Porządek prawny według plemiennego boga starego testamentu

Publikujemy  komentarz    marcin says: 28/04/2018 at 20:53 (Edit) do innego artykułu, który zasługuje na oddzielne zamieszczenie, w tym cyklu opracowań o źródłach obecnych zachowań żydów, jako wyznawców jednej z monoteistycznych religii Abrahamowych.

Redakcja KIP

—————————

Obawiam się jednak że interpretowanie żydowskich wysiłków zmierzających do przejęcia jakiegokolwiek majątku w Polsce jako „wyłudzeń” czy „oszustw” wynika z niezrozumienia porządku normatywnego, w którym się niepostrzeżenie znaleźliśmy.

Jaki to porządek normatywny? Poniżej próba przedstawienia tego systemu dokonana za pomocą metody indukcji. Ta metoda jest intuicyjna, może być obarczona błędami i może prowadzić może do całkowicie mylnych rezultatów (kula w płot). Cóż – jak mówił żydowski prestidigitator – po owocach ich poznacie.
_____________________

Historia świata toczy się w jakimś porządku, według porządku jakichś cykli. Tych cykli jest dużo, poszczególne trendy o różnej długości znoszą się albo wzmacniają, mało kto uświadamia sobie ich istnienie i w ogóle ciężko się w tym zorientować.

Niemniej funkcjonuje kilka „narracji” o rzeczywistości, jedną z nich w z grubsza trzech wariantach przedstawiają „religie abrahamowe”.

Poniżej szkic owej „narracji” oczywiście tylko w kontekście praw do majątku na ziemi, w wersji pierwszej i chyba najważniejszej „religii abrahamowej”, judaizmu.

Zaczynamy od „Pisma świętego”, od Przymierza zawartego na Synaju (Wyj 19, http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=69):

„3 Mojżesz wstąpił wtedy do Boga, a Pan zawołał na niego z góry i powiedział: «Tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz Izraelitom:
4 Wyście widzieli, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do Mnie.
5 Teraz jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do Mnie należy cała ziemia.
6 Lecz wy będziecie Mi królestwem kapłanów i ludem świętym. Takie to słowa powiedz Izraelitom».
7 Mojżesz powrócił i zwołał starszych ludu, i przedstawił im wszystko, co mu Pan nakazał.”

W wierszu czwartym „Pan” nawiązuje do plag egipskich, zwłaszcza do ostatniej, ogólnoegipskiej masakry ludzi i zwierząt.

Wspomnienie o tym mordzie na pewno musiało robić wrażenie. „Pan” objawił się w Egipcie jako partykularny bóg jednego plemienia, będąc stroną konfliktu z pewnością wykazywał skłonności psychopatyczne.

W powyższym fragmencie „Pan” deklaruje, że jako bóg plemienny jest właścicielem całej ziemi a jego lud – Izraelici – będą mieć uprzywilejowany status „pośród wszystkich narodów”.
_____________________

Wiele osób przebąkuje że zbliżamy się powoli do „końca historii”, w „religiach abrahamowych” do nadejścia Mesjasza czy Antychrysta (w islamie to al-Masih ad-Dadżdżal, fałszywy Mesjasz). Katolicka eschatologia wyraźnie kuleje, ale chyba można wierzyć Bibi Netanjahu i rebbe Schneersohnowi:

https://www.youtube.com/watch?v=rHBiT6eJaQQ

Tego typu spotkania dowodzą, że eschatologia „religii abrahamowych” inspiruje nie tylko oderwanych od życia ezoteryków, chyba warto ją potraktować poważnie.

Oczywiście wyczekiwanie końca historii może okazać się daremne, czego dowodzi św. Jan Ewangelista, który wyczekiwał nadejścia Antychrysta prawie dwa tysiące lat temu (Pierwszy List św. Jana, 2:18, http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=989):

„Dzieci, jest już ostatnia godzina, i tak, jak słyszeliście, Antychryst nadchodzi, bo oto teraz właśnie pojawiło się wielu Antychrystów;”

Antychryst wówczas nie nadszedł, w każdym razie nie był to globalny Antychryst, co w sumie chyba nie ma znaczenia. Ważne jest przede wszystkim, że ludzie wówczas wierzyli w tą „narrację”. Tak samo dzisiaj: ważne że taka „narracja” istnieje i, co ważniejsze, może być wskazówką dla milionów ludzi, w tym dla decydentów.
_____________________

Przechodzimy do Talmudu. Dezinformacja rozpowszechniania w Polsce między innymi przez personel Kościoła katolickiego mówi że „Pismo święte”, Stary Testament, to święta księga zarówno w judaizmie jak i w chrześcijaństwie.

To nieprawda. W judaizmie literatura nazywana przez chrześcijan Starym Testamentem ma status antycznej literatury narodowej o statusie porównywalnym do polskiego „Pana Tadeusza” czy „Dziadów”.

Status świętej księgi przysługuje Talmudowi, który jest interpretacją Starego Testamentu.

Talmud jest trudny do studiowana z wielu względów, co stało się racją powstania literatury talmudycznej, której zadaniem było wyjaśnienie jakichś konkretnych elementów judejskiej doktryny, które nabrały znaczenia w pewnym miejscu czy czasie. Dlatego odwołamy się do literatury wyjaśniającej Tamud, dokładnie do książki rabina Michaela Higgera „The Jewish Utopia” (https://ia801408.us.archive.org/8/items/TheJewishUtiopia/Higger.-.The.Jewish.Utopia.authentic.Zionist.Mein.Kampf.1932.pdf). Książka ta przedstawia obraz żydowskiego raju, epoki mesjańskiej, przedstawiony w Talmudzie i w literaturze talmudycznej.

„Żydowska utopia”, str 12 książki, str 14 wydruku pdf, ostatni akapit:

///Wszystkie skarby i naturalne zasoby świata ostatecznie znajdą się w posiadaniu prawych ludzi. Stanie się tak dzięki spełnieniu proroctwa Izajasza: „Ale jego zarobek i jego zysk będą poświęcone Panu i nie będą gromadzone ani przechowywane. Albowiem jego zarobek będzie użyty dla tych, którzy przebywają przed obliczem Pana, żeby mogli jeść do syta i przyodziewać się wystawnie.” (Iz 23:18, http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=495).

Podobnie złoto, srebro, drogocenne kamienie, perły i inne cenne przedmioty które zostały zagubione w morzach i oceanach przez wieki zostaną wydobyte i przekazane prawym (…). W obecnych czasach niegodziwcy są zwykle bogaci, cieszą się życiowymi wygodami a prawi cierpią w biedzie i niedostatku. W czasach doskonałych Pan przekaże wszystkie skarby prawym a niegodziwcy będą cierpieć. Pan, Stwórca świata nie jest zadowolony z dobrobytu niegodziwców w dzisiejszych czasach. On będzie szczęśliwy dopiero w czasach które nadejdą, kiedy świat będzie rządzony czynami i działaniami zacnych ludzi i dlatego wszelkie radości i przyjemności życia będą dzielone przez prawych i sprawiedliwych.///

Jeśliby ktoś maił wątpliwości kim są owi prawi i sprawiedliwi, to rozwiewa je rabin Higger, str. 41 książki, str. 40 wydruku, ostatni akapit:

///Izraelici, idealni i prawi ludzie, staną się duchowymi mistrzami świata i będą sprawować swój moralny i duchowy wpływ od jednego krańca ziemi do drugiego. Wszystkie narody uwierzą wówczas w jednego prawego Boga, jak mówi pismo: „A Pan będzie królem nad całą ziemią. Wówczas Pan będzie jeden i jedno będzie Jego imię” (Zach 14:9, http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=830).///
_____________________

Dla porządku, w kontekście dezinformacyjnej działalności Kościoła katolickiego, który promuje swoją interpretację Starego Testamentu, warto przywołać fragmenty, które chrześcijańską interpretację podważają. Jest to fragment 13 rozdziału Księgi powtórzonego prawa (13:2-12), który zresztą w katolickiej redakcji nosi jakże zasadny tytuł „Bałwochwalstwo” (http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=227).

„Pan” zapowiada:

2 Jeśli powstanie u ciebie prorok, lub wyjaśniacz snów, i zapowie znak lub cud,
3 i spełni się znak albo cud, jak ci zapowiedział, a potem ci powie: «Chodźmy do bogów obcych – których nie znałeś – i służmy im»,
4 nie usłuchasz słów tego proroka, albo wyjaśniacza snów. Gdyż Pan, Bóg twój, doświadcza cię, chcąc poznać, czy miłujesz Pana, Boga swego, z całego swego serca i z całej duszy.

Zachowały się świadectwa jednoznacznie potwierdzające że Jezus agitował za przejściem ludu „do bogów obcych”. Przykłady z Ewangelii św Mateusza rozdział 5 (http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=248):

21 Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj!; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi.
22 A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: Raka, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: „Bezbożniku”, podlega karze piekła ognistego.

27 Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż!
28 A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa.

38 Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb!
39 A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi!

43 Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził.
44 A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują;

Jezus zmieniał Prawo, agitował za przejściem do „bogów obcych” i dlatego musiał ponieść śmierć. W tej interpretacji wszelkie cuda, których dokonał, łącznie z rzekomym zmartwychwstaniem, to tylko prestidigitatorskie sztuczki mające odwieść lud od „Pana”.

Kultura judejska od zawsze produkowała wszelkiej maści proroków, a reguła z rozdziału 13 Pwt to to swego rodzaju „czerwona linia” mająca za zadanie dyscyplinować różnej maści krewkich agitatorów. Jezus tą linię przekroczył wielokrotnie.

Święty Szaweł – człowiek który wymyślił chrześcijaństwo, nową judejską sektę z Jezusem jako „synem bożym” sam inicjował kamienowanie świętego Szczepana uznawanego za pierwszego chrześcijańskiego męczennika. Podstawą ukamienowania świętego Szczepana był właśnie zapis z rozdziału 13 Księgi powtórzonego prawa, ten sam który uzasadniał śmierć Jezusa.
_____________________

Podsumowując wywody dotyczące „Pisma świętego” (ST) czy Talmudu, należy podkreślić, że żydzi nie rozpatrują jakichkolwiek roszczeń o odszkodowania za zasadne czy niezasadne tylko dlatego, że ewentualne odszkodowania zostały wypłacone przed dekadami. Nie o to chodzi.

Żydzi dysponują specyficzną perspektywą eschatologiczną. W „czasach mesjańskich” wszystkie zasoby ziemi, w tym wszystkie godne uwagi warszawskie nieruchomości, powinny należeć do tych, „którzy przebywają przed obliczem Pana”.Z ich punktu widzenia fakt, że postulat ten nie jest ciągle spełniony, stanowi wystarczającą podstawę do stawiana żądań „zwrotu” mienia czy przekazania majątku w drodze „odszkodowań”, niezależnie od tego, jak fikcyjne owe roszczenia wydają się z punktu widzenia przepisów polskiego prawa.

Można oczywiście argumentować że powyższa perspektywa to chore żydowskie urojenia. Talmud podpowiada jednak że w „erze mesjańskiej” porządek normatywny „prawych i sprawiedliwych” będzie uznawany za obowiązujący przez wszystkie narody ziemi, które będą godne aby „ery mesjańskiej” dotrwać (z braku miejsca pomijam dowód). Inne będą musiały z ziemi zniknąć.

Sprzeciw wobec judejskiej „narracji” jest oczywiście możliwy, ale pewnie wymagać może wysiłku podobnego, który jest udziałem palestyńskich Arabów pod przynajmniej stulecia.

PS1
Wrażenia z lektury książki rabina Higgera „Żydowska utopia” porównałbym to wrażeń z lektury „Protokołów”. Eureka – to właśnie się dzieje na świecie! Oczywiście rabin Higger używa innego języka niż język „Protokołów” ale książka faktycznie ma charakter demaskatorski.

Dzisiaj książka znajduje się w domenie publicznej. Osoba, która przedstawiała się jako ten, kto udostępnił książkę szerokiej publiczności w Internecie, mówiła że książka znajdowała się w niepublicznym katalogu w bibliotece uniwersyteckiej w Austin w Texasie. Oficjalnie książka nie istniała! Dostęp do książki stał się możliwy dzięki specjalnym zabiegom i błędom personelu biblioteki.

PS2
Jeśli chodzi o Antychrysta, to wiele środowisk ta sprawa „kręci”. Wyraźnie widać że ta „narracja” jest narzucana przez najwyższe władze Imperium.

Ostatnio księżna brytyjska pojawiła się publicznie z dzieckiem w takiej samej sukience jak ta, w której występowania Mia Farrow w filmie „Dziecko Rosemary” grając matkę Antychrysta. Przypadek?

https://hips.hearstapps.com/hmg-prod.s3.amazonaws.com/images/hbz-kate-middleton-rosemarys-baby-index-new-1524843097.jpg

marcin says: 28/04/2018 at 20:53 (Edit)

Wypowiedz się