Polska Racja Stanu. „Liberum Veto” a UE

Trochę przedwczesny temat gdyż nie zakończone zostały rozważania o wartościach. Zatem jako przerywnik.   Rozważając przynależność Polski do UE należy zauważyć moment zwrotny w sposobie działania tej organizacji. To rodzaj zamachu stanu, rewolucji, czy przewrotu – wyraźnie związany z Traktatem Lizbońskim. O ile przynależność do UE można było rozważać w kategoriach korzyści dla Czytaj dalej

prof. Henryk Kiereś. Źródła socjalizmu i liberalizmu

Wywiad z prof. Henrykiem Kieresiem na temat filozoficznych źródeł socjalizmu. Czyli o prastarym charakterze choroby. Z prof. Henrykiem Kieresiem, profesorem KUL, filozofem, polonistą, kierownikiem Katedry Filozofii Sztuki KUL, członkiem Towarzystwa Naukowego KUL, członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu – oddziału Società Internazionale Tommaso d’Aquino, członkiem Komitetu Czytaj dalej

PRS. Dobro.Polemiki

Zaczynając od początku. Czy prawdziwe jest zdanie: „Piękno – kształtem jest miłości, zaś dobro – jest miłości treścią.” ?   O ile nie ma wątpliwości, co do pierwszego członu, to druga część je budzi. Czy można jednoznacznie , w każdej sytuacji twierdzić, że dobro jest wyrazem Miłości? Moim zdaniem – nie ma to wyrażenie bezwzględnego charakteru – wymaga bowiem wcześniejszego założenia, Czytaj dalej

Piękno, Dobro i Prawda w Cywilizacji Miłości

  Piękno - kształtem jest miłości, zaś dobro - jest miłości treścią. Jeżeli kształt i treść miłości odpowiadają sobie, wówczas oceniamy to jako Prawdę i mówimy o prawdziwej miłości, czyli po prostu o Miłości. W ten sposób trzy cechy bytu  Piękno, Dobro i Prawda, które wyrastają z Miłości, są jej ekspresją. Żadna z tych cech nie jest relatywna, choć ludzie od wieków, często je Czytaj dalej

Polska Racja Stanu. Przyleganie

Opublikowana korespondencja tycząca rozumienia pojęcia dobra wskazuje, że tematyka nie jest jednoznacznie zdefiniowana. Jest wskazaniem problemu,ale w trakcie dyskusji tworzone są bardziej „przylegające” określenia. Przyleganie – to określenie, którego użył Tomasz z Akwinu przy definicji Miłości :MIŁOŚĆ TO PRZYLEGANIE DO DOBRA. Tę definicję (i inne) zamieściłem w Traktacie o Miłości – to jeden Czytaj dalej

Polska racja Stanu a Konstytucja

Może dziwić dlaczego tak wiele czasu i wysiłku  poświęcam kwestiom podstawowym, fundamentalnym dla budowy  (odbudowy) polskiej odrębności cywilizacyjnej na jakiej warto tworzyć przyszłość. Kwestia odrzucenia dobra  jako jednej z wartości „cywilizacyjnych” jest zasadnicza; na poziomie cywilizacji, a także nawet  personalistycznego systemu filozoficznego, DOBRO nie może być wartością  odniesienia. Czytaj dalej

Polska Racja Stanu; dobro a personalizm

Kontynuując rozważania na temat dobra konieczne jest nawiązanie do personalizmu.   Przy każdej okazji podkreślam, że opieram się na pracach prof. Konecznego, ale też wskazuję różne ujęcie wielu zagadnień. Takim jest też kwestia personalizmu. U prof. Konecznego jest wyraźne zaznaczenie, że jedyną cywilizacją o charakterze personalistycznym jest Cywilizacja Łacińska. Tymczasem tutaj Czytaj dalej

Wartości kardynalne cywilizacji polskiej

Prawda, dobro i piękno – to obiektywne byty. Słuszne jest wskazywanie, iż pochodzą one bezpośrednio od Stwórcy i mają znaczenie uniwersalne. Oczywiście ludzie różnych cywilizacji mają własne rozumienie tych wartości i czasami nie docierają do prawdy uniwersalnej, Bożej. Fakt, iż ludzie rozmaicie pojmują piękno, dobro i prawdę nie oznacza, iż wartości te są relacyjne. Lichwiarz biorąc odsetki od Czytaj dalej