Szczepienia nie będą obowiązkowe ani obligatoryjne w Europie, według zarządzenia Rady Europy z dnia 27 stycznia 2021

Pod presją społeczną i naukowców medycznych Rada Europy UE uchwaliła zarządzenie, że SZCZEPIENIA NIE SĄ OBOWIĄZKOWE ANI OBLIGATORYJNE. Jednak większość pozostałych artykułów tego zarządzenia promuje szczepienia. Czyli, „PANU BOGU ŚWIECZKĘ I… DIABŁU OGAREK”.

Redakcja KIP

Koniec strachu przed szczepionkami Rada Europy UE zarządziła 27 stycznia 2021
Szczepienia NIE są obowiązkowe ani obligatoryjne.

Dziękujemy wszystkim naszym wspaniałym, wiernym naukowcom i lekarzom, którzy o to walczyli!

https://pace.coe.int/en/files/29004/html

Rezolucja 2361 (2021)

Szczepionki Covid-19: względy etyczne, prawne i praktyczne

Rezolucja 2361 (2021) | Wersja tymczasowa

Zgromadzenie Parlamentarne

Debata zgromadzenia w dniu 27 stycznia 2021 r. (Piąte posiedzenie) (zob . Dok. 15212 , sprawozdanie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Zrównoważonego Rozwoju, sprawozdawca: Jennifer De Temmerman). Tekst przyjęty przez Zgromadzenie 27 stycznia 2021 r. (5. posiedzenie)

1. Pandemia Covid-19, choroby zakaźnej wywołanej przez nowego koronawirusa SARS-CoV-2, spowodowała wiele cierpień w 2020 r. Do grudnia odnotowano na całym świecie ponad 65 milionów przypadków, a ponad 1,5 miliona osób straciło życie. . Ciężar choroby związany z samą pandemią, a także środki w zakresie zdrowia publicznego wymagane do jej zwalczania zrujnowały światową gospodarkę, obnażając istniejące wcześniej usterki i nierówności (w tym w dostępie do opieki zdrowotnej) oraz powodując bezrobocie, upadek i ubóstwo.
2 Szybkie wprowadzenie na całym świecie bezpiecznych i skutecznych szczepionek przeciwko Covid-19 będzie miało zasadnicze znaczenie dla powstrzymania pandemii, ochrony systemów opieki zdrowotnej, ratowania życia i pomocy w odbudowie globalnej gospodarki. Chociaż niefarmaceutyczne interwencje, takie jak fizyczne zdystansowanie się, stosowanie masek na twarz, częste mycie rąk, a także wyłączenia i blokady pomogły spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa, obecnie wskaźniki zakażeń ponownie rosną na większości krajów na świecie. Wiele państw członkowskich Rady Europy doświadcza drugiej fali, która jest gorsza niż pierwsza, podczas gdy ich populacje coraz częściej doświadczają „zmęczenia pandemicznego” i czują się zdemotywowani, jeśli chodzi o przestrzeganie zalecanych zachowań, aby chronić siebie i innych przed wirusem.
3 Nawet szybko rozmieszczone, bezpieczne i skuteczne szczepionki nie są jednak natychmiastowym panaceum. Po okresie świątecznym pod koniec roku 2020 i na początku 2021 roku, z tradycyjnymi zgromadzeniami w pomieszczeniach, wskaźniki zakażeń będą prawdopodobnie bardzo wysokie w większości państw członkowskich. Ponadto francuscy lekarze właśnie naukowo ustalili korelację między temperaturami zewnętrznymi a częstością występowania chorób podczas hospitalizacji i zgonów. Szczepionki bez wątpienia nie wystarczą do znacznego obniżenia wskaźników infekcji tej zimy – w szczególności biorąc pod uwagę, że popyt znacznie przewyższa podaż w tym momencie. Pozór „normalnego życia” nie będzie mógł więc powrócić nawet w najlepszych okolicznościach najwcześniej do połowy lub końca 2021 roku.
4 Aby szczepionki były skuteczne, kluczowe znaczenie będzie miało ich pomyślne rozmieszczenie i wystarczająca absorpcja. Jednak szybkość, z jaką opracowywane są szczepionki, może stanowić trudne do zwalczenia wyzwanie w budowaniu zaufania do nich. Aby zapewnić skuteczność szczepionki, konieczne jest również sprawiedliwe rozmieszczenie szczepionek Covid-19. Jeśli szczepionki nie są dostatecznie szeroko rozpowszechnione na poważnie dotkniętym obszarze kraju, szczepionki stają się nieskuteczne w powstrzymywaniu fali pandemii. Ponadto wirus nie zna granic i dlatego w interesie każdego kraju jest współpraca w celu zapewnienia globalnego równości dostępu do szczepionek Covid-19. Wahania dotyczące szczepionek i nacjonalizm szczepień mogą zniweczyć dotychczas zaskakująco szybkie i udane wysiłki w zakresie szczepień przeciwko Covid-19,
5 Współpraca międzynarodowa jest zatem potrzebna bardziej niż kiedykolwiek, aby przyspieszyć rozwój, produkcję oraz uczciwą i sprawiedliwą dystrybucję szczepionek Covid-19. Plan przydziału szczepionek Covid-19, znany również jako COVAX, jest wiodącą inicjatywą w zakresie globalnego przydziału szczepionek. Inicjatywa, której współprzewodniczą Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), Vaccine Alliance (Gavi) i Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), przyciąga środki z krajów subskrybujących na wsparcie badań, rozwoju i produkcji szerokiej gamy Covid -19 szczepionek i negocjuj ich ceny. Odpowiednie zarządzanie szczepionkami i logistyka łańcucha dostaw, które wymagają międzynarodowej współpracy i przygotowań ze strony państw członkowskich, będą również potrzebne, aby dostarczyć szczepionki przeciwko wirusowi w bezpieczny i sprawiedliwy sposób. Pod tym względem,
Sześć państw członkowskich musi już teraz przygotować swoje strategie szczepień, aby przydzielać dawki w sposób etyczny i sprawiedliwy, w tym decydować o tym, którym grupom populacji należy nadać priorytet na początkowych etapach, gdy podaż jest niewielka, oraz w jaki sposób rozszerzyć zakres szczepień w miarę dostępności jednego lub więcej Covid- 19 szczepionek poprawia się. Bioetycy i ekonomiści w dużej mierze zgadzają się, że osoby w wieku powyżej 65 lat i osoby poniżej 65 roku życia z dolegliwościami zdrowotnymi narażającymi je na większe ryzyko ciężkiej choroby i śmierci, pracownicy służby zdrowia (zwłaszcza ci, którzy ściśle współpracują z osobami należącymi do grup wysokiego ryzyka) ), a osoby pracujące w podstawowej infrastrukturze krytycznej powinny mieć priorytetowy dostęp do szczepień. Nie należy zapominać o dzieciach, kobietach w ciąży i matkach karmiących, dla których żadna szczepionka nie została do tej pory dopuszczona.
7 Naukowcy wykonali niezwykłą pracę w rekordowym czasie. Teraz muszą działać rządy. Zgromadzenie popiera wizję Sekretarza Generalnego ONZ, zgodnie z którą szczepionka Covid-19 musi być globalnym dobrem publicznym. Szczepienia muszą być dostępne dla każdego i wszędzie. Zgromadzenie wzywa zatem państwa członkowskie i Unię Europejską do:

7.1 w odniesieniu do opracowywania szczepionek Covid-19:
7.1.1 zapewnić wysoką jakość badań, które są rzetelne i prowadzone w sposób etyczny, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Konwencji o prawach człowieka i biomedycynie (ETS nr 164, Konwencja z Oviedo) oraz Protokołu dodatkowego dotyczącego badań biomedycznych (CETS nr. 195), które stopniowo obejmują dzieci, kobiety w ciąży i matki karmiące;
7.1.2 zapewnić, że organy regulacyjne odpowiedzialne za ocenę i autoryzację szczepionek przeciwko Covid-19 są niezależne i chronione przed naciskiem politycznym;
7.1.3 zapewnić przestrzeganie odpowiednich minimalnych standardów bezpieczeństwa, skuteczności i jakości szczepionek;
7.1.4 wdrożyć skuteczne systemy monitorowania szczepionek i ich bezpieczeństwa po ich wprowadzeniu do ogółu społeczeństwa, również w celu monitorowania ich długoterminowych skutków;
7.1.5 wprowadzić niezależne programy odszkodowań za szczepienia, aby zapewnić odszkodowanie za nienależne szkody i szkody wynikające ze szczepień;
7.1.6 zwrócić szczególną uwagę na możliwość wykorzystywania informacji poufnych przez dyrektorów farmaceutycznych lub firmy farmaceutyczne, które nadmiernie wzbogacają się na koszt publiczny, wdrażając zalecenia zawarte w rezolucji 2071 (2015) w sprawie zdrowia publicznego i interesów przemysłu farmaceutycznego: jak zagwarantować prymat interesów zdrowia publicznego?
7.1.7 przezwyciężyć bariery i ograniczenia wynikające z patentów i praw własności intelektualnej, aby zapewnić szeroką produkcję i dystrybucję szczepionek we wszystkich krajach i wśród wszystkich obywateli;
7.2 w odniesieniu do przydziału szczepionek Covid-19:
7.2.1 zapewnić poszanowanie zasady równego dostępu do opieki zdrowotnej, określonej w art. 3 Konwencji z Oviedo w krajowych planach przydziału szczepionek, gwarantując, że szczepionki Covid-19 są dostępne dla populacji niezależnie od płci, rasy, religii, lub status społeczno-ekonomiczny, zdolność do płacenia, lokalizacja i inne czynniki, które często przyczyniają się do nierówności w populacji;
7.2.2 opracować strategie sprawiedliwej dystrybucji szczepionek Covid-19 w państwach członkowskich, biorąc pod uwagę fakt, że początkowo podaż będzie niska, i przygotować się na rozszerzenie programów szczepień w przypadku zwiększenia podaży; przy opracowywaniu tych strategii stosować się do rad niezależnych krajowych, europejskich i międzynarodowych komisji i instytucji bioetycznych, a także WHO;
7.2.3 zapewnić równe traktowanie osób należących do tych samych grup priorytetowych, ze szczególnym uwzględnieniem osób najbardziej narażonych, takich jak osoby starsze, osoby z chorobami podstawowymi i pracownicy służby zdrowia, zwłaszcza ci, którzy ściśle współpracują z osobami w grupie wysokiego ryzyka grupy, a także osoby pracujące w podstawowej infrastrukturze i usługach publicznych, w szczególności w służbach socjalnych, transporcie publicznym, organach ścigania i szkołach, a także osoby pracujące w handlu detalicznym;
7.2.4 promować równy dostęp do szczepionek Covid-19 między krajami poprzez wspieranie międzynarodowych wysiłków, takich jak Access to Covid-19 Tools Accelerator (ACT Accelerator) i jego ośrodek COVAX;
7.2.5 powstrzyma się od gromadzenia zapasów szczepionek Covid-19, co podważa zdolność innych krajów do pozyskiwania szczepionek dla ich populacji, zapewnia, że ​​gromadzenie zapasów nie przekłada się na wzrost cen szczepionek od tych, którzy gromadzą zapasy, do tych, którzy nie mogą, przeprowadzić audyt i należytą staranność szybkie rozpowszechnianie szczepionek po minimalnych kosztach w oparciu o siłę rynkową, która nie musi być wymagana;
7.2.6 zapewnić, aby każdy kraj był w stanie zaszczepić swoich pracowników służby zdrowia i grupy szczególnie narażone, zanim szczepienia zostaną przekazane grupom niezagrożonym, a tym samym rozważyć przekazanie dawek szczepionek lub zaakceptować priorytetowe traktowanie krajów, które jeszcze nie były aby to uczynić, pamiętając, że sprawiedliwy i sprawiedliwy globalny przydział dawek szczepionek jest najskuteczniejszym sposobem pokonania pandemii i zmniejszenia związanych z nią obciążeń społeczno-ekonomicznych;
7.2.7 zapewnić, że szczepionki Covid-19, których bezpieczeństwo i skuteczność zostały ustalone, będą dostępne dla wszystkich, którzy będą ich potrzebować w przyszłości, poprzez odwołanie się, w razie potrzeby, do obowiązkowych licencji w zamian za opłacenie tantiem;

7.3 w odniesieniu do zapewnienia wysokiego użycia szczepionek:

7.3.1 dopilnować, aby obywatele zostali poinformowani, że szczepienie NIE jest obowiązkowe i że nikt nie jest politycznie, społecznie lub w inny sposób naciskany, aby się zaszczepić, jeśli sami nie chcą tego zrobić;

7.3.2 zadbać o to, aby nikt nie był dyskryminowany z powodu braku szczepienia, z powodu możliwego zagrożenia dla zdrowia lub braku chęci szczepienia;

7.3.3 podjąć wczesne skuteczne środki w celu przeciwdziałania dezinformacji, dezinformacji i wahaniom w odniesieniu do szczepionek Covid-19;
7.3.4 rozpowszechniać przejrzyste informacje o bezpieczeństwie i możliwych skutkach ubocznych szczepionek, współpracując z platformami mediów społecznościowych i regulując je, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się dezinformacji;
7.3.5 przekazywać w przejrzysty sposób treść umów z producentami szczepionek i udostępniać je publicznie do kontroli parlamentarnej i publicznej;
7.3.6 współpracować z organizacjami pozarządowymi i / lub innymi lokalnymi wysiłkami, aby dotrzeć do zmarginalizowanych grup;
7.3.7 angażować lokalne społeczności w opracowywanie i wdrażanie dostosowanych strategii w celu wspierania przyjmowania szczepionek;
7.4 w odniesieniu do szczepienia dzieci Covid-19:
7.4.1 zapewnić równowagę między szybkim rozwojem szczepień dla dzieci a należytym uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa i skuteczności oraz zapewnieniem pełnego bezpieczeństwa i skuteczności wszystkich szczepionek udostępnianych dzieciom, ze szczególnym uwzględnieniem najlepszego interesu dziecka, zgodnie z Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka;
7.4.2 zapewnić wysokiej jakości badania, z należytą starannością o odpowiednie zabezpieczenia, zgodnie z międzynarodowymi normami prawnymi i wytycznymi, w tym sprawiedliwy podział korzyści i ryzyka u badanych dzieci;
7.4.3 zapewnić, że życzenia dzieci są należycie uwzględniane, stosownie do ich wieku i dojrzałości; jeżeli nie można wyrazić zgody dziecka, dopilnować, aby zgoda została wyrażona w innych formach i była oparta na wiarygodnych i odpowiednich do wieku informacji;
7.4.4 wspierać UNICEF w jego wysiłkach na rzecz dostarczania szczepionek od producentów, którzy mają umowy z COVAX Facility, tym, którzy najbardziej ich potrzebują;
7.5 w odniesieniu do zapewnienia monitorowania długoterminowych skutków szczepionek COVID-19 i ich bezpieczeństwa:
7.5.1 zapewnić międzynarodową współpracę w celu szybkiego wykrywania i wyjaśniania wszelkich sygnałów dotyczących bezpieczeństwa za pomocą globalnej wymiany danych w czasie rzeczywistym na temat zdarzeń niepożądanych po szczepieniu (AEFI);
7.5.2 używać świadectw szczepień wyłącznie w celu monitorowania skuteczności szczepionek, potencjalnych skutków ubocznych i zdarzeń niepożądanych;
7.5.3 wyeliminować wszelkie luki w komunikacji między lokalnymi, regionalnymi i międzynarodowymi organami zdrowia publicznego zajmującymi się danymi AEFI i przezwyciężyć słabości istniejących sieci danych dotyczących zdrowia;
7.5.4 przybliżyć nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii do systemów opieki zdrowotnej;
7.5.5 wspierają powstającą dziedzinę badań przeciw adwersomii, która bada międzyosobnicze zmienności w odpowiedzi na szczepionki w oparciu o różnice we wrodzonej odporności, mikrobiomach i immunogenetyce.
8 Odnosząc się do rezolucji 2337 (2020) w sprawie demokracji w obliczu pandemii Covid-19, Zgromadzenie potwierdza, że ​​jako podstawowe instytucje demokracji parlamenty muszą nadal odgrywać potrójną rolę reprezentacji, prawodawstwa i nadzoru w okolicznościach pandemii. Zgromadzenie wzywa zatem parlamenty do wykonywania tych uprawnień, w stosownych przypadkach, również w odniesieniu do opracowywania, przydziału i dystrybucji szczepionek Covid-19.
Wspaniałe wieści – SZCZEPIONKI nie OBOWIĄZKOWE Rady Europy (RE) – Europejska Konwencja Praw Człowieka (EKPC)
Rosja jest członkiem, a Putin właśnie zniósł wszelkie ograniczenia… działa naturalna odporność. Wiarygodne źródło, zostało rzetelnie poinformowane, że WSZYSTKIE KOŚCIOŁY w Rosji są otwarte.

Doskonałe wiadomości z Rady Europy (RE), wiodącej na świecie organizacji zajmującej się prawami człowieka. Jest organem zarządzającym Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Jak zapewne wiesz, Rada Europy jest odrębna i oddzielona od UE. 47 krajów, w tym wszystkie państwa członkowskie UE, jest umawiającymi się stronami Rady Europy i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EKPC). To doskonała wiadomość dla osób zaniepokojonych obowiązkowymi lub przymusowymi szczepieniami lub dyskryminacją ze względu na status szczepień.

Mój komentarz dla zmartwionych obywateli Wielkiej Brytanii w związku z faktem, że Wielka Brytania opuściła UE, bądźcie w pokoju, Wielka Brytania jest zaliczona do 47 krajów!

Za: https://pace.coe.int/en/files/29004/html

Comments

  1. alru says:

    Ciekawe czy doczekamy się podobnego dokumentu dot. innych szczepionek, które teraz wmusza się w ludzi… szczególnie dzieci.
    PS. Ja myślę że powyższy dokument i tak wiele nie zmieni w skali globalnej. Zwykłe pudrowanie trupa…

Wypowiedz się