Nasz biuletyn

Biuletyn Stowarzyszenia Klub Inteligencji Polskiej.

 

Zapraszamy do lektury Biuletynu Stowarzyszenia Klub Inteligencji Polskiej „Polskie sprawy”. Jednocześnie zapraszamy do nadsyłania do Redakcji Biuletynu własnych opracowań .Autorów prosimy o zapoznanie się z naszym „Regulaminem wydawniczym” zamieszczonym na stronach biuletynu i w pełnej wersji elektronicznej na stronie „Regulamin Wydawniczy ” Stowarzyszenia Klub Inteligencji Polskiej.

e – Biuletyn Regulamin Wydawniczy

 

Polskie sprawy”, to biuletyn , wydawany w formie elektronicznej /częściowo papierowej/ przez Stowarzyszenie KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ.

 

Tematyka prac publikowanych w czasopiśmie obejmuje szereg zagadnień związanych z życiem społeczno-gospodarczym kraju, polityką, historią, sprawami obronności kraju i innymi.

.

 

W Radzie Biuletynu /Wydawniczej/ znajdują się też naukowcy reprezentujący różne dziedziny, w tym politolodzy, ekonomiści, socjolodzy, psycholodzy społeczni, historycy, oraz specjaliści bezpieczeństwa i obronności, którzy gwarantują wysoki poziom opublikowanych prac.

 

Polskie sprawy” ukazuje się w druku 6-12 razy w roku. Niektóre artykuły są także dostępne pod adresem internetowym.

 

Redakcja Stowarzyszenia KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ przyjmuje do publikacji artykuły w języku polskim, ze streszczeniami i słowami kluczowymi w języku angielskim (opcja) i polskim.

 

Redakcja „Polskie sprawy” uznaje zasady zawarte w Prawie Prasowym w związku z tym oczekuje od autorów, aby treść artykułów jak też czynności zbierania do nich materiałów były zgodnie z zawartymi tam zasadami.

 

W przypadku opisywania spraw związanych ze strategią obronności wymagamy przestrzegania Ustawy O ochronie tajemnicy państwowej i służbowej jak też odpowiednich Rozporządzeń Ministra Obrony Narodowej i Ministra Spraw Wewnętrznych. Wymagana jest również zgoda instytucji w MON oceniająca publikacje pod względem ochrony informacji niejawnych dla głównego autora na publikację tekstu i zdjęć, które zdaniem Redakcji budzą wątpliwości, co do zachowania zgodności z wyżej wymienioną Ustawą. Wskazane jest załączenie kopii wyżej wymienionego dokumentu do złożonej pracy.

 

Regulamin recenzowania i przyjmowania prac

 

Redakcja przyjmuje do druku tylko te prace, które zostaną uznane przez recenzentów i redaktorów za właściwe pod względem tematyki i stanowiące oryginalny wkład do dyskusji na temat bezpieczeństwa narodowego lub posiadają pożądane walory dydaktyczne (szkoleniowe). Podpis pierwszego autora na stronie tytułowej jest równoznaczny ze stwierdzeniem, że:

 

• złożona praca jest własna,

• praca nie była przedtem opublikowana lub złożona do druku,

• wszyscy autorzy wymienieni na stronie tytułowej wyrazili zgodę na złożenie tej pracy do publikacji na łamach biuletynu „Polskie sprawy”.

Nadesłane prace zostają poddane wstępnemu przeglądowi przez Redakcję „Polskie sprawy”. W przypadku uznania pracy za ewidentnie niewłaściwą do publikacji na łamach Biuletynu, otrzymane materiały (pocztą) wysyłane są do głównego autora w trybie natychmiastowym, bez dalszej recenzji. Również wracają do głównego autora bez recenzji prace niedokończone lub przygotowane niezgodnie z Instrukcjami dla autora (zob. poniżej), jednak w takim przypadku można złożyć zwróconą pracę ponownie, po stosownej korekcie. O fakcie zarejestrowania pracy w Redakcji z podaniem numeru pracy w rejestrze, zostanie poinformowany listownie lub pocztą elektroniczną główny autor. Zarejestrowane prace wysyłane są do trzech zakwalifikowanych recenzentów w celu wykonania oceny wartości pracy. Proces recenzowania pracy nie powinien trwać dłużej niż dwa tygodnie, jednak Redakcja nie może zagwarantować określonego terminu podjęcia decyzji.

 

Redakcja przyjmuje pracę do druku, jeżeli przynajmniej dwaj recenzenci są zgodni, że praca nadaje się do druku w prezentowanej formie. Jeżeli jednak recenzenci różnią się w swoich opiniach lub uważają, że manuskrypt powinien być zaakceptowany dopiero po dokonaniu stosownych korekt, Redakcja może podjąć stosowną decyzję o wysłaniu pracy do innego recenzenta w celu uzyskania rozstrzygnięcia lub zwróceniu pracy autorom do korekty

. Ostateczna decyzja akceptacji pracy do druku, akceptacji pracy pod warunkiem wykonania korekty lub decyzja o odrzuceniu pracy należy do uprawnień Redakcji i nie podlega odwołaniu. Redakcja nie musi uzasadniać podjętych decyzji.

 

Sprzeczność interesów

 

Redakcja „Polskie sprawy” oczekuje, że autorzy artykułów nie będą mieli udziału finansowego w firmie mającej w ofercie produkt przedstawiany w tekście lub w innej firmie konkurującej z tą firmą.

 

Autorzy artykułu powinni ujawnić w momencie złożenia pracy istnienie jakichkolwiek umów z firmą, której produkt jest przedmiotem prezentowanym w publikacji. Podczas procesu recenzowania informacje te pozostają do wyłącznej wiadomości Redakcji i nie będą miały wpływu na ocenę pracy. Jednak w momencie zatwierdzania artykułu do druku, Redakcja uzgodni z autorem formę upowszechnienia tej informacji lub odstąpi od tego.

 

Regulamin pracy czasopisma wymaga, aby recenzenci, redaktorzy, zastępcy redaktorów i honorowi redaktorzy ujawnili w piśmie do redaktora naczelnego istnienie jakichkolwiek związków, które mogłyby stanowić podstawę do podejrzenia konfliktu interesów wobec autora pracy. Pismo winno zawierać ujawnienie umów z firmą komercyjną związaną z przedstawianym w artykule produktem.

Zezwolenia na druk

 

Materiałom wykorzystanym z innych źródeł musi towarzyszyć pisemna zgoda pierwszego autora, jak i wydawcy pierwotnej publikacji, w której materiał ten został opublikowany, w których wyrażona jest zgoda na przedruk na łamach Biuletynu.

 

Odnośnie prac, które są jeszcze w druku, należy uzyskać zgodę na piśmie, od co najmniej jednego autora. Zgodę należy uzyskać również od osoby, która udostępniła dane niepublikowane lub informacje ustne wykorzystywane w artykule

Przekaz praw autorskich

 

Po akceptacji pracy do druku autorzy cedują prawa autorskie na rzecz Stowarzyszenia KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ.

Od momentu akceptacji pracy do druku w „Polskie sprawy” informacji w niej zawartych nie wolno ujawnić w prasie do czasu ukazania się numeru biuletynu, w którym artykuł występuje.

Po akceptacji pracy do druku złożone materiały stają się własnością Stowarzyszenia , jako wydawcy „Polskie sprawy” i nie mogą się ukazywać w innej publikacji bez pisemnej zgody Stowarzyszenia . KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ

 

Odpowiedzialność cywilna

 

Stowarzyszenie KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ. i Redakcja czynią wszelkie starania, aby zapewnić rzetelność informacji, opinii i stwierdzeń zawartych w artykule ukazującym się w „Polskie sprawy” . Niemniej jednak za treść artykułów i reklam odpowiada wyłącznie autor. Zgodnie z powyższym ani Stowarzyszenie, ani Rada Biuletynu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki ewentualnych nierzetelności.

Kategorie artykułów

 

Teksty złożone do druku powinny być jasno określone przez autora, jako należące do jednej z następujących kategorii:

 

• prace oryginalne: teksty niepublikowanych opracowań , prac analitycznych i badawczych z zakresu różnych dziedzin politycznych, społeczno-gospodarczych i innych. Oczekuje się, że większość artykułów opublikowanych w danym numerze, należeć będzie do tej kategorii.

• prace przeglądowe: doniesienia przedstawiające obecny stan wiedzy na dany temat, ze szczególnym uwzględnieniem bieżących kontrowersji, podejścia teoretycznego i praktycznego do zagadnienia, nierozwiązanych problemów itp., uwzględniające właściwie dobrane piśmiennictwo;

• prace kazuistyczne: omówienie jakiegoś problemu przy użyciu szczegółowych przykładów w zakresie tematów szczególnie interesujących czytelników „Polskie sprawy” .

• krótkie doniesienia: krótkie opisy wybranych konkretnych problemów,

Przyjęte do druku prace ukazują się w następujących działach:

• Temat wiodący: artykuły oryginalne, przeglądowe oraz studia przypadku związane z głównym tematem, któremu dany numer czasopisma został poświęcony. Oczekuje się, że większość artykułów opublikowanych w danym numerze należy do tej kategorii.

• Tematy różne: artykuły oryginalne i przeglądowe oraz studia przypadku na tematy szczególnie interesujące dla czytelników „Polskie sprawy” , nie związane bezpośrednio z tematem wiodącym.

 

• Forum dyskusyjne: uzasadnione opinie autora na dany temat

• Historia obronności: prezentacja ważnych postaci, nurtów i postępów w dziedzinie strategii obronności, zwłaszcza w Polsce.

• Sprawozdania, recenzje, komunikaty.

• Listy do Redakcji: uwagi czytelników dotyczące artykułów z ostatnich numerów „Polskie sprawy” , a także poruszające inne, istotne dla środowiska problemy.

Instrukcja dla autorów

 

Przygotowanie prac do złożenia

 

Pracę należy wydrukować na białym papierze formatu A4 (210 x 297 mm), najlepiej na drukarce laserowej, ewentualnie przysłać maszynopis, jeżeli jakość tuszu jest jednolita. Tekst należy pisać czcionką 12-punktową z odstępami półtorej linii pomiędzy wierszami, zostawiając marginesy o szerokości 2,5 cm ze wszystkich stron. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania artykułu pod względem formatowania.

Praca w całości (łącznie z rycinami i tabelami) nie powinna przekraczać 10 stron tekstu komputerowego. Do publikacji na łamach „Polskie sprawy” praca powinna posiadać maksymalnie trzy kartki A4 po 1800 znaków na stronie.

 

Strona tytułowa

 

Praca powinna posiadać stronę tytułową, na której znajdują się następujące informacje:

 

• imię i nazwisko każdego autora (bez tytułów)

• rola i udział każdego współautora w przygotowaniu pracy, które powinny być określone według następujących kategorii:

• pełny tytuł artykułu w języku polskim / może być w angielskim /

 

Tytuł pracy powinien składać się z maksymalnie 100 znaków włącznie ze

spacjami.

• w przypadku tytułów zawierających więcej niż 10 słów, także skrócony tytuł do nagłówków

• 20 – 30 słów kluczowych w języku polskim i angielskim ważnych dla danej tematyki,

• imię i nazwisko, tytuł, adres, numer telefonu i/lub faksu, ewentualnie adres e-mail pierwszego autora, który odpowiada za przygotowanie pracy do druku

• źródła wsparcia materialnego w postaci grantów i dotacji, subwencji itp., jeżeli taki istnieje.

Streszczenia

 

Bez względu na język, w którym praca została napisana, manuskryptowi powinny towarzyszyć streszczenia w języku polskim i angielskim (opcja). Jeżeli pracy przyjętej do druku towarzyszyło streszczenie w jednym tylko języku, warunkiem zakwalifikowania pracy do dalszej obróbki jest dostarczenie brakującego streszczenia. Na prośbę pierwszego autora Redakcja może zlecić przygotowanie brakującego streszczenia zakwalifikowanemu tłumaczowi na koszt pierwszego autora. Streszczenia w obu językach powinny mieć podobne treści i układ.

 

Streszczenia powinny posiadać określoną strukturę (ustrukturowanie), o długości nie przekraczającej 100 słów. Streszczenie ustrukturowane składa się z czterech akapitów o 1-3 zdaniach każdy, jak następuje:

 

Wprowadzenie (lub Wstęp): cel artykułu, główna teza

Materiał i metody analizy: krótki opis przeprowadzanych analiz; w przypadku np. artykułu przeglądowego lub poglądowego – charakterystyka literatury przedmiotu; w przypadku artykułu kazuistycznego – krótki opis problemu itp.

Wnioski: najważniejsze wnioski (w Streszczeniu: 1-2) wyciągnięte przez autorów.

W streszczeniach prac poglądowych i przeglądowych wyżej wymieniona struktura nie jest wymagana.

 

Układ tekstu

 

Tekst artykułu należy podzielić na sześć zaznaczonych odpowiednio działów: Wprowadzenie (lub Wstęp), Materiał i metody prac analitycznych, Wyniki, Dyskusja, Wnioski, Piśmiennictwo. Można załączyć Podziękowania, zaś na końcu pracy – Aneks. Każdy z tych działów musi być wyraźnie wydzielony tytułem zaznaczonym grubszym drukiem.

 

W uzasadnionych przypadkach, w zależności od treści artykułu, można stosować odmienny układ, jednak pod warunkiem, że struktura pracy jest jasna, przejrzysta i konsekwentna. Redakcja zastrzega sobie prawo zwrócenia pracy do autora w celu poprawienia jej układu

Wprowadzenie (lub Wstęp) obejmuje uzasadnienie podjęcia tematu, główne zagadnienia i kontrowersje, wyjaśnienie celu publikacji i głównej tezy autora.

Materiał i metody obejmują niezbędne informacje dotyczące przeprowadzenia samodzielnych badań nad problemem, obejmujące jasno określone, stosowane kryteria włączające i wyłączające dokumenty i materiały w proces badawczy. Opis powinien być na tyle szczegółowy pod względem metod zbierania danych, procedur badawczych, badanych parametrów. Stosowane dane statystyczne należy opisać szczegółowo, w celu umożliwienia weryfikacji wyników.

 

Wyniki stanowią zwarte i zrozumiałe podsumowanie tego, co stwierdzono w analizie i są przedstawiane w tekście oraz w tabelach i rycinach w sposób logiczny i konsekwentny. Liczbę tabel i rycin należy ograniczyć do niezbędnego minimum, w celu potwierdzenia lub odrzucenia tezy. Dane zawarte w wykresach i tabelach nie powinny być automatycznie, ponownie omawiane w tekście.

 

Dyskusja przedstawia wyłącznie nowe i/lub ważne aspekty z uzyskanych analiz, pomijając zbędne powtarzanie danych i materiałów już uprzednio przedstawionych we Wprowadzeniu lub Wynikach. Dyskutuje się znaczenie i skutki stwierdzonych w Wynikach prawidłowości, w tym postulaty do dalszych badań i analiz tematu. Należy porównywać uzyskane przez autorów wyniki z doniesieniami innych autorów cytowanych w tekście.

 

Wnioski muszą być związane z celami pracy. Nowe hipotezy, z zaleceniami do nowych badań, można wysunąć jedynie po przeprowadzeniu poprawnego metodologicznie uzasadnienia. Należy unikać

nadmiernie uogólnionych stwierdzeń lub stwierdzeń niewypływających z wyników uzyskanych w analizach własnych.

 

Podziękowanie podkreśla wkład wszystkich osób, które pomagały w tworzeniu pracy i które nie spełniają kryteriów włączenia do zespołu autorów, np. asystenci, technicy, kierownicy jednostek dający tylko ogólne wsparcie. Autorzy mają obowiązek ujawnić fakt „Polskie sprawy” otrzymania wsparcia finansowego lub materialnego.

Piśmiennictwo zawiera pozycje z literatury ponumerowane w kolejności ich występowania w tekście, wybrane pod względem ważności i dostępności. Pozycje występujące po raz pierwszy w tabelach lub rycinach należy ponumerować tak, aby utrzymać kolejność z pozycjami cytowanymi w tekście. Redakcja oczekuje na konsekwentne i staranne stosowanie stylu piśmiennictwa. W przypadku artykułu mającego nie więcej niż sześciu współautorów należy podać wszystkie nazwiska, natomiast w przypadku siedmiu lub więcej współautorów podaje się tylko pierwsze trzy nazwiska dodając „i wsp.”

 

Nie należy cytować, na ogół, abstraktów i przeglądów, jak również „niepublikowanych danych” oraz „informacji ustnej”. Jeżeli jednak są one niezbędne, można je włączyć do tekstu w odpowiednim miejscu.

 

Tabele i ilustracje. Tabele mają swoje numeracje w kolejności występowania pierwszego odwołania w tekście oraz krótki tytuł. W nagłówkach kolumn stosuje się krótkie hasła lub skróty. Wskazany jest najprostszy możliwy układ tabeli, bez zbędnych poziomych lub pionowych linii podziału. Wyjaśnienia, w tym tłumaczenia niestandardowych skrótów, należy umieścić w przypisach pod tabelą, nie zaś w samej tabeli. Dolne przypisy pod tabelą należy ponumerować odrębnie, zaczynając od 1 dla każdej tabeli. Każdą tabelę należy wydrukować (nie fotografować) na odrębnej stronicy. Należy się upewnić, czy każda tabela jest wymieniona w tekście.

 

Należy pamiętać o zamieszczeniu PODISÓW i OPISÓW tabel

Ryciny i zdjęcia powinny być wykonane profesjonalnie; niedopuszczalne są napisy ręczne lub dopisane na maszynie. Redakcja przyjmuje ostre, kolorowe i czarno-białe zdjęcia wykonane na błyszczącym papierze, najlepiej w formacie 127 x 173 mm (5×7 cal), nie większe niż 203 x 254 mm (8×10 cal); nie przyjmujemy oryginalnych rysunków, zdjęć i innych materiałów. Litery, cyfry i symbole

muszą być wszędzie jasne i równomierne, i mieć taki rozmiar, aby po zmniejszeniu w celu drukowania pozostały czytelne.

 

Tytuły i wyjaśnienia należy pisać w podpisach, nie zaś na samych rycinach. Każde zdjęcie musi mieć etykietę na odwrocie, podającą numer ryciny, nazwisko autora i oznaczenie góry i dołu ryciny. Nie wolno pisać na odwrocie zdjęć, rysować lub zginać pod spinaczami, lub montować na tekturze.

 

Ryciny powinny być ponumerowane w kolejności występowania pierwszego odwołania w tekście. Należy się upewnić, czy każda rycina jest wymieniona w tekście. Jeżeli dana rycina została już opublikowana, należy podać źródło i uzyskać pisemną zgodę osoby mającej prawa autorskie na przedruk materiału, za wyjątkiem dokumentów stanowiących dobro publiczne. Zdjęcia mogą być kolorowe lub czarno-białe, wykonane na błyszczącym papierze, z podpisem na odwrocie podającym tytuł pracy, autorów, numer fotografii i legendę. Redakcja drukuje standardowo zdjęcia w postaci kolorowej lub czarno-białej.

 

Legendy pod rycinami należy wydrukować na odrębnej kartce, używając podwójnego odstępu, z cyframi arabskimi odpowiadającymi cyfrom widocznym na rycinie. W przypadku symboli, strzałek, cyfr lub liter używanych w celu wyodrębnienia określonych części ryciny, każdy element musi być identyfikowany i wyjaśniony wyraźnie w legendzie. Należy wyjaśnić wewnętrzną skalę i określić metodę barwienia stosowaną w fotografiach.

 

Jednostki miary. Pomiary długości, wysokości, wagi i objętości powinny być podane w jednostkach metrycznych (np. metr, kilogram, litr i inne) lub w systemie dziesiętnym (np. decymetry). Temperatura musi być podana w stopniach Celsjusza.

 

Skróty i symbole. Redakcja wymaga stosowania jedynie standardowych skrótów. Nie należy używać skrótów w tytule i w streszczeniach. Pełna wersja terminu, dla którego używa się danego skrótu, musi być podana przed pierwszym wystąpieniem skrótu w tekście, za wyjątkiem standardowych jednostek miar.

 

Tekst na CD – romie. Redakcja przyjmuje teksty na CD-romie przygotowane za pomocą dowolnego standardowego edytora tekstu. Zaleca się stosowanie standardowych, 12-punktowych czcionek. W przygotowaniu tabel, rycin, rysunków i zdjęć można używać dowolnego trybu i oprogramowania (najlepiej *.txt, *.doc, *.xls, *.bmp, *.tif).

Przed wysłaniem CD-romu do Redakcji autor powinien się upewnić, że: (1) na CD znajduje się aktualna wersja tekstu do druku; (2) etykietka podaje dokładne nazwy pliku (-ów); (3)etykietka podaje właściwy format pliku (-ów); (4) podane są prawdziwe informacje dotyczące sprzętu i oprogramowania, np. IBM PC lub MacIntosh w odpowiedniej wersji. W razie konfliktu między wersją na dyskietce a wersją wydrukowaną, Redakcja traktuje wersję wydrukowaną jako obowiązującą

Wysłanie artykułu do czasopisma

 

Autorzy są proszeni o wysłanie dwóch (2) kopii manuskryptu z odpowiednią liczbą tabel, zdjęć i fotografii oraz dyskietkę.

 

Wymaganą liczbę kopii należy przesłać w grubej, papierowej kopercie z tekturowym wkładem, zabezpieczającym CD – rom, zdjęcia itp. przed zniszczeniem. Fotografie należy włożyć do odrębnej koperty.

 

Manuskryptowi powinien towarzyszyć list podpisany, w miarę możliwości, przez wszystkich autorów. List ten powinien zawierać:

 

1) oświadczenie, dotyczące statusu danej pracy, faktu, że nie była dotąd opublikowana, albo została opublikowana częściowo w innej redakcji, według wytycznych zawartych powyżej,

2) zaświadczenie, ujawniające istnienie ewentualnych związków finansowych (w tym informacje dotyczące powiązań mogących budzić zastrzeżenia (zob. powyżej: konflikt interesów),

3) oświadczenie, że wszyscy autorzy czytali i potwierdzili, że określone powyżej wymagania dotyczące współautorstwa zgodnie z powyższym zostały spełnione oraz, że każdy autor uważa, że złożony tekst stanowi rzetelną pracę wszystkich wymienionych autorów,

 

4) dane personalne, adres i telefony głównego autora, który odpowiada za porozumiewanie się z pozostałymi w sprawach dotyczących ewentualnych korekt i końcowego zatwierdzenia „szczotki” autorskiej, (jeżeli autor nie poda odrębnego adresu do korespondencji dla czytelników, adres ten zostanie wydrukowany na końcu opublikowanej pracy, jako „adres do korespondencji”). do druku. List powinien zawierać dodatkowe informacje, które mogą być przydatne dla Redakcji.

 

Należy załączyć również zgody na przedruki opublikowanych materiałów, na wykorzystanie reprodukcji publikowanych materiałów, na użycie zdjęć lub podawanie danych o osobach, których tożsamość można ustalić oraz zgody na imienne wyróżnienie osób za ich wkład.

 

Redakcja „Polskie sprawy” uważa ww. warunki za spełnione, jeżeli złożony zostanie podpis pierwszego autora.

 

Autorzy, którzy mają dostęp do Internetu, mogą wysłać plik z pracą za pomocą standardowego oprogramowania typu e-mail. Oprogramowanie e-mail musi posiadać funkcję: wysyłanie tzw. załączników (attachment). W takim przypadku, każda część pracy powinna być wysłana, jako oddzielny plik. Redakcja przyjmuje odrębny plik dla tekstu (text file), odrębny dla zdjęć (picture files), dla tabel (table files) i dla fotografii (photo files) etc. W celu przyspieszenia przekazu danych należy przed wysłaniem dokonać kompresji plików za pomocą programów typu *.zip. *.rar lub *.arj.

Komplet materiałów należy przesłać na adres Stowarzyszenia:

 

kontakt@klubinteligencjipolskiej.pl

 

Rada Redakcyjna