Polska w UE to rezultat żydowskiego oszustwa

Jak żydowski reżim przygotował oszustwo referendum akcesyjnego do UE

UE 10

Ostateczna frekwencja w referendum akcesyjnym wyniosła 58,8%, ale do godziny 16., czy 17. drugiego dnia referendum, według L.Millera, frekwencja wyniosła zaledwie ok. 17%.

Jak zatem lud zdołał się zmobilizować i co o tej mobilizacji decydowało, żeby na kilka godzin do zamknięcia lokali referendalnych dobić z frekwencją do 58,8% – ? – pozostanie to tajemnicą dla potomnych. Innym istotnym rezultatem referendum było TAK dla akcesji we wszystkich województwach.Czym więc było podyktowane rozporządzenie Ministra Kultury – i dlaczego właśnie Ministra Kultur ? – zniszczenia całej dokumentacji referendalnej, która stanowiła dowód politycznej dalekowzroczności oraz jedności polskiego ludu z żydowską władzą? Przecież to dzięki akcesji Polski do UE trwa nieprzerwane pasmo sukcesów obywateli i państwa. Niestety, dowody tej wspólnej mądrości narodu i władzy zostały zniszczone (?).

Czyżby wprowadzający Polaków do UE obawiali się, że przeżyją UE i zostaną pociągnięci do odpowiedzialności? Muszą chyba być świadomi, że kara śmierci należy się im za to niewątpliwie.

Nie zapominajmy także i o tym, że w zapędzaniu Polaków do UE czynny udział brał żydo-katolicki Kościół i osobiście sam święty JPII.

D.Kosiur

___________________________

Nowa ustawa o referendum, z zapisem o dwudniowym głosowaniu, weszła w życie w dniu zarządzenia przez Sejm referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej – tj. 17 kwietnia 2003r.

Referendum akcesyjne w sprawie przystąpienia Polski do UE  i ratyfikacji traktatu ateńskiego, , (referendum europejskie lub akcesyjne), wyznaczono na dwa dni – na 7 i 8 czerwca 2003r.

___________________________

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY1)

z dnia 3 czerwca 2003 r.

w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z przeprowadzonego referendum ogólnokrajowego

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 507 i Nr 85, poz. 782) zarządza się, co następuje:

 • 1.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o „dokumentach z referendum ogólnokrajowego”, należy przez to rozumieć:

1) spis osób uprawnionych do udziału w referendum;

2) protokoły głosowania w obwodzie;

3) protokoły wyników głosowania;

4) protokoły o wyniku referendum;

5) uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej ustalającą wyniki głosowania i wynik referendum;

6) karty do głosowania (wykorzystane i niewykorzystane);

7) protokoły posiedzeń, uchwały, urzędowe obwieszczenia i inne dokumenty komisji do spraw referendum.

 • 2.
 1. Obwodowe komisje do spraw referendum po wykonaniu swoich zadań przekazują posiadane dokumenty z referendum, jako depozyt, odpowiednio wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta, konsulowi albo kapitanowi polskiego statku morskiego.
 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, są udostępniane wyłącznie na żądanie sądów w związku z postępowaniami w sprawach protestów dotyczących referendum oraz na żądanie sądów lub prokuratury i Policji prowadzących postępowanie karne.
 • 3.
 1. Po upływie 30 dni od podjęcia przez Sąd Najwyższy uchwały o ważności referendum komisarz wyborczy nakazuje organom, o których mowa w § 2 ust. 1, zniszczenie następujących dokumentów z referendum:

1) spisów wyborców (obu egzemplarzy);

2) kart do głosowania (wykorzystanych i niewykorzystanych);

3) przekazanych na zasadach określonych w § 2 ust. 1 drugich egzemplarzy:

 1. a) protokołów głosowania w obwodzie,
 2. b) protokołów wyników głosowania,
 3. c) protokołów o wyniku referendum.
 4. Sposób zniszczenia dokumentów określa dyrektor właściwej delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Zniszczenie następuje po porozumieniu z dyrektorem właściwego archiwum państwowego.
 5. Dokumenty z referendum znajdujące się w posiadaniu obwodowych komisji do spraw referendum niewymienione w ust. 1 nie podlegają zniszczeniu i są przekazywane dyrektorowi właściwej rzeczowo i terytorialnie delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
 • 4.

Dokumenty z referendum przekazane przez obwodowe komisje do spraw referendum komisarzom wyborczym, a także dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 3, oraz dokumenty z referendum sporządzane przez komisarzy wyborczych stanowią zasób archiwalny i są przechowywane przez dyrektorów właściwych rzeczowo i terytorialnie delegatur Krajowego Biura Wyborczego, w sposób ustalony dla zasobu archiwalnego archiwów zakładowych przez okres 5 lat, licząc od dnia referendum. Po upływie tego terminu dokumenty z referendum przekazuje się do właściwych miejscowo archiwów państwowych.

 • 5.

Dokumenty z referendum przekazane przez komisarzy wyborczych Państwowej Komisji Wyborczej oraz inne dokumenty będące w posiadaniu Państwowej Komisji Wyborczej podlegają przekazaniu Kierownikowi Krajowego Biura Wyborczego. Dokumenty te stanowią zasób archiwalny i są przechowywane w Krajowym Biurze Wyborczym do czasu ich przekazania właściwemu archiwum państwowemu na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

 • 6.
 1. Dokumenty z referendum stanowiące zasób archiwalny udostępnia się do wglądu osobie zainteresowanej w obecności i pod nadzorem upoważnionego pracownika jednostki organizacyjnej Krajowego Biura Wyborczego, w której dokumenty są przechowywane, w siedzibie tej jednostki.
 2. Sporządzenie urzędowego odpisu, kserokopii bądź udostępnienie w innej formie danych z dokumentów z referendum wymaga zgody kierownika właściwej terytorialnie jednostki organizacyjnej Krajowego Biura Wyborczego.
 • 7.

W sprawach nieuregulowanych w rozporządzeniu, dotyczących w szczególności gromadzenia, ewidencjonowania, kwalifikowania i udostępniania dokumentów z referendum, stosuje się przepisy o narodowym zasobie archiwalnym.

 • 8.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Kultury: W. Dąbrowski

UE 11

1) Minister Kultury kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury (Dz. U. Nr 32, poz. 303).

za: http://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2003.102.0000951,rozporzadzenie-ministra-kultury-w-sprawie-sposobu-przekazywania-przechowywania-i-udostepniania-dokumentow-z-przeprowadzonego-referendum-ogolnokrajowego.html

__________________________

UE 5WYBRANE KOMENTARZE

„Koń-stytucja” z 1997r.

tylko 42%,a może mniej?
Więc jaka „obowiązuje?
Czy wszystkie „rządy” chazaro-mongołów nie ważne i ich „dokonania”?

kfakfa 05.01.2018 18:21:14

Czy oszustwem międzynarodowego żyda

…jest też zamach smoleński?

Talbot 05.01.2018 18:24:22

Jak myślicie dlaczego żydostwo potrzebowała aż dwóch dni ?

Słowianie ! żydostwo potrzebowało dwóch dni by kontrolować wynik referendum akcesyjnego do UE !!!! gdyby był tylko jeden dzień to praktycznie żydostwo nie miało by wpływu na wynik referendum !

Słowianie ! żydostwo prawie natychmiast niszczy dokumenty z wyborów referendum bo chce szybko pozbyć sie dowodów swego fałszerstwa !

Traktat Lizboński żydostwo w Polsce i w Europie ze strachu zatwierdzili sami po przegranych referendach w Holandii i Francji !!!

UNIA EUROPEJSKA TO BANDYCKA MAFIA ŻYDOWSKA ! która ciemięży narody europejskie !!!

Ireneusz Tadeusz Słowianin Lach .

ele 05.01.2018 18:41:36

Oszustwo- też tak przypuszczam.

Dlaczego raptem miała być tak wysoka frekwencja w referendum?
Nie ma wytłumaczenia innego jak oszustwo wyborcze.
Ta manipulacja była przecież w interesie Niemiec i USA. Po skutkach widać, że to przypuszczenie ma poparcie w faktach.

Dopiero od mojej analizy wyborów 2011 okazało się jak łatwo jest je fałszować, szczególnie że Polacy w swojej większości do tego czasu nie rozumieli znaczenia elektronicznej, centralnej bazy danych w liczeniu głosów.

http://umtsno.blogspot.de/2011/10/urna-wyborcza-z-30-gosami-ani-nie-bya.html

adevo 05.01.2018 20:08:42

@Talbot 18:24:22

A czy „zamach smoleński” miał miejsce?

Jak do tej pory nie mamy żadnych wiarygodnych informacji n/t tej katastrofy.

Zatem insynuacje, że to zamach, za którym stoi oczywiście nie kto inny tylko Putin, to oszustwo Międzynarodowego Żyda.

Można dzięki temu przechadzać się w Warszawie aleją imienia syjonistycznej zgnilizny zamiast al. Armii Ludowej.

Rzeczpospolita 05.01.2018 20:40:07

@Talbot 18:24:22

Proporcjonalnie do zamachu w Gibraltarze , oczywiście że tak. https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/876824,Tajemnica-katastrofy-w-Gibraltarze Ty lepiej nie staraj się zostać Neonowym Stańczykiem , tylko robisz z siebie błazna .

Repsol 05.01.2018 21:06:58

Autor

„Polska w UE to rezultat żydowskiego oszustwa”/ Rzeczpospolita/

Nie zaprzeczam temu twierdzeniu. Wszystko jest możliwe, a dokumenty zostały zniszczone.

Proszę jednak zwrócić uwagę na pewne fakty. Otóż referendum miało miejsce w dniach 7 i 8 czerwca, 2003 roku. 7 czerwca to była sobota, a 8 czerwca to była niedziela, w którą przypadały Zielone Świątki. Moja rodzina i znajomi oddali głosy w referendum w niedzielę po południu, po wyjściu z kościoła. Myślę, że większość Polaków zdecydowała się na głosowanie w tym właśnie czasie, co by wyjaśniało fakt, że na kilka godzin do zamknięcia lokali referendalnych frekwencją podniosła się do 58,8%.

Drugą istotną sprawą była prounijna propaganda, którą snobistycznie ukierunkowani i pożądający „europejskiego splendoru” Polacy „połykali” bez żadnego oporu. U mojej mamy w pracy tuż przed referendum hasło ” Jak nie będziemy należeć do Europy, to gdzie, do Ukrainy?” biło rekordy popularności.

Ciekawe jest również kto i jak w Polsce głosował. Przeważająca większość za integracją, czyli przeciwko Polsce suwerennej, miała miejsce w Zachodniej Polsce, na tzw. „ziemiach odzyskanych”, Śląsku i Pomorzu i oczywiście w dużych miastach(Warszawa). Są to województwa obecnie zdominowane przez zwolenników PO („targowica”). Polska Wschodnia wykazała się umiarkowanym pędem do Europy. Proszę spojrzeć na mapy na Wikipedii. Najwięcej głosów na „nie” padło w województwie lubelskim i podlaskim. W gminie Godziszów (lubelskie) 88% wyborców zagłosowało przeciwko integracji z Unią Europejską.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Referendum_w_Polsce_w_2003_roku

AgnieszkaS 05.01.2018 21:13:58

Przyjęcie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

TAK 6 396 641 53,45
NIE 5 570 493 46,55
Głosy ważne 11 967 134 98,60
Głosy nieważne 170 002 1,40
Razem 12 137 136 100,00
Frekwencja 42,86

kfakfa 05.01.2018 21:24:51

POLSKA nigdy nie przystąpiła do Unii Europejskiej!! Żydowski okupant tylko arbitralnie płaci składki!! #takaprawda!

Nawet gdyby wszyscy zamieszkali na terytorium POLSKI (co do jednego) chcieli, aby POLSKA przystąpiła do UE, nawet gdyby prosili żydków z UE, płakali, błagali, nawet gdyby wszyscy Polacy zagłosowali na TAK w referendum, to i tak POLSKA nie mogła skutecznie przystąpić do UE, gdyż żydowski okupant na terytorium POLSKI nie może podjąć ani jednej ważnej czynności prawnej. Piłsudski nie uzyskał ani jednego ważnego dokumentu urzędowego upoważniajacego go do zajmowania stanowisk, które sprawował arbitralnie (przy poparciu masonerii i watykańczyków), nie mając do sprawowania władzy na zajmowanych stanowiskach legitymacji od samego początku! Wszystkie pozorowane czynności tzw. prawne, żydowskiego okupanta na terytorium POLSKI nie są nieważne, gdyż mają większą wadę -są bezwzględnie bezskuteczne (nieistniejace, pozorne) od samego początku (ex-tunc)! Gdyż od czasu przywiezienia pociągiem żydka Piłsudskiego do POLSKI (napaść masonów i watykańczyków sukienkowych na terytorium POLSKI), nie ma ani jednej osoby kompetentnej do podpisania jakiegokolwiek ważnego dokumentu urzędowego podlegąjącego wykonaniu, zarówno obowiązującego w granicach POLSKI jak i w przestrzeni międzynarodowej, z powodu że rozporządzenie o godle z 13 grudnia 1927 r. jest bezwzględnie bezskuteczne (od samego poczatku) do nadal. A to znaczy że żaden organ nie ma ważnej pieczęci! Bezskutecznego rozporządzenia o godle nie można było skutecznie zmienić w żadnym okresie czasu! Żydki okupujacy POLSKĘ muszą się przyznać, że rozporządzenie o godle z 1927 r. jest bezskuteczne od samego początku, czyli że jest nieistniejące, czyli pozorne!
Co znaczy, że na podstawie bezskutecznego (nieistniejącego, pozornego) rozporządzenia o godle, nie można było podjąć ani jednej ważnej czynności prawnej, do chwili obecnej, w tym i uchwalić ważnej Konstytucji RP podlegającej wykonaniu, nie można też było pozornych Konstytucji RP (bezskutecznych) uchylić, zmienić!

Masony, żydki, w zmowie przestępczej z watykańczykami sukienkowymi, pozorowali tylko sprawowanie administracji na terytorium SŁOWIAN, działając tylko jako żydowska mafia, mająca swoją ochronę w żida watykanie, a następnie i zida izraelu.

Za sprawowanie arbitralnie rozboju wobec SŁOWIAN, żydki muszą ponieść konsekwencje ex-tun (wstecz).

Dlatego żydki tak bardzo dążą do zlikwidowania wszystkich SŁOWIAN. Wtedy nie byłoby już pokrzywdzonych, okradzionych przez żydów, a tym samym żydy obłudnie by się tłumaczyli, że zapłacili by, ale nie mają komu wypłacić odszkodowań, reparacji, gdyby rasa biała – została zlikwidowana, nie ma komu z rasy białej odebrać reparacji! #okupacja.żydowskaPolski #wonżydkizPolski #freePoland

Krystyna Trzcińska 06.01.2018 00:40:58

@Talbot 18:24:22

To była katastrofa lotnicza…
Na zamach trzeba mieć jakieś dowody.
A wszystkie znane dowody pokazują że to była katastrofa na życzenie
wodzów tej wyprawy (próba lądowania przy braku widoczności).
„śmiało zmieścisz się”… 200m, 100, 80m.. kto oprócz załogi mógł w kokpicie pilotów takie teksty wygłaszać ?
a na to SĄ DOWODY czyli nagrania.

Oscar 06.01.2018 08:20:32

@ele 18:41:36

Takie oszustwo pozwala wykręcić się sianem z UE.
Tylko trzeba mieć armaty… bo siano na bandytę nie działa.

Oscar 06.01.2018 08:22:11

@Oscar 08:20:32

Te nagrania są też dowodem na brak bomby w samolocie …
bo gdyby była, to by piloci musieli zareagować jakimś działaniem…a tego na nagraniach NIE MA.. nie słychać…
Jedne co słychać to krzyki w momencie uderzenia w brzozę i rozpoczęcia śmiertelnej „karuzeli”, „piruetu” samolotu pozbawionego części jednego skrzydła (nierówna siła nośna i samolot robi beczkę).

Oscar 06.01.2018 08:27:42

Lech Wałesa był agentem obcych wplywow

Taki jest oficjalny wedykt IPN tym samym wiekszosc decyzji i kierunkow nakreslonych w okresie jego prezydentury nalezy uwazac jako zdrade stanu i traktowac jak nie obowiazujace polskie spoleczenswo

jan 06.01.2018 09:57:07

@jan 09:57:07

Więcej takich odkryć .. a wiemy wszyscy dla kogo pracowała Tusk, Suchocka, Buzek…i inni…
a będzie można z czystym sumieniem zdelegalizować „Najjaśniejszą Solidaruchów”.
Dobrze by przy okazji zdelegalizować agenturę Watykanu która walnie się przyczyniła do zdrady interesu narodowego Narodu Polskiego.
To obca agentura obcego Państwa (JPII, klechy, Suchocka to ewidentnie agentura Watykanu).

Oscar 06.01.2018 10:41:43

Jak żydowskie elity bronią swojej pacynki w Polsce.

Ten kretyn Macierewicz jest już znienawidzony przez wszystkich i Premier RP wraz z Kaczyńskim chcą go w końcu wywalić. Co robią elity żydowskie ? Zapraszają gnoja do Białego Domu. Ch..j wie po co i dlaczego ( w jakiej sprawie ) . Spotka się tam z jakimś niższym urzędnikiem ale to nie ważne. Ważne , że tę ofiarę zaproszono do BIAŁEGO DOMU a takiego „wyróżnionego” gnoja wyrzucić po prostu przecież nie można !!!! – z komentarza danielmarek2552 , 6 stycznia 2018 at 08:52 na bruskablog

Moja odpowiedź : Antonio to ciężki zawodnik zarówno dla marionetek z Polski jak i marionetek z BIAŁEGO DOMU, tudzież , a raczej i przede wszystkim dla samego tajnego światowego centrum władzy w skrócie TŚCW. Istnieje opcja , że stamtąd już do Polski nie wróci, tak jak kiedyś Bierut z Kremla. I znowu będzie tak jak w powiedzeniu „pojechał dumnie , przyjechał w trumnie”.

Ja tam Antoniemu , ze swojej strony, życzę jak najlepiej. Przecież po bohaterze Kuklińskim, to największy po II wś. stwórca „polskiej armii”.

PS.Przepraszam wszystkich za pomyłkę w nazewnictwie zamiast TŚCW, powinno być TŚWC…

ciąg dalszy dyskusji o Antonio : Jak nie wiadomo o co chodzi, to doskonale wiadomo ze chodzi o $

detektywmjarzynski 06.01.2018 13:52:11

Opublikowano za: http://wps.neon24.pl.neon24.pl/post/141833,polska-w-ue-to-rezultat-zydowskiego-oszustwa

UE dobro - wążniejsze niz gwałtOd Redakcji KIP:

W 2000 r. Ludowy Ośrodek Badania Opinii Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego przeprowadził  badania opinii ( badania Ośrodka odnośnie wyników wyborów w 1991, 1993 i w 2000 r. na półtora roku przed wyborami były najbliższe wynikom wyborów ze wszystkich ośrodków badania opinii publicznej w Polsce) na ponad 1000 osobowej grupie reprezentatywnej dla populacji w Polsce. W pytaniu dotyczącym wstąpienia Polski do UE za było 42 %, 44 % przeciw i 14 % nie miało na ten temat zdania.

Wynik referendum, co przedstawia powyższy artykuł, był sfałszowany na bezczelnego. Po prostu „przesypano liczbę” głosów, aby uzyskać próg frekwencji 50 % dla ważności referendum. Niezwykle ważną rolę odegrała w tym procederze znaczna cześć kleru, na czele ze „świętym” JP II, w naganianiu do udziału za wejściem do Unii Europejskiej.

Wypowiedz się