Deklaracja członkowska

 „BÓG   HONOR   OJCZYZNA

STOWARZYSZENIE
KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ
Załącznik nr 1
do Uchwały ZG nr 1/2011
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Mając świadomość swych praw i obowiązków obywatelskich,
wobec powagi podejmowanej decyzji wstąpienia do
Stowarzyszenia
„KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ”,

ja,  …………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

………………………………………………        …………………………………………
(imię ojca)                                            ( data urodzenia)

 o ś w i a d c z a m,  że:

– w pełni akceptuję  postanowienia Statutu i Deklaracji Ideowo – Programowej, zobowiązuję się   do ich przestrzegania w codziennym, aktywnym działaniu;
– korzystam w pełni z praw publicznych i obywatelskich;
– wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych  osobowych, zamieszczonych na odwrocie deklaracji, dla potrzeb  Stowarzyszenia „KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ”, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

          ………………………………………..                     …………………………….       …………………………………………..
/ miejscowość /                                       / data/                                            /podpis/

Rekomendacja członków Stowarzyszenia:

1/ ………………………………………………………………………                  …………………………………………………..
/ imię i nazwisko /                                                                                    / data i podpis /

2/ ……………………………………………………………………..                   …………………………………………………..
/ imię i nazwisko /                                                                                            / data i podpis /

Decyzja Zarządu Stowarzyszenia „ Klub Inteligencji Polskiej” o przyjęciu /nie przyjęciu/ kandydata w poczet członków Stowarzyszenia :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………..           ………………………………………….          …………………………………………….

/miejscowość, data /                                               / podpis /                                                            podpis/

 

Stanowisko zebrania ogólnego Stowarzyszenia: …………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..                                                     ………………………………………………….

/miejscowość, data /                                    za zgodność:                                   /sekretarz generalny/

 ——————————————————————————————————————————————————-

  Informacje osobowe, pkt 6-8 kandydat wypełnia wg własnego uznania:

 1. adres zamieszkania, /adres do  korespondencji/, tel., e-mail;

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. narodowość, obywatelstwo;

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. stosunek do wartości chrześcijańskich;

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.  wykształcenie /tytuły naukowe, zawodowe, wykonywany zawód/;

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. przynależność do organizacji /społeczno-politycznych, zawodowych, innych/, pelnione funkcje;

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. stan rodzinny;      ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7.  data imienin, jubileuszy; …………………………………………………………………………………………………………………………..

8. inne informacje ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………..

/podpis kandydata/

 

Po otrzymaniu przez nas Twojej deklaracji, prześlemy Ci nasze materiały informacyjne i programowe oraz poinformujemy o dalszej formule współpracy.

Szczegółowych informacji udzielamy za pośrednictwem e-mail: kontakt@klubinteligencjipolskiej.pl