Propozycje rozwiązań systemowych dla: informatyzacji Państwa, wspólnotowych umów i pieniądza w gospodarce

Mądrość 5

„Mieszkasz tutaj, ale identyfikujesz się z innym państwem, na jego rzecz działasz, a na naszą niekorzyść, wyjeżdżaj, tu nie jesteś potrzebny”- ponadczasowe motto Władysława Gomułki.

I. Istota sporu o ograniczenie prawa wykupu terenów rolniczych przez Cudzoziemców.
 Prawnicy

utrata profitów od obsługi operacji, 

Urbaniści, Architekci i Politycy i tzw. Elity ekonomiczne, polityczne, gospodarcze, humanistyczne, reprezentują środowiska, których celem jest likwidacja środowiska naturalnego pozwalającego na wykorzystywanie gruntów rolnych, przeznaczonych do celów produkcji rolnej, leśnej i rybackiej ( to co jest obecnie najcenniejsze), jak i ochrony Krajobrazu i innych; 
Wszyscy wymienieni zostali  wykształceni na tzw. „miastowych” uczelniach, w których uważa się, że ziemia jest piłką, którą można nadmuchać dla uzyskania nowych obszarów, a produkcję żywności zapewniają położone na księżycu areały rolne,  czyli środowiska „miastowe” albo tzw. rolników z ul. Marszałkowskiej.

Interesy tych grup zawodowych reprezentują PO-PiS i v-ce versa oraz ich  polityczne, ideologiczne i finansowe zobowiązania.

Natomiast w strukturach rządowych reprezentują te grupy: Ministerstwo Infrastruktury i system informatyzacji państwa.

Celem protestów jest blokada przepływu informacji i skutecznej ochrony gruntów rolnych i leśnych, w sensie prawnym i przedmiotowym.

Istnieją cztery  systemy informatyczne, które gromadzą informację o obrocie nieruchomościami: 

1) system ewidencji – gruntów i budynków – celowo zdecentralizowany, prowadzony na szczeblu samorządu powiatowego. System ten powinien zostać scentralizowany z możliwością przetwarzania danych na szczeblu centralnym;

2) system ksiąg wieczystych – w gestii Ministerstwa Sprawiedliwości,

3)  system SAPARD, związany z obsługą dotacji Unijnych dla rolnictwa, posiadający dane o nieruchomościach rolnych i gospodarstwach rolnych, powiązany z systemem ewidencji gruntów i budynków, posiadający dane podmiotowo-przedmiotowe,

4) system „katastralny”  Ministerstwa Finansów, gromadzący dane o podmiotowym obrocie środkami majątkowymi w układzie podmiotowo-przedmiotowym dla celów fiskalnych i nie tylko,

oraz piąty nie mniej ważny

5) rejestr skazanych prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

i inne resortowe oraz korporacyjne, nie powiązane z sobą systemy.

Systemy te tworzone są dla nadzoru i kontroli nad zachowaniami społecznymi oraz  potrzeb fiskalnych i rozliczeń dotacyjnych, jak nadzoru nad produkcją rolną.

Brak jest wbudowanych w tych systemach procedur informatycznych umożliwiających spójny  monitoring w skali państwa, województwa, regionów i gmin nad procesami przepływu praw własności pomiędzy obywatelami i podmiotami  w zakresie przypływu praw własności, zmiany sposobu użytkowania gruntów rolnych, leśnych i pod wodami, podziemnych zasobów mineralnych, jak i zasobów pitnej wody.

W tym zakresie mamy feudalny, resortowo-korporacyjny system zarządzania, realizujący cele finansowe poszczególnych korporacji zawodowych, gospodarczych i politycznych  terenu Polski i nie tylko. 

Dlatego bezwzględnie konieczne jest zintegrowanie z sobą wszystkich istniejących baz informatycznych w jednolity system, umożliwiający nie tylko sprawny obieg informacji, ale również sygnalizujący występujące nieprawidłowości i zagrożenia.

Bez realizacji takiego systemu, w dalszym ciągu będzie tworzony bez ładu i składu bałagan ustawodawczy i prawny, który prowadzi do rozkładu Państwa i jego struktur. 

Obecnie ze względów prawnych, bezpieczeństwa obywateli i Państwa, niezbędne jest  stworzenie jednolitego informatycznego  systemu ewidencji gruntów i budynków. System ten powinien być utworzony w miejsce powiatowych rozdrobnionych baz danych,  w których dla każdej nieruchomości i działki,  jest odwołanie do branżowo-tematycznych baz danych oraz do zasobów dokumentacyjnych, które były podstawą do założenia ewidencji gruntów i jej prowadzenia w celu rozwoju tego systemu.

Zmiana tego systemu rozproszonego i  statycznego na dynamiczny i zintegrowany, pozwoli na wykorzystanie tych baz danych dla celów gospodarczych, analitycznych , kontrolnych i studyjnych, w celu umożliwienia optymalizacji podejmowanych decyzji w oparciu o faktyczny stan rzeczy, a nie wydumane „analizy” w oparciu o „wygodne” dane wybrane z tej bazy, której zasoby są najbardziej użyteczne, a nie koniecznie kompletne.

Konieczne jest tu równoczesne informatyczne zinwentaryzowanie,  poprzez digitalizację dokumentów zawierających  dane dotyczące stanów prawnych i fizycznych  nieruchomości  z okresów:

1) od 1955 roku czyli od wprowadzeniem Dekretem Rady Państwa Ewidencji Gruntów i Budynków na bazie dokumentacji Ewidencji Gruntów i Budynków,

2) od połowy XIX wieku na bazie zakładanych w poszczególnych zaborach katastrów gruntowych wraz z rejestrami podatkowymi, uaktualnionych i zmodernizowanych w II Rzeczpospolitej.

mądrość - kłamstwo broń tchórzyTo ostatnie jest szczególnie kluczowe wobec faktu powstania przemysłu fabrykowania fałszywych dokumentów o najwyższym stopniu jakościowym, które założono na terenie Ukrainy i Izraela,

( informacja ta pochodzi od Ukraińskiego Polityka którego spotkałem w kuluarach sejmowych)

które przygotowywane są do wykorzystania w procesie planowanej reprywatyzacji.

 Według oceny autora „fabryki” tych „dokumentów” te mają dostęp do kluczowych baz danych  III RP, które nie są dostępne dla jej obywateli.

Opracowanie ma charakter uproszczony i sygnalizacyjny.

 Więcej w temacie:

Zbigniew Dąbrowski

Autor był prekursorem w zakresie  informatyzacji  systemu ewidencji gruntów, budynków i gospodarstw   poprzez to, że opracował projekt  systemu informatycznego ewidencji gruntów i budynków w Polsce. System ten opracował  wraz z oprogramowaniem dla celów zarządczych gminą w Olsztynie, w latach 1973-1976, jako wskazany przez autora (zawierający  w swoim zakresie  to, co zostało wdrożone  w 30 lat później w ramach unijnego systemu SAPARD). Autor był w późniejszym okresie wieloletnim pracownikiem Administracji Państwowej, jak i projektantem systemów zabezpieczeń.

 

Mądrość 17
II . Finansowe rozwiązanie  oparte na zasadach i wartościach spółdzielczych:

W istniejącym prawie istnieją warunki budowy związków gospodarczych o integracji produktowej i sieciowej strukturze organizacyjnej, oparte na finansowych zasadach spółdzielczych, to znaczy na zasadach współpracy, otwartości i jawności, które eliminując tajemnicę handlową, „swobodę umów” i tzw. „wolny rynek”, uniemożliwiają spekulację, a wręcz oszustwa pojedynczych rozproszonych podmiotów poprzez skoncentrowane duże i bezwzględne monopole. Koncepcja ta opiera się na  doświadczeniach spółek dorazowych w Cesarstwie Austro-Wegier, japońskich keiretsu, koreańskich czeboli, tajwańskich CFB (Chinesse Family Busineses) i duńskich klastrów z brokerem sieciowym.  Rozwiązanie to przedstawia się w zarysie następująco:

a) Podstawę prawną tej koncepcji daje:

 • ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1254/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008) – w brzmieniu: „…Wszystkie strony lub grupa stron zbiorowo kontrolują ustalenie, kiedy muszą działać razem w celu kierowania działaniami, które mają znaczący wpływ na wysokość zwrotów wypracowanych przez wspólne ustalenie umowne (np. istotne działania…”,
 • oraz opracowany na tej podstawie Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 11 wspólne ustalenia umowne,
 • polskie prawo wymaga jedynie niewielkich korekt, a przede wszystkim jednoznacznej interpretacji nie pozostawiającej wątpliwości dla urzędów skarbowych,
 • problem najbardziej  znany Departamentowi Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Gospodarki i trochę też w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

b) Wspólne  ustalenie umowne wynikające z tych unormowań pozwalają na:

 • udział wspólników wspólnych działań (lub ich przedstawicieli) w tworzeniu kalkulacji w układzie podmiotowym produktów wspólnych działań celem określenia udziałów w cenach sprzedaży;
 • jednakowe marże w stosunku do poniesionych kosztów i wyeliminowanie usztywnienia cen w łańcuchach kooperacyjnych;
 • kontrolę kosztów poniesionych przez wspólników,
 • aneksowanie umów, w przypadku dużych wahań rynkowych cen, na które wspólnicy nie maja wpływu.

c) Wspólne ustalenia umowne maja sens jedynie wtedy, gdy uczestniczy w nich handel. Wspólne ustalenia umowne łączące rolników, przetwórców i handel stwarzają warunki do kształtowania się gospodarki samo-koordynującej się.

d) Pełne walory wspólnych ustaleń umownych ujawniają się dopiero wówczas, gdy w oparciu o to prawo zaczną działać w sposób trwały i zorganizowane związki gospodarcze o integracji produktowej – w oparciu o umowy ramowe. Może to doprowadzić do znacznego obniżenia zarówno kosztów transakcyjnych jak i finansowych.

e) Działalność gospodarcza prowadzona jest na wspólny rachunek, a przedsiębiorcy działają nie tylko w imieniu własnym, ale także „w imieniu i na rzecz osób trzecich”. Występuje tu zatem przypadek prowadzenia biznesu z wykorzystaniem integracji produktowej i sieciowej struktury organizacyjnej.

Należy liczyć się z tym, że znajdzie się wiele  utytułowanych i wpływowych indywiduów, kapłanów ideologii neoliberalizmu i „wolnego rynku”, którzy będą  wmawiali, że więzień obozu koncentracyjnego dobił uczciwego kontraktu zamieniając brylant na kromkę chleba. Bo przecież jak się zgodził, to nie dzieje mu się krzywda.

Więcej w temacie:

dr Krzysztof Lachowski

Józef Kamycki

Mądrość 140118-cytaty-motywacja-inspiracja-Anthony-Robbins
III.  Bezodsetkowa waluta lokalna we własności wspólnotowej na zasadach spółdzielczych

Jednym z najważniejszych rozwiązań systemowych – o charakterze spółdzielczym – jest wspólnotowa, bezodsetkowa  waluta lokalna ( lub regionalna). Wdrożenie tego rozwiązania wśród wszystkich podmiotów gospodarczych, w tym spółdzielni, a następnie wśród konsumentów, usunie najważniejszy instrument wyzysku, jakim jest pieniądz bezodsetkowy zarządzany przez kilku światowych bankierów.

Pieniądz odsetkowy jako główny mechanizm kapitalizmu powoduje: zatory płatnicze,  inflacje, cykle koniunkturalne, deficyty budżetowe,  kryzysy gospodarcze oraz bezrobocie, biedę, a nawet głód, w wyniku koncentracji pieniądza, a w konsekwencji i własności w rękach nielicznych ludzi, kosztem wszystkich pozostałych.

Według raportu pozarządowej organizacji brytyjskiej Oxfam: 1% najbogatszych ludzi posiada tyle samo co  pozostałe 99 %, a 62 najbogatsze osoby świata posiadają tyle, co niemal 4 miliardy   ludzi na świecie.
Waluta lokalna, jako umowny środek płatniczy, ma standardowo charakter bezodsetkowy, niewymienialny po płynnym kursie, nie można nim spekulować na rynkach finansowych, ani gromadzić go jako kapitału i służy wyłącznie jako środek transakcyjny do wymiany towarów i usług, tak jak waga czy metrówka służą pomiaru.

System waluty lokalnej  prowadzi: wymianę towarów i usług, rozliczenia wielostronne (tak jak międzybankowa Izba Rozliczeniowa) między zrzeszonymi podmiotami i bazy danych, które zmniejszają koszty marketingu.

System ten funkcjonuje równolegle z konwencjonalnym obiegiem  pieniądza odsetkowego, mając tym większy udział w obrocie, im więcej jest w systemie firm różnych branż w rejonie lokalnym lub regionalnym.

Waluta bezodsetkowa w zależności od skali udziału w ogólnych obrotach pieniężnych (proporcji do konwencjonalnego złotego) istotnie ogranicza zatory płatnicze, przyśpiesza cyrkulację pieniądza co najmniej  kilkakrotnie; dzięki informacyjnym bazom danych zmniejsza koszty marketingu i uniemożliwia tezauryzacje, spekulacje i wyprowadzanie pieniędzy  z kraju. Funkcjonuje na takich samych lub bardzo podobnych zasadach jak spółdzielnie i ma charakter lokalny.

Z uwagi na to, że 95% obrotu pieniężnego ma charakter lokalny, system waluty lokalnej ( lub regionalnej ) wspiera rozwój lokalnej przedsiębiorczości, tworzy nowe miejsca pracy i zabezpiecza przed kryzysem finansowym pieniądza odsetkowego. Czynnikami ułatwiającymi wdrożenie waluty lokalnej jest zbudowanie: Systemu Centralnej Informacji w formie spółdzielczej i Elektronicznej Platformy Współpracy i Handlu. Jest  to bardzo skuteczne narzędzie antykryzysowe i integrujące małe i średnie podmioty gospodarcze, a w dalszej kolejności i konsumentów –  w duże sieci.

W Szwajcarii system waluty lokalnej w postaci pieniądza barterowego funkcjonuje w formie spółdzielni od 1934 r., zrzesza 80 tysięcy małych i średnich firm i ma 28 % udziału w obrotach gospodarczych tego kraju. Od 2004 roku w Szwajcarii jest zarejestrowana oficjalnie druga waluta – barterowy frank szwajcarski, a od 2007 r. – barterowe euro, jako trzecia waluta w tym kraju. W Polsce rozwija się kilka inicjatyw walut lokalnych. Największe szanse powodzenia wydaje się mieć waluta lokalna wprowadzana przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców pod nazwą Zielony.

 Więcej w temacie:

dr Krzysztof Lachowski

Dariusz Brzozowiec

Comments

 1. fiesta says:

  re: Motto W.Gomulki…
  „Mieszkasz tutaj, ale identyfikujesz się z innym państwem, na jego rzecz działasz, a na naszą niekorzyść, wyjeżdżaj, tu nie jesteś potrzebny”- ponadczasowe motto Władysława Gomułki.

  KOMENTARZ
  Tak sie sklada, ze W.Gomulka byl czlonkiem KPP (polskiej z nazwy partii komunistycznej) zlozonej glownie z samych Zydow i powstalej w Moskwie, czyli KPP byla obca agentura zydo-bolszewicka, ktora dzialala w Polsce na szkode panstwa polskiego jakim byla II RP.
  KPP wchodzila takze w sklad KOMINTERNU (miedzynarodowki komunistycznej) , a KOMINTERN byl z kolei za odlaczeniem Pomorza i Slaska od Polski.
  W.Gomulka byl rowniez agentem NKWD i dzialal w interesie zydo-bolszewickiego ZSRR. Za swoja wroga dzialalnosc przeciw panstwu polskiemu (II RP) odsiadywal wyroki w polskich wiezieniach, po czym uciekal do ZSRR.
  W.Gomulka wchodzil takze w sklad PKWN (polska z nazwy agentura sowiecka powstala w Moskwie), ktory jest odpowiedzialny za dzialania na szkode panstwa polskiego i jest rowniez wspolodpowiedzialny za zbrodnie na zolnierzach polskiego podziemia niepodleglosciowego.
  Moral:
  Jesli faktycznie W.Gomulka jest autorem motta to mysl tego motta odnosi sie przede wszystkim do wroga i zdrajcy Polski W.Gomulki.

  re: Motto Buddy…
  „Pokonuj złych ludzi swym opanowaniem. Nie daj się im wyprowadzić z równowagi. Jeśli są złośliwi, nie bądź złośliwy w zamian. Jeśli wściekły pies ugryzie cię, a ty ugryziesz go w odwecie, sam staniesz się psem”.
  Zrodlo:
  https://pl.wikiquote.org/wiki/Budda_Siakjamuni

  KOMENTARZ
  Otoz zlych ludzi jak rowniez zlo nie da sie pokonac opanowaniem jak twierdzil Budda, ale te rzeczy mozna pokonac inteligencja, logika, psychologia, prawda i uporem w dzialaniu.
  Z kolei jesli czlowiek zostanie ugryziony przez wscieklego psa to nabawi sie wscieklizny.
  Czlowiek inteligentny nie pozwoli, zeby ugryzl go pies, ale gdyby nawet do tego doszlo to czlowiek inteligentny znajdzie sposob, zeby psu wybic zeby, albo pozbyc sie psa, wowczas pies nikogo wiecej nie ugryzie.

  Moral:
  Zamiast powolywac sie na Budde nalezy znac PRAWA NATURY, zeby nie pasc ofiara blednych nauk wymyslonych przez ludzi oraz nie pasc ofiara propagandy.

  Poza tym uwazam, ze bardziej sensowny jest Kodeks Hammurabiego z XVIII wieku p.n.e. , poniewaz jego surowosc odstrasza przyczyne zla, gdyz nieukarane zlo rozmnaza sie w tempie gangreny, gotowej zniszczyc calego czlowieka i ludzkosc.

  Jako Polak apeluje do Polakow, zeby zawsze mieli na uwadze haslo R.Dmowskiego, ktore brzmi:
  „Jestem Polakiem, wiec mam obowiazki polskie…”
  i zeby Polacy stosowali to haslo przed ideologiami i religiami z racji tego, ze zyjemy tu na ziemi i naszym polskim obowiazkiem jest obrona Polski i polskosci tych i nastepnych polskich pokolen, w przeciwnym wypadku znikniemy jako Polacy i narod.
  Haslo R.Dmowskiego powinno byc dla Polakow swiatlem i droga !

  • Klub Inteligencji Polskiej says:

   Szanowny Panie
   Widzenie świata „czarno-białe” jest bardzo łatwe i wygodne, bo zwalnia od myślenia o „szarej” złożoności świata w którym żyjemy. Aby odróżnić ile w tym szarym kolorze jest „czerni”, a ile „bieli” wymaga to dużej uczciwości i wiedzy – niestety.
   Historia postawi Gomułce pomniki m.in. za:
   1) Zablokował uchwałę Jakuba Bermana na ówczesnym Biurze Politycznym PZPR, która przewidywała fizyczną eksterminację chłopów, którzy nie zgodziliby się na kolektywizację ( nie należy mylić ze spółdzielczością). Najbardziej za to Żydzi wsadzili go do więzienia. Chłopi tego nie wiedzą, choć gdyby wiedzieli, to też „zaczadzeni” przez Kościół i PiS by tego nie zrobili. Ujawniła to prof. Maria Kwiatkowska ( prywatnie matka Boniego, która z jego polityką prożydowską się radykalnie nie zgadzała), u której spotykała się elita żydowska, a opisał to Albin Siwak w jednej ze swoich książek.
   2) To, że jedynie w Polsce ostało się rolnictwo indywidualne, najwięcej zawdzięcza właśnie Władysławowi Gomułce.
   3) Ochronił także żołnierzy Armii Krajowej przed likwidacją przez żydokomunistyczne UB i NKWD.
   4) W okresie gdy był u władzy od 1956 r. ( gdy wypuszczono go z więzienia na kilkusettysięczny wiec pod Pałacem Kultury) aż do 1970 r. kraj bardzo szybko się odbudował z gigantycznych zniszczeń wojennych i rozwinął, własnymi siłami bez uzależniających kredytów zagranicznych.
   5) W tym czasie najbardziej spolonizował wszystkie struktury życia w Polsce.
   6) To że był wsadzony do więzienia w czasie rządów żydomasońskiej Sanacji o niczym nie świadczy.
   7) Odnośnie podziemia niepodległościowego to historię prawdziwą należy napisać od nowa, a jego gloryfikowanie wprowadza zamęt na którym obecnie rządzącym zależy. W czasie wojny i po wojnie było dużo band rabunkowych, z których wiele podpinało się pod różne organizacje patriotyczne. Część tych żołnierzy leśnych nawet w dobrej wierze, dała się podpuszczać żydomasońskiemu Rządowi Londyńskiemu wykonującemu polecenia Zachodu, by w dalszym ciągu walczyli i wybijali Polaków, którzy po kataklizmie wojennym chcieli odbudowywać Polskę, a nie interesowały ich opcje polityczne. Wiele z tych tzw. „Żołnierzy Wyklętych” było albo zwykłymi bandytami albo współpracowało z UB lub UPA. V Komenda „Wolność i Niepodległość” została stworzona przez żydowskie UB. Odnośnie sytuacji po wojnie proszę odsłuchać i obejrzeć wystąpienia referentów z ostatniej konferencji o Akcji Wisła na kilku linkach poczynając od: https://www.youtube.com/watch?v=IWsEyuMcjIs
   Można by dużo więcej. Etykietkowanie bez wiedzy na ten temat szkodzi prawdzie historycznej.

   • fiesta says:

    fiesta says: 24 marca 2017 at 05:10
    Your comment is awaiting moderation.

    Prosze Pana,
    Z tonu panskiego komentarza wynika, ze jest pan zwolennikiem W.Gomulki i probuje pan brac w obrone kanalie, sowieckiego agenta i kolaboranta oraz komucha i zdrajce Polski.
    Oprocz tego uzywa pan oszczerstw wobec ZOLNIERZY NIEZLOMNYCH , ktore pochodza ze zrodel UB-ckich i lewackich takich jak: Machejek, Walach, Siwak, Gazeta Wyborcza, Tygodnik Przeglad etc i to pana kompromituje, poniewaz panskie oszczerstwa pod adresem Zolnierzy Niezlomnych opieraja sie na klamstwach i polprawdzie.

    Krytykujac Rzad Londynski pominal pan taki wazny szczegol jak zaleznosc tego rzadu od W.Churchilla, ktory mial glos decydujacy we wszystkich sprawach i prawde mowiac Rzad Londynski byl na lasce Anglikow, a ostatecznie zostal zdradzony przez Churchilla.

    Z kolei moje kryteria oceny to:
    1. Stosunek danej osoby do polskich wartosci narodowych (Bog Honor Ojczyzna).
    2. Stosunek do zasad moralnych i kodu etyki.

    Ideologia i ustroj polityczny jaki reprezentowal W.Gomulka nie mial nic wspolnego z Polska, Polakami i polskoscia i byl ANTY-POLSKI , i to przekresla W.Gomulke jako obcy i wrogi element dla cywilizacji lacinskiej (Polska).
    Ponadto W.Gomulka byl AGENTEM OBCEGO PANSTWA (zydo-bolszewickiego ZSRR) , DZIALAL NA SZKODE II RP i USTROJU PANSTWA POLSKIEGO oraz KOLABOROWAL Z WROGIEM POLSKI (ZSRR) , ZWALCZAL POLSKIE PODZIEMIE NIEPODLEGLOSCIOWE i byl ZDRAJCA POLSKI – vide podane przeze mnie przyklady w poprzednim komentarzu.
    Rozgrywki personalne W.Gomulki z zydami i walka wewnetrzna o wladze w PRL to temat malo istotny i bez znaczenia, poniewaz Polska znalazla sie pod sowiecka okupacja i nastapil drugi etap zbrodni i terroru komunistycznego na narodzie polskim w latach 1944-1956 ; pierwszy etap zbrodni komunistycznych na Polakach mial miejsce w latach 1939-1941, a pana bohater W.Gomulka przebywal na szkoleniach w ZSRR.
    http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2017/03/propozycje-rozwiazan-systemowych-dla-informatyzacji-panstwa-wspolnotowych-umow-i-pieniadza-w-gospodarce/comment-page-1/#comment-6723
    p.s.
    Oto kilkanascie wykladow L.Zebrowskiego n/t Zolnierzy Niezlomnych
    http://www.kresy.pl/?forum/wyzwolenie-czy-,0,0,24987#p131000

    • Klub Inteligencji Polskiej says:

     Szanowny Panie
     Ponieważ Pan uparcie wciska nieprawdę historyczną lub co najwyżej ćwierć prawdę (czyli miesza Pan mało ważną prawdę z wielkimi kłamstwami, aby ukryć ważną prawdę ), to przedkładamy co następuje:
     Jeśli jest Pan żydem, to styl pisania „w zaparte” jest dla tej nacji typowy i dlatego przedstawiana przez Pana nieistotność problemu żydowskiego w Polsce to potwierdza.
     Natomiast jeśli jest Pan Polakiem to niech Pan „otworzy” umysł i przeczyta więcej na linku, gdzie jest to szerzej, chociaż treściwie wytłumaczone: Czy państwem totalitarnym jest PRL z okresu 1956-1989 czy III RP? – List otwarty Stowarzyszenia Żołnierzy Zawodowych w Stanie Spoczynku i Rezerwy oraz Członków Ich Rodzin

Wypowiedz się