List PP i WPS do Prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki

Łódź – Warszawa, dnia 8 maja 2020 r.

Polska Patriotyczna

partia polityczna

z siedzibą w Łodzi

Wierni Polsce Suwerennej

stowarzyszenie

z siedzibą w Warszawie

Pan

 Aleksander Grigoriewicz Łukaszenka

Prezydent Republiki Białoruś

Mińsk

 

Szanowny Panie Prezydencie,

z wielkim szacunkiem chylimy głowy w podziękowaniu za Pana decyzję o przeprowadzeniu Parady Zwycięstwa w dniu 9 maja 2020 r., w Mińsku, dla uczczenia 75 rocznicy zwycięstwa, połączonych sił narodów Związku Radzieckiego i sprzymierzonych, nad niemieckimi, hitlerowskimi najeźdźcami.

Także polscy żołnierze, w jednym szeregu ze zwycięską Armią Czerwoną podjęli heroiczną walkę w obronie naszych słowiańskich ojczyzn, naszych rodzin i narodów i dzięki temu także polskiemu żołnierzowi przypadł zaszczyt zdobywania Berlina i pokonania hitlerowskich ludobójców w maju 1945r..

Wielka była ofiara życia i krwi narodów Europy, które niemiecka machina wojenna chciała zetrzeć z powierzchni ziemi, ale to właśnie naród białoruski i polski poniosły proporcjonalnie największe straty ludzkie i materialne i dlatego mają szczególe prawo domagać się pamięci o czasach potwornych zbrodni i zniszczeń.

Decyzja Pana Prezydenta o obchodach 75 rocznicy Zwycięstwa ma szczególnie symboliczny wymiar obecnie, kiedy społeczność międzynarodowa jest sterroryzowana przez „nieznanych sprawców” i poddana niewiarygodnemu naciskowi przez siły mające w swoim programie depopulację, wyzysk i eksploatację wolnych narodów. Często są to te same siły, które zwyciężono 75 lat temu. W tych warunkach Białoruś pod pana przywództwem jest jednym z nielicznych krajów, które nie uległy psychozie.

Konieczne jest ujawnienie wszystkich okoliczności trwającego globalnego terroru medialnego  i niszczenia podstaw egzystencji narodów – opartej na pracy i bezpieczeństwie życia codziennego.

Mińsk, który świętować będzie tryumf nad złem i antyludzką ideologią zniszczenia i zniewolenia, w naszym rozumieniu, winien być nie tylko miejscem 75 rocznicowej Parady Zwycięstwa, ale także miejscem powołania i obrad  Międzynarodowego Komitety Śledczego, którego celem będzie ujawnienie rzeczywistych powodów i sprawców globalnej pandemii.  Wynikiem prac tego Komitetu powinno być powołanie Międzynarodowego Trybunału, który na wzór Trybunału w Norymberdze osądzi zakulisowych ludobójców i ich współpracowników.

Kończąc nasz list chcielibyśmy przekazać życzenia zdrowia i sukcesów bratniemu narodowi białoruskiemu oraz życzenia rozwoju owocnej współpracy gospodarczej i kulturalnej krajów słowiańskich i wszystkich narodów oraz państw opowiadających się za poszanowaniem suwerenności i bezpieczeństwem – narodów i państw miłujących życie i pokój.

Z wyrazami szacunku,

w imieniu zarządu partii Polska Patriotyczna

i zarządu stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej,

 dr Paweł Ziemiński

 

Лодзь-Варшава, 8 мая 2020 г.

Политическая партия

«Польша Патриотическая»

Офис в г. Лодзь

«Верные Польше Суверенной»

общественное объединение

с офисом в Варшаве

                                                                  Президенту Республики Беларусь

                                                                  Господину

Лукашенко Александру Григорьевичу

Уважаемый господин Президент!

С большим уважением склоняем головы в знак благодарности за принятие Вами решения о проведении Парада Победы 9 мая 2020 г. в Минске, с целью празднования 75 годовщины Победы объединённых сил народов Советского Союза и их союзников над немецкими, гитлеровскими захватчиками.

В единых рядах с победоносной Красной Армией сражались польские солдаты во имя защиты наших славянских государств, наших семей и народов и благодаря этому и польскому солдату выпала честь покорения Берлина и победы над гитлеровским геноцидом в мае 1945 г.

Много жизней и пролитой крови принесли на алтарь Победы народы Европы, которых немецкая военная машина хотела стереть с лица земли, но именно народы Беларуси и Польши понесли самые большие людские и материальные потери, и поэтому они имеют исключительное право добиваться памяти о времени чудовищных преступлений и разрушений.

Решение господина Президента о праздновании 75 годовщины Победы имеет чрезвычайно важное значение, особенно тогда, когда международная общественность терроризируется «неизвестными преступниками» и подвержена невероятному натиску силами, имеющими целью своих программ депопуляцию и эксплуатацию свободных народов. Часто бывает так, что это те же самые силы, которые были побеждены 75 лет тому назад. В таких условиях Беларусь под Вашим руководством является одним из немногих государств, которые не поддаются психозу.

Необходимо раскрыть все обстоятельства непрекращающегося глобального медийного террора и уничтожения основ существования наций, основанных на труде и безопасности повседневной жизни.

Минск, который будет праздновать триумф над злом и античеловеческой идеологией уничтожения и порабощения, по нашему мнению, должен быть не только местом проведения Парада Победы, посвященного 75 годовщине, но и местом созыва и работы Международного Следственного Комитета, целью которого будет раскрытие реальных причин и исполнителей глобальной пандемии. Итогом работы этого комитета должен быть созыв Международного трибунала, который по примеру Нюренбергского трибунала осудит закулисных человекоубийц и их пособников.

Заканчивая своё письмо, хотим пожелать братнему белорусскому народу здоровья, успехов в развитии экономических и культурных связей со славянскими государствами и всеми народами и странами целью которых является уважение суверенности и безопасности народов и государств, любящих жизнь и мир.

С уважением,

От имени руководства партии

«Польша Патриотическая» и руководства

общественного объединения «Верные Польше Суверенной»

доктор экономических  наук Павел Земински

 

Wypowiedz się