Deklaracja członkowska

 

 

BÓG   HONOR   OJCZYZNA
STOWARZYSZENIE
KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ

                                               

 Załącznik nr 1

 do Uchwały ZG nr 1/2011

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

 

Mając świadomość swych praw i obowiązków obywatelskich, wobec powagi podejmowanej decyzji wstąpienia do

Stowarzyszenia

„KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ”,

ja,  …………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko)

………………………………………………        …………………………………………

(imię ojca,   data urodzenia)

 

o ś w i a d c z a m,  że:

  • w pełni akceptuję  postanowienia Statutu i Deklaracji Ideowo – Programowej, zobowiązuję się   do ich przestrzegania w codziennym, aktywnym działaniu;
  • korzystam w pełni z praw publicznych i obywatelskich;
  • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych  osobowych, zamieszczonych na odwrocie deklaracji, dla potrzeb  Stowarzyszenia „KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ”, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

 

                       ………………………………………..                     …………………………….       …………………………………………..

         / miejscowość /                                                                           / data i podpis/

 

Rekomendacja członków Stowarzyszenia:

 

1/ ………………………………………………………………………                  …………………………………………………..

/ imię i nazwisko /                                                                                                    / data i podpis /

2/ ……………………………………………………………………..                   …………………………………………………..

/ imię i nazwisko /                                                                                                   / data i podpis /

Decyzja Zarządu Stowarzyszenia „ Klub Inteligencji Polskiej” o przyjęciu /nie przyjęciu/ kandydata w poczet członków Stowarzyszenia :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………..           ………………………………………….          …………………………………………….

/miejscowość, data /                                               / podpis /                                                            podpis/

 

Stanowisko zebrania ogólnego Stowarzyszenia: …………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………..                                                     ………………………………………………….

/miejscowość, data /                                    za zgodność:                                   /sekretarz generalny/

 

——————————————————————————————————————————————————-

 

 Informacje osobowe, pkt 6-8 kandydat wypełnia wg własnego uznania:

 

  1. adres zamieszkania, /adres do  korespondencji/, tel., e-mail;

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

  1. narodowość, obywatelstwo;

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

  1. stosunek do wartości chrześcijańskich;

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

4.  wykształcenie /tytuły naukowe, zawodowe, wykonywany zawód/;

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

  1. przynależność do organizacji /społeczno-politycznych, zawodowych, innych/, pelnione funkcje;

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

  1. stan rodzinny;      ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

7.  data imienin, jubileuszy; …………………………………………………………………………………………………………………………..

 

8. inne informacje ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

……………………………………………………..

/podpis kandydata/

 

 

Po otrzymaniu przez nas Twojej deklaracji, prześlemy Ci nasze materiały informacyjne i programowe oraz poinformujemy o dalszej formule współpracy.

Szczegółowych informacji udzielamy za pośrednictwem e-mail: kontakt@klubinteligencjipolskiej.pl