Oświadczenie byłych posłów LPR o sytuacji w Polsce

Kolejne władze w Polsce realizują obce interesy kosztem polskiego narodu. Obecne elity władzy podporządkowały polski interes narodowy interesom USA, Izraela i banderowskiej Ukrainy. Polska staje się kolonią elit ,,światowej mafii finansowej”.               

                                           Oświadczenie

My, byli posłowie i działacze samorządowi LPR oraz przedstawiciele środowisk prawicy narodowej, mając na uwadze dramatyczną sytuację naszej Ojczyzny i zagrożenie jej przyszłości, oświadczamy, że postanowiliśmy zorganizować się w strukturze publicznej, celem ratowania Polski przed całkowitą jej likwidacją.

Kolejne władze w Polsce realizują obce interesy kosztem polskiego narodu. Obecne elity władzy podporządkowały polski interes narodowy interesom USA, Izraela i banderowskiej Ukrainy. Polska staje się kolonią elit ,,światowej mafii finansowej”, a Polacy – masą niewolników dla ,,światowych mafii korporacyjnych”.

Nie zgadzamy się na okupację Polski przez obce wojska, nie zgadzamy się na obce bazy wojskowe na terenie naszego kraju. Nie zgadzamy się na finansowanie amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego kosztem polskiego.

Nie zgadzamy się na kupowanie od pośredników sprzętu zbrojeniowego bez przetargu, bez offsetu i gwarancji technologicznych, za absurdalnie wygórowane ceny – co rodzi podejrzenie, iż polski rząd spłaca w ten sposób zobowiązania wynikające z antypolskiej ustawy amerykańskiej JUST Act 447.

Nie zgadzamy się na publiczne deklaracje elit politycznych w Polsce o bezwzględnej lojalności naszego państwa wobec Izraela, na masowe wydawanie polskich paszportów jego obywatelom, na pisanie polskich ustaw pod dyktando izraelskich polityków. Podkreślamy, iż taki poziom uzależnienia od Izraela osiągnęła Polska pod rządami PiS.

Ta partia odpowiada za wpuszczenie do naszego kraju wpływowych organizacji żydowskich, utworzenie kolejnych placówek badawczych lansujących żydowską – antypolską – wersję historii z pieniędzy polskiego podatnika.

Postawę jeszcze większej uległości prezentuje PiS wobec USA, które realizują w Polsce interesy Izraela i amerykańskiego lobby żydowskiego, które w swoim interesie wpychają Polskę w konflikt wojenny z naszym sąsiadem Rosją. Naganne jest przyjmowanie przez rządzące elity tajnych umów między Izraelem i rządem polskim.

Nie zgadzamy się na odgrywanie w Polsce przez Jonny’ego Danielsa roli szarej eminencji rządu, prezydenta czy sejmu.

Nie zgadzamy się na ingerowanie ambasad USA i Izraela w wewnętrzne sprawy Polski.

Nie zgadzamy się na brak jawności życia społecznego i gospodarczego w Polsce, czego przykładem są tajne umowy na sprowadzanie gazu ,,katarskiego” do Polski, fakturowanego w USA za bardzo wysoką cenę, bez przetargu, bez podania odbiorcom pełnych kosztów takiej operacji – ze szkodą dla krajowego wydobycia.

Nie zgadzamy się na system bardzo wysokich kosztów stałych w utrzymaniu polskich rodzin – wysokie podatki, wysokie ceny energii, gazu, wody, paliw, ubezpieczeń, żywności itd. System ten pozwala legalnie okradać Polaków, których władza podporządkowuje swoim celom przez spektakularne rozdawnictwo pieniędzy z ich podatków.

Rządzące Polską ekipy kierują się nepotyzmem politycznym w sprawach ekonomii, gospodarki oraz życia społecznego. Za czasów AWS – czyli obecnego POPIS-u – nastąpiło na skalę nie spotykaną rozkradania majątku narodowego, sprzedawano wszystko po jak najniższych cenach, kwitła korupcja na ogromną skalę.

Obecnie ci sami politycy pod szyldem PIS odkupują za około 20 – krotnie wyższą cenę to, co oddali ich politycy w ramach AWS prawie za darmo. Zachodzi podejrzenie, że korupcja kwitła zarówno przy oddawaniu majątku narodowego, jak i przy jego odkupywaniu.

Rządząca obecnie ekipa jedynie pozoruje walkę z zalewem lewackiej, antyludzkiej ideologii gender. Jej propagatorzy i organizacje są sponsorowani nie tylko przez zagranicę, ale również z publicznych pieniędzy w Polsce.

Trwa walka, którą wygrywają ci pospolici niebezpieczni demagodzy, propagujący oderwanie dziecka od rodziców, rozbicie rodziny, zawładnięcie umysłami najmłodszych Polaków. W tak kluczowej sprawie jak wychowanie młodego pokolenia brak działań wymiaru sprawiedliwości. Podobnie zachowuje się PIS w fundamentalnej sprawie dla przyszłości Polski – ochronie życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci – pozorując tę ochronę.

Nie zgadzamy się z prymitywną, totalitarną propagandą, cenzurą mediów zarówno państwowych, jak i prywatnych – manipulujących świadomością Polaków w celu podporządkowanie ich obcym interesom, godzącym polskim interesom narodowym. Poprzez media dokonano zniewolenia świadomości Polaków ideologią transatlantycką i natowską porównywalnego ze zniewoleniem stalinowskim.

Naszą działalność polityczną, społeczną i gospodarczą opieramy na chrześcijańskich wartościach, chrześcijańskiej cywilizacji i społecznej nauce kościoła katolickiego. Na tych wartościach chcemy rozwijać Polskę i zbudować nową Europę we współpracy z tymi wszystkimi siłami europejskimi, które je wyznają.

Opowiadamy się za integralnością terytorialną Polski, neutralnym państwem w sprawach polityki zbrojeniowej i polityki zagranicznej, własną silną armią zawodową i podporządkowanymi jej wojskami obrony terytorialnej. Polskie Wojsko musi być uzbrajane w oparciu o polską technologię, wdrażana w polskich zakładach zbrojeniowych.

Polityka zagraniczna, zamiast obcym interesom, ma wiernie służyć Polsce i Polakom. Nie pozwolimy na szantaż ze strony wpływowych organizacji żydowskich z USA i Izraela w sprawie przekazywania im polskiego majątku.

Nie będziemy brać udziału w żadnych działaniach wojennych przeciwko państwu, które nie wypowiedziało Polsce wojny. Stanowczo nie zgadzamy się na żadne instalacje broni jądrowej obcych mocarstw na terytorium Polski, podobnie jak nie zgadzamy się na obce bazy wojskowe w Polsce. Dążyć będziemy do partnerskiej współpracy z każdym narodem, szczególnie z sąsiadami Polski.

Polityka państwa polskiego w ramach Unii Europejskiej musi sprowadzać się do spraw gospodarczych i stanowić nawiązanie do EWG. Polska nie może ulec polityce „starej” Unii, przyjmującej kurs na likwidację państw narodowych.

Opowiadamy się za pełnym rozliczeniem ekonomicznych rozbiorów polskiego majątku narodowego, pełną samowystarczalnością energetyczną i żywnościową Polski. Polskie, rodzinne gospodarstwa rolne powinny być kołem zamachowym wielu dziedzin gospodarki. Polski chłop musi mieć zapewnioną dochodowość rolniczą w ramach ustawy o gospodarstwach rodzinnych.

Występujemy przeciwko budowie tzw. farm wiatrowych, stosowaniu genetycznie modyfikowanych nasion, żywności genetycznie modyfikowanej, przymusowym szczepieniom dzieci.

Opowiadamy się za, wprowadzeniem do konstytucji RP zapisu o wyłącznym prawie narodu polskiego do i wszelkich zasobów naturalnych polskiej ziemi.

Dążyć będziemy do współodpowiedzialności NBP za rozwój gospodarczy Polski – złotówka ma być konstytucyjnie zagwarantowana jako pieniądz narodowy. NBP będzie również pełnił rolę banku inwestycyjnego, wspierającego wszelkie inwestycje państwowe, samorządowe, gospodarcze, rodzinne. Wyeliminujemy lichwę z polskiego systemu pieniężnego. Będziemy usuwać wszelką patologię korupcyjną.

Dążyć będziemy do odbiurokratyzowania państwowych służb administracyjnych, strategicznych spółek skarbu państwa oraz samorządowych. Opowiadamy się za jak najniższymi podatkami a nawet za podatkiem obrotowym (o ile wyliczenia ekonomiczne na to pozwolą).

Wspierać będziemy prorodzinną politykę państwa. Opowiadamy się za obniżeniem wieku emerytalnego dla mężczyzn do 62 lat, a dla kobiet do 58 roku życia. Wprowadzimy ubezpieczenie społeczne dla matek, które urodziły trójkę i więcej dzieci oraz skrócimy ich wiek emerytalny o rok za każde dziecko urodzone i wychowywane.

Rodzina to podstawa istnienia narodu, oparta na związku małżeńskim kobiety i mężczyzny. Rodzina jest podstawowym podmiotem prawa, którego nadrzędnym celem musi być zabezpieczenie jej dobra. Bez silnej, zdrowej rodziny nie będzie zdrowego, silnego narodu, silnej Polski.

Opowiadamy się za zwiększeniem kwoty wolnej od podatku dla małżeństw do 20 tys. zł., samotnych do 8 tys. zł. Domagamy się najniższej stawki godzinowej minimum 25 zł.

Wprowadzimy bezprocentowe długoterminowe kredyty dla młodych małżeństw, które budują własny dom rodzinny – udzielane m.in. przez NBP.

Handel musi być przywrócony w ręce polskich kupców, którzy w tej sprawie oczekują od Państwa wszelkiej pomocy.

Domagamy się gwarancji prawa naturalnego, a tym samym zasad moralnych religii katolickiej w życiu publicznym.

Stworzymy warunki dla dobrego i sprawnego funkcjonowania gospodarki opartej o własność prywatną, spółdzielczą, państwową i komunalną.

Będziemy dążyć do zachowania rozwoju kultury polskiej oraz do solidaryzmu narodowego jako ważnej wartości etosu Polaków.

Zrobimy wszystko, aby wychowanie młodzieży był zgodne z tradycjami narodu polskiego i katolickimi zasadami moralnymi.

Celem naszym jest zapewnienie wszystkim Polakom godnych warunków życia i rozwoju, zaś Polsce godnego miejsca wśród narodów i państw świata.

Uważamy, iż właścicielami polskiej ziemi powinni być wyłącznie obywatele polscy.

Podstawowym celem Państwa Polskiego musi być służba narodowi, a więc każdemu Polakowi.

Dążyć będziemy do głębokiej reformy ustrojowej naszego Państwa, od nowelizacji Konstytucji poczynając. Postulujemy godne narodu chrześcijańskiego odwołanie do Boga w Trójcy Świętej Jedynego w preambule Konstytucji RP i stanowieniu prawa.

Uznajemy Naród Polski za suwerena w Państwie Polskim i za jego prawowitego gospodarza na polskiej ziemi.

Polacy to naród żyjący zarówno w kraju jak i na obczyźnie. Dobro jednych i drugich winno być przedmiotem troski władz państwowych. Postulujemy zacieśnienie związków gospodarczych i kulturalnych z Polakami rozsianymi po całym świecie i uczynienie polskich środowisk emigracyjnych siłą czynnie zaangażowaną w rozwój kraju i promocję jego interesów w świecie.

Uznajemy prawo Polaków zamieszkujących za granicą do współdecydowania o sprawach państwa polskiego.
Każdemu Polakowi żyjącemu za granicą powinno się stworzyć warunki powrotu do Ojczyzny.

Dla realizacji powyższych postulatów musimy zjednoczyć siły narodowe. Jesteśmy zobowiązani wskazywać i piętnować uzurpatorów powołujących się fałszywie na ,,patriotyzm”, a jednocześnie potajemnie kupczących Polską z jej wrogami.

Wzywamy Polaków do budowania świadomości narodowej i odnowy moralnej. Nasze pokolenie jest odpowiedzialne za przyszłe losy polskiego narodu i Polski. Nie przegrajmy samych siebie i Ojczyzny.

Podpisują min:
– Zygmunt Wrzodak – Poseł na sejm IV i V kadencji, były członek KK NSZZ ,,S”, Zarządu Regionu Mazowsze, szef NSZZ ,,S” Ursusa, założyciel LPR
– Witold Tomczak – Poseł III i IV kadencji sejmu, europoseł VI kadencji
– prof. Anna Rażny – była przewodnicząca Rady Politycznej LPR
– Stanisław Papież – Poseł na sejm IV i V kadencji
– Stanisław Zadora – Poseł na sejm IV i V kadencji
– Antoni Sosnowski – Poseł na sejm V kadencji
– Jarosław Jagiełło – Poseł na sejm V, VI kadencji
– Adam Śmiech – współzałożyciel LPR oraz V-ce przew. LPR ziemi łódzkiej

Sk-ice 07-07-19

WYBRANE KOMENTARZE

Jeszcze trzeba się zwrócić do kornchauzerowskiego Dudy o ułaskawienie wszystkich winnych gruntowego ziobrohaka na Leppera i solidarności

Ułaskawił profilaktycznie tylko Mariusza Kamińskiego a Lech wawelski  z prezessimuskiem, Ziobro i ich słupy gebelsowskiej dialektyki dotychczas nie zostali ułaskawieni za odkrycie naszości (bliźniaczej do PO i SLDowskiej ) wojny z Irakiem i jej wsparcia frontem jedności narodowej na Lepra i solidarnego z nim Giertycha gebelsowskimi kręgami podejrzeń i gruntowym Mariusza Kamińskiego ziobrohakiem.

telewidzacy 08.07.2019 00:06:00

@

Oddanie Polski Królowej Niebios, zgodnie z wiedzą biblijną (Księga proroka Jeremiasza – 44) kończy się zapowiedzianą przez Boga katastrofą i utratą miesjca życiowego.

Najnowsze posunięcie tj. zawierzenie resortu zdrowia tejże Królowej Niebios, daje ten sam efekt i to ekspresowo!

Oracz 08.07.2019 00:12:07

@telewidzacy 00:06:00

Właśnie, a artykuł 117 kodeksu karnego, wskazuje że rząd i opozycja to są przestępcy przeciwko pokojowi i ludzkości.

To coś więcej niż np bycie hersztem gangu obcinaczy palców (i głów).

Oracz 08.07.2019 00:14:01

Krótkie przypomnienie nt społecznej nauki Kościoła Katolickiego


https://www.youtube.com/watch?v=tRX-KEXBvYY

Krótko mówiąc ta nauka to budowanie lucyferańskiego Nowego Porządku Świata poprzedzonego depopulacją. Ten nowy porządek, uzyskał też nową nazwę: ,, Zrównoważony Rozwój”.

Oczywiście społeczna nauka Kościoła Katolickiego, zakłada że cząstkę planety poprowadzą ziomkowie pana Morawieckiego wespół zespół z KRK, który dwoi się i troi, żeby Europę zalała fala afrykanczyków i muzułmanów.

Warto by jeszcze sprawdzić kto to jest Malik al Amlak, największy wróg Allacha.

Oracz 08.07.2019 01:00:47

Ekonomicznie

to naprawdę piękny program jest. Stawka godzinowa minimum 25zł na h. Fantastycznie. Bezrobocie będzie kolosalne, no bo jak panowie zamierzają przymusić właścicieli firm, by ci płacili 25 złotych minimum? Chyba że będzie to 25 złotych po galopującej inflacji, to co innego.
W sumie po co się rozdrabniać, ja już dawno temu rozmawiałem z przedstawicielami Solidurności, którzy zbierali podpisy pod pomysłem wprowadzenia takiej stawki godzinowej. Zapytałem się, to czemu od razu na zapas nie zrobić 100zł na godzinę, bo tłumaczyli że w Niemczech to jest nawet więcej niż proponowali. Panowie zdaje się chcą przelicytować PiS. To się oczywiście nie uda. PiS w przeciwieństwie do was to są sfery sacrum, a wy to zwykli profani którzy podczas ceremonii w której odśpiewano odę do lucyfera, stali jak na tureckim kazaniu.
KRK zawsze wybierze sobie do współpracy ziomków pana Morawieckiego i Wojtyły. Bo który z was gotowy jest przeprowadzić bez mrugnięcia okiem depopulację ludzkości?

No chyba że z głupoty. Wprowadzając 25 zł na godzinę (minimum) to sprzątaczka za dzień pracy weźmie jakieś 200zł. Tylko że owe 200zł musi zostać wypracowane, a jak to ma zrobić sprzątaczka? Albo jak 60% zatrudniających Polaków małych i średnich firm (oraz mikroprzedsiębiorstw) przymusić by płacili pani od sprzątania takie pieniądze? Czy każdy forsę będzie mógł drukować sobie sam? No bo skąd ma ją brać??

Oracz 08.07.2019 01:35:50

@Oracz 01:35:50

„jak panowie zamierzają przymusić właścicieli firm, by ci płacili 25 złotych minimum? Chyba że będzie to 25 złotych po galopującej inflacji, to co innego.”

Proszę mnie dobrze zrozumieć, zadając poniższe pytanie, nie kwestionuję tego co Pan napisał, tylko chcę zagłębić się w mechanizm kształtowania cen i płac. Oto moje pytanie:

Dlaczego płaca minimalna kilka kilometrów na zachód od Odry może wynosić 37zł na godzinę, a kilka kilometrów na wschód 14,7zł ?

Nie ma tam przecież muru ani zasieków z drutu kolczastego ani zaporowych ceł. Co Pan myśli?

Pedant 08.07.2019 07:32:07

@Pedant 07:32:07

Ależ bez żadnego problemu możemy Niemców przelicytować przy określaniu tej stawki. Żaden problem.
Zresztą żaden problem pracować (legalnie) w Polin np za 7zł na godzinę. Dziś przy oficjalnej minimalnej stawce i bez płacenia ZUS. Robi się to za pomocą dwóch umów zlecenia.
Płaca minimalna jest potrzebna milionowej armii urzędników, by z dnia na dzień podnieść im wszystkim płacę. Reszta, jak pisałem, może legalnie pracować za marne grosze.

Oracz 08.07.2019 07:43:21

@Oracz 07:43:21

Nie odpowiedział Pan na moje pytanie. Proszę się zastanowić przed odpowiedzią.

Mnie chodzi o mechanizm kształtowania cen i płac. Czy uważa Pan, że niskie płace wzmacniają gospodarkę a wysokie osłabiają? Czy są inne czynniki?

Czy proporcja podziału dodanej wartości na płace i zysk właściciela odgrywa rolę, i jaką?

Jak wygląda w tym kontekście akumulacja kapitału w Polsce?

Pedant 08.07.2019 08:10:38

Podpisuje się pod tym programem ! To jest mój program !!!!!

Apel do autorów listu ! wydrukować ten apel na kartce papieru i dawać do rąk Polakom ! bo na żydowskie mass-miedia nie macie co liczyć !!

To jest program dla Polski i Polaków Słowian !

Ireneusz Tadeusz Słowianin Lach.

ele 08.07.2019 08:30:31

@Oracz 00:14:01 Chrystus w Ewabngelii informuje swych wyznawcow, że mogą się uważać za potomstwo mitycznego Abrahama

A formalne potomstwo uwzględnia aksjomat Marksa o pasożytnictwie jako jedynie naukowej własności wszelakiego życia (i niemal wszelakiego ruchu).Wic naśladowanie prezessimusa, Gebelsa i Hitlera a nawet abp Życińskiego i Stalina w osądzaniu wszystkich na wzór glajszlachtowania historii apelem smoleńskim jest tylko ograniczenie słuszne i celowe.

telewidzacy 08.07.2019 08:31:52

5***** dla Autora za temat.

Szanowny Pan, budował polskie traktory w Ursusie i dobrze zna wszystkie zalety tego pojazdu ze sprawnym silnikiem.

System traktora z niesprawnym silnikiem, nawet jednego tłoka nie pociągnie przyczepy z burakami.

Sprawny system demokracji może, więcej jak 40 milionów Polaków wieźć w lepszą przyszłość. Dlatego, bez naturalnej równowagi sprawnego sytemu naród, czy jakaś partia nic nie zrobi.

Samo chciejstwo Solidarności z zablokowanym systemem demokracji trójpodziałem jako równowaga, wpędziło Polaków w maliny.

Boski trójpodział jest zbyt poważny dla ludzi używających 10% mózgu.

goodness 08.07.2019 09:25:01

@Oracz 09:03:06

„Nie wiem co to są niskie płace i nie wiem co to są wysokie place.”

No to ja Panu powiem. Niskie płace to są takie, które ledwo starczają na życie, albo i mniej (kiedy pracowników nie stać na utrzymanie rodziny/dzieci czyli na biologiczną reprodukcję pokoleń).

Wysokie płace są wtedy gdy pracownicy mają znaczącą nadwyżkę, która pozwala in na rzeczy dodatkowe, na wakacje, wolnyc czas, inwestycje w swój rozwój, aktywność społeczną (to można traktować jako definicje klasy średniej będącej kręgosłupem wolnego obywatelskiego społeczeństwa.

„Ale wiem że pieniądze muszą być wypracowane.”

Dlaczego pracobiorca (błędnie zwany pracodawcą) kupuje pracę od pracowników? Ano dlatego, że ich praca jest warta więcej, niż to co im płaci. Stąd bierze się jego zysk. Inaczej nie zawracał by sobie głowy.

Ważna jest proporcja podziału, jaką część dostaje pracownik a jaką pracobiorca.

W warunkach braku regulacji, strukturalnego bezrobocia i słabych związków zawodowych, płace muszą spaść do biologicznego minimum.

To rodzi dwa problemy; pierwszy że uzyskana przez przedsiebiorców nadwyżka czyli zakumulowany kapitał nie może być zainwestowany w produkcję dóbr bo większość społeczeństwa stać tylko na artykuły pierwszej potrzeby. Do może prowadzić do stagnacji a nawet to kurczenia się gospodarki jako całości.

Drugi problem – zakumulowany kapitał nie ma innego miejsca niż inwestycje/spekulacje finansowe (włacząc oprocentowane pożyczki dla biedniejszych) co prowadzi do pustego wzrostu, okresowych załamań i koncentracji majątku w rękach nielicznych.

Pedant 08.07.2019 09:45:29

@Oracz 09:52:09

Mnie Pan podstaw ekonomii uczyć nie musi, bo z przedmiotu ,,podstawy ekonomii” miałem 5kę na świadectwie.
Z socjalistycznej czy kapitalistycznej?

wercia 08.07.2019 10:11:14

@Pedant 08:10:38

Właśnie w tym celu, kształtowania podziału zysku przedsiębiorstwa na zysk właściciela i płace, system podatkowy powinien być progresywny.

Progresywny podatek dochodowy to najlepszy sposób zapewnienia przyzwoitych płac, a nie jakaś płaca minimalna, którą można obejść.

interesariusz z PL 08.07.2019 12:38:02

@Jan Paweł 08:43:22

Szanowny panie Zygmuncie, przepraszam za te emocje, ale patrząc na to co się dzieje w tym teraz „wolnym” świecie i Polsce, to każdy normalnie funkcjonujący instynkt samozachowawczy włącza alarm.
No…, normalnie funkcjonujący instynkt samozachowawczy, bo gdy się rozglądnąć dookoła, to widać, że jest to obecnie towar (jak wszystko na tym wolnym rynku) deficytowy.
Pozdrawiam

P.S. mam nadzieję, że czuje pan jednak to, że bez naszej Królowej, która zaprowadzi nas Polaków pod tron Jej Syna, nie mamy najmniejszych szans na przeżycie.

Jan Paweł 08.07.2019 16:46:47

autor

,,Domagamy się najniższej stawki godzinowej minimum 25 zł. „

Inflacja i to wysoka gwarantowana, zatem minimum dwukrotny wzrost cen towarów i usług, bo i straganiarka będzie chciał zarobić te minimum 25 zł i każdy jeden wytwórca podniesie ceny by móc zapłacić zatrudnionemu pracownikowi.

,,Stworzymy warunki dla dobrego i sprawnego funkcjonowania gospodarki opartej o własność prywatną, spółdzielczą, państwową i komunalną.”

Dobrze by było przyjąć takie rozwiązanie.

,, Postulujemy godne narodu chrześcijańskiego odwołanie do Boga w Trójcy Świętej Jedynego w preambule Konstytucji RP”

Więcej niż połowa Polaków nie chodzi do kościoła a nawet ci co chodzą przestają wierzyć, idą bo teściowa, albo żona tak sobie życzy iść. Pozostańmy przy rozdziale kościoła od państwa i od watykańskiej agentury.

,,Uznajemy prawo Polaków zamieszkujących za granicą do współdecydowania o sprawach państwa polskiego.”

Ci za granicą nie płaca w Polsce podatków, budują gdzie indziej, swą pod inną propagandą, niech więc gdzie indziej wybierają sobie polityków do rządzenia.

Rychło w czas, żeście się obudzili, a z tym programem macie gwarantowane, kto wie może nawet zero poparcia.
Ale próbować warto.

Oświat 08.07.2019 17:42:12

Oświat 08.07.2019 18:02:16

@Oświat 17:20:09

„Jak będziemy mieli tyle fabryk w kraju i poza krajem jak Niemcy, to będziemy mogli mieć podobne stawki płac.
Proste jak drut i jak budowa cepa.
Więc teraz chyba rozumiesz.”

Pan rozumie? To proszę wytłumaczyć jak i dlaczego właściciele tych fabryk przekazują znaczącą część swoich zysków ogółowi niemieckich pracowników? Przez wysokie podatki do budżetu państwa aby państwo przekazywały te środki na dopłaty do płac? Ciekaw jestem.

Może pana mózg jest prosty jak drut i cep.

Dlaczego udział płac w polskim PKB jest na szarym końcu w Europie (48% zamiast 56%)? Czy niskie płace generują popyt na produkcję i inwestycje? Czy raczej są zachętą do emigracji?

Pedant 08.07.2019 18:31:15

@Oświat 17:20:09

No tak, ale patrząc na ostatnie 30 lat można odnieść wrażenie, że komuś z zewnątrz (oczywiście wewnątrz niestety też) bardzo zależy na tym by Polska nie miała własnego przemysłu. A przecież nie jest tak, że w Polsce (nawet tak ograbionej przez zachodnie korporacje) nie ma kapitału by rozpocząć od podstaw nawet przemysł motoryzacyjny. Sam zakup (bardzo awaryjnych zresztą) 32 sztuk samolotów F35 to koszt około 20 miliardów zakupu maszyn plus około 40 miliardów budowy infrastruktury do ich eksploatacji. Czyli powiedzmy około 15 miliardów dolarów. Jest to suma, która w zupełności by wystarczyła do stworzenia polskiej marki motoryzacyjnej produkującej co najmniej około miliona sztuk pojazdów rocznie.

Montezuma 08.07.2019 20:18:31

Szanowny panie Zygmuncie

Zachęcam do przeczytania bardzo ciekawego artykułu :
https://marucha.wordpress.com/2019/07/08/trump-wstapil-do-chabad-lubawicz-i-stworzy-nowy-izrael-zydowski-publicysta-zginal-po-wyjawieniu-tej-informacji/
Jan Paweł 08.07.2019 22:17:08

@Jan Paweł 22:17:08

Matka Boska dała panu Danielsa!

Oracz 08.07.2019 23:48:21

@Jan Paweł 08:51:35

Bóg nie ma matki. Królowa Nieba to zakazane bóstwo, jednak jak widać – katolik w wersji twin turbo, olewa Pisma Święte, ma w nosie proroctwa.

,,Matka Boska” daje panu Danielsowi łamy swoich mediów, byście jeszcze za życia zapłakali krwawymi łzami.
Tego typu zdjęć jest na pęczki, gdy Oj Dyr dokonuje jekiegoś dealu z wojskowym israelskim.
A to w sumie jakiś rodzaj tresury mas. Sam 20 lat temu słuchałem RM, gdyż pierwsze zaobserwowane przeze mnie cuda kierowały mnie pod ,,opiekę” królowej nieba. To jak OjDyr przeszlusował od krytycznego zdania n/t syjonistów, do ich przyjmowania i promowania jest wielce intrygujące.

Oracz 09.07.2019 09:04:04

Opublikowano za: https://wrzodakz.neon24.pl/post/149620,oswiadczenie-bylych-poslow-lpr

Comments

 1. krnabrny1 says:

  no, Taki manifest oznacza że sytuacja zaczyna dojrzewać. Masa krytyczna została przekroczona, teraz czas na deklaracje polityków. Albo będą konsekwentnie realizować dotychczasowe plany, albo…. obudzą się i zmienią swoje paradygmaty. Bez względu jednak na osobiste decyzje każdego z nas wszystko uż zaczeło się toczyć samo!

 2. krnabrny1 says:

  Teraz trzeba byśmy byli razem, pamiętajcie to ważna sprawa RAZEM bez zbędnych pośredników typu państwo czy kościół czy unia europejska, internet czy cokolwiek innego, jak by to się nie nazywało. Czas zwalczyć swoje obawy, winy, strachy i poczucie niższości które wszyscy nam wtłaczają od kołyski. Otwarcie oczu bywa bolesne, dostrzega się nie tylko ułomności świata ale i iluzję spraw które były dla nas swego rodzaju filarem, podporą w życiu.
  Dla wielu na przykład takim filarem jest PATRTYJOTYZM.. z czasem dowiadujesz się jednak że takie coś nie istnieje. Patryjotyzm jako słowo samo w sobie odnosi się do instytucji państwa i jest z natury błedne. Dla innych takim słowem jest SPRAWIEDLIWOŚĆ, w tym przypadku również dowiecie się że coś takiego jak sprawiedliwość NIE ISTNIEJE, ponieważ z kolei to słowo odwołuje się zawsze do jakiegoś nieokreślonego autorytetu świeckiego czy też religijnego który ma taką sprawiedliwość egzekwować…nie ma takiego autorytetu. Socjalizm z kolei próbował nam wmówić że SPRAWIEDLIWIE znaczy matematycznie równo, wiemy już, że to też nie jest prawda.

  Tylko związek ludzkich dusz w oparciu o wzajemną miłość i poszanowanie może stworzyć coś co próbują udawać lub naśladować w/w słowa. Nie ma nic innego ponad to, jest to stara słowiańska prawda i prawda KAŻDEGO CZŁOWIEKA NA TEJ ZIEMI.

 3. krnabrny1 says:

  Napiszę Wam jeszcze o BARDZO WAŻNEJ SPRAWIE….chociaż może wydawać się banalna i naiwna. NAJWAŻNIEJSZE JEST TERAZ POCZUCIE HUMORU….ŚMIECH. Nie uwierzycie ale to najlepsze lekarstwo, grunt aby wiedzieć że nie można śmiać się z kogoś lub z siebie, kpić, mieszać to ze złośliwością lub poczuciem wyższości…….CZYSTY UCZCIWY ŚMIECH, umiejętność takiego śmiechu to tajemnica.

  Śmiech oprócz niezliczonych korzyści daje nam DYSTANS do WSZYSTKIEGO co nas otacza, on powoduje że nie zagłębiamy się w negatywizmy, nie wchodzimy w skórę ofiary a ŻYJEMY:-)

Wypowiedz się