Życzenia Wesołych Świat Bożego Narodzenia

Ż y c z e n i a W e s o ł y ch  Ś w i ą t  B o ż e g o  N a r o d z e n i a i   C i e p ł a  R o d z i n n e g o   w   G r o n i e   N a j b l i ż s z y c h d l a CZYTELNIKÓW Strony KIP i SYMPATYKÓW Stowarzyszenia s k ł a d a j ą  Zarząd i Redakcja Strony Stowarzyszenia KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ       Czytaj dalej