Arcybiskup Viganò: Wszyscy politycy, którzy dziś rządzą narodami, są, z nielicznymi wyjątkami, częścią głębokiego państwa, deep state.

Jeśli nasz sprzeciw jest mocny i odważny, jak za czasów męczenników, zrobimy, co w naszej mocy, aby otrzymać z nieba te łaski, które mogą zmienić los ludzkości i opóźnić prześladowania w czasach ostatecznych

Wywiad przeprowadzony z Jego Ekscelencją Arcybiskupem Carlo Marii Viganò dla „Deutsche Wirtschaftsnachrichten” 

Ekscelencjo, jak Ekscelencja osobiście przeżywa kryzys związany z Coronawirusem?

Arcybiskup CM Viganò:  Mój wiek, mój status arcybiskupa i mój zwyczaj wycofania się z życia być może nie są reprezentatywne dla tego, co przechodzi większość ludzi; niemniej jednak od roku sam nie jestem w stanie podróżować, odwiedzać ludzi, którzy potrzebują słowa pocieszenia. W obliczu prawdziwej pandemii nie miałbym problemu z dobrowolnym przyjęciem decyzji władz cywilnych i kościelnych, ponieważ uznałbym ich chęć ochrony ludzi przed zarażeniem.

Aby jednak doszło do pandemii, trzeba najpierw wyizolować wirusa;

wymaga się, aby wirus był nadzwyczajnym zagrożeniem i aby nie można było choroby przez niego wywołanej szybko wyleczyć;

wymagane jest , aby ofiary wirusa stanowiły dużą część populacji.

Zamiast tego wiemy, że SARS-CoV-2 nigdy nie został wyizolowany, a jedynie zsekwencjonowany [2];

że z czasem można go wyleczyć, stosując dostępne metody leczenia, i że zamiast tego WHO i lokalni urzędnicy ds. zdrowia bojkotowali takie leczenie, narzucając absurdalne protokoły terapii i eksperymentalne szczepionki;

że liczba zmarłych w 2020 r. jest absolutnie zgodna z medianą liczby zmarłych z poprzednich lat [3].

Powyższe fakty  są dzisiaj powszechnie akceptowane przez społeczność naukową, mimo że media konspiracyjnie milczą na ich temat.

To, czego byliśmy świadkami, to plan, który w ogóle nie jest naukowy i powinien wzbudzić powszechne oburzenie.

Wiemy, że wprowadzenie  tej pseudo-pandemii było planowane już od lat, głównie metodą  osłabiania krajowych systemów opieki zdrowotnej.

My wiemy, że ten bardzo specyficzny scenariusz został następnie narzucony do realizacji w każdym państwie w celu ujednolicenia  diagnozy, hospitalizacji, leczenia, a przede wszystkim środków powstrzymania i informacji przekazywanych obywatelom na poziomie globalnym.

Istnieje dyrektoriat, który nadal zarządza COVID-19 w jednym celu, jakim jest wymuszone ograniczenie wolności naturalnych, praw konstytucyjnych, swobody przedsiębiorczości i pracy. 

Problemem nie jest sam w sobie COVID, ale wykorzystanie tego, co się wydarzyło, aby dokonać  Wielkiego Resetu  ogłoszonego jakiś czas temu przez Światowe Forum Ekonomiczne, i że dzisiaj jest on wdrażany punkt po punkcie, z zamiarem uczynienia zmian społecznych nieuniknionymi, które w przeciwnym razie zostałyby odrzucone i potępione przez większość populacji. 

Ponieważ demokracja, której pochwały śpiewano tak długo, jak długo była kontrolowana przez media, nie pozwoliłaby na ten projekt socjotechniczny pożądany przez globalistyczną elitę, konieczne było zagrożenie pandemią – przedstawiane jako niszczycielskie przez mainstreamowe media – w celu przekonania światowej populacji do poddania się zamknięciom i restrykcjom – czyli prawdziwemu aresztowi domowemu – odwołanie zajęć, zawieszenie lekcji, a nawet zakaz kultu; a wszystko to zostało osiągnięte przy współudziale wszystkich zaangażowanych, w szczególności przywódców politycznych, urzędników służby zdrowia, a nawet samej hierarchii kościelnej.

Wynikające z tego szkody, które wciąż trwają, były ogromne i w wielu przypadkach nieodwracalne. Czuję niewyobrażalną udrękę, myśląc o niszczycielskich konsekwencjach sposobu, w jaki poradzono sobie z tą pandemią: zniszczone rodziny, dzieci i młodzież dotknięta nierównowagą psychofizyczną i pozbawiona prawa do socjalizacji, osoby starsze pozostawione na śmierć samotnie w domach starców, pacjenci z rakiem i poważnymi chorobami całkowicie zaniedbani, przedsiębiorcy zmuszeni do bankructwa, wiernym odmówiono sakramentów i możliwości uczęszczania na mszę …

Ale to są skutki wojny, a nie syndromu grypy sezonowej, w czasie, gdy wskaźnik przeżycia wynosi 99,7%. 

Z jaką surowością zostaną osądzeni ci, którzy świadomie zabronili leczenia i stosowali rażąco błędne procedury w celu uzyskania liczby zgonów, które legitymizowałyby alarmy społeczne i absurdalne środki powstrzymywania?

Jaka kara czeka tych,

którzy świadomie stworzyli warunki dla globalnego kryzysu gospodarczego i społecznego, aby zniszczyć małe i średnie przedsiębiorstwa i spowodować wzrost międzynarodowych korporacji; 

którzy zbojkotowali lub zakazali dostępnych lekarstw, aby faworyzować firmy farmaceutyczne; 

którzy przedstawili produkty genowe jako szczepionki, poddając populację eksperymentowi z wciąż nieznanymi wynikami i skutkami ubocznymi, które z pewnością są poważniejsze niż objawy COVID; 

kto opowiadał się za apokaliptyczną narracją w siedzibach parlamentu i redakcjach mediów? 

I najwyższe szczeble hierarchii katolickiej, które brały udział w tej groteskowej farsie: w jaki sposób usprawiedliwią się przed Bogiem, kiedy pojawią się w Jego obecności, aby zostać osądzeni?

Deutsche Wirtschaftsnachrichten W liście, który Ekscelencja wysłała do ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, wspomniała nie tylko o „głębokim państwie” – powszechnie używanym terminie – ale także o „głębokim kościele”. Czy może Ekscelencja to wyjaśnić?

Arcybiskup CM Viganò:  Wyrażenie „głębokie państwo” bardzo dobrze oddaje ideę władzy równoległej, pozbawionej legitymacji, ale mimo to działającej w sprawach publicznych w celu realizacji partykularnych interesów. Państwo głębokie sprzyja przewadze elity przeciwko dobru wspólnemu, które państwo ma obowiązek promować. 

W ten sam sposób nie możemy nie zauważyć, że w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci podobna władza utrwaliła się w sferze kościelnej, którą nazwałem Kościołem głębokim, który stawia dążenie do własnych interesów wbrew celom Kościoła, samego Chrystusa, a przede wszystkim  salus animarum . 

Tak więc, tak jak w sprawach publicznych istnieją ukryte uprawnienia, które kierują decyzjami rządów i podążają za globalistyczną agendą, tak w Kościele katolickim istnieje bardzo potężne lobby, które uzurpuje władzę Hierarchii w tych samych celach. 

W istocie zarówno państwo, jak i Kościół są okupowane przez nielegalną władzę, której ostatecznym celem jest zniszczenie i ustanowienie Nowego Porządku Świata. 

I nie mówimy o teoriach spiskowych czy fantazjach politycznych: dowodzi tego to, co dzieje się na naszych oczach, do tego stopnia, że ​​Sekretarz Generalny ONZ niedawno potwierdził, że wirus był używany do tłumienia sprzeciwu. 

Deutsche Wirtschaftsnachrichten W jakim stopniu głębokie państwo i głęboki kościół pokrywają się, przynajmniej w świecie zachodnim? 

Arcybiskup CM Viganò: Nakładanie  się głębokiego państwa i głębokiego kościoła odbywa się na kilku frontach. 

Pierwsza jest niewątpliwie na poziomie ideologicznym: rewolucyjna, antykatolicka i zasadniczo masońska matryca myśli globalistycznej jest taka sama i to nie tylko od 2013 roku. Sobór Watykański II i narodziny tzw. Ruchu Studenckiego: doktrynalny i liturgiczny „ aggiornamento ” stanowił siłę napędową dla nowych pokoleń, która miała bezpośrednie reperkusje w sferze społecznej i politycznej. 

Drugi front tkwi w wewnętrznej dynamice stanu głębokiego państwa i głębokiego kościoła: obydwa zaliczają do swoich członków ludzi, którzy są zboczeni nie tylko intelektualnie i duchowo, ale także moralnie. Skandale seksualne i finansowe, które dotknęły bardzo wysokich członków zarówno polityków, jak i instytucji, a także hierarchii katolickiej, pokazują, że korupcja i występek są z jednej strony elementem, który ich łączy, a z drugiej skutecznym środkiem odstraszającym i powszechnego szantażu, któremu wszyscy są poddawani. 

Perwersje znanych polityków i prałatów zmuszają ich do przestrzegania agendy globalizmu, nawet jeśli ich współpraca wydaje się nierozsądna, lekkomyślna lub sprzeczna z interesami obywateli i wiernych. 

Dlatego są władcy, którzy z rozkazu elity niszczą gospodarkę i tkankę społeczną swojego narodu; dlatego w spektakularny sposób kardynałowie i biskupi, którzy propagują teorię gender i fałszywy ekumenizm, wywołując w ten sposób zgorszenie katolików: obydwa realizują interesy swojego pana, zdradzając swoją misję służby narodowi lub Kościołowi.

Z drugiej strony, plan ustanowienia Nowego Porządku Świata nie może nie wydać uniwersalnej religii z inspiracji masońskiej, na czele której musi stać przywódca religijny ekumeniczny, pauperystyczny, ekologiczny i postępowy. 

Kto byłby bardziej odpowiedni do tej roli niż Bergoglio, otrzymujący aplauz elity i głupi entuzjazm mas indoktrynowanych w bałwochwalczy kult  pachamamy ?

Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Jakie istnieją na to dowody lub wskazania?

Arcybiskup CM Viganò:  Myślę, że najwyraźniejsza demonstracja miała miejsce właśnie w związku z pandemią. 

Pokłon najwyższych szczebli Hierarchii przed szalonym zarządzaniem kryzysem COVID – stanem wyjątkowym, sztucznie sprowokowanym i bezwstydnie wzmacnianym przez media na całym świecie – doszło do zakazu celebracji liturgicznych jeszcze zanim władze cywilne o to poprosiły; 

zakaz udzielania sakramentów nawet umierającym; 

do ratyfikowania narracji głównego nurtu za pomocą surrealistycznych ceremonii, powtarzania do  znudzenia  całego leksykonu nowomowy:

odporność, inkluzywność, „nic nie będzie takie, jak było wcześniej”, nowy renesans, Build Back Better i tak dalej; 

do promowania jako „moralnego obowiązku” szczepionki genetycznej wyprodukowanej z materiału płodowego pochodzącego z aborcji , który jest nadal w fazie eksperymentów i którego długoterminowe skutki nie są znane.

I nie tylko to: wraz z „Radą na rzecz Kapitalizmu Włączającego”, promowaną przez globalistycznych liderów – wśród których wyróżnia się Lady Lynn Forester de Rothschild – z udziałem Watykanu, dokonano oficjalnej ratyfikacji Wielkiego Resetowania przez świat.

Forum Ekonomiczne, w tym dochód powszechny i ​​transformacja ekologiczna. W Santa Marta zaczynają też mówić o transhumanizmie, uparcie ignorując antychrystusowy charakter tej ideologii, by okazać się służalczym wobec dyktatury myśli. Wszystko to jest przerażające i można się zastanawiać, jak długo Pan będzie tolerował taką zniewagę ze strony swoich sług.

Z drugiej strony obsesyjne upieranie się przy ekologizmie maltuzjańskim doprowadziło do powołania do Papieskiej Akademii Życia osób notorycznie antykatolickich, zwolenników spadku demograficznego poprzez sterylizację, aborcję i eutanazję. 

Wszyscy oni, pod kierunkiem prałata o sprawdzonej wierności Bergogliańskiej, całkowicie zniweczyli cele Akademii założonej przez Jana Pawła II, zapewniając dominującej ideologii autorytatywne i prestiżowe wsparcie, jak ten, który nawet uzurpuje ją sobie, sprawuje władzę w Kościele katolickim.

Nic dziwnego, że profesor Walter Ricciardi, jeden z tak zwanych „ekspertów”, który opowiadał się za zamknięciami we Włoszech i stosowaniem masek do samego końca, wobec braku jakichkolwiek naukowych dowodów ich skuteczności i wbrew zaleceniom WHO, został niedawno dodany jako członek Akademii.

Wczoraj dotarła do mnie wiadomość, że mediatora chińskich kontraktów na dostawy na wypadek COVID we Włoszech Mario Benotti polecił kardynał Pietro Parolin, który na podstawie przechwytywania informacji z wymiaru sprawiedliwości wydaje się również interweniować w innych sprawach w stosunku do Alessandro Profumo, CEO [dyrektora zarządzającego] Leonardo Spa, którego zdaniem Benottiego mógłby zastąpić komisarz Domenico Arcuri.

Wszystko to ukazuje współpracę głębokiego państwa i głębokiego kościoła w brzydkiej kombinacji, której celem jest z jednej strony zniszczenie narodowych suwerenności, a z drugiej boskiej misji Kościoła. 

Pojawiają się niepokojące powiązania z amerykańskim oszustwem wyborczym, wirusem stworzonym w laboratorium w Wuhan, a wreszcie z relacjami handlowymi chińskiej dyktatury, głównego dostawcy masek (które nie są zgodne z normami CE) do Włoch i wielu innych krajów. . Wydaje mi się, że wyszliśmy daleko poza zwykłe wskazówki.

Deutsche Wirtschaftsnachrichten:  Sprzeciw ze strony tych, którzy odrzucają coś takiego jak teoria spiskowa, brzmiałby: Jak to możliwe, że w prawie każdym kraju świata prawie wszyscy politycy biorą udział w tej grze? Kto mógłby mieć tak wielką władzę i wpływy, że mogliby wysłać pół świata w izolację?

Arcybiskup CM Viganò:  Odpowiem na przykładzie. Kościół jest instytucją ponadnarodową, obecną na całym świecie wraz z diecezjami, parafiami, wspólnotami, klasztorami, uniwersytetami, szkołami i szpitalami. 

Wszystkie te podmioty przyjmują polecenia Stolicy Apostolskiej, a kiedy Papież nakazuje modlitwę lub post, wszyscy katolicy na świecie są posłuszni.

Jeśli dykasteria Kurii Rzymskiej wydaje wytyczne, wszyscy katolicy na świecie stosują się do nich. Kontrola jest powszechna i natychmiastowa dzięki wydajnej strukturze hierarchicznej. 

To samo dzieje się również w narodach, których granice są ograniczone: kiedy ustawodawca ustanawia prawa, organy władzy wykonują prawa.

Głębokie państwo i głęboki kościół również działają w podobny sposób: oba wykorzystują silnie zhierarchizowaną strukturę, w której praktycznie nie ma komponentu „demokratycznego”. 

Rozkazy wydawane są z góry, a ci, którzy je otrzymują, wykonują je natychmiast, ze świadomością, że nieposłuszeństwo może prowadzić do zawodowej porażki, społecznego potępienia, a w niektórych przypadkach nawet fizycznej śmierci. 

To posłuszeństwo pochodzi z szantażu: promuję cię, daję ci władzę, sprawiam, że stajesz się bogaty i sławny, ale w zamian musisz robić to, co ci każę. 

Jeśli będziesz posłuszny i pokażesz, że jesteś wierny, twoja moc i twoje bogactwa wzrosną; jeśli jesteś nieposłuszny, jesteś skończony. 

Wyobrażam sobie, że niemieccy czytelnicy spontanicznie pomyślą o Fauscie Goethego  . 

Wszyscy politycy, którzy dziś rządzą narodami, są, z nielicznymi wyjątkami, częścią głębokiego państwa. Jeśli nie, nie byłoby ich tam, gdzie są. 

Pomyślmy o przypadku wyborów prezydenckich w USA, które odbyły się 3 listopada zeszłego roku: ponieważ prezydent Trump nie był uważany za zgodnego z panującą myślą, zdecydowano się go wyprzeć oszukańczym wyborami o niespotykanych proporcjach, wbrew woli ludu. 

Procesy prawne toczące się w Stanach Zjednoczonych potwierdzają oszustwo i nieprawidłowości, a w nadchodzących miesiącach wierzę, że pojawią się inne dowody tego oszustwa, które przypadkowo sprowadziło demokratycznego, postępowego katolika do Białego Domu, który, przy bliższym przyjrzeniu się, jest doskonale dostosowany do agendy Wielkiego Resetu.

Również w Niemczech, z tego, co słyszałem, pojawiają się wiadomości, które pokazują, że dane o zarządzaniu pandemią zostały sfałszowane w taki sposób, aby legitymizować naruszenie praw obywateli. 

I pomimo niepokojącej liczby osób z niekorzystnymi skutkami ubocznymi lub zmarłych w wyniku tak zwanej szczepionki, ciągłe bębnienie o obowiązku szczepień nie ustaje, chociaż teraz jest oczywiste, że nie gwarantuje to odporności i że nie będzie zapobiegać potrzebie dystansowania się społecznego ani obowiązkowi noszenia masek.

Istnieją powody, by sądzić, że zarządzanie COVID było zorganizowane pod jednym kierunkiem i według jednego scenariusza. 

Zaledwie kilka dni temu gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo przyznał, że otrzymał wskazówki dotyczące przyjmowania osób starszych do domów opieki – osób starszych, które umierają w wyniku błędnych procedur terapeutycznych, zaintubowanych i zmuszonych do respiratorów – od Imperial College of London, finansowany przez Fundację Billa i Melindy Gatesów. 

I przypadkowo, sponsoring amerykańskiego „filantropa” dotyczy wielu rzeczywistości narodowych – w tym rządów – które są zależne ekonomicznie od osoby prywatnej, która dąży do wyludnienia planety za pomocą pandemii.

Pytasz mnie: kto mógłby mieć tyle władzy i wpływów, że byłby w stanie wysłać połowę świata na izolację? 

Kogoś, kto ma do dyspozycji ogromne zasoby, na przykład kilka znanych osobistości, takich jak Bill Gates i George Soros; kogoś, kto jest w stanie samodzielnie finansować WHO, sterować jej decyzjami i gromadzić bardzo wysokie zyski, ponieważ jest także udziałowcem firm farmaceutycznych. 

Deutsche Wirtschaftsnachrichten:  W liście otwartym do ówczesnego prezydenta Donalda Trumpa mówił Ekscelencja o starciu sił światła i ciemności. Jeśli spojrzymy teraz na rok 2020, jak ta konfrontacja rozwijała się do tej pory?

Arcybiskup CM Viganò:  Jak zawsze bywa w sprawach ziemskich, wojna między dobrem a złem, między dziećmi światła a dziećmi ciemności zawsze wydaje się przechylać na korzyść tego ostatniego. Szatan, który jest  princeps huius mundi , ma wielu bardzo zorganizowanych wyznawców i nieskończoną liczbę sług.

I odwrotnie, dobrzy wydają się liczbowo gorsi i słabo zorganizowani, często anonimowi i prawie zawsze pozbawieni jakiejkolwiek władzy lub środków ekonomicznych, które pozwoliłyby im działać z taką samą skutecznością jak ich wrogowie. 

Ale tak było zawsze, ponieważ zwycięstwo nie należy do dobrych ludzi, ale do Chrystusa. Ego vici mundum: To Ja zwyciężyłem świat – napomina nas Pan. Dajemy nasz biedny wkład, czasami wręcz heroiczny, ale bez łaski Bożej nic nie możemy zrobić:  sine me nihil potestis facere. 

Rok 2020 zmusił nas do spojrzenia w oczy globalistycznej Meduzy, pokazując nam, jak łatwo jest głębokiemu państwu narzucić tyranię sanitarną miliardom ludzi. 

Wirus, który nie został wyizolowany, z bardzo wysokim wskaźnikiem przeżywalności, został zaakceptowany jako  instrumentum regni , przy współudziale tych, którzy rządzą, mediów i samej hierarchii kościelnej. 

Kryzys gospodarczy wywołany blokadą musi sprawić, że umorzenie długu i instytucja dochodu powszechnego będą nieuniknione w zamian za zrzeczenie się własności prywatnej i zgodę na śledzenie za pomocą paszportu zdrowia. 

Kto odmówi szczepionki, będzie mógł zostać internowany w już przygotowanych obozach w wielu krajach, w tym w Niemczech. 

Łamanie praw konstytucyjnych i religijnych będzie tolerowane przez sądy w imię wiecznego stanu wyjątkowego, który przygotowuje masy do dyktatury. 

To właśnie nas czeka – przyznają autorzy Wielkiego Resetowania.

Ale ten ciąg zaostrzeń, motywowany powodami, które są teraz śmieszne i obalane przez dowody, podważa wielu pewników, co do których masy dotychczas wyrażały fideistyczne przyzwolenie, często graniczące z przesądami. 

Wstępne oskarżenia o „zaprzeczenie” tym, którzy kwestionują absurd tak zwanych ekspertów, sprawiły, że wiele osób zrozumiało, że COVID jest przedstawiany z konotacjami religii właśnie po to, aby nie można było jej kwestionować, ponieważ gdyby była rozważana naukowo, należy traktować jak wszystkie inne koronawirusy ostatnich lat. 

Te sprzeczności otwierają oczy wielu, nawet w obliczu bezczelnej propagandy mediów i mnożenia się cenzury dysydentów w mediach społecznościowych. 

Deutsche Wirtschaftsnachrichten :  Jaki będzie świat, jeśli zwyciężą siły, które Ekscelencja nazywa siłami ciemności?

Arcybiskup CM ViganòŚwiat, w którym panuje głębokie państwo, zrealizuje najgorsze scenariusze opisane w Apokalipsie przez Ojców Kościoła i różnych mistyków. 

Byłoby to piekielne królestwo, w którym wszystko, co nawet z daleka przypomina chrześcijańskie społeczeństwo – od religii po prawa, od rodziny po szkołę, od zdrowia po pracę – byłoby zakazane, wywrócone i wypaczone. 

Osoby heteroseksualne byłyby prześladowane; 
rodziny mężczyzny i kobiety byłyby zakazane; 
dzieci byłyby pozyskiwane w wynajętych macicach; 
historia zostanie ocenzurowana; 
religia zostałaby zdyskredytowana; 
uczciwość i dyscyplina byłyby wyszydzane; 
honor zostałby nazwany faszystowskim pojęciem;
męskość zostałaby potępiona jako „toksyczna”; 
macierzyństwo byłoby potępione jako „nietrwałe”; 
starość byłaby zmuszona do eutanazji; 
choroba byłaby traktowana jedynie jako okazja do osiągnięcia korzyści; 
zdrowie byłoby postrzegane jako podejrzane. 

I po dwóch wiekach indoktrynacji musielibyśmy również zobaczyć, jak zaprzecza się słynnemu systemowi demokracji, w imieniu którego rządzący nami robią to bez wyborów, a wszystko to w imię zdrowia publicznego.

Tylko w królestwie Chrystusa można mieć pokój i prawdziwą zgodę. W tyranii szatana panuje terror, represje, wojna przeciwko dobru i przyzwolenie na najgorsze występki.

Deutsche Wirtschaftsnachrichten :  Jak Ekscelencja myśli, co można zrobić, aby uniknąć takiego rozwoju sytuacji?

Arcybiskup CM Viganò:  Musimy działać w taki sposób, aby to, co wydarzyło się do tej pory, nie mogło osiągnąć swojego ostatecznego celu. 

Możemy i musimy potępiać kłamstwa i oszustwa, które codziennie proponują nam ci, którzy uważają nas za głupich niewolników. 

Myślą, że będą w stanie nas podporządkować sobie bez żadnej reakcji z naszej strony. 

Jeśli istnieją prawa, które odbierają naturalne prawa obywateli, każdy musi odważnie protestować, domagając się od sędziów osądzenia i potępienia osób odpowiedzialnych za ten globalny zamach stanu.

Nie możemy pozwolić, aby przez straszydło pandemii, stworzonej przez tajny komitet, narody zostały zniszczone przez wywołany kryzys gospodarczy i społeczny, ani też aby ludność podlegała ograniczeniom wolności z pogwałceniem prawa i samego zdrowego rozsądku. 

Jeśli będziemy w stanie stać niewzruszenie i nie cofać się przed tymi ogólnymi próbami dyktatury, głębokie państwo wycofa się w oczekiwaniu na bardziej sprzyjające czasy i będziemy mieli czas, aby zapobiec ustanowieniu tyranii. Ale jeśli odpuścimy, sprawimy, że ten piekielny plan stanie się nieodwracalny. 

Nie zapominajmy, że jako katolicy mamy wielką odpowiedzialność, zarówno wobec naszych pasterzy, jak i wobec tych, którzy nami rządzą. 

Nasze posłuszeństwo może i musi ustać w momencie, w którym jesteśmy proszeni o przestrzeganie grzesznych praw lub praw sprzecznych z niezmiennym Magisterium Kościoła. 

Jeśli nasz sprzeciw jest mocny i odważny, jak za czasów męczenników, zrobimy, co w naszej mocy, by otrzymać z nieba te łaski, które mogą zmienić los ludzkości i opóźnić prześladowania czasów ostatecznych.

Módlmy się zatem z wiarą do Najświętszej Dziewicy, Królowej Zwycięstw i Wspomożycielki chrześcijan, aby była naszym generałem w tej epokowej bitwie. Niech chwalebny Archanioł Michał będzie u jej boku, ten, który wrzuca do piekła Szatana i inne złe duchy  qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo.

+ Carlo Maria Viganò,  arcybiskup

28 lutego 2021 r

Tekst oryginalny

https://www.lifesitenews.com/opinion/archbishop-vigano-covid-agenda-aims-to-destroy-national-sovereignties-and-the-divine-mission-of-the-church

Tłumaczenie automatyczne.Wybór, redakcja i korekta J.R.

Opublikowano za: https://niepodległy.pl/#/1004/arcybiskup-vigan-program-covid-ma-na-celu-zniszczenie-suwerennosci-narodowych-i-boskiej-misji-kosciola/

Wypowiedz się