Pisma Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich (2)

PZOKiK

             Warszawa, dn. 17 lutego 2015 r.

 

Szanowna Pani

Ewa Kopacz                         

Prezes Rady Ministrów

Rzeczypospolitej Polskiej

 

W związku z nasilającymi się nawoływaniami polskich polityków ukraińskiego pochodzenia, w tym Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka, o zwiększenie zaangażowania Rzeczypospolitej Polskiej w konflikt na Ukrainie, Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich zwraca się do Pani Premier z apelem  o udzielenie wszelkiej pomocy prawnej (zwłaszcza w zakresie zmiany obywatelstwa i zmiany miejsca stałego pobytu) oraz wprowadzenie ułatwień w ruchu granicznym, umożliwiających przedstawicielom mniejszości ukraińskiej w Polsce powrót na Ukrainę w celu świadczenia obowiązków na rzecz obronności ich kraju.

Ukraina umożliwiła przyjazd do Ojczyzny Polakom zamieszkującym w jej granicach. Apelujemy do Pani Premier o zwrócenie się do władz Państwa ukraińskiego, aby – w imię zachowania zasady wzajemności i partnerstwa – stworzyły warunki do przyjęcia swych rodaków i ułatwiły im osiedlanie się na Ukrainie, dzięki czemu będą mogli bez przeszkód angażować się w walki lub uczestniczyć w odbudowie ich kraju.

W imieniu

Patriotycznego Związku

Organizacji Kresowych i Kombatanckich

Wiceprezes                                                                                          Prezes

 

Leszek Jazownik                                                                            Witold Listowski

 


PZOKiK

Warszawa, dn. 14 lutego 2015 r.

 

 Prokuratora Okręgowa w Warszawie

  1. Chocimska 28

00-791 Warszawa

 

ZAWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA

Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich informuje o podejrzeniu popełnienia przez Zbigniewa Bujaka przestępstwa wyczerpującego znamiona czynu określonego w art. 117. § 3 KK i wnosi o wszczęcie w tej sprawie postępowania karnego.

UZASADNIENIE

Zbigniew Bujak – współzałożyciel Komitetu Obywatelskiego Solidarności       z Ukrainą – w artykule Polska bliska zdrady opublikowanym 20 I 2015 r. na łamach „Rzeczpospolitej” oraz w wywiadzie udzielonym 21 I 2015 r. dziennikarzowi RMF FM Konradowi Piaseckiemu w ramach programu Kontrwywiad RMF dowodził, że Polska powinna zaangażować się militarnie w konflikt rozgrywający się za naszą wschodnią granicą, wysyłając tam broń i polskich żołnierzy. Utrzymywał, że „byłoby fantastycznie”, gdyby nasze wojska znalazły się na Wschodzie. Jego zdaniem, Polska powinna realnie zaangażować się w walki po stronie Ukrainy, gdyż mamy wobec naszego sąsiada konkretne obowiązki. Twierdził również, że Polska, uchylając się od interwencji zbrojnej, ociera się o zdradę.

W naszym odczuciu wypowiedź Zbigniewa Bujaka jest działaniem noszącym znamiona przestępstwa określonego w art. 117. § 3. KK, który stanowi:

Kto publicznie nawołuje do wszczęcia wojny napastniczej lub publicznie pochwala wszczęcie lub prowadzenie takiej wojny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Zaangażowanie się Polski w konflikt zbrojny między Ukrainą a Federacyjną Republiką Noworosji z całą pewnością nie stanowiłoby operacji wojskowej, dającej się zakwalifikować jako wojna obronna. Nie byłaby to też operacja antyterrorystyczna. Przeciwnie, interwencja polskich sił zbrojnych, wdrożona bez odpowiedniej rezolucji ONZ (której nie podjęto i nie ma żadnych przesłanek, aby była ona procedowana), byłaby równoznaczna z wszczęciem wojny napastniczej, pozostając w sprzeczności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz regulacjami zawartymi w ustawie z dn. 17 XII 1998r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych RP poza granicami państwa.

Należy pamiętać, że w wypadku konfliktu rozgrywającego się za naszą wschodnią granicą nie mamy do czynienia z napaścią na ziemie ukraińskie, dokonywaną przez jakichś mitycznych terrorystów, czy też przez inne państwo. Przeciwnie, to Ukraińcy najeżdżają na ziemie, których rdzenni mieszkańcy z chwilą ogłoszenia niezawisłości i powołania Federacyjnej Republiki Noworosji, nazwani zostali przez nich terrorystami, co pozostaje w rażącej sprzeczności z regulacjami Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych (MPHKZ). Przypomnieć też warto, że Federacyjna Republika Noworosji utworzona została na skutek dążenia do wprowadzenia przez obecne władze ukraińskie – ogarnięte totalitarną ideologią tworzenia państwa jednolitego etnicznie – szeregu represyjnych ustaw ograniczających prawa mniejszości.

Obywatele Federacyjnej Republiki Noworosji nie zagrażają Polsce, nie podejmują też działań o charakterze antypolskim. W tej sytuacji skierowanie naszej armii do działań zbrojnych wymierzonych przeciwko nim oznaczałoby zaangażowanie się państwa polskiego w niczym nieusprawiedliwioną wojnę napastniczą.

Zbigniew Bujak, nawołując do wszczęcia tego typu wojny, cynicznie manipuluje opinią publiczną. Wiadomo bowiem powszechnie, że Ukraina nie należy do NATO, nie jest też państwem sojuszniczym ani członkowskim Unii Europejskiej. Państwo Polskie nie ma więc żadnych zobowiązań wobec Ukrainy i w żadnej też mierze nie dopuszcza się jakiejkolwiek zdrady. Co więcej, Polska – chcemy to wyraźnie podkreślić – nie ma prawa do tego, aby stać się stroną w konflikcie między Ukrainą a Noworosją.

Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich domaga się podjęcia kroków prawnych wobec Zbigniewa Bujaka za jego nieodpowiedzialne wypowiedzi. Społeczeństwo polskie oczekuje pokojowego rozwiązania konfliktu za naszą wschodnią granicą. Polacy nie chcą umierać w obronie politycznych interesów władz w Kijowie, które odwołują się do symboliki faszystowskiej, kultywują faszystowskie tradycje SS Galizien i stawiają pomniki zbrodniarzom wojennym z OUN-UPA, odpowiedzialnym za ludobójstwo dokonane ze szczególnym okrucieństwem na ludności polskiej, żydowskiej, ormiańskiej, czeskiej, cygańskiej, i które dzień powstania zbrodniczej formacji „rzeźników Wołynia” ogłaszają swoim świętem narodowym. Nie można absolutnie dopuścić nawet myśli, aby nasi żołnierze – hańbiąc polski mundur – stawali w jednym szeregu z bojownikami występującymi pod czerwono-czarnymi flagami.

 

W imieniu

Patriotycznego Związku

Organizacji Kresowych i Kombatanckich

 

Wiceprezes                                                                           Prezes

Leszek Jazownik                                                               Witold Listowski

 

Do wiadomości:

Prokurator Generalny Rzeczypospolitej Polskiej

 

PS

Nagranie wywiadu udzielonego przez Zbigniewa Bujaka znajduje się m.in. na następującej stronie internetowej:

http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/wywiady/kontrwywiad/news-bujak-byloby-fantastycznie-gdyby-polscy-zolnierze-walczyli-n,nId,1593348


PZOKiK

Warszawa, dn. 17 lutego  2015 r.

 

Prokuratora Okręgowa w Warszawie

  1. Chocimska 28

00-791 Warszawa

 

ZAWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA

Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich informuje o podejrzeniu popełnienia przez organizację o nazwie Ruch Odrodzenia Żydowskiego w Polsce przestępstwa wyczerpującego znamiona czynu określonego w z art. 137. § 1 KK i wnosi              o wszczęcie oraz przeprowadzenie w tej sprawie postępowania karnego.

UZASADNIENIE

Członkowie organizacji Ruch Odrodzenia Żydowskiego w Polsce, prowadząc działalność na terenie naszego kraju oraz poza jego granicami, systematycznie posługują się symbolami, rysunkami i malowidłami o różnym kształcie, w których stałym motywem jest zdeformowane godło Rzeczypospolitej Polskiej – Orzeł Biały. Opatrują oni godło naszego Państwa motywem przedstawiającym fragment gwiazdy Dawida. Działania członków ROŻwP (przedstawiających siebie jako rzeczników idei syjonistycznych) stanowią formę bezczeszczenia polskiej symboliki narodowej i – jako takie właśnie – są czynem ściganym z art. 137. § 1 KK, który stwierdza: „Kto publicznie znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny znak państwowy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.

Wizerunki przedstawiające zdeformowane godło Rzeczypospolitej Polskiej znajdują się m.in. na następujących stronach internetowych, promujących ideologię Ruchu Odrodzenia Żydowskiego w Polsce:

http://www.jrmip.org

https://www.facebook.com/jrmip

http://freeisoft.pl/2011/04/ruch-odrodzenia-zydowskiego-w-polsce-chcemy-wrocic/

http://culture.pl/pl/artykul/manifest-ruchu-odrodzenia-zydowskiego-w-polsce

http://www.znak.org.pl/?lang1=pl&page1=studies&subpage1=studies00&infopassid1=300&scrt1=sn

Znieważanie polskich symboli narodowych przez środowiska żydowskie głęboko rani uczucia patriotyczne wielu Polaków, a w szczególności członków i sympatyków Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich. W pamięci wielu Kresowian wciąż żywe są sceny bezczeszczenia przez Żydów polskich symboli narodowych po 17 września 1939 roku. Kresowianie wciąż pamiętają o tym, jak po wkroczeniu Armii Czerwonej na ziemie polskie Żydzi, masowo kolaborując z sowieckim okupantem i z wielkim zaangażowaniem pomagając w deportacji polskich rodzin na Sybir, niszczyli, deptali, opluwali i zamalowywali swoimi bohomazami polskie symbole narodowe. Pamiętają także o wyczynach żydowskich funkcjonariuszy UB, którzy po roku 1945 pozbawiali Orła Białego jego złotej korony.

Polskie prokuratury z wielką determinacją ścigają autorów różnego rodzaju aranżacji artystycznych, polegających na opatrywaniu symboliki żydowskiej napisami i dorysowywaniu do niej rozmaitych elementów graficznych. Stanowczo domagamy się, aby przedstawiciele polskiej prokuratury z równym zdecydowaniem poddawali ochronie polskie symbole narodowe i ścigali sprawców wykroczeń, dopuszczających się znieważania tych symboli (na podstawie umów międzynarodowych także poza granicami naszego kraju). W szczególności domagamy się delegalizacji organizacji Ruch Odrodzenia Żydowskiego w Polsce, systematycznie profanującej polskie godło narodowe.

 

W imieniu

Patriotycznego Związku

Organizacji Kresowych i Kombatanckich

 

Wiceprezes                                                                                          Prezes

 

Leszek Jazownik                                                                       Witold Listowski

 

Do wiadomości:

Prokurator Generalny Rzeczypospolitej Polskiej

 

Załączniki:

 

Polin_1

 

Polin_2

Polin_3

Polin_4d

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wypowiedz się