RODOWÓD NADZWYCZAJNEJ KASTY

Żydzi - Polacy za wszystko Płacą

POCHODZENIE , HISTORIA I CELE „NADZWYCZAJNEJ KASTY LUDZI” III RP

POCHODZENIE , HISTORIA I CELE „NADZWYCZAJNEJ KASTY LUDZI”  III RP

Całe życie broniłam sędziów. Uważam, że to jest zupełnie nadzwyczajna kasta ludzi– zadeklarowała na nielegalnym zjeździe  tow. Irena Kamińska- sędzina Naczelnego Sądu Administracyjnego- główne  przesłanie z tzw. I Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich. 

https://www.wprost.pl/kraj/10021899/Sedzia-o-swoich-kolegach-Nadzwyczajna-kasta-ludzi.html

 By łatwiej zrozumieć prawdziwą istotę owej obcej naszej społeczności ,tradycji i kulturze uprzywilejowanej ponad ogół Polaków owej grupy, czy raczej kasty,  należy rozpoznać nie tylko prawdziwe ich pochodzenie, ale także  historię ICH dokonań na drodze do całkowitego zawłaszczenia władzy w Polsce, jaką odbyli ONI przez trzy pokolenia  od utrwalaczy PRL, po obecnych, faktycznych beneficjentów III RP.

ŻYDZI W DZIEJACH pOLSKI

CZĘŚĆ I

 RODOWÓD NADZWYCZAJNEJ KASTY

Zaraz po tzw. „wyzwoleniu” , na starcie  tzw. ,,Polsce Ludowej” władzę administracyjną obejmowali głównie przedwojenni komuniści, byli członkowie agenturalnych sowieckich struktur KPP i jej przybudówek: Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy (KPZU) , Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi (KPZB). Wśród nich zdecydowaną większość członków stanowili osobnicy pochodzenia żydowskiego[1][1].

Jednak o nikłym, wynikającym stąd, zapleczu politycznym nowej władzy[2][2] na przyznanych jej przez sowieckiego okupanta obszarach Polski, mówił referat W. Gomułki, wygłoszony na plenum KC PPR w maju 1945r: ,,Kryzys polityczny wyrasta z trudności. Z Wojsk Wewnętrznych trzy bataliony odeszły do lasu. W ciągu kwietnia zdezerterowało 2000 ludzi. To są nasze trudności organizacyjne, nieopanowanie, nieudolność. Ale te nasze trudności wynikają z czegoś . Gdyby było oparcie w społeczeństwie, nie mielibyśmy tych faktów. (..) W stosunku do Rządu tymczasowego istnieje nieufność pogłębiona całym szeregiem faktów. Nie jesteśmy w stanie walki z reakcją przeprowadzać bez Armii Czerwonej. To coś mówi o bazie (..) Niesłusznym byłoby żądanie wycofania wojsk [sowieckich]. Nie mielibyśmy swoich sił aby postawić na ich miejscu.”[3][3]

         By stworzyć zaplecze personalne tej importowanej ze wschodu obcej władzy, umyślono specjalną akcję zasiedlenia ,,Polski Ludowej” obcym elementem

sprowadzonym masowo w latach 1945-48 pod szyldem tzw. ,,repatriacji”[4][4], będącej w istocie ekspatriacją[5][5] . Owa niby- repatriacja objęła w istocie jedynie 263 413 osób[6][6] spośród około dwóch milionów Polaków wywiezionych w latach 1939-45 na zagładę w głąb Rosji. Ekspatriacja z zagarniętych obszarów Polski Wschodniej objęła oficjalnie 1 503 263 obywateli polskich [7][7]. W rzeczywistości nie chodziło bynajmniej o przesiedlenie wszystkich obywateli polskich z anektowanych gwałtem do ZSRR obszarów. Podobnie, jak faktyczna repatriacja objęła wybiórczo jedynie 12 % spośród wywiezionych na zagładę Polaków, tak i ,,repatriacja” urzędowa dotyczyła wybranego, wygodnego nowej władzy elementu: ,,Tworzący się dopiero aparat władzy partyjnej i administracyjnej potrzebował ludzi nie związanych z ugrupowaniami podziemnymi (tym samym nie związanych z jakąkolwiek postawą patriotyczną ! –dop. E.K.) , co wypadku Żydów przybywających z ZSRR było oczywiste[8][8]. Po powtórnym wkroczeniu Armii Czerwonej na obszary Polski, na sprowadzenie do pozostającej pod sowiecki protektoratem ,,Polski Lubelskiej” oczekiwało 400 tyś Żydów[9][9]. Tak też ich imigracja została formalnie przypieczętowana za sprawą tzw. Umowy Repatriacyjnej, zwartej 6 lipca 1945r, której warunki dotyczyć miały także osób narodowości żydowskiej , posiadających obywatelstwo polskie w dniu 17 września 1939r . Postanowienia jej, co ciekawe, równocześnie: ,,nie stosują się do obywateli polskich z 17 września 1939 narodowości ukraińskiej, białoruskiej i litewskiej”.

Sprowadzenie w ramach ,,repatriacji” owych 400 tyś Żydów oznaczało równocześnie, iż objęła ona faktycznie jedynie najwyżej 1 100 tyś Polaków, stanowiących najwyżej około 44 % spośród jeszcze przeszło 2,5 milionowej grupy ludności narodowości polskiej, żyjącej za ,,żelazną kurtyną”im. Curzona”[10][10]. Owo szczególne uhonorowanie żydów, w większości litwaków[11][11] , przesiedleniem do ,,Polski Ludowej” nie było przypadkowe ,czy wynikające ze względów humanitarnych. To ONI bowiem po najeździe ZSRS na Polskę w 1939 zadeklarowali się świadomie jako obywatele sowieccy , to oni głosowali i współorganizowali przeprowadzone bezprawnie przez okupanta referendum za wcieleniem obszarów Polski Wschodniej do Związku Sowieckiego. To oni wreszcie jako kolaboranci tworzyli sowiecki aparat okupacyjno- administracyjny na tych obszarach. To oni stanowili podstawę społeczną aparatu ludobójstwa prowadzonego wobec Polaków przez sowieckiego okupanta: jako terenowa sieć szpiclowska ,czy zasilając personalnie wszystkie niższe szczeble lokalnych struktur milicji ludowej i NKWD . PRL miał zaś być faktycznie jedynie powtórką ich ,,dokonań „ okresu 1939-41r. , lecz już na obszarze „Polski Ludowej”.

   Poza sprowadzonym ,,repatriacją” litwactwem, oligarchię nowej władzy miała uzupełnić sowiecka kadra Ludowego Wojska Polskiego. Warto w tym miejscu dodać, iż liczebnie była ona większa niż cała oficerska kadra zawodowa Wojska Polskiego w 1939r. Decyzją Stalina już w lipcu 1944r, 19 000 sowieckich oficerów i 13 000 podoficerów których uzupełnili sowieccy funkcjonariusze NKWD przydzieleni do struktur Urzędu Bezpieczeństwa, otrzymało obligatoryjnie ,,obywatelstwo polskie”[12][12], mając na stałe pozostać w ,,Polsce Ludowej”, jako gwarant zachowania importowanej władzy [13][13].

Stało się to za sprawą rozkazu Stalina nakazującego im zmianę przynależności partyjnej z WKP(b) na PZPR , jak i zmianę obywatelstwa z sowieckiego na polskie[14][14].

Tak też, jak z powyższego widać, kadrę kierowniczą ,,elitę polityczną” wyższego i średniego szczebla aparatu ,,Polski Lubelskiej”- późniejszego PRL ,stanowić miało sowieto- litwactwo ( w I PRL obie grupy określane niebezpodstawnie mianem „chamów i Żydów” ) .

Owa, pochodząca i przywleczona ze Związku Sowieckiego nadania, przyszła „elita Polski Ludowej”, osadzona ponad polskim prawem , polskim społeczeństwem przybrała sobie dowolnie polskie imiona i nazwiska . Wyrazistym przykładem ,,spolszczenia” przedstawicieli tej nowej ,,elity” jest przykład dwóch litwaków , braci Goldbergów, z których Izaak jako ,,Józef Rózański” nadzorował katownie UB maltretujące Polaków, drugi zaś Beniamin, jako ,,Jerzy Borejsza” figurując jako ,,wyrocznia intelektualna PRL” faktycznie był wysokim prominentem aparatu propagandy prowadzonej na rzecz unicestwienia polskiej narodowej tożsamości.

Tak jak siłą rzeczy sowieccy funkcjonariusze delegowani do Polski, jako pełniący obowiązki Polakóww aparacie władzy i represji, nadawali owemu tworowi sowiecki, a nie socjalistyczny ustrój państwowy. Tak samo jak ,żydowskie pochodzenie większości z nich przekładało się na talmudyczno- rasistowski charakter ustrojowy owego niby socjalistycznego państwa. Niewolniczego państwa w którym polska większości sprowadzona została do roli gojów- niewolników: Przedstawione powyżej „zasady ustrojowe’’ działania systemu PRL wobec polskiego społeczeństwa, na swoisty sposób przeniesione do ,,III R.P.’’, wpisują się wręcz w doktrynę sytemu kulturowego, z jakiego wywodzi się litwacka większość ,,elity” PRL-u. Doktrynę tę ujął zwięźle prof. Feliks Koneczny w swym naukowym opracowaniu ,,Cywilizacja żydowska”:,, Trzymano się drogowskazu zawartego w Talmudzie, w Orzeczeniach, jako wszystko co pozostaje w ręku gojów, stanowi ze stanowiska prawa żydowskiego ,,pustynię” lub ,,wolne jezioro”, na których wolno żydom urządzać się po swojemu , jak tego wymaga ich dobro. Liczą się tylko żydzi , a zatem wszystkie te ,,pustynie” i ,,wolne jeziora” – to res nullus , a więc w konsekwencji res primi occupantis  tj. żyda , który pierwszy to gojowi zabierze . I tak cały świat należy z woli Jehowy do żydów , a zatem majętność goja stanowi właściwie własność żydowską[15][15].[16][16]

Podobnie jak w przypadku całej historii PRL, jak i jej politycznej kontynuacji pod szyldem ,,III RP’’, przedstawiła się polityka wewnętrzna w przypadku RPA-skiego apartheidu: ,,utrzymywanie w XX w. państwa kastowego , w którym 1/5 części ludności korzysta w pełni praw, a reszta pozbawiona jest ich zupełnie , nie jest rzeczą łatwą . wymaga ono zgodności celów i działania rządzącej mniejszości , sytemu prawnego, przeciwdziałającego możliwości zorganizowanego oporu pozbawionej praw większości i potężnego aparatu ucisku”[17][17]. Tak jak w RPA było w I PRL…i od 1990 r pozostało w II PRL!

Bezpośrednio z krypto-rasistowskiego systemu PRL wynikała realizowana przez instytucje tego państwa dyskryminacja polityczna łącznie z eksterminacją wszystkich polskich organizacji politycznych, społecznych z lewicowym PPS-em włącznie. Również zwalczanie Kościoła katolickiego, a tym samym religii wyznawanej przez blisko 90% polskiego społeczeństwa było także niczym innym, jak objawem tego odgórnie realizowanego przez aparat partii i instytucje państwa rasizmu. Całość owego rasistowskiego wizerunku PRL uzupełniała dyskryminacja ekonomiczna dzieląca społeczeństwo na równych (w biedzie) wywłaszczanych Polaków i ,,równiejszych’’, żyjących (na poziomie dawnej magnaterii)z grabieży społeczeństwa- komunistycznych i resortowych aparatczyków nie polskiego pochodzenia.

Ów prawdziwy ustrojowy charakter etniczno-rasistowski sytemu ,,Polski Ludowej” utrwalanej na przez ten enkawudziacki aparat dokładnie przedstawił odwołany w październiku 1944r z frontu pod Warszawą do Lublina jedyny w owym ludowym wojskuwyższy oficer polskiego pochodzenia, oficjalny  d-ca 1 armii L W P, Zygmunt Berling: ,,Za plecami I Armii – walczącej krwawo o wolność i szczęście Ojczyzny -wrogie ręce, wychowane w naszym domu, usiłowały ją zakuć w nowe kajdany. Oto teraz renegatka, kryminalista, półgłówek i nieokrzesany nieuk i cham tworzą parawan za którym elita wybranego narodu : Berman, Zambrowski, Minc i Szyr ujmują w swe ręce ster rządów w państwie. Oni wiedzieli od dawna jak przystąpić do dzieła. Nie zapomnieli dewizy Lampego, że masa to bydło, które musi być prowadzone na dobrym łańcuchu. Pod osłoną szczerych intencji zwiedli naszą czujność, wykuli ten łańcuch w postaci służby bezpieczeństwa osadzonej w 90% Żydami, polonofobami i polskimi wyrzutkami społecznymi w rodzaju Radkiewicza, oraz spreparowanej prokuratury i sądów, zdegradowanych do roli narzędzi władzy. Wszystko w imię potrzeby walki z kontrrewolucją. (..) Odszedłem z wojskiem na zachód, a tymczasem, gdy wojsko odeszło daleko , w Lublinie zrzuciło maskę i ukazało właściwe oblicze kominternowskie sprzysiężenie. Ujawniło swój prawdziwy cel. Sięgnęło po władzę. Pod płaszczykiem walki z kontrrewolucją rozpoczęło planowe wyniszczanie potencjalnej konkurencji, jaką mogła stanowić polska inteligencja. Zgodnie ze znaną dewizą –aresztować, a powód znajdzie się później- zapełniano więzienia, opornych rozstrzeliwano w mieszkaniach i na ulicy, badania w śledztwie przeprowadzano z okrucienstwem przewyższającym metody Gestapo.(..) Rozzuchwalona bezpieka dopuszczała się bezkarnie bandyckich ,,eksprioracji” i napadów na specjalnie wybrane zasobne mieszkania, których właścicieli obciążano zmyślonymi donosami. Nie było tajemnicą, że patronuje tym zbrodniom triumwirat magów tj Berman, Zambrowski i Szyr „[18][18].

To był początek utrwalania władzy nadzwyczajnej kasty ludzi nad Polakami pod fałszywym szyldem „Polski Ludowej”, czyli wymarzonej przez litwaków Judepolonii. Stąd i Polska Ludowa, która była jednakowo ludowa jak był socjalistyczny Związek Sowiecki. Gdzie w obu przypadkach ogół „obywateli” państwa to niewolnicy. Niewolnicy, w szponach etnicznej tego samego pochodzenia jak w ZSRS określonej etnicznej mniejszości. Mniejszości ,której władza sowiecka i jej zbrodnie były finansowane przez podobnego pochodzenia do owych etnikówbanksterską mafię Rothshildów.

http://kosciesza.neon24.pl/post/112378,prawda-o-tzw-wielkiej-rewolucji-pazdziernikowej

Pozbawienie człowieka wszelkich praw obywatelskich i owoców jego pracy ponad to, aby jedynie przetrwał następny miesiąc niewolniczego wyzysku, stanowiło nie tylko ekonomiczną postawę egzystencji tego systemu , ale także sam cel w sobie. Cel bynajmniej nie ten deklarowany jako ideologiczny, ponieważ owa ,,elita” PRL sama żyła ponad stan, który przerastał wszystko to, na co mógł sobie pozwolić ówczesny największy kapitalista z wolnego świata [19][19].

 Metodę utrwalania władzy nadzwyczajnej kasty ludzi nad Polakami pod fałszywym szyldem „Polski Ludowej”, służącą IM także po 1989r , także w II PRL za klucz polityki personalnej ujawnił Jakub Berman- nieformalny żydowski szef bezpieki- już podczas I Zjazdu Centralnego Komitetu Żydów w Polsce, który odbył się w kwietniu 1946r w Wałbrzychu oświadczając, że: ,, Żydzi mają okazję do ujęcia w swe ręce całości życia państwowego w Polsce i roztoczenia nad nim swojej kontroli.Berman przestrzegał: „aby Żydzi nie pchali się na stanowiska reprezentacyjne. Winni w ministerstwach i urzędach tworzyć tzw. ,,drugi garnitur”. Należy wytwarzać i popularyzować wśród społeczeństwa przekonanie, że rządzą wysunięci na czoło Polacy, a Żydzi nie odgrywają w Państwie żadnej poważnej roli. W tym celu w rękach żydów musi znaleźć się w pierwszym rzędzie propaganda z filmem i radiem. W wojsku należy obsadzić Żydami funkcje polityczne , gospodarcze i wywiad. Należy mocno utwierdzić się w gospodarce narodowej . Przy obsadzaniu Żydami ministerstw na plan pierwszy wysuwać resorty spraw zagranicznych , przemysłu , skarbu, handlu zagranicznego isprawiedliwości.Z innych instytucji centralnych należy obsadzić zjednoczenia ,banki, państwowe centrale handlowe i spółdzielczość. W partii zastosować podobną metodę i siedzieć za plecami Polaków, lecz wszystkim kierować. Uznać antysemityzm za zdradę główną i tępić go na każdym kroku. Jeżeli się stwierdzi , że jakiś Polak jest antysemitą , natychmiast go likwidować przy pomocy władz bezpieczeństwa , bojówek PPR jako faszystę, nie wyjaśniając sedna sprawy”[20][20].

W kontekście dotychczasowego stosowania tej dyrektywy także w ,,III R.P’’, warto wrócić do legendy propagandowej opuszczenia PRL rzekomo przez niemal całą żydowską mniejszość wskutek ,,polskich prześladowań” w 1968r. Otóż wg udokumentowanych danych MSW w okresie po sześciodniowej wojnie izraelsko- arabskiej, w latach 1968- 69 PRL opuściło legalnie 11 185 osób pochodzenia żydowskiego [21][21], co wcale niekoniecznie oznacza osób pochodzenia litwako- żydowskiego. Tymczasem biorąc samą liczbę 400 000, sprowadzonych ,,repatriacją” litwaków, szacując ich liczbę na podstawie wskaźnika przyrostu rocznego 10 promili rocznie ( taki wskaźnik przyrostu utrzymywała cała ludność wyznania mojżeszowego w okresie niepodległości Polski- patrz ,,Mały Rocznik Statystyczny” W-wa 1939r), liczba samych litwaków, proporcjonalnie do wzrostu ludności PRL przekroczyła w 1966r, pół miliona osób. Jest to jednak liczba zaniżona, bo nie uwzględniająca ani warunków ich uprzywilejowania ponad Polakami , ani prowadzonego przez 11 lat po wojnie ludobójstwa na ludności polskiej. Faktycznie więc , ów wyjazd dotyczył najwyżej około 2% całej żydowskiej populacji litwaków, okupującej wespół z sowietami Zachodnią Polskę od 1944r.

A przecież, dalej też po 1968r i dalej owa nadzwyczajna kasta pasożytującą na Polakach rozmnażała się ponad polską miarę …

koniec części pierwszej

Więcej: szukaj w necie jako plik pdf :

Eugeniusz KościeszaOjczyźnie skradziona tożsamość”

resortowe dzieci, trybunał konstytucyjny, warszawka, żydokomuna, litwaki, kasta nadzwyczajnych ludzi

WYBRANE KOMENTARZE

Brednie siwej kobyły

//Sprowadzenie w ramach ,,repatriacji” owych 400 tyś Żydów oznaczało równocześnie, iż objęła ona faktycznie jedynie najwyżej 1 100 tyś Polaków//

Chce autor udowadniać że we wczesnym PRL-owskim aparacie władzy dominowali żydzi-niech udowadnia.
Chce autor udowadniać że to właśnie oni ponoszą pełną odpowiedzialność za dzisiejszy stan rzeczy-niech udowadnia.
Ale jednego zrobić za cholere nie zdoła,mianowicie udowodnić że owym 400 tyś Żydów repatriacja „nie przysługiwała”.
Przypominam że zgodnie z niekwestionowanymi danymi od 1 września 1939 do czerwca 1941 granice ZSRR przekroczyło od 200 do 500 tysięcy Żydów z obszaru byłej II Rzeczpospolitej.
Różnica między 200 a 500 wynika z tego że jedni wliczą Żydów z obszaru które po 17 września weszły w skład białoruskiej republiki a inni nie wliczają ich jako „przybyszów z Polski”
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B_%D0%BE%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0#cite_note-51
dane znajdujące się w zasobach białoruskich archiwów http://mb.s5x.org/homoliber.org/ru/xx/xx020113.html

ikulalibal 11.09.2017 23:13:14

@ikulalibal 23:13:14

Jeżeli więc , jak sam twierdzisz repatriacja objęła prawie wszystkich Żydów i tylko 40% Polaków, to mimo wszystko, chyba coś jest nie tak.
Ponadto nasuwa się pytanie, czy repatriacja bardziej była potrzebna i zarazem przysługiwała ludziom narodowości polskiej, czy żydowskiej. Moim zdaniem : jesli juz nie wszyscy, to w pierwszej kolejności rdzenni Polacy.

Mariusz G. 12.09.2017 08:40:04

@autor

Pisząc tego typu teksty należałoby się wspiąć na wyżyny obiektywizmu. W innym przypadku zostawia się duże pole niedowierzaniu.
Tymczasem znajduję fragment:
„Postanowienia jej, co ciekawe, równocześnie: ,,nie stosują się do obywateli polskich z 17 września 1939 narodowości ukraińskiej, białoruskiej i litewskiej”.

Chyba idiotyzmem byłoby wysyłanie do Polski Ukraińców, Białorusinów i Litwinów, skoro powstały ich quasi-państwa : republiki radzieckie.
Z tego co wiem Żydowska RR nie powstała.

Mariusz G. 12.09.2017 08:49:03

@kula Lis 67 07:56:03

Może to twoich przodków wymordowano aby wprowadzić do willi na Żoliborzu, agentów mossadu???

List otwarty pana Ostrowskiego do panów posłów P.Lisieckiego i J.Mosińskiego.

Szanowni Panowie posłowie,
skoro podjęliście (i słusznie) z własnej inicjatywy temat nabycia przez Wojciecha Jaruzelskiego willi przejętej przez państwo na podstawie dekretu Bieruta, to uprzejmie zwracam się do Was z prośbą, byście skończyli z RELATYWIZMEM MORALNYM i z równą gorliwością, abyście podjęli temat przekazania willi na Żoliborzu rodzicom pana Jarosława Kaczyńskiego.

Przypomnę, że willa ta do czasu wybuchu II WŚ była własnością rodziny płk. Leopolda Lisa-Kuli, polskiego patrioty, obrońcy Lwowa. którą jego rodzicom w uznaniu dla zasług i patriotycznego wychowania syna podarował w imieniu NARODU POLSKIEGO jego rodzicom Józef Piłsudski. Po wojnie, jako jeden z nielicznie ocalałych domów, willa została zajęta przez radzieckie NKWD i wykorzystywana dla ich potrzeb. Wszelki ślad po rodzinie płk. Lisa-Kuli się wtedy urwał (być może rozstrzelani, być może wywiezieni na Syberię).

Następnie willa ta została przekazana do użytkowania rodzinie Kaczyńskich, a konkretnie rodzicom Jarosława i śp. Lecha, którzy zapewne zostali w niej poczęci. W jakich okolicznościach pozbawiono własności tej nieruchomości prawowitych właścicieli nie jest do końca jasne. Natomiast pewnym jest, że na tym majątku została uwłaszczona rodzina Kaczyńskich i stali się oni jej właścicielami (prawowitymi?).

Wyjaśnienia wymaga więc, czy rodzice p. Jarosława Kaczyńskiego nie nabyli praw do willi w sposób przestępczy, a przynajmniej niezgodny z obowiązującym wówczas prawem. Dla przypomnienia podam też, że w tym czasie, kiedy willę przekazano ojcu braci Kaczyńskich, Rajmundowi Kaczyńskiemu i ich matce, wujowie braci Kaczyńskich, panowie Świątkowscy, pełnili jedne z najwyższych stanowisk państwowych. Jeden z nich był Prokuratorem Generalnym i Ministrem Sprawiedliwości, który kształcił się i uzyskał dyplom sowieckiej uczelni. Już te, podane przeze mnie fakty, powinny wyczulić u panów posłów Waszą podejrzliwość, jaką wykazaliście w stosunku do willi gen. W.Jaruzelskiego.

Piotr Ostrowski

Wrzodak Z. 12.09.2017 08:57:47

@Autor

Ten tekst wydaje się trochę niepełny.
Przede wszystkim należy wskazać, że znaczna część repatriowanej do Polski ludności pochodzenia żydowskiego emigrowała do Izraela, a często ‚zatrzymywała się po drodze” np. w USA.
Gwoli kreślenia faktycznych zależności – należałoby to zaznaczyć. Zwłaszcza, że nie zawsze była to samoistna decyzja tej ludności, a nacisk środowiska.
W tych kategoriach należałoby też rozpatrzyć tzw. „pogrom kielecki”. Ubecko-żydowska prowokacja miała za przynajmniej jeden z celów – skłonienie tej ludności do emigracji do Izraela z racji rzekomego zagrożenia antysemityzmem. Podobne zdarzenia miały miejsce w Rumunii, a chyba też na Ukrainie.

Druga kwestia.
Oprócz repatriacji powojennej miała też miejsce akcja przesiedleńcza w 1956 roku. Ci Żydzi otrzymali polskie wsparcie rzędu chyba 3 pensji na zagospodarowanie. I też znakomita część z nich wyjechała do Izraela.

I jeszcze jedno.
1968 rok. Świadoma akcja „przemieszczania” Żydów z Polski do Izraela po wojnie 1967. Chodziło o zasilenie rekrutem armii izraelskiej. Owszem – nagonka spowodowała też emigrację starszych, zasiedziałych Żydów, co było dla nich, wobec komfortowych warunków egzystencji w Polsce, dużym stresem.
Natomiast „oczyszczenie” z tej otoczki wielu stanowisk, spowodowało przemiany rozwojowe. Choćby krytykowani „marcowi docenci” wielce przyczynili się do poprawy stanu polskiego szkolnictwa i poziomu nauki – systemowo skostniałego w rękach żydowskich.
To taki sam układ jak za PO, kiedy to propagandowo (czyli „w gębie”) byliśmy mocni, ale państwo i społeczeństwo „się zwijało” – było to „ch…., d…, i kamieni kupa”.

Krzysztof J. Wojtas 12.09.2017 10:11:34

@Krzysztof J. Wojtas 09:53:08

Pewnie wstyd się przyznać, ale moja edukacja tego wątku nie objęła.
I już jestem troszeczkę mądrzejszy.

Nie wpływa to jednak specjalnie na sens mojej wypowiedzi, polegającego na tym , że w sytuacji „wyzwolenia ” przez Kraj Rad LItwy, Białorusi I Ukrainy spod Polskiej okupacji, wysyłanie wyzwolonej ludności do kraju „okupanta” byłoby irracjonalne.

Mariusz G. 12.09.2017 11:51:18

@ikulalibal 23:13:14

Gwoli uzupełnienia poprzedniego komentarza. Jest taka ksiązka :
Adam Lityński ” O prawie i sądach początków Polski Ludowej” . Nie ma w niej odwołań do narodowości, ale są nazwiska. Sprawdzając je nawet w Wikipedii, uzyskuje się wiedzę, że sądownictwo i aparat represji zdominowali Żydzi.

Mariusz G. 12.09.2017 11:58:07

@Mariusz G. 11:58:07

100/100! lecz żydzi pisze się z małej.

kula Lis 67 12.09.2017 12:13:45

Bardzo wybiórczy i stronniczy bełkot.

Wybiórczy bo całkowicie pomija oczyszczenie Polski z żydostwa we władzach dokonane przez Gomułkę i następujący po nim okras Gierkowski
który był najlepszym okresem w całej 1000 letniej historii Polski.

Dominacja żydowska była silna w okresie przedwojennym (żydowska oligarchia gospodarcza i polityczna) oraz Stalinowskim (żydowska dominacja w służbach specjalnych, UB, w mediach ..i w polityce).

Za Gierka Polska wyzwolona z żydowskiej dominacji nagle zaczęła się błyskawicznie i wszechstronnie rozwijać.

Dominacja żydowska powróciła po 89r za sprawa V kolumny żydowskiej, KK z JPII na czele, zdrajców z Solidarności(władze) i milionom pożytecznych idiotów ogłupianych skutecznie przez ambonę i np radio Wolna Europa.

Bardzo stronniczy i nierzetelny artykuł.

Oscar 12.09.2017 12:33:10

@Mariusz G. 11:58:07

// Sprawdzając je nawet w Wikipedii, uzyskuje się wiedzę, że sądownictwo i aparat represji zdominowali Żydzi.//

No i ? to coś zaskakującego? Za czasów II RP 60% wileńskiej inteligencji (lwowskiej około 78% ) stanowili Żydzi. Na zawody „medyczne” tj lekarz,dentysta,aptekarz,farmaceuta,felcze, przypadło około 45-50% zaś w zawodach prawniczych aż 80%.
(dane z Andrzej Ajnenkiel „Polska po przewrocie majowym: Zarys dziejów politycznych Polski 1926–1939” Warszawa: Wiedza Powszechna, 1977 )

ikulalibal 12.09.2017 16:46:21

Opublikowano za: http://kosciesza.neon24.pl/post/140132,rodowod-nadzwyczajnej-kasty

 [1][1] Powołana na obszarze Polski w grudniu 1918r przez sowietów Komunistyczna Partia (Robotnicza) Polski na bazie żydowskich organizacji: SDKPiL i PPS–Lewica, , następnie w latach 1919-1922 wchłonęła do siebie większość żydowskich ugrupowań: ,,Bundu”(Jidiszer Arbeiter Bund), część Poalej- Syjonu, drobnej Zjednoczonej Partii Socjalistów-Syjonistów tzw. ,,Ferajnigte”, oraz oprócz nich: część Ukraińskiej Socjal- Demokratycznej Partii i dużo eserów białoruskich. ( patrz: Jan Alfred Reguła ,,Historia KPP s.24]

[2][2] W apogeum swej organizacyjnej świetności tj. przed okresem stalinowskich czystek w 1931 r., cała ,,KPP wraz z obu filiami kresowymi (KPZU , KPZB) w tym czasie mogła liczyć 8000 czynniejszych członków.” Patrz J.A Reguła ,,Historia Komunistycznej Partii Polski w świetle dokumentów” s. 228

[3][3] Dokumenty do dziejów PRL. Zeszyt 1 s.42

[4][4] Repatriacja- powrót repatriantów (jeńców, osób internowanych przesiedlonych , uchodźców) do ojczyzny.(def. wg W.Kopaliński ,,Słownik wyrazów obcych i obcojęzycznych”)

[5][5] Ekspatriacja- przymusowe wydalenie kogoś z ojczyzny, wygnanie, banicja. ( patrz W. Kopaliński,,Słownik…)

[6][6] patrz: J. Siedlecki ,,Losy Polaków w ZSRS w latach 1939-86” s.236 lub Rocznik Statystyczny (PRL) z1949r

[7][7]patrz : J. Siedlecki ,,Losy Polaków w ZSRR” s. 235

[8][8] Adelson J. ,,Najnowsze dzieje żydów w Polsce” s.391

[9][9] Patrz St. Mikołajczyk ,,Polska zgwałcona”cyt. s.80: ,,Rozmawiałem z dr Sommersteinem , przywódcą syjonistów . Wraził on obawę , ze około 400 tysięcy Żydów znajdujących się obecnie w Rosji , nie otrzyma pozwolenia na powrót do Polski. Poprosił mnie bym zwrócił na to uwagę Stalina.”

[10][10] Ludność narodowości polskiej zamieszkująca w 1939r tereny anektowane do Związku Sowieckiego liczyła

4 420 000 osób ( ptrz J. Siedlecki ,,Losy Polaków …”s.330 ) Po wymordowaniu przez sowieckiego okupanta około półtora miliona Polaków pozostała ludność narodowości Polskiej po odliczeniu jej strat wskutek ukraińskich czystek stanowiła jeszcze społeczność liczącą około dwa i pół miliona osób.

[11][11] Litwaki- Żydzi rosyjscy wysiedleni edyktem carskim w połowie XIX w z obszaru całej Rosji na obszar zaboru rosyjskiego Rzeczpospolitej. Po sowieckim „wyzwoleniu” ponownie delegowani z Rosji jako sowiecka „elita” władzy „Polski Ludowej”. Organizacyjnie reprezentowani przez Bund, SDKP, SDKPiL, CzeKa, KPP, ZPP, MBP-UBP, PPR,PRL, PZPR, SLD, Nowoczesna (KPP)  itd. zawsze czynnie występowali przeciw idei przywrócenia Niepodległej Polski. Obecnie jako „nadzwyczajna kasta” stanowią ogól kadr kierowniczych państwach instytucji oraz tzw. „totalnej opozycji”

[12][12] patrz rozdział:,,Aparat utrwalania sowieckiej okupacji w Polsce zachodniej”

[13][13] Tylko w oparciu o taką ,,polską” kadrę, a także z upływem czasu, pełniących służbę w LWP w charakterze wyższej kadry oficerskiej jej biologicznych potomków, można było z powodzeniem użyć ,, Ludowe Wojsko Polskie” w oficjalnej drugiej jego wojnie przeciw Narodowi Polskiemu wszczętej 13XII’81 .

[14][14] patrz : Z .Błażyński ,,Mówi Józef Światło…’, s 69

[15][15] prof. F. Koneczny ,,Cywilizacja żydowska” s. 314

[16][16] Późniejszą kwintesencją tej doktryny, jej bezwzględnym żywym wcieleniem stał się wywodzący bezpośrednio z PRL i jego polityczny kontynuator – system tzw. III R.P.

[17][17] O jej anlogicznych zasadach do sytemu PRL patrz: Jan Balicki ,,Apartheid” s.191

[18][18] Zygmunt. Berling ,,Wspomnienia” T.2 s.383

[19][19] przykłady iście magnackiego stylu życia ,,komunistów” PRL patrz np. „Mówi Józef Światło- za kulisami bezpieki i partii” s. 92-99

[20][20] W. Wysocki ,,Żydzi w dziejach Polski” W-wa 1995 s.157

[21][21] K. Lesiakowski ,,Emigracja osób pochodzenia żydowskiego z Polski w latach 1968-69”- materiał opracowany wg elaboratu MSW- Biura Paszportów i dowodów osobistych. Patrz ,,Dzieje najnowsze” nr 2/1993r.

Wypowiedz się