Nowozelandzcy lekarze żądają natychmiastowego zakończenia szczepień na Covid

Nowozelandzcy lekarze wzywają do wstrzymania wprowadzania szczepionek na czas badania kwestii kontroli jakości z nowozelandzkimi lekarzami  naukowcami (NZDSOS)

NZDSOS

Wprowadzenie

Artykuł ten podsumowuje obawy związane z obserwacjami, że szczepionki Covid-19 w Nowej Zelandii wykazują właściwości magnetyczne w miejscu ich szczepienia, jaki jest możliwy mechanizm biologiczny tego zjawiska i dlaczego uważamy, że stanowi to zagrożenie dla zdrowia Nowozelandczyków poddawanych szczepieniom. Uważamy, że Ministerstwo Zdrowia powinno pilnie zbadać tę kwestię, ponieważ stanowi ona pilne zagrożenie kliniczne, szczególnie dla pacjentów, którzy następnie poddają się rezonansowi magnetycznemu. Spekulujemy również, że czynniki związane z tym zjawiskiem mogą wyjaśniać niektóre zdarzenia niepożądane związane ze szczepieniem przeciwko Covid-19. Po pierwsze, zwracamy uwagę na biologicznie prawdopodobny mechanizm tych efektów.

Rząd Nowej Zelandii uzyskał pozwolenie na użycie w nagłych wypadkach dla szczepionki Pfizer-BioNTech Comirnaty mRNA COVID-19 przeciwko chorobie COVID-19 wywołanej przez SARS-CoV-2. Lista składników szczepionki Pfizer–BioNTech przeciwko mRNA COVID-19 znajduje się we wstawce FDA Comirnaty1. Są to:

 • Mrna

 • Lipidy: – [ALC-0315]: (4-hydroksybutylo)azanediyl)bis(heksano-6,1-diylo)bis(2-heksylodekanoian) – [ALC-0159]: 2 [(glikol polietylenowy)-2000]-N,N-ditetradecylacetamid – 1,2-distearoilo-sn-glicero-3-fosfocholina – cholesterol

 • Chlorek potasu

 • monozasadowy fosforan potasu

 • chlorek sodu

 • dwuzasadowy fosforan sodu dwuwodny

 • sacharoza.

Istnieją dwa opatentowane składniki, a mianowicie ALC-0315 i ALC-0159, w szczepionce; w związku z tym informacje o tych produktach są chronione przez zasady własności intelektualnej (IP). Informacje dotyczące bezpieczeństwa są również redagowane z publicznie opublikowanych dokumentów. Jednak SINOPEG to chińska firma farmaceutyczna i medyczna, która produkuje PEGylowane nanocząstki lipidowe w szczepionkach Pfizer i Moderna. Stosowane są lipidy, które są obecnie objęte patentem (chronionym prawem własności intelektualnej):

Moderna [SM-102] (https://www.sinopeg.com/heptadecan-9-yl-8-2-hydroxyethyl-6-oxo-6-undecyloxy-hexyl-amino-octanoate-sm-102-cas-2089251-47-6_p480.html)
Pfizer–BioNTech PEGylowany lipid2 [ALC-0159] (https://www.sinopeg.com/2-polyethylene-glycol-2000-n-n-ditetradecylacetamide-alc-0159-cas-1849616-42-7_p477.html)
Pfizer–BioNTech Lipid kationowy3 [ALC-0315] (https://www.sinopeg.com/4-hydroxybutyl-azanediyl-bis-hexane-6-1-diyl-bis-2-hexyldecanoate-alc-0315-cas-2036272-55-4_p476.html).

Zarówno dane bezpieczeństwa ALC-0159, jak i ALC-0315 są również całkowicie ukryte w sekcji zagrożeń kontaktowych dla Comirnaty; istnieją jednak dowody na to, że tlenek grafenu jest wykorzystywany przez SINOPEG w rozwoju ich PEGylowanych nanocząstek lipidowych4. Ponadto istnieje patent posiadany przez Shanghai National Engineering Research Center for Nanotechnology Co Ltd, do zastosowań na całym świecie zatytułowany „Szczepionka rekombinowana nano koronawirusa przyjmująca tlenek grafenu jako nośnik” (Numer patentu: CN112220919A; Data: 2020-09-27; Kraj: Chiny), wyraźnie pokazując, że tlenek grafenu jest wykorzystywany w opracowywaniu szczepionki covid-19 (która firma jest nieokreślona).

Ocena Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotycząca szczepionki Pfizer-BioNTech, w szczególności nanocząstek lipidowych SINOPEG PEGylated stwierdza, że „Podstawową funkcją PEGylated lipid ALC-0159 jest tworzenie ochronnej warstwy hydrofilowej, która sterylnie stabilizuje nanocząstkę lipidową, co przyczynia się do stabilności przechowywania i zmniejsza niespecyficzne wiązanie z białkami”.5 Następnie omówiono, że ALC-1059 może powodować reakcje anafilaktyczne6 i odnosi się do potrzeby analizy przez NIAID i FDA w celu zbadania tego u „osób z wysokim poziomem przeciwciał anty-PEG lub doświadczyły wcześniej ciężkiej reakcji alergicznej na leki lub szczepionki”.

Brak odpowiednich danych dotyczących bezpieczeństwa ALC-0159 i ALC-0315 powtarza się w różnych raportach: MEDSAFE7, Europejskiej Agencji Leków (EMA), WHO, a nawet własnych kart charakterystyki firmy Pfizer8; a niektóre organizacje zażądały więcej informacji na temat bezpieczeństwa ich stosowania oraz podziału procesu produkcji tej substancji chemicznej.

W Nowej Zelandii MEDSAFE udzieliło tymczasowej zgody na stosowanie produktu do 3 listopada 2021 r. i stosowanie to podlegało wielu warunkom. Wymaga to, aby Sponsor z Nowej Zelandii wypełnił następujące zobowiązania w określonych terminach, których daty mogą zostać zmienione za obopólną zgodą MEDSAFE. Większość z tych warunków musiała zostać oceniona do 9 sierpnia. Spośród 58 wymienionych warunków 20 odnosi się do dwóch składników ALC-0159 i ALC-0315 odnoszących się do podziału materiałów, ich produkcji i danych dotyczących bezpieczeństwa. Skoro są to nowe substancje pomocnicze (stosowane po raz pierwszy), to dlaczego nie przeprowadzono na nich badań farmakokinetycznych? To pytanie zostało również zapytane przez Petera Rodericka w BMJ (Rapid Response: BMJ 2021;372:n627)9: „Widzę również, że w publicznym sprawozdaniu ocenianym EMA stwierdza się, że w styczniu 2021 r. (i kwietniu 2021 r.) BioNTech „powinien” dostarczyć dodatkowe informacje na temat syntetycznego procesu i strategii kontroli dla ALC-0315 i ALC-0159 , wraz ze sprawozdaniami końcowymi w lipcu 2021 r., w celu „potwierdzenia profilu czystości i zapewnienia kompleksowej kontroli jakości i spójności partii do partii w całym cyklu życia produktu gotowego”.

Magnetofekcja

Magnetofekcja to proces, w którym wektory genów są powiązane z superparamagnetycznymi nanocząsteczkami, aby doprowadzić do ukierunkowanego dostarczania genów poprzez zastosowanie pola magnetycznego1011i jest obecnie stosowany w biotechnologii i biomedycynie w leczeniu raka12, dostarczanie leków13, dostarczanie szczepionek1415 i obrazowanie komórkowe. W przypadku dostarczania leków i szczepionek magnetofekcja wykorzystuje właściwości magnesów, takich jak tlenek grafenu (GO)1617 (utleniona pochodna grafenu) lub nanocząsteczki tlenku żelaza (JONP)18 (lub superparamagnetyczna nanocząstka tlenku żelaza, SPION)19, aby zainfekować komórkę i dostarczyć materiał genetyczny (DNA lub RNA) do komórki z większą skutecznością. Jednak dowody wskazują, że nanocząstki GO i GO mają toksyczny wpływ na żywe komórki i narządy oraz stanowią zagrożenie dla osób narażonych.20. Spekulowano, że interakcje między tlenkiem grafenu z białkami krwi i błonami biologicznymi mogą prowadzić do poważnych skutków, takich jak trombogenność i aktywacja komórek odpornościowych.21. Superparamagnetyczna nanocząstka tlenku żelaza, SPION, może być toksyczna, więc rdzeń tlenku żelaza jest powlekany warstwą organiczną lub nieorganiczną.22 Obraz tego procesu pokazano na rysunku 1, uzyskanym od Chandry i współpracowników (2014)23 pokazuje wykorzystanie materiałów magnetycznych w magnetofekcji, aby umożliwić materiał genetyczny do wejścia do komórki.

Istnieją poważne obawy dotyczące wpływu GO na organizm. Naukowcy odkryli, że powlekanie GO w dwuwarstwach lipidowych powoduje niską toksyczność24i znacznie zmniejsza właściwości hemolityczne25. Artykuł stwierdza: „GO oddziałuje również z czerwonymi krwinkami i powoduje hemolizę; hemoliza jest zmniejszona, gdy GO jest wcześniej pokryty błonami lipidowymi, szczególnie czystymi pęcherzykami fosfatydylocholiny. ” [Podkreślenie dodane.] W artykułach tych nie stwierdza się, że toksyczność lub hemoliza są wyeliminowane. Ryan Cross donosi w swoim artykule, że bez tych powłok lipidowych nie byłoby szczepionek mRNA na COVID-19: „Delikatne cząsteczki mRNA stosowane w szczepionkach COVID-19 nie mogą same dostać się do komórek. Swój sukces zawdzięczają nanocząsteczkom lipidów, których udoskonalenie zajęło dziesięciolecia. „26 Następnie historia omawia delikatną naturę mRNA i ochronę zapewnianą przez te lipidy. Recenzja Schoenmakera i współpracowników (2021)27 Podkreśla, że „obecne szczepionki mRNA-LNP COVID-19 muszą być przechowywane w (ultra) niskich temperaturach”. EMA dodatkowo stwierdza stabilność ALC-0315 i ALC-0159 podczas przechowywania w zalecanych warunkach przechowywania.

Oprócz tego EMA przyznaje również, że „Zanieczyszczenia związane z lipidami zaobserwowano w niektórych niedawno wyprodukowanych partiach produktów gotowych, skorelowanych z partiami lipidów ALC-0315. Jakość substancji pomocniczej ALC-0315 jest uważana za dopuszczalną na podstawie dostępnych danych, pod warunkiem że określone zanieczyszczenia w gotowym produkcie zostaną poddane dalszej ocenie. ” Profil czystości również nie został jeszcze potwierdzony. Te przyjęcia zanieczyszczeń ALC-0315 budzą obawy. Jeśli ALC-0315 jest używany do powlekania nanocząstek GO (lub SPION), może to spowodować krążenie nanocząstek FREE-GO lub SPION i mieć szkodliwy wpływ na organizm. Jeśli warunki przechowywania nie są spełnione, jaki mają one wpływ na integralność tych lipidów pokrywających czynnik mangetofekcji?

Czy istnieją dowody na tlenek grafenu w szczepieniu mRNA Pfizer-BioNTech „Comirnaty”?

Czy GO jest stosowany w produkcji szczepionki Pfizer–BioNTech mRNA COVID-19? Ze względu na obecność dwóch opatentowanych składników stosowanych w szczepionce mRNA Pfizer-BioNTech COVID-19, nie można ostatecznie określić zastosowania GO. Jednak dowody zewnętrzne sugerują, że tak jest.

Były pracownik firmy Pfizer

Karen Kingston, była pracownica Pfizera, stwierdziła, że Pfizer używa tlenku grafenu do kapsułkowania pegylowanej nanocząsteczki lipidowej i że skład tego jest obecny w ich patencie.28

Analizy chemiczne szczepionek przeciwko COVID-19

Hiszpańscy naukowcy odkryli, że toksyczne poziomy tlenku grafenu znaleziono w fiolce szczepionki Pfizer / BioNTech, za pomocą spektroskopii i analizy mikroskopem elektronowym.29 Jak podano:

„Tlenek grafenu został zidentyfikowany w próbkach od wszystkich głównych graczy Big Pharma, w tym AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sinovac, Janssen i Johnson & Johnson. Niektóre fiolki ze śrutem COVID zawierały aż 99% tlenku grafenu i niewiele więcej. …

Przy tak wielu obawach związanych z tym toksycznym związkiem, dlaczego jest on masowo narzucany społeczeństwu?

Zgodnie z kartą charakterystyki „nie ma dostępnych danych” na temat różnych skutków toksykologicznych tlenku grafenu, w tym ostrej toksyczności, rakotwórczości, szkodliwego wpływu na reprodukcję oraz uszkodzenia skóry i oczu. Jednak badania z 2012 roku opublikowane w recenzowanym czasopiśmie ACS Nano stwierdzają, że wdychanie tych nanocząstek może powodować zapalenie płuc i prowadzić do raka płuc i zapalenia płuc.

Hiszpańscy naukowcy, którzy odkryli tlenek grafenu w zastrzykach COVID, zauważają również, że ten toksyczny związek może również:

 • Promują tworzenie skrzepliny (skrzepy krwi)

 • Uszkodzenie czerwonych krwinek

 • Uszkodzenie układu odpornościowego

 • Rozpalają błony śluzowe i przyczyniają się do utraty smaku lub węchu – a nawet prowadzą do niezwykłego metalicznego smaku w jamie ustnej, który został zgłoszony

 • Wywierają właściwości magnetyczne raz wewnątrz organizmu – co może wyjaśniać dziwaczne nagrania ludzi trzymających przedmioty magnetyczne na ramionach po ich uderzeniach. „

Klub Naukowców opublikował raport zatytułowany Nanotechnologiczne badania nad szczepionkami Covid-19, w którym wykorzystano analizy chemiczne do określenia składu chemicznego szczepionek. Oprócz oczekiwanych liposomów, główne ustalenia wykazały, że istnieją dowody na tlenek grafenu w fiolce Pfizera poprzez:

 • Mikroskopia optyczna: pokazująca faliste i płaskie, nieregularne przezroczyste arkusze o zmiennym rozmiarze i kształcie.

 • Obserwacje skaningowe (SEM) i transmisyjne (TEM) pod mikroskopem elektronowym: potwierdzono obecność grafenu.

 • Spektroskop absorbancji UV i fluorescencji: dowody na arkusze podobne do grafenu, które były obfite w zawiesinę w próbce; wartości szczytowe fluorescencji zgodne z wartościami pikowymi dla GO.

Raport Klubu Naukowców dodatkowo znalazł następujące zanieczyszczenia (szczątki) w fiolkach ze szczepionką COVID-19, przy użyciu środowiskowego skaningowego mikroskopu elektronowego w połączeniu z mikrofonem rentgenowskim systemu dyspersyjnego energii:

Pfizer

 • Tlenek grafenu.

 • Ostre szczątki 20-omikrona: złożone z węgla, chromu tlenowego, siarki, glinu, chlorku, azotu.

 • Biała cząstka 2-mikronowa: bizmut, węgiel, tlen, glin, sód, miedź, azot.

 • Agregat organiczny (węgiel-tlen-azot) osadzony w nanocząsteczkach bizmutu-tytanu-wanadu-żelaza-miedzi krzemu-aluminium.

Moderna

 • Tlenek grafenu.

 • Jednostka mieszana (organiczno-nieorganiczna): substrat na bazie węgla z osadzonymi nanocząsteczkami. Nanocząstki złożone z aluminium,miedzi,żelaza-chloru.

 • Krzem-ołów-kadm-selen (wysoce toksyczna kombinacja przypomina badaczom kropki kwantowe: selenek kadmu).

 • 100-mikronowa jednostka, przypominająca grafen, złożona z węgla i tlenu z zanieczyszczeniem azotem, krzemem, fosforem, chlorem.

 • Jednostki na bazie węgla zmieszane z kruszywami wypełnionymi cząstkami glinowo-krzemianowymi.

Astra Zeneca

 • Nanocząstki stali nierdzewnej: żelazo-chrom-nikiel.

Janssen

 • Stal nierdzewna, sklejana klejem węglowym.

Klub Naukowców kończy następującą Dyskusją:

„Analizowane „szczepionki” przedstawiają składniki, które nie są wymienione w arkuszu danych technicznych i których obecność nie wydaje się mieć związku z koncepcją szczepionki. Ponieważ nie są one zawarte w dokumentacji przedstawionej organizacjom rządowym (FDA, EMA itp.) w celu uzyskania prawnego zatwierdzenia mającego na celu komercjalizację i wykorzystanie przez ludzi, wydają się być zanieczyszczeniem prawdopodobnie z powodu przemysłowego procesu produkcji. Wydaje się, że nikt nie kontrolował produktu końcowego przed jego dystrybucją. Oznacza to, że konsumenci nie są informowani o rzeczywistej zawartości produktów. Możliwe działania niepożądane mogą być spowodowane wstrzyknięciem tych zanieczyszczeń do organizmu. Należy zauważyć, że składniki, które nie są deklarowane, ale zidentyfikowaliśmy, nie są biokompatybilne, a niektóre mają również wpływ mechaniczny, gdy znajdują się w krążeniu krwi, szczególnie w kontakcie ze śródbłonkiem naczyniowym.

Jednostki obecne w „szczepionkach” Pfizer i AstraZeneca, zidentyfikowane na podstawie obrazów ESEM, mogą stanowić zagrożenie dla ludzkiego organizmu. Mogą być odpowiedzialne za tworzenie się skrzeplin, ponieważ są zakrzepowe. Dalsze ryzyko stanowi wynaczynienie cząstek z wynikającym z tego możliwym krwotokiem. Raz w krążeniu krwi cząstki mogą być przenoszone również do mózgu. W takim przypadku pacjent może cierpieć na udar mózgu i (lub) krwotok mózgowy. Jeśli uszkodzenie śródbłonka spowodowane przez cząstki występuje w sercu, istnieje duże prawdopodobieństwo zarażenia się zapaleniem mięśnia sercowego. Oprócz tego toksyczność grafenu jest dobrze znana.

Obecność niekompatybilnych organiczno-nieorganicznych ciał obcych w krążeniu krwi może być odpowiedzialna za nano-bio-interakcję, która może wywoływać poważne problemy zdrowotne. ” [Podkreślenie dodane]

Konferencja prasowa30 W Instytucie Patologicznym w Reutlingen w Niemczech przedstawiono wyniki austriackiej grupy badawczej badającej szczepionki. Oni również zidentyfikowali ciała obce w szczepionkach Pfizer-BioNTech COVID-19. Obrazy ciał obcych pokazano poniżej.

Skażenie

Jeśli nie możemy ustalić, czy GO jest celowo stosowany w projekcie farmaceutycznym ich dwóch opatentowanych składników, w celu magnetofekcji, jak donosi były pracownik Pfizer, znaleziony w fiolkach przez hiszpańskich naukowców i The Scientists’ Club; czy doświadczany magnetyzm może być spowodowany zanieczyszczeniem ciał obcych, zidentyfikowanych przez The Scientist Club i austriackich badaczy? Rodzi to pytanie o poważne problemy z jakością produkcji szczepionek i kontrolą.

Japonia

Zastosowanie szczepionek Moderna i Pfizer-BioNTech COVID-19 w Japonii ujawniło zanieczyszczenia przy trzech różnych okazjach.

 1. W dniu 26 sierpnia 2021 r. poinformowano, że 1,6 mln dawek Moderny zostało usuniętych z użycia po tym, jak zanieczyszczenie substancją reagującą na magnesy było okrągłe.31. Natychmiast wycofano 1,6 mln dawek Moderny i przeprowadzono badania, w których stwierdzono, że była to stal nierdzewna.32 z zakładu produkcyjnego w Hiszpanii. Początkowo zgłoszono, że zanieczyszczenie to nie stanowi problemu dla zdrowia biorcy poprzez oświadczenia wydane przez rząd, a także Takeda Pharmaceutical i Moderna w Japonii, ale później poinformowano, że spowodowało trzy zgony.

 2. W ciągu tygodnia od zanieczyszczenia stalą nierdzewną stwierdzono, że inna fiolka Moderna ma czarne pływające cząstki, w wyniku czego wycofano około 560 000 fiolek Moderna.33

 3. Po tych dwóch pierwszych wydarzeniach Japonia ponownie zgłosiła skażenie fiolek Pfizer COVID-19 zidentyfikowanych jako białe pływające materia w wielu miejscach w Sagamihara, jednym miejscu w Kamakura i jednym miejscu w Sakai34. Fiolki pochodziły z numeru serii FF5537 i zostały natychmiast wycofane. Klub Naukowców zidentyfikował również białe szczątki (zanieczyszczenia) w swoich próbkach, które przeanalizowali jako wykonane z bizmutu, węgla, tlenu, glinu, sodu, miedzi, azotu.

Śmierć trzech osób zgłoszona do tej pory w Japonii w związku z otrzymaniem szczepionek Moderna zawierających zanieczyszczenia ze stali nierdzewnej sugerowałaby, że zanieczyszczenia reagujące na magnesy są niepokojące i nie można ich zignorować, jak sugeruje wspólne oświadczenie Takeda Pharmaceutical i Moderna w Japonii. To dodatkowo stawia pod znakiem zapytania uczciwość firm farmaceutycznych w celu zapewnienia bezpiecznych praktyk produkcyjnych, kontroli jakości i brania odpowiedzialności za szczepionki niskiej jakości przy zwiększonej presji produkcyjnej i podażowej.

Nowa Zelandia

Stosowanie szczepionek mRNA Pfizer-BioNTech Comirnaty zostało wdrożone w Nowej Zelandii i są uważane za bezpieczne do stosowania w wieku 12 lat i więcej. Jednak niedawne pojawienie się w Internecie filmów wideo odbiorców doświadczających magnetyzmu związanego z ostatnimi miejscami szczepień jest bardzo niepokojące. Nie ma fizjologicznych podstaw magnetyzmu w ciele. Podczas gdy całe życie opiera się na przepływie maleńkich prądów, które wytwarzają pola elektromagnetyczne związane z prawem Faradaya, namacalny magnetyzm tej natury jest bezprecedensowy i nie istnieje w przyrodzie. Tutaj przedstawiamy te obawy i przedstawiamy wstępne badanie zgłoszonego magnetyzmu w Nowej Zelandii w okresie od czwartku, 16 września do czwartku, 23 września 2021 r., Włącznie.

Metoda

Po doniesieniach o magnetyzmie na Facebooku i innych platformach społecznościowych skontaktowano się z osobami doświadczającymi tego zjawiska i zebrano dane (badacz posiada odpowiednie stopnie podyplomowe w dziedzinie nauk ścisłych). Miało to na celu określenie zakresu magnetyzmu w Nowej Zelandii i tego, czy istnieją dowody na liczbę partii budzących obawy, takich jak obserwowane w Japonii; i czy był zlokalizowany w jednej części Nowej Zelandii, czy bardziej rozpowszechniony.

Dowody magnetyzmu uzyskano, w miarę możliwości, w postaci przesyłania filmów lub zdjęć lub z osobistych doświadczeń obserwujących magnetyzm; a także kopię karty szczepień (jeśli to możliwe). Zarejestrowano lokalizację i numery serii dla każdego szczepienia (pierwszego i (lub) drugiego) (jeśli jest dostępne). W miarę możliwości zgłaszano również proste cechy demograficzne, takie jak płeć, pochodzenie etniczne i lokalizacja.

Pomoc jest udzielana tym, którzy chcą złożyć raport CARM, po doniesieniach, że Ministerstwo Zdrowia nie prowadziło dalszego dochodzenia w sprawie wnioskodawców, którzy zgłosili te dowody, co po zgłoszeniu z powrotem na forach grupy zniechęciło innych do zgłaszania swoich doświadczeń.

Wyniki

W okresie od czwartku 16 września do czwartku 23 września 2021 r. w Nowej Zelandii odnotowano 41 doniesień o magnetyzmie; dowód magnetyzmu i szczepienia dostarczono dla 14 osób; z dodatkowymi dwoma dostarczającymi częściowe dowody (wideo, ale bez karty szczepień). Spośród tych 14 z dowodem szczepienia, siedmiu otrzymało jedną dawkę, a siedmiu otrzymało dwie. Na kartach szczepień dla sześciu biorców szczepionki brakowało częściowych lub pełnych numerów partii (nie wypełnionych przez osobę szczepiącą lub brak miejsca na karcie szczepienia na numer serii, która ma zostać zarejestrowana). Było 12 doniesień o magnetyzmie u mężczyzn, 22 u kobiet, aw 7 przypadkach płeć była nieznana.

Powszechne było dodatkowe przekazywanie informacji i dyskusji na temat zdarzeń niepożądanych oprócz magnetyzmu, którego doświadczali badani. Obejmowały one między innymi: ból w klatce piersiowej, problemy z ciśnieniem krwi, zawroty głowy, bóle głowy (ciężkie), wstrząsy elektryczne z telefonów komórkowych, elektrowrażliwość i drgania mięśni. Jeden chory musiał zostać przyjęty do szpitala z poważnymi objawami. Wiele osób cierpiących poprosiło o pomoc w składaniu raportów CARM (w toku) i porad medycznych (skierowaliśmy ich do ich lekarza rodzinnego). Niektórzy zgłosili, że zwrócili się do nowozelandzkiego Ministerstwa Zdrowia lub lekarzy rodzinnych, aby uzyskać odpowiedzi i pomoc w raportowaniu do CARM; i zostali zwolnieni, zniechęcając innych do relacjonowania swoich doświadczeń, ponieważ uważali, że nie jest to warte ich czasu. Zostali dodatkowo wyśmiani i wyśmiani w ogólnokrajowej telewizji, mediach społecznościowych i niestety przez członków rodziny i przyjaciół. Warto zauważyć i niepokoić, że raporty były nieproporcjonalnie pochodzące od populacji Maorysów i wysp Pacyfiku, ale zdajemy sobie sprawę, że może to być spowodowane metodą pobierania próbek i / lub ukierunkowanym wdrożeniem programu szczepień w

Auckland podczas ich długotrwałej blokady, w tym zgłoszonych ukierunkowanych programów szczepień tych grup etnicznych.

Rozkład magnetyzmu w Nowej Zelandii

Przedstawiono mapę lokalizacji szczepień szczepień osób doświadczających magnetyzmu w Nowej Zelandii i pokazano, że magnetyzm jest szeroko rozpowszechniony, szczególnie na Wyspie Północnej i górnej połowie Wyspy Południowej. Osoby doświadczające magnetyzmu dostarczyły dowodów na otrzymanie jednego z 11 numerów partii związanych z magnetyzmem i są następujące: ET9096, EX2105, FC0050, FC3558, FC8163, FD9234, FE3064, FF2382, FF4222, FG7372, TE8163. Szczególnie na uwagę i niepokojące są te zaczynające się od FF#### (jak znaleziono w japońskiej partii skażonej Pfizerem, FF5357).

Dyskusja

Magnetyzm odnotowano u 41 osób w Nowej Zelandii czasowo związanych ze szczepieniem przeciwko COVID-19. Było 11 numerów partii związanych z magnetyzmem, szczególnie uwagi i obaw, zaczynających się od FF # # # # (jak znaleziono w japońskiej partii pfizer skażonej, FF5357). Biorąc pod uwagę, że rząd Nowej Zelandii nabył 250 000 fiolek szczepionek Pfizer-BioNTech od Hiszpanii 9 września 2021 r.35, przy którym żadna hiszpańska firma zajmująca się produkcją, testowaniem produktów lub pakowaniem nie jest wymieniona jako firma upoważniona przez MEDSAFE6; mamy duże obawy co do jakości tych fiolek, biorąc pod uwagę doświadczenia Japonii z zanieczyszczeniem Moderna z hiszpańskich zakładów produkcyjnych: (i) stal nierdzewna powodująca magnetyzm (zgłoszona 26 sierpnia 2021 r.); oraz (ii) czarne obiekty pływające; a następnie (iii) fiolki Pfizera z białymi pływającymi przedmiotami (zgłoszone 15 września 2021 r.).

Jak widzieliście w dowodach przedstawionych powyżej,

 1. Tlenek grafenu ma właściwości magnetyczne.

 2. Tlenek grafenu został wykorzystany w dostarczaniu nanocząstek lipidowych leków (magnetofekcja).

 3. Tlenek grafenu jest niezwykle szkodliwy dla organizmu. Pokrycie lipidowe zmniejsza nieco toksyczność dla organizmu, ale jej nie eliminuje.

 4. Stwierdzono, że tlenek grafenu jest zawarty w szczepionce Pfizer-BioNTech mRNA COVID-19 poprzez analizę chemiczną fiolek z dwóch oddzielnych grup badawczych i zgłoszony przez byłego pracownika Pfizer.

 5. Szczepionki z nanocząsteczkami lipidów są niestabilne i wymagają bardzo niskich temperatur.

 6. EMA podkreśliła problemy z obserwowanymi zanieczyszczeniami związanymi z lipidami.

 7. Istnieją dowody na problemy z zanieczyszczeniem szczepionką Pfizer-BioNTech mRNA COVID-19, zidentyfikowane przez The Scientists’ Club i austriackich naukowców, i obserwowane w innej szczepionce w Japonii (Moderna).

 8. Nowozelandczycy doświadczają magnetyzmu w wyniku szczepień z co najmniej 11 partii szczepionek Pfizer-BioNTech Comirnaty mRNA COVID-19, dystrybuowanych co najmniej na północy i górnej połowie Wyspy Południowej.

Czy ten magnetyzm, na który doświadczamy dowodów?

 • Zanieczyszczenie (poważny problem z kontrolą jakości)

 • I/lub wynik ucieczki tlenku grafenu (GO) z powłoki lipidowej, która powinna chronić organizm przed szkodliwym działaniem GO, a zatem szczepionka niespełniająca norm z zanieczyszczeniami (problem produkcyjny) lub uległa degradacji (nieprawidłowe warunki przechowywania),

 • I / LUB szczepionka jest niestabilna i nieprzewidywalna w swojej konstrukcji (kwestia preparatu farmaceutycznego), co powoduje, że wolny, niepowlekany GO krąży w organizmie?

Poważne konsekwencje zdrowotne

Jeśli magnetyzm doświadczany w Nowej Zelandii jest z powodu jednego z powyższych, istnieją poważne konsekwencje zdrowotne tych zanieczyszczeń, jak opisano powyżej, w tym:

Tlenek grafenu:

 • Promują tworzenie skrzepliny (skrzepy krwi)

 • Uszkodzenie czerwonych krwinek

 • Uszkodzenie układu odpornościowego

 • Rozpalają błony śluzowe i przyczyniają się do utraty smaku lub węchu lub metalicznego smaku w jamie ustnej

 • Wywierają właściwości magnetyczne raz wewnątrz organizmu, co może powodować problemy szczególnie u pacjentów poddawanych rezonansowi magnetycznemu.

Zanieczyszczenia metalowe:

 • Tworzenie się skrzeplin (ponieważ są one zakrzepowe)

 • Krwotoki

 • Przenoszony do mózgu (raz w krwiobiegu): udar i (lub) krwotok mózgowy

 • Zapalenie mięśnia sercowego.

 • Indukcja poważnych problemów zdrowotnych.

Biorąc pod uwagę znaczące implikacje zdrowotne zidentyfikowane w Japonii przez zanieczyszczenia reagujące na magnesy, a mianowicie śmierć trzech biorców; apelujemy do lekarzy, infolinii Ministerstwa Zdrowia i wszelkich innych osób, do których zwróci się osoba doświadczająca tego zjawiska, aby poważnie potraktowali swoje skargi i obawy. Historycznie rzecz biorąc, takie skargi byłyby spotykane z odpowiednim poziomem obowiązku staranności, biorąc pod uwagę powagę takich zarzutów. Niestety, podczas wdrażania nowozelandzkiego programu szczepień przeciwko COVID-19 odbiorcy tych skarg nie otrzymali odpowiedzi na zgłoszone do tej pory raporty CARM; doświadczył całkowitego braku uznania lub troski okazywanej dzwoniącym na infolinię Ministerstwa Zdrowia; i został zwolniony w telewizji państwowej przez lekarzy i naukowców (zachęcane przez media).

Wnioski

Dowody i wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu przedstawiają alarmujące ustalenia. Spośród 41 zgłoszonych przypadków magnetyzmu (do tej pory), oprócz dotyczących skutków ubocznych po szczepieniu, co najmniej 11 partii szczepionek Pfizer-BioNTech COVID-19 mRNA dystrybuowanych w co najmniej 9 miastach w całej Nowej Zelandii okazało się być czasowo związanych z magnetyzmem. Odkrycia te wskazują na możliwe zanieczyszczenie fiolek szczepionki mRNA Pfizer-BioNTech Comirnaty COVID-19 w Nowej Zelandii lub toksyczność tlenku grafenu, który należy dokładnie zbadać. Doświadczenie magnetyzmu powoduje wielki niepokój i uważamy, że powinno być badane w sposób przejrzysty ze względu na związek z poważnymi schorzeniami wynikającymi z obecności tlenku grafenu i innych zanieczyszczeń.

Wzywamy do natychmiastowego wstrzymania wszelkich fiolek o numerze partii ET9096, EX2105, FC0050, FC3558, FC8163, FD9234, FE3064, FF2382, FF4222, FG7372, TE8163; oprócz wszelkich innych zakupionych w zakładach produkcyjnych w Hiszpanii, do czasu przeprowadzenia niezależnych analiz w celu zapewnienia jakości tych partii, linii produkcyjnych i zakładów produkcyjnych w celu sprawdzenia obecności GO lub zanieczyszczenia innymi odpadami.Odwołania

 1. Arkusz informacyjny dotyczący szczepionek dla biorców i opiekunów na temat szczepionki Comirnaty (szczepionka COVID-19, mRNA) i szczepionki Pfizer-BioNTech COVID-19 w celu zapobiegania chorobie koronawirusowej 2019 (COVID-19). Dostępne od: https://www.fda.gov/media/144414/download 

 2. Europejska Agencja Leków. Sprawozdanie z oceny: Comirnaty. 2021 Luty 19. Dostępne od: https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-public-assessment-report_en.pdf 

 3. tamże. 

 4. SINOPEG. Wiadomości branżowe: Rdzeniowa struktura glikolu polietylenowego funkcjonalizowany grafen do dielektryków polimerowych magazynuu energii: Połączone właściwości mechaniczne i dielektryczne. Napisane 2020 1 września. https://www.sinopeg.com/core-shell-structured-polyethylene-glycol-functionalized-graphene-for-energy-storage-polymer-dielectrics-combined-mechanical-and-dielectric-performances_n28 

 5. Światowa Organizacja Zdrowia. Ocena dowodów: Szczepionka Pfizer-BioNTech COVID-19. 2021 Jan. Dostępne od: https://www.who.int/docs/default-source/immunization/sage/2021/january/4-evidence-assessment5-jan-2021-final.pdf?sfvrsn=cf627b70_9 

 6. Cabanillas B, Akdis, CA, Novak N. Reakcje alergiczne na pierwszą szczepionkę COVID-19: potencjalna rola glikolu polietylenowego? Alergia. 2021;76:1617–1618. DOI: 10.1111/all.14711 

 7. MEDSAFE. Szczegóły produktu Medsafe: Comirnaty (szczepionka mRNA COVID-19). [Cytowane 2021 26 września] Dostępne od: https://www.medsafe.govt.nz/regulatory/ProductDetail.asp?ID=21938 

 8. Arkusz informacyjny dotyczący szczepionek dla biorców i opiekunów na temat szczepionki Comirnaty (szczepionka COVID-19, mRNA) i szczepionki Pfizer-BioNTech COVID-19 w celu zapobiegania chorobie koronawirusowej 2019 (COVID-19). Dostępne od: https://www.fda.gov/media/144414/download 

 9. Peter E. Roderick. Szybka reakcja na: Wyciek danych EMA covid-19 i co mówi nam o niestabilności mRNA. BMJ 2021; 372 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.n627 (Opublikowano 10 marca 2021) Dostępne od: https://www.bmj.com/content/372/bmj.n627/rr-1 

 10. Scherer, F., Anton, M., Schillinger, U. et al. Magnetofekcja: wzmacnianie i ukierunkowanie dostarczania genów za pomocą siły magnetycznej in vitro i in vivo. Gene Ther 9, 102–109 (2002). https://doi.org/10.1038/sj.gt.3301624 

 11. Magnetofekcja. Chemicell. Dostępne od: http://www.chemicell.com/products/Magnetofection/Magnetofection_separation.html 

 12. Rhazouani A, Gamrani H, El Achaby M. i wsp. Synteza i toksyczność nanocząstek tlenku grafenu: przegląd literatury badań in vitro i in vivo. Hindawi BioMed Research International. 2021. https://doi.org/10.1155/2021/5518999 

 13. Czugala M, Mykhaylyk O, Böhler P, Onderka J, Stork B, Wesselborg S, Kruse FE, Plank C, Singer BB, Fuchsluger TA. Wydajne i bezpieczne dostarczanie genów do ludzkiego śródbłonka rogówki za pomocą nanocząstek magnetycznych. Nanomedycyna (Lond). 

 14. Xu L, Xiang J, Liu Y, Xu J, Luo Y, Feng L, Liu Z, Peng R. Funkcjonalizowany tlenek grafenu służy jako nowy nanoadiuwant szczepionkowy do silnej stymulacji odporności komórkowej. Nanoskala. 2016 Lipiec;11(14):1787-800. doi: 10.2217/nnm-2016-0144. Epub 2016 7 lipca. PMID: 27388974. 

 15. Wang X, Cao F, Yan M, et al. Funkcjonalizowane ałunem nanokompleksy tlenku grafenu do skutecznego szczepienia przeciwnowotworowego. Acta Biomaterialia. 2019; 83: 390-399. 

 16. He Y, Yi C, Zhang X, Zhao W, Yu D. Magnetyczny tlenek grafenu: podejścia do syntezy, cechy fizykochemiczne i zastosowania biomedyczne. Trendy TrAC w chemii analitycznej. 2021 marzec; 136. https://doi.org/10.1016/j.trac.2021.116191 

 17. Sarkar SK, Raul KK, Pradhan SS, Basu S, A. Nayak. Właściwości magnetyczne tlenku grafitu i zredukowanego grafenotlenku. Physica E: Systemy niskowymiarowe i nanostruktury. 2014; 64: 78/82. https://doi.org/10.1016/j.physe.2014.07.014 

 18. Crespo-Barreda A, Encabo-Berzosa MM, González-Pastor R, Ortíz-Teb P, Iglesias M, L.Serrano J, Martin-Duque P. Rozdział 11 – Wektory wirusowe i niewirusowe do terapii genowych in vivo i ex vivo. Tłumaczenie medycyny regeneracyjnej do Kliniki. 2016: 155-177. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-800548-4.00011-5 

 19. Mok H, Zhang M. Superparamagnetyczne systemy dostarczania nanocząstek tlenku żelaza do biotherapeutyki. Ekspert Opin Drug Deliv. 2013 Jan;10(1):73-87. doi: 10.1517/17425247.2013.747507. Epub 2012 Grudzień 1. PMID: 23199200; PMCID: PMC4167583 

 20. Lategan K, Alghad H, Bayati M, Fidalgo de Cortalezzi M, Pool E. Wpływ nanocząstek tlenku grafenu na biomarkery układu odpornościowego wytwarzane przez RAW264.7 i kultury ludzkich komórek pełnych krwi. Nanomateriały. 2018; 8, 125. doi:10.3390/nano8020125 

 21. Palmieri V, Perini G, De Spirito M, Papi M. Tlenek grafenu dotyka krwi: interakcje in vivo bio-koronowanych materiałów 2D. Horyzonty nanoskali. 2019: 2 

 22. Ghaffari M, Moztarzadeh F, Mollazadeh-Bajestani S. Rozdział 3 – Nanosystemy dostarczania leków do regeneracji układu mięśniowo-szkieletowego. Nanoinżynierii w regeneracji układu mięśniowo-szkieletowego. 2020; 77-103. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-820262-3.00003-7 

 23. Chandra S, Nigam S, Bahadur D. (2014). Połączenie unikalnych właściwości dezymerów i nanocząstek magnetycznych w kierunku teranostyki raka. Journal of biomedical nanotechnology. 10. 32-49. 10.1166/jbn.2014.1698. 

 24. Xu L, Xiang J, Liu Y i wsp. Funkcjonalizowany tlenek grafenu służy jako nowy nano-adiuwant szczepionkowy do silnej stymulacji odporności komórkowej. Nanoskala. 2016 luty 14;8( 6):3785-95. doi: 10.1039/c5nr09208f. Epub 2016 27 stycznia. PMID: 26814441. 

 25. Monasterio BG, Alonso B, Sot J, et al. Powlekanie tlenku grafenu dwuwarstwami lipidowymi znacznie zmniejsza jego właściwości hemolityczne. Langmuir 2017, 33, 33, 8181–8191. https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.7b01552 

 26. Krzyż R. Bez tych powłok lipidowych nie byłoby szczepionek mRNA na COVID-19. Marzec 6, 2021. https://cen.acs.org/pharmaceuticals/drug-delivery/Without-lipid-shells-mRNA-vaccines/99/i8 

 27. Schoenmaker L, Witzigmann D, Kulkarni JA, et al. mRNA-lipid nanoparticle COVID-19 vaccines: Structure and stability. International Journal of Pharmaceutics. 15 maja 2021 r.; 601: 120586. https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2021.120586 

 28. Miłość A. POTWIERDZONA! Główny składnik tlenku grafenu w zastrzykach Covid. 9 sierpnia 2021 r. Dostępne od: https://ambassadorlove.wordpress.com/2021/08/09/confirmed-graphene-oxide-main-ingredient-in-covid-shots/ 

 29. Middleton S. Pilne: Toksyczna substancja znaleziona w pfizerze COVID, według hiszpańskich naukowców. [Cytowane: 20 września 2021 r.]. Dostępne od: https://www.naturalhealth365.com/mrna-jabs-content-3898.html 

 30. Dr John. B. [cytowane 21 września 2021 r.] Dostępne od: https://threadreaderapp.com/thread/1440093324472459265.html 

 31. Menahan C. Japonia: 1,6 mln dawek Moderny pobranych po tym, jak urzędnicy odkryli, że fiolki zawierały „obcą materię”, która „reaguje na magnesy”. [Cytowane: 20 września 2021 r.] Dostępne od: https://www.sgtreport.com/2021/08/japan-1-6m-moderna-doses-pulled-after-officials-discover-vials-contained-foreign-matter-that-reacts-to-magnets/ 

 32. Dzień Kataru. Japonia znajduje inną fiolkę Moderna podejrzaną o zawieranie obcej substancji. 2021 Wrzesień 01. Dostępne od: https://www.qatarday.com/News/japan-finds-another-moderna-vial-suspected-to-contain-foreign-substance/3285/0 

 33. tamże. 

 34. Phillips J. White Floating Contaminants Found in Pfizer Vaccine in Several Japanese Cities: Officials. [cytowane 2021 23 września] Dostępne od: https://www.theepochtimes.com/white-floating-contaminants-found-in-pfizer-vaccine-in-several-japanese-cities-officials_3999133.html?welcomeuser=1 

 35. RNZ. Briefing Covid-19: Hiszpania dostarcza NZ 250 000 dodatkowych dawek szczepionek; 9 września 2021 r. Dostępne od: https://www.rnz.co.nz/news/national/451121/covid-19-briefing-spain-supplies-nz-with-250-000-extra-vaccine-doses 

___
https://www.elocal.co.nz/Articles/4096

Wypowiedz się