Polska racja Stanu a Konstytucja

Może dziwić dlaczego tak wiele czasu i wysiłku  poświęcam kwestiom podstawowym, fundamentalnym dla budowy  (odbudowy) polskiej odrębności cywilizacyjnej na jakiej warto tworzyć przyszłość. Kwestia odrzucenia dobra  jako jednej z wartości „cywilizacyjnych” jest zasadnicza; na poziomie cywilizacji, a także nawet  personalistycznego systemu filozoficznego, DOBRO nie może być wartością  odniesienia. Czytaj dalej

Polska Racja Stanu; dobro a personalizm

Kontynuując rozważania na temat dobra konieczne jest nawiązanie do personalizmu.   Przy każdej okazji podkreślam, że opieram się na pracach prof. Konecznego, ale też wskazuję różne ujęcie wielu zagadnień. Takim jest też kwestia personalizmu. U prof. Konecznego jest wyraźne zaznaczenie, że jedyną cywilizacją o charakterze personalistycznym jest Cywilizacja Łacińska. Tymczasem tutaj Czytaj dalej

Wartości kardynalne cywilizacji polskiej

Prawda, dobro i piękno – to obiektywne byty. Słuszne jest wskazywanie, iż pochodzą one bezpośrednio od Stwórcy i mają znaczenie uniwersalne. Oczywiście ludzie różnych cywilizacji mają własne rozumienie tych wartości i czasami nie docierają do prawdy uniwersalnej, Bożej. Fakt, iż ludzie rozmaicie pojmują piękno, dobro i prawdę nie oznacza, iż wartości te są relacyjne. Lichwiarz biorąc odsetki od Czytaj dalej

Polska Racja Stanu a dobro

Sprawy PRAWDY  i DOBRA są podstawowymi w określaniu różnic cywilizacyjnych między Cywilizacją Polską a innymi cywilizacjami systemu filozofii personalistycznej. Warto przy tym zwrócić uwagę, że kwestia DOBRA nie jest w ogóle rozważana w innych systemach filozoficznych; także PRAWDA ma zupełnie inną bazę rozumienia. O tym jedynie wspominam, gdyż ta tematyka znakomicie przekracza rozważania Czytaj dalej

Polska Racja Stanu a Dekalog

Czy Dekalog żydowski może być podstawą tworzenia wspólnoty polskiej? Ostatnio pojawia się szereg wyjaśnień interpretacyjnych dotyczących znaczenia poszczególnych zaleceń Dekalogu żydowskiego. Czy, jeśli byłby to przekaz pochodzący od Boga, potrzebne byłyby dodatkowe wyjaśnienia czynione ustami ludzi? DEKALOG Żydowski:  1.Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną 2. Nie będziesz Czytaj dalej

Polska Racja Stanu a wartości

Poprzednia notka – dotycząca własności – wykazała, że nie da się rozważyć tej ważnej kwestii bez odniesienia społecznego. Z zasady, bo przecież własność, jako kategoria (byt) nie istnieje poza społeczeństwem. Gdybyśmy sami żyli na świecie – to pojęcie własności w ogóle by nie istniało. Z kolei, jeśli rozważamy własność w sensie społecznym, to nie możemy pomijać innych społecznych zależności Czytaj dalej

Polska Racja Stanu a własność

Znowu notka „wyprzedzająca’ tok rozumowania. Napisana bez przygotowania, a zatem nie pretendująca do całościowego ujęcia tematu.   Jednak wskazująca tor rozumowania powiązany z rozważaniami na temat systemów filozoficznych. Bez tego odniesienia , bez wskazania, w jaki sposób i na czym oparte jest rozumienie poczucia własności, jakie jest źródło praw do własności się odnoszących, trudno Czytaj dalej

Adwent – oczekiwanie. Pokój Królestwa Bożego

Post w jakim Bóg ma upodobanie Czytanie z Księgi proroka Izajasza Proszą Mnie o sprawiedliwe prawa, pragną bliskości Boga: Czemu pościliśmy, a Ty nie wejrzałeś? Umartwialiśmy siebie, a Tyś tego nie uznał? Otóż w dzień waszego postu wy znajdujecie sobie zajęcie i uciskacie wszystkich waszych robotników. Otóż pościcie wśród waśni i sporów, i wśród bicia niegodziwą pięścią. Nie Czytaj dalej