Pełne poparcie KIP-u dla DEKLARACJI BELWEDERSKIEJ: „Karty Prawdziwego Rolnictwa i Prawdziwej Żywności”

GMO jefferson

Zarząd Stowarzyszenia Klubu Inteligencji Polskiej i 43 członków oraz sympatyków udzieliło pełnego poparcia dla poniższej DEKLARACJI BELWEDERSKIEJ w dniu 5 czerwca 2017 r. na comiesięcznym otwartym spotkaniu tematycznym Klubu.

Problem własnej zdrowej żywności, wiadomego pochodzenia, to zapewnienie dłuższego i zdrowego życia. Niestety żywność z Polski dużo  zdrowsza i jakościowo lepsza, jest skupowana po niskich cenach przez zmonopolizowany skup i przetwórstwo ( z wyjątkiem mleka) firm obcych, pod nazwami różnych państw, głównie  „niemieckich” w nazwie.

Żywność robiona w oparciu o surowce rolne z Polski jest sprzedawana na Zachodzie po cenach kilkanaście i więcej razy większych niż płaci się polskim rolnikom, niszcząc w ten sposób nasze, w dużym stopniu ekologiczne małe i średnie gospodarstwa.

Mąka z polskich zbóż mielona jest dla Polaków w młynach w Niemczech lub „niemieckich” firm w Polsce. Ta mąka z polskiego zboża nie przeznaczana jest na rynek polski, natomiast do polski importuje się mąkę niewiadomego pochodzenia i składu.

W miejsce wywożonych  z Polski produktów rolnych i żywności przetworzonej, importuje się żywność  złej jakości, w oparciu o produkcję rolnictwa Zachodniej Europy, lub niewiadomego pochodzenia, która jest: przeterminowana na Zachodzie, zatruta toksycznymi składnikami i żywnością genetycznie zmanipulowaną.

Różnic w składzie tych samych rodzajów produktów żywnościowych w sklepach krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz Austrii i innych krajów Zachodu dowiedli Słowacy i Węgrzy.

Z badań Słowackich wynika, że na 22 zbadane produkty z sieci handlowych w Słowacji i Austrii 10 miało zasadnicze różnice w składzie.
Z badań węgierskich wynika, że na 96 przebadanych takich samych  produktów aż 72 miało zasadnicze różnice w składzie.

Więcej na ten temat w następnym artykule na stronie, przetłumaczonym ze słowackiego pt. Czy wiesz co jesz? Podwójne standardy żywności w państwach Unii. Spotkanie przewodniczących komisji ds. UE państw Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie.

Z artykułu nie wynika jakie szkodliwe substancje zawierała żywność eksportowana do krajów Europy Środkowo Wschodniej, lecz stwierdzenie o zasadniczych różnicach potwierdza jedynie to, co nieoficjalnie wiadomo: do krajów Grupy Wyszehradzkiej, w tym Polski sprowadza się żywność nie tylko przeterminowaną, i niskiej jakości, ale zatrutą truciznami o długim okresie działania i żywność genetycznie zmanipulowaną, a więc jeszcze gorszą. Te kraje zwróciły się w tym roku z postulatem, zamiast KATEGORYCZNYM ŻĄDANIEM, do Komisji Europejskiej o nie importowanie zatrutej żywności.

Na import takiej żywności musiały wyrazić zgodę konkretne osoby z rządów tych państw. Należy ujawnić  jakie to są osoby. Gwałtowne pogarszanie się stanu zdrowotnego i śmiertelności w Polsce, co jest skrzętnie ukrywane w statystykach i badaniach, to potwierdza. Media nie ujawniając tych karygodnych faktów, także mają współudział w tym zbrodniczym procederze, co potwierdza wymieniony artykuł ze Słowacji, gdy u nas na ten temat jest szczelna blokada systemowej cenzury, wielokrotnie bardziej skutecznej niż indywidualna w PRL-u.

 Dlatego poparcie i nagłośnienie poniższej Deklaracji wśród Polaków jest bardzo ważne, ponieważ tu chodzi o zdrowie i życie ludzi.

Redakcja KIP

DEKLARACJA BELWEDERSKA:
„Karta Prawdziwego Rolnictwa i Prawdziwej Żywności”

My, niżej podpisani, uważamy, że poważnym zagrożeniem dla Polaków i polskiej wsi są przemysłowe metody produkcji żywności, dlatego WZYWAMY Prezydenta i Rząd RP do uszanowania głosu większości swoich wyborców i natychmiastowego wprowadzenia w życie postulatów DEKLARACJI BELWEDERSKIEJ: „Karta Prawdziwego Rolnictwa i Prawdziwej Żywności”.

DEKLARACJA BELWEDERSKA: „Karta Prawdziwego Rolnictwa i Prawdziwej Żywności”

Kierując się poszanowaniem dla pięknej tradycji chłopskich gospodarstw rodzinnych, które w wyjątkowy sposób przyczyniają się do zachowania bogactwa kulturowego i bioróżnorodności upraw na polskiej wsi, a także najlepszych produktów żywnościowych dostępnych w Europie;

uznając kluczową rolę małych i średnich gospodarstw rolnych w ochronie i utrzymaniu suwerenności żywieniowej niezbędnej dla podstawowego zaopatrzenia Narodu w żywność;

uznając, że jedyną drogą gwarantującą społeczeństwu optymalne zdrowie i dobry stan środowiska naturalnego są: rozpowszechnianie sposobu odżywiania opartego na lokalnej żywności wysokiej jakości oraz zachowanie krajobrazu wiejskiego cechującego się naturalną bioróżnorodnością;

domagamy się od Prezydenta i Rządu RP:

 • Natychmiastowej realizacji świadomej polityki, której celem będzie ochrona i promocja prawdziwych wartości polskiej wsi, służących jednocześnie polskiemu Narodowi, a obecnie bezpowrotnie niszczonych przez szybko postępujące procesy globalizacji i rozwoju przemysłowego rolnictwa.
 • Zniesienia ograniczeń dotyczących możliwości kupowania od miejscowych rolników pełnego asortymentu lokalnych produktów żywnościowych przez sklepy, szkoły, restauracje i inne instytucje.
 • Skutecznego rozwijania i wspierania strategii, której celem będzie zachowanie dużej liczby rolników, tradycyjnej mozaiki gospodarstw rodzinnych oraz rozwój silnych, lokalnych i regionalnych rynków zbytu, w tym natychmiastowego wdrażania wieloletniego programu ochrony i wspierania finansowego, merytorycznego i promocyjnego małych i średnich gospodarstw rodzinnych.
 • Wspierania eko-agroturystyki i przetwórstwa w gospodarstwach rolnych oraz odnawialnych źródeł energii.
 • Podjęcia działań zmierzających do ograniczania niskiej emisji z gospodarstw domowych na obszarach wiejskich.
 • Bezwarunkowego zakazu uprawy, sprzedaży i produkcji GMO, jak również skutecznego wdrożenia strategii produkcji polskich pasz bez GMO.
 • Ograniczania i wycofywania przemysłowych metod produkcji rolnej, jak również m.in. zapewnienia możliwości długoletniego dzierżawienia ziemi rolnej, będącej obecnie w rękach agencji rządowych, przez młodych, ambitnych rolników, którzy chcą produkować żywność metodami ekologicznymi i tradycyjnymi. Dziś zapewni to pracę im, w przyszłości ich dzieciom, a społeczeństwu żywność dobrą dla zdrowia.
 • Wprowadzenia do programów nauczania w szkołach i na uczelniach rolniczych zasad rolnictwa ekologicznego jako jednego z głównych kierunków, a nie tylko alternatywy dla przemysłowych metod produkcji żywności.

Wzywamy Prezydenta i Rząd RP do ochrony unikalnej geograficznej oraz historycznej siły Polski opartej na tradycyjnej polskiej wsi i stworzenia nowej wizji rolnictwa, aby odwrócić nadciągającą, globalną katastrofę zagrażającą życiu i zdrowiu ludzkości oraz bioróżnorodności.

Wzywamy Prezydenta i Rząd RP do zaprzestania promocji dotychczasowej polityki rolnej bazującej na wysoce schemizowanym , wielkoprzemysłowym rolnictwie, które setki tysięcy rolników może doprowadzić do bankructwa, gleby do martwicy, zaś kraj do katastrofy żywnościowej.

Domagamy się szybkiej odpowiedzi w sprawie realizacji powyższych postulatów.

PODPISALI:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb DEKLARACJI BELWEDERSKIEJ: Karty Prawdziwego Rolnictwa i Prawdziwej Żywności

 • Sir Julian Rose, rolnik i pisarz, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC
 • Jadwiga Łopata, laureatka ekologicznego Nobla, gospodarstwo edukacyjne EKOCENTRUM ICPPC
 • dr Jacek J. Nowak, em. prof. SW, niezależny naukowiec, doradca ICPPC
 • Edyta Jaroszewska-Nowak, Ekoland o/ZPM, prezes, gospodarstwo BIOEDEN, NSZZ Solidarność RI o/ZPM
 • Anna Bednarek, prezes Stowarzyszenia Best Proeko-CIS
 • Lena Huppert, prezes Fundacji Wspierania Rozwoju Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego QLT
 • Anna Szmelcer, prezes Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO
 • Dorota Staszewska, lek. med., Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO
 • dr Jarosław Sachajko, prezes Stowarzyszenia Rolników i Konsumentów Kukiz’15
 • Jolata Dal, gospodarstwo rodzinne Ohanadal, radna
 • Stowarzyszenie Zielone Dzieci, prezes mgr Zofia Wojciechowska,
 • Instytut Hortiterapii Zielony Promień, prezes mgr Zofia Wojciechowska,
 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Miłośników Twórczości Ernsta Wiecherta, vice prezes mgr Zofia Wojciechowska
 • Fundacja Planeta, prezes Zofia Pasternak-Wietrzna
 • Ścieżki Zdrowia Spółka z o.o., prezes Marta Knaga, dietetyk
 • Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego, prezes Gabriela Bilkiewicz
 • Sądecka Kooperatywa Spożywcza, prezes Jacek Kościółek
 • Jolanta Scherling, Członek Organizacji Koalicja Polska Wolna od GMO
 • mgr Zofia Wojciechowska, Wykładowca Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa
 • Ryszard Grzebyk dr naturalnej medycyny (Kanada)
 • Barbara Żak, fotograf, wnuczka i córka rolników.
 • Helena Gawłowska nauczyciel, rolnik
 • Krzysztof Pierożek
 • Stanisław Leżak, Mgr inż. informatyk, właściciel nieruchomości rolnych, przyszły rolnik, obecnie urzędnik w agencji Komisji Europejskiej
 • mgr Marta Sikorska, zarządzanie zasobami ludzkimi
 • mgr Joanna Andraczko /osoba prywatna/
 • Joanna Gwizdała, nauczyciel cukiernictwa
 • Rafał Smykowski.
 • Maria Morgulec, architekt
 • Aleksandra Mackowiak
 • Bartłomiej Jachimowicz, kierowca zawodowy
 • Lesław Piątek – emeryt
 • Anna Teska, mgr inż. ogrodnictwa
 • Barbara Karcz, mgr inż, córka polskich rolników, zawód: kosztorysant
 • Justyna Krok zajmuję się ceramiką, ziołami, informatyką.
 • mgr inż. Paweł Oleszak działalność obywatelska „Daj Żyć”
 • Krzysztof Kamiński, redaktor naczelny kwartalnika „Porady na zdrowie”, członek Koalicji Polska wolna od GMO
 • dr Ryszard Kulik
 • Zofia Salamon – nauczycielka emerytka
 • mgr Paweł Radczuk
 • Jan Białek, osoba prywatna
 • Kruk Tomasz, obywatel RP, Inżynier – Technik logistyki
 • Zbigniew Kuraś, rolnik ekologiczny

Comments

 1. mjacek2013 says:

  Witam !

  Można z żywnością najgorsze świństwa chemiczne i nanotechnologiczne do organizmów ludzi wprowadzić – i się wprowadza – dla eksterminacji i zniewalania.
  To już jest fakt. https://www.youtube.com/watch?v=npVwS0RFVIg#t=1044
  Sir Julian Rose pisze: sytuacja w Polsce staje się krytyczna jak w 1989 roku … wiadomo ! My Polacy jesteśmy zawadą dla tych, którzy zniewalają tę planetę – wielką jesteśmy zawadą – bo tkwi w nas ogromny potencjał i duchowy i genowy – więc chcą nas zniszczyć w pierwszej kolejności. Czy Polacy zdołają się obudzić nim będzie za późno ?
  Pozdrawiam. Jacek – Mieczysław Jacek Skiba,
  PS
  http://chomikuj.pl/mjacek2013/Dokumenty [tu są aktualne materiały, trzeba się zalogować aby pobrać za darmo], http://www.przeslanie.com – moja strona, http://jacek2016.blog.pl – mój blog, https://plus.google.com/u/0/108181152670139080095 – Google+

Wypowiedz się