionu, czy kraju nie byłyby możliwe do uzyskania.

Celem pracy jest określnie wpływu walut lokalnych na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa gospodarczego regionu w stanach nadzwyczajnych i okresach innych zagrożeń istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa gospodarczego (także w okresie zagrożeń epidemicznych, np. COVID-19), jak również tuż po ich ustaniu.

W tym drugim okresie waluty lokalne mogą bowiem przyczynić się do pobudzenia gospodarczego, szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w społecznościach i/lub regionach biednych. Ten pozytywny wpływ walut lokalnych na rozwój lokalnej gospodarki wynika m.in. z cech i atrybutów, jakie przypisuje się walutom lokalnym: wymuszonemu obrotowi, zamkniętemu obiegowi, bezodsetkowości, czy pozostawaniu poza zasięgiem inflacji.

Praca ma charakter teoretyczny i może stanowić pole eksploracji dla dalszych analiz. Metodami wykorzystanymi w pracy są m.in.: krytyczna analiza literatury i metoda statystyczna.

Historia walut lokalnych – casus Guernsey i Wörgl

Historia walut lokalnych, których funkcjonowanie opierało się na swoistym rodzaju barteru, sięga czasów starożytnych. Jak dowodzi historia, ich pojawienie się, ale także okresy szczególnego zainteresowania oraz wykorzystania związane są z pojawiającymi, jak również nasilającymi się zagrożeniami bezpieczeństwa gospodarczego i bezpieczeństwa społecznego.

W historii gospodarczej świata uchodziły one z reguły za narzędzie będące pokłosiem trudnego okresu w gospodarkach różnych państw, ale także narzędziem minimalizującym niepokoje społeczne, szczególnie w czasach klęsk, kryzysów, wojen, rewolucji etc.

Zadaniem walut lokalnych było wówczas uzupełnić niedobory waluty powszechnie obowiązującej, co w sposób zrozumiały, ale nie tak oczywisty i do końca jeszcze niezdefiniowany za pomocą odpowiedniego aparatu terminologicznego przekładało się na poziom bezpieczeństwa gospodarczego podmiotów gospodarczych funkcjonujących na lokalnym i regionalnym rynku.

Pierwszym konsekwentnym teoretykiem pieniądza towarowego był Mikołaj Kopernik (1473-1543), który wychodząc z koncepcji dobrego pieniądza jako ustandaryzowanego towaru, sformułował zarys teorii dwukruszcowego paralelnego systemu pieniężnego [4].

W literaturze przedmiotu można wskazać przykłady różnych miast, regionów, makroregionów, państw, czy systemów, które w drodze eksperymentu gospodarczego wprowadziły waluty lokalne (np. German „Wara” System w 1923 r.; LETS system, szwajcarski WIR z 1934 r.). Jednym z nich było terytorium Guernsey, w którym w latach 1815-1836 oraz od 1914 r. do dzisiaj, równolegle z walutą obowiązującą funtem szterlingiem funkcjonuje także lokalna waluta Funt Guernsey.

Wprowadzenie waluty lokalnej związane było z załamaniem bezpieczeństwa gospodarczego tego terytorium, spowodowane wojnami napoleońskimi. Do obiegu wprowadzono wówczas 4 tysiące funtów, dzięki którym w przeciągu kilku miesięcy gospodarka Guernsey odnotowała wyraźny wzrost. Wybudowano od nowa infrastrukturę drogową, odnowiono zniszczone na skutek działań wojennych budynki, zaś wszystkie działania podejmowano z należytą starannością i rozwagą, mając na uwadze m.in. negatywny wpływ inflacji na polepszającą się sytuację gospodarczo- społeczną. W przeciągu dwudziestu lat sytuacja gospodarcza i bezpieczeństwo gospodarcze Guernsey, dzięki wprowadzeniu lokalnej waluty ewoluowała z głębokiej depresji do prawdziwego dobrobytu [5].

Innym przykładem terytorium, które z powodzeniem zrealizowało założenia opisywanego eksperymentu gospodarczego waluty lokalnej było austriackie miasto Wörgl. Eksperyment stanowił odpowiedź na trwający w latach 1929-1934 wielki kryzys gospodarczy i wprowadzony został m.in. przez wzgląd na głęboką recesję, rosnącą biedę i wysokie bezrobocie w mieście, ale także wysokie zadłużenie państwa austriackiego w banku w Innsbrucku [6]. Zaowocował wprowadzeniem przez burmistrza tego miasta w 1932 r. do obiegu gospodarczego 30 tysięcy Wörgl Schillingów.

Jak podaje Bernard Lietaer, waluta ta cyrkulowała 416 razy przez okres trwania projektu. Powstał lokalny wolny obieg waluty, niezależny od banku centralnego. W ten sposób konsumpcja dóbr wzrosła, gdyż w końcu było można „czymś” zapłacić. Inwestycje w produkcję w mieście wzrosły o 219% wobec poprzedniego roku [7]. Wprowadzenie waluty lokalnej przyczyniło się do wzrostu bezpieczeństwa gospodarczego miasta, w szczególności do zminimalizowania negatywnych skutków kryzysu, ograniczenia dynamicznie rosnącego poziomu bezrobocia i drobnej przestępczości oraz powolnego wyjścia z depresji lokalnej gospodarki (por.: [8], [9], [10]).

W Polsce pierwsze waluty lokalne pojawiły się w 1818 r. Wprawdzie nie miały one postaci typowej waluty, jak w przypadku Funta Guernsey i austriackiego Wörgla, nie mniej pełniły podobną funkcję. Dla przykładu, Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie (założone w 1816 r. przez Stanisława Staszica) korzystało z prywatnych bonów, pełniących funkcję środka płatniczego (por. Dokument 1, Foto 1., Foto 2., Foto 3.).

Innym przykładem polskiej waluty lokalnej był bon towarowy PeKaO, zwany polskim dolarem, który mógł być wymieniany w określonej sieci placówek handlowych. Mógł być realizowany jedynie w drodze pobrania towarów z eksportu wewnętrznego w jednym z punktów sprzedaży Banku Polska Kasa Opieki S.A.

Przykładami walu lokalnych były także monety z porcelany (zwane notgeldami, których oryginały mają około sto lat; por. Foto 2.), kamionki i bilony emitowane w latach dwudziestych XIX wieku przez takie miasta, jak m.in.: Bolesławiec, Wałbrzych, czy Zielona Góra.

Dokument 1.: Przykład bonu prywatnego

Źródło: [11].

Foto 1.: Waluta lokalna z Zielonej Góry

Source: [11].

Foto 2.: Waluta lokalna z Tarnowskich Gór

Source: [11].

Foto 3.: Waluta lokalna z Ziębic

Source: [11].

Historia gospodarcza państw, które wprowadziły waluty lokalne dowodzi, że analizowane narzędzia ekonomii społecznej wynikają ze środowiskowych i ekonomicznych warunków życia wspólnoty, w szczególności jej najsłabszych członków [12], ale także oddziałują na sferę realną gospodarki lokalnej, w szczególności podmioty, które w niej funkcjonują i są instrumentem służącym ograniczaniu niestabilności, w tym wahań gospodarczych [13].

Teoria Silvio Gesella i jej znaczenie dla rozwoju walut lokalnych

Silvio Gesell był niemieckim emigrantem, urodzonym 17 marca 1862 r. w stanie Vith na granicy Belgii, Luksemburgu i Prus [14][1]. Jako przedsiębiorca i handlowiec prowadzący w Buenos Aires firmę importującą sprzęt medyczny, ale także jako działacz polityczny i prekursor ruchu na rzecz bankowości i finansów społecznych, postulował obrót lokalnymi, niewymienialnymi walutami. Silvio Gesell prowadził swoją działalność w latach 80. XIX w., kiedy w Argentynie panowała silna niestabilność gospodarcza. To właśnie ostry kryzys gospodarczy był inspiracją dla Gesella, który w pieniądzu upatrywał główne źródło problemów finansowych i ekonomicznych. Było dla niego nienaturalnym, że pieniądz jest wieczny i „nierdzewialny” [15]. Zdaniem Gesella, „rdzewiejący pieniądz” zaktywizuje wymianę handlową i doprowadzi do zredukowania przepaści ekonomicznej między bogatymi a biednymi.

Silvio Gesell w swojej głównej pracy pt.: The Natural Economic Order (pol. Naturalny porządek ekonomiczny dzięki wolnej ziemi i wolnemu pieniądzowi), wydanej w Szwajcarii w języku niemieckim (tom pierwszy w 1916 r. i tom drugi w 1911 r.; por.: [16]), przedstawił ideę systemu wolnego od czynszu ziemi i nieoprocentowanych pieniędzy, ale także zwrócił uwagę na kwestie dotyczące natury pieniądza i jego funkcjonowania w gospodarce. Co więcej, zaproponował w niej autorskie propozycje reform m.in. w zakresie wydawania pieniędzy. Uważał, że waluta powinna ulegać deprecjacji w czasie, podobnie jak wartość dóbr, które reprezentuje [17].

Poza „rdzewiejącymi banknotami” oraz reformą systemu monetarnego Silvio Gesell zyskał popularność dzięki teorii lokalnego pieniądza alternatywnego. Teoria niemieckiego ekonomisty zakładała, że pieniądze powinny być wykorzystywane w transakcjach handlowych, a nie w celu oszczędnościowym, czy spekulacyjnym. Pieniądze lokalne, które Silvio Gesell określał jako „darmową walutę” (niem. Freigeld, ang. free currency, free money) lub systemem monetarnym Fraigeld (ang. monetary system Freigeld) i które zostały opisane we wspomnianym wyżej The Natural Economic Order [18] autor definiował, jako „instrument wymiany i nic więcej, którego jedynym testem przydatności były stopień bezpieczeństwa, szybkość i taniość, z jakimi towary są zmieniane” [19]. Środki pieniężne nie powinny generować żadnych odsetek, a jeśli nie zostaną wykorzystane, powinny stopniowo tracić wartość [20]. Przywrócenie pieniądzowi początkowej wartości następuje po opłaceniu tzw. demurrage (niegdyś interpretowane, jako przestój; obecnie: opłata ewaluacyjna lub ujemne oprocentowanie). Koncepcja Silvio Gesella miała przyczynić się do zwiększenia w obiegu lokalnych pieniędzy [21].

Koncepcja Silvio Gesella miała swoje przełożenia na niektóre poglądy znanych ekonomistów, m.in. Johna Maynarda Keynesa (1883-1946), czy Irvinga Fishera (1867-1947), którzy w swoich rozważaniach na temat niektórych własnych propozycji obniżenia stóp procentowych w okresach nieodpowiedniego efektywnego popytu odnosili się do koncepcji niemieckiego ekonomisty [22].

Waluty lokalne w Polsce, a bezpieczeństwo gospodarcze w okresie COVID-19

Do 2015 r. w Polsce funkcjonowały trzy waluty lokalne: Dobry, Piast (PLP) i Zielony (PZL). Dwie pierwsze powstały w 2014 r., miały postać elektroniczną i zorganizowane były w postaci programu lojalnościowego. Przystąpienie do systemu walut lokalnych Dobry i Piast pozwalało przedsiębiorcom na pozyskanie dostępu do nowej bazy klientów, zaś klientom – na wymianę produktów oferowanych przez lokalnych przedsiębiorców [por.: 23].

Obecnie jedynym projektem walut lokalnych w Polsce jest Zielony Polska Waluta Lokalna wprowadzona przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców w 2015 r. Projekt skupia około sześćset firm, które w ofercie posiadają ponad cztery tysiące produktów (m.in.: produkty spożywcze i przemysłowe, sprzęt RTV, samochody i akcesoria motoryzacyjne) i usług (np. usługi restauratorskie, turystyczne) oraz ponad 5,5 tysiąca konsumentów.

Zielony jest tzw. Systemem Waluty Lokalnej, tj. legalnej umownej jednostki rozliczeniowej, oferującym programy współpracy i bezodsetkowe finansowanie dla polskich małych i średnich firm, a także systemem wymiany barterowej, w oparciu o którą kontrahenci za Zielone mogą dokonać zakupu pracy innej firmy na rynku. Jest to jednostka niewymienialna na złotówki, dzięki czemu jej obieg jest pięciokrotnie szybszy, niż obieg waluty krajowej. Celem Zielonego jest zwiększenie sprzedaży i pozyskanie lojalnych klientów, ale przede wszystkim jest to narzędzi wsparcia dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw na lokalnym rynku, także w trudnym okresie, np. w czasie kryzysu.

Tabela 1.: Porównanie wybranych cech walut lokalnych w Polsce

cecha Zielony (PZL)
rok wprowadzenia do obrotu 2015
adresaci przedsiębiorstwa w całej Polsce, klienci, kupujący
relacje biznesowe business-to-business (B2B)

business-to-consumer (B2C)

consumer-to-consumer (C2C)

consumer-to-business (C2B)

cel wspieranie lokalnego systemu produkcji i usług,

budowa dobrych relacji biznesowych między lokalnymi firmami, wzrost obrotów uczestników realizowany przez posługiwanie się konkretnymi narzędziami

forma system wymiany barterowej między przedsiębiorstwami,

system lojalnościowy nagradzający klientów odpowiednimi rabatami za dokonywanie zakupów dóbr u lokalnych podmiotów uczestniczących w programie

wartość 1 Zielony = 1 złoty
motto „Kupimy od Ciebie, jak Ty kupisz od nas –

bo to jest po prostu uczciwe”

Źródło: [por.: 24].

Pierwsza transakcja w Zielonych odbyła się 15 marca 2015 r. W latach 2015-2019 wartość obrotów wyrażona w Zielonych ustawicznie rosła. W roku 2015 r. wartośc obrotów wynosiła około 551 tys. PLZ, w 2016 r. ponad czterokrotnie więcej w stosunku do roku poprzedniego (2.219.166 PLZ), zaś w 2018 r. dwunastrokrotnie więcej, niż w roku bazowym (tj. 6.719.612 PLZ). W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 lipca 2020 r. wartość obrotów wyrażonych w Zielonych wynosiła 2.296.000 PLZ, przy czym od stycznia 2020 r. do 12 marca 2020 r. (do chwili ogłoszenia w Polsce blokady z tytułu epidemii COVID-19) wynosiła 792.000 PLZ. Z chwilą wybuchu epidemii w Polsce wartość obrotów uległa obniżeniu w stosunku do tego samego okresu w 2019 r. i do dwóch pierwszych miesięcy 2020 r. Jak wynika z danych statystycznych, w miesiącach marzec-lipiec 2020 r. wartość obrotów w PLZ wynosiła 1.302.000. Miesięczną wartość obrotów Zielonym od marca 2015 r. do sierpnia 2020 r. prezentuje Tabela 2.:

Table 2: Miesięczna wartość obrotów Zielonego

w okresie od marca 2015 r. do sierpnia 2020 r.

rok miesiąc obrót (w PLZ)
2015 marzec 11 168
2015 kwiecień 7 939
2015 maj 31 567
2015 czerwiec 21 142
2015 lipiec 49 748
2015 sierpień 61 345
2015 wrzesień 71 879
2015 październik 74 408
2015 listopad 73 080
2015 grudzień 149 200
2016 styczeń 103 066
2016 luty 119 700
2016 marzec 93 864
2016 kwiecień 78 972
2016 maj 72 769
2016 czerwiec 113 322
2016 lipiec 193 164
2016 sierpień 194 867
2016 wrzesień 206 593
2016 październik 202 389
2016 listopad 492 988
2016 grudzień 347 472
2017 styczeń 319 666
2017 luty 245 840
2017 marzec 281 499
2017 kwiecień 415 320
2017 maj 365 998
2017 czerwiec 518 838
2017 lipiec 468 158
2017 sierpień 568 570
2017 wrzesień 664 148
2017 październik 436 072
2017 listopad 569 878
2017 grudzień 615 088
2018 styczeń 990 546
2018 luty 433 741
2018 marzec 524 231
2018 kwiecień 670 419
2018 maj 561 540
2018 czerwiec 483 961
2018 lipiec 594 690
2018 sierpień 360 586
2018 wrzesień 467 141
2018 październik 581 187
2018 listopad 395 278
2018 grudzień 656 292
2019 styczeń 408 992
2019 luty 447 866
2019 marzec 481 717
2019 kwiecień 503 201
2019 maj 657 089
2019 czerwiec 374 035
2019 lipiec 296 732
2019 sierpień 298 530
2019 wrzesień 570 600
2019 październik 577 293
2019 listopad 388 284
2019 grudzień 415 317
2020 styczeń 472 000
2020 luty 320 000
2020 marzec 372 000
2020 kwiecień 180 000
2020 maj 258 000
2020 czerwiec 246 000
2020 lipiec 306 000

Źródło: [25].

Biorąc pod uwagę liczbę transakcji, dokonywanych przy użyciu waluty lokalnej Zielony, ich rozkład w poszczególnych latach prezentował się następująco: 2015 r. – 3.186 transakcji, 2016 r. – 13.622 transakcji, 2017 r. – 23.098 transakcji, 2018 r. – 30.277 transakacji. W Tabeli 3 przedstawiono liczbę transakcji dokonywanych przy użyciu waluty Zielony w układzie miesięcznym w okresie od marca 2015 r. do sierpnia 2020 r.

Table 3.: Liczba transkacji dokonywanych przy użyciu waluty Zielony
w okresie od marca 2015 r. do sierpnia 2020 r.

rok miesiąc liczba transakcji

(w szt.)

2015 marzec 18
2015 kwiecień 28
2015 maj 48
2015 czerwiec 74
2015 lipiec 98
2015 sierpień 146
2015 wrzesień 338
2015 październik 642
2015 listopad 804
2015 grudzień 990
2016 styczeń 720
2016 luty 824
2016 marzec 912
2016 kwiecień 726
2016 maj 686
2016 czerwiec 806
2016 lipiec 720
2016 sierpień 1634
2016 wrzesień 1184
2016 październik 1150
2016 listopad 2532
2016 grudzień 1728
2017 styczeń 1318
2017 luty 1204
2017 marzec 1722
2017 kwiecień 1804
2017 maj 1868
2017 czerwiec 1802
2017 lipiec 1826
2017 sierpień 2416
2017 wrzesień 2110
2017 październik 2332
2017 listopad 2244
2017 grudzień 2452
2018 styczeń 2158
2018 luty 2148
2018 marzec 2538
2018 kwiecień 2356
2018 maj 2558
2018 czerwiec 2152
2018 lipiec 2440
2018 sierpień 2448
2018 wrzesień 2996
2018 październik 2798
2018 listopad 2350
2018 grudzień 3335
2019 styczeń 2302
2019 luty 3636
2019 marzec 2606
2019 kwiecień 2444
2019 maj 2316
2019 czerwiec 2168
2019 lipiec 2054
2019 sierpień 1854
2019 wrzesień 2100
2019 październik 2016
2019 listopad 1794
2019 grudzień 2486
2020 styczeń 988
2020 luty 776
2020 marzec 710
2020 kwiecień 512
2020 maj 479
2020 czerwiec 524
2020 lipiec 610

Źródło: [25].

Z punktu widzenia sytuacji epidemicznej COVID-19 istotne jest to, że zmniejszeniu uległa liczba transakcji dokonywanych przy użyciu Zielonego. Według prezentowanych w Tabeli 3 danych, w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 12 marca 2020 r. liczba transakcji wynosiła kolejno 988 w styczniu 2020 r., 776 w lutym 2020 r. i 710 w marcu 2020 r. W okresie od 1 marca 2020 r. do 12 marca 2020 r. przy użyciu Zielonego przeprowadzono 396 transakcji. Po 12 marca 2020 r. liczba transakcji uległa zmniejszeniu, zaś większość transakcji dotyczyła artykułów spożywczych i wyrobów cukierniczych i piekarniczych, artykułów kosmetycznych i przemysłowych, części samochodowych, usług komputerowych, reklamowych i drukarskich. Wartość obrotów w Zielonych oraz liczbę transakcji w latach 2015-2020 r. prezentuje Wykres 1.:

 Wykres 1.: Wartość obrotów w Zielonych oraz liczba transakcji w latach 2015-2020 r.

(od 01.01. do 31.07)

Table 3.: Liczba transakcji dokonywanych przy użyciu waluty Zielony
w okresie od marca 2015 r. do sierpnia 2020 r.

rok miesiąc liczba transakcji

(w szt.)

2015 marzec 18
2015 kwiecień 28
2015 maj 48
2015 czerwiec 74
2015 lipiec 98
2015 sierpień 146
2015 wrzesień 338
2015 październik 642
2015 listopad 804
2015 grudzień 990
2016 styczeń 720
2016 luty 824
2016 marzec 912
2016 kwiecień 726
2016 maj 686
2016 czerwiec 806
2016 lipiec 720
2016 sierpień 1634
2016 wrzesień 1184
2016 październik 1150
2016 listopad 2532
2016 grudzień 1728
2017 styczeń 1318
2017 luty 1204
2017 marzec 1722
2017 kwiecień 1804
2017 maj 1868
2017 czerwiec 1802
2017 lipiec 1826
2017 sierpień 2416
2017 wrzesień 2110
2017 październik 2332
2017 listopad 2244
2017 grudzień 2452
2018 styczeń 2158
2018 luty 2148
2018 marzec 2538
2018 kwiecień 2356
2018 maj 2558
2018 czerwiec 2152
2018 lipiec 2440
2018 sierpień 2448
2018 wrzesień 2996
2018 październik 2798
2018 listopad 2350
2018 grudzień 3335
2019 styczeń 2302
2019 luty 3636
2019 marzec 2606
2019 kwiecień 2444
2019 maj 2316
2019 czerwiec 2168
2019 lipiec 2054
2019 sierpień 1854
2019 wrzesień 2100
2019 październik 2016
2019 listopad 1794
2019 grudzień 2486
2020 styczeń 988
2020 luty 776
2020 marzec 710
2020 kwiecień 512
2020 maj 479
2020 czerwiec 524
2020 lipiec 610

Źródło: [25].

W 70% transakcji przeprowadzanych przy wykorzystaniu Zielonego dotyczy usług (np. hotelarskich, finansowych, księgowych), 10% – handlu, zaś 20% sprzedaży produktów. Dysproporcja między udziałem usług i handlem oraz sprzedaży dostrzegalna jest od chwili funkcjonowania waluty, a także w okresie COVID-19, kiedy znaczna część usług (np. kosmetyczne, fryzjerskie, hotelarskie) została ograniczona.

Wnioski z badań

Wykorzystanie lokalnych walut w okresie kryzysu gospodarczego, ale także sytuacji epidemicznej COVID-19 nie sprzyja ożywieniu gospodarczemu. Nie mogą one też być źródłem wzrostu bezpieczeństwa gospodarczego regionu w analizowanym okresie. Ze względu na swoje cechy i atrybuty: niemożność zadłużenia wynikająca z utrzymywania gotówki na tym samym stabilnym poziomie (co jest ważnym warunkiem lokalnego rozwoju gospodarczego), obsługę transakcji na lokalnym rynku bez transferu i spekulacji, negatywne zjawiska i procesy gospodarcze (inflacja i deflacji), wspieranie lokalnego sektora produkcji dóbr, stymulowanie rozwoju gospodarczego regionu i aktywizacja rynku pracy (por. [26], [27]), wykorzystanie walut lokalnych jest ważne zwłaszcza w okresie wychodzenia z kryzysu, czyli w okresie przejścia sytuacji epidemicznej do kolejnej fazy, która z punktu widzenia gospodarki charakteryzuje się jej rozmrażaniem. W tym okresie korzystanie z lokalnych walut przyczynia się do:

 • ochrony lokalnych interesów w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (m.in. lokalnej wytwórczości) będących w okresie COVID-19 podstawą rozwoju lokalnego i stanowiących o bezpieczeństwie gospodarczym o zasięgu lokalnym;
 • wsparcia lokalnych przedsiębiorstw i zaspokojenia potrzeb miejscowego klienta (pełni rolę katalizatora lokalnej przedsiębiorczości);
 • rozkwitu lokalnego rynku pracy, który z reguły w sytuacji konfliktu, kryzysu, zagrożenia epidemicznego ulega zniekształceniu;
 • obniżenia lokalnego poziomu bezrobocia, co z punktu widzenia bezpieczeństwa gospodarczego społeczności lokalnej w okresie epidemii ma istotne znaczenie;
 • uaktywnienia aktywności miejscowego środowiska biznesowego, dzięki zaangażowaniu oraz współpracy którego skutki zagrożenia epidemicznego są mniej dotkliwe;
 • wsparcia lokalnego sektora produkcji i usług, który w okresie turbulencji gospodarczych i społecznych narażony jest na trudności oraz dysfunkcje;
 • wsparcia rynków lokalnych mających dla zapewnienia bezpieczeństwa gospodarczego społeczności lokalnej regionu istotne znaczenie;
 • tworzenia więzi pomiędzy lokalną społecznością i prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą;
 • ukazania tożsamości regionalnej i wzmocnienia więzów społecznych (por.: [28], [29], [30]).

Funkcjonowanie i mechanizm pieniądza lokalnego są niezależne od sytuacji na krajowym i międzynarodowym rynku finansowym, a przede wszystkim w sektorze bankowym i na giełdach towarowych.

Podsumowanie

Współczesne waluty lokalne w Polsce są rodzajem umowy społecznej, obejmującej otoczenie biznesowe. Waluty lokalne są również narzędziami polityki gospodarczej, które można wykorzystać do zapewnienia bezpieczeństwa gospodarczego społeczności lokalnej, regionu i kraju.

Skutkami stosowania lokalnej waluty są:

 • redukcja zadłużenia zewnętrznego;
 • brak konieczności zaciągania oprocentowanego kredytu bankowego;
 • intensyfikacja lokalnych obrotów gospodarczych.

Waluty lokalne wspierają budowanie społeczności, spółdzielczości, lokalnej gospodarki oraz promują zrównoważony rozwój. Lokalne waluty w pewien sposób chronią również lokalne społeczności przed wahaniami gospodarczymi.

Choć lokalne waluty na świecie funkcjonują od dawna (począwszy od tradycyjnego modelu ekonomii, ustroju feudalnego itp.), do dziś nadal są one postrzegane jako forma oddolnych inicjatyw opartych na założeniach ekonomii społecznej, ekonomii eksperymentalnej, ekonomii alternatywnej, a nawet na założeniach nowoczesnych trendów i kierunków gospodarki rynkowej: ekonomii o obiegu zamkniętym, ekonomii dostępu, czy gospodarki gig. Niewątpliwie ich wykorzystanie i rosnąca popularność, zwłaszcza w okresie rozmrażania różnych sektorów gospodarki i wychodzenia z pandemii COVID-19 (a nie samej pandemii), mogą zwiększyć bezpieczeństwo gospodarcze regionu, w którym funkcjonują analizowane środki płatnicze. Postrzegane są również jako specyficzny sposób wpływania na poziom bezpieczeństwa gospodarczego podmiotów działających i uczestniczących w lokalnym rynku, takich jak małe i średnie przedsiębiorstwa lub inne podmioty na nim działające (por. [31]).

 Autorzy:

NINA STĘPNICKA i PAULINA WIĄCZEK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Filia w Piotrkowie Tryb.

Ul. Słowackiego 114/118, 97-300 Piotrków Trybunalski

Polska

oraz  DARIUSZ BRZOZOWIEC

Lider Projektu

Zielony Polska Waluta Lokalna

Ul. Bankowa 5, 27-200 Starachowice

Polska

 

Bibliografia:

 • Zimon G., (2020). The influence of the central warehouse on the functioning of Polish small and mediumsized enterprises operating in group purchasing organizations, „Problems and Perspectives in Management”, vol. 18, nr 1, s. 26-28.
 • Zimon D., Zimon G., (2019). The Impact of Implementation of Standardized Quality Management Systems on Management of Liabilities in Group Purchasing Organizations, „Quality Innovation Prosperity. Kvalita Inovacia Prosperita”, nr 23/1, s. 163-170.
 • Stępnicka N., (2018). Waluty lokalne – szansa czy zagrożenie dla rozwoju przedsiębiorczości?, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. XIX, z. 10, cz. 1, s. 461–474.
 • Zajda J., (1973). Kopernikowska teoria pieniądza, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, nr 35, z. 4, s. 18-19.
 • Ekins P., (2005). The Living Economy. A New Economics in the Making, Routledge, London, New York, s. 199.
 • Gomez G.M., (2016). Argentina’s Parallel Currency: The Economy of the Poor, Routledge, London, New York, s. 24.
 • Lietaer B., (2013). The Future Of Money, Cornerstone Digital, London 2013.
 • Łukasiewicz-Kamińska A. (2014), Waluta alternatywna, jako dobro wspólne, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”, nr 4(47), s. 206-218.
 • Ekins P., (2005). The Living Economy. A New Economics in the Making, Routledge, London, New York, s. 200-202.
 • Focardi P., (2018). Money: What It Is, How It’s Created, Who Gets It, and Why It Matters, Routledge, New York.
 • Administrator Waluty Zielony (dostęp: 21 lipca 2020).
 • Rushkoff D., (2017). Throwing Rocks at the Google Bus: How Growth Became the Enemy of Prosperity, Penguin Publishing Group, s. 157-159.
 • Abucewicz M., (2018). Miejsce ekonomii alternatywnej w ekonomii społecznej [w:] J. Kwaśniewski (red.), Nauki o polityce publicznej: monografia dyscypliny, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Warszawa, s. 329-330.
 • Sobiecki G., (2015). Waluty alternatywne jako czynnik ograniczający niestabilność w gospodarce globalnej na przykładzie bitcoina i Argentyny, [w:] R. Sobiecki (red.), Przeciwdziałanie turbulencjom w gospodarce, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, s. 67.
 • Stępnicka N., (2018). Waluty lokalne – szansa czy zagrożenie dla rozwoju przedsiębiorczości?, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. XIX, z. 10, cz. 1, s. 463-464.
 • Woś R., (2018). Trzy pomysły, które odmienią współczesną Europę, „Polityka”, nr 1(3142).
 • Gesell P., (2013). The Natural Economic Order, Isha Books, Delhi, s. 211.
 • Greco T.H., (2001). Money: Understanding and Creating Alternatives to Legal Tender, Chelsea Green Publishing Company, White River Junction, Vt., s. 62.
 • Tarasiewicz M., Newman A., (2015). Cryptocurriencies as Distributed Community Experiments, [in] D. Lee Kuo Chuen (red.), Handbook of Digital Currency: Bitcoin, Innovation, Financial Instruments, and Big Data, Academic Press-Elsevier, Amsterdam, s. 215.
 • Dodd N., (2016). The Social Life of Money, Princeton University Press, Princeton-New Jersey, s. 348.
 • Surette L., (1999). Pound in Purgatory: From Economic Radicalism to Anti-semitism, University of Illinois Press, Urbana-Chicago, s. 177.
 • Cato M.P., (2009). Green Economics: An Introduction to Theory, Policy and Practice, Sterling, VA, London, s. 82-83.
 • Surette L., (1999). Pound in Purgatory: From Economic Radicalism to Anti-semitism, University of Illinois Press, Urbana-Chicago, s. 177.
 • Stępnicka N., (2018). Waluty lokalne – szansa czy zagrożenie dla rozwoju przedsiębiorczości?, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. XIX, z. 10, cz. 1, 467, 469.
 • Administrator Waluty Zielony (dostęp: 21 lipca 2020).
 • Łukasiewicz-Kamińska A. (2014). Waluta alternatywna, jako dobro wspólne, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”, nr 4(47), s. 210.
 • Stępnicka N., (2018). Waluty lokalne – szansa czy zagrożenie dla rozwoju przedsiębiorczości?, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. XIX, z. 10, cz. 1, 465-466.
 • Ślazyk B., (2018). Zielony Waluta Lokalna jako konkretne wsparcie dla biznesu, „Network Magazyn”, [online] http://networkmagazyn.pl/zielony-waluta-lokalna-jakokonkretne-wsparcie-dla-biznesu (dostęp: 13 lipca 2020).
 • Walasek R., (2016). Supply Chain Optimisation and Competitiveness of an Enterprise – Result of the Study, “Research in Logistic&Production”, vol. 6, nr 2, s. 188.
 • Zimon G., Walasek R., (2018). An Assessment of Financial Liquidity Management in the Car Transport Companies, in: Economic and Social Development, red. A. Maloletko, N. Rupcic, Z. Baracskaip, Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Moscow, s. 204.
 • Zimon G., (2020). Working Capital Management Strategies in Polish SMES, „Academy of Accounting and Financial Studies Journal”, vol. 24, nr 3, s. 1-9.

 

[1] Silvio Gesell (ur. 17 marca 1862 r. w stanie Vith na granicy Belgii, Luksemburgu i Prus; zm. 11 marca 1930 r. w Oranienburgu w Niemczech).

Wypowiedz się