Lesław Michnowski – POWSTRZYMAĆ III WOJNĘ ŚWIATOWĄ

michnowskiCzołowy przedstawiciel oligarchii globalistycznej Zbigniew Brzeziński powiedział kilka lat temu, że „Anglo-Amerykański establishment dążący do stworzenia brytyjskiego imperium obejmującego cały świat, znanego pod określeniem Nowego Porządku Świata, napotyka coraz więcej przeszkód w realizacji swoich planów. (…) Najbardziej istotnym elementem wpływającym na globalną sytuację jest jak to określił- świadoma i zaangażowana politycznie część społeczeństwa. Te nowe realia, związane głównie z rozwojem nowych technologii komunikacji, takich jak Internet, dają obywatelom coraz szerszy wgląd w realia polityczne podnosząc presję społeczną wobec instytucji rządowych i prywatnych.” W innej wypowiedzi Zbigniew Brzeziński stwierdził, że „kiedyś łatwiej było kontrolować 1 milion ludzi, niż zabić, a dzisiaj odwrotnie, łatwiej jest zabić 1 milion ludzi niż kontrolować”.

Bardzo szybko rosnąca świadomość polityczna społeczeństw, głównie dzięki internetowi, coraz bardziej niepokoi światowe globalistyczne elity, które chcą doprowadzić za wszelką cenę do wywołania militarnej III Wojny Światowej, aby uratować lichwiarski kapitalizm, tak jak uratowały go wywołane przez te elity – I i II Wojna Światowa. Plan tych satanistycznych tajnych elit Zachodu, znany pod nazwą planu Himmlera, zakładał wymordowanie 85 % Polaków. Najbliższe prawdy szacunki Trybunału w Norymberdze podawały odsetek wymordowanych obywateli polskich w granicach z 1939 r. na 1/3 całej 36 milionowej populacji. Historia XX wieku i nie tylko, wymaga napisania od nowa.

Te elity „czarnej satanistycznej arystokracji” Zachodu mają obecnie świadomość, że mogą wreszcie zostać osądzone i stracone za swoje zbrodnie ludobójstwa, także ich poprzednich pokoleń. Jednak nie udają się tym tajnym elitom i służącym jej za narzędzie – światowej armii koczowniczej, kolejne próby zrealizowania planów wywołania tej wojny. W planach jeszcze w latach 90-tych ubiegłego wieku zakładano jej wywołanie w 2008 r. Następna próba była w 2011 r. Próbowano sprowokować Rosję do wywołania III Wojny poprzez agresję na Syrię, a obecnie na Ukrainie, pod samym bokiem Rosji. Przygotowania do wojny w wielu krajach także w Polsce są zaawansowane.

Jednak mało ludzi zdaje sobie sprawę, że III Wojna Światowa cały czas trwa, tyle że za pomocą zupełnie innych metod, takich jak: ludobójcza medycyna konwencjonalna i leki koncernów farmaceutycznych, trujące konserwanty i inne środki w żywności i wodzie, opryski truciznami, patogenami i metalami – tzw. chemtrails, żywność genetycznie modyfikowana powodująca bezpłodność w trzecim pokoleniu, smog elektromagnetyczny instalacji elektrycznych i telefonii komórkowej w częstotliwości szkodliwej dla organizmów żywych itp.

Poniższa systemowa analiza Lesława Michnowskiego – cybernetyka – pokazuje, że w istocie rzeczy największa siła destrukcji tkwi w ludzkich umysłach, a nie w posiadanej broni, czy szkodliwych środkach wolno działających. Tekst jest zaprezentowany na podstawie prezentacji w PowerPoincie i ma charakter syntetyczny.

Redakcja

Lesław Michnowski

– Powstrzymać III Wojnę Światową

 Franciszek, 13 September 2014 (VIS):

być może, można mówić o TRZECIEJ WOJNIE (światowej) , prowadzonej STOPNIOWO, powodującej zbrodnie, masakry, zniszczenia.

perhaps one, can speak of A THIRD WAR, one fought PIECEMEAL, with crimes, massacres, destruction.

 

O co i jak jest prowadzona ta nowa wojna światowa?

Społeczna Nauka Kościoła, a przyczyny i sposób prowadzenia III Wojny Światowej

Jan Paweł II: „W ostatnich latach byliśmy świadkami (…) przełamania sztywnych podziałów świata (…) W tym samym jednak okresie (…) każe się obawiać „HOLOKAUSTU EKOLOGICZNEGO” (…) coraz liczniejszych ataków na życie ludzkie. (…) niepohamowany pęd NIELICZNEJ GRUPY UPRZYWILEJOWANYCH do PRZYWŁASZCZENIA SOBIE DÓBR ZIEMI i do ich eksploatacji staje się przyczyną NOWEGO RODZAJU ZIMNEJ WOJNY (…) między krajami wysoko uprzemysłowionymi, a ubogimi.” (Sycylia’93)

Jan Paweł II: „Do starożytnych bolesnych plag (…) głodu, epidemii i przemocy, wojen, DODAWANE SĄ inne, dotychczas NIE ZNANE formy o niepokojących wymiarach.(…) SPISEK PRZECIW ŻYCIU, który zwielokrotnia się i wyraża coraz ostrzejszymi zagrożeniami osób i NARODÓW (…) Obecnie (…) pojawia się niebezpieczny model społeczeństwa zapewniający dominację silnym częściom światowej społeczności, zaś wykluczający, a nawet ELIMINUJĄCY słabszych”.

 

Homilia inauguracyjna Papieża Franciszka: „W każdej epoce dziejów są budzący grozę „Herodowie” (patologiczne ośrodki władzy), którzy ŚMIERCIONOŚNIE SPISKUJĄ, sieją społeczne spustoszenie oraz pozbawiają człowieczeństwa mężczyzn i kobiet” (LM).

Za: “Tragically, in every period of history there are ‘Herods’ who PLOT DEATH, wreak havoc, and mar the countenance of men and women.”

Papież Franciszek: „dopóki nie wyeliminuje się wykluczenia i nierówności społecznej w społeczeństwie i między różnymi narodami, NIEMOŻLIWE BĘDZIE WYKORZENIENIE PRZEMOCY.
Evangelii Gaudium

 

Schaff, A., Medytacje, Warszawa 1997, s. 108. pisał już 18 lat temu tak: „Rzecz polega na tym, że na skutek burzliwego rozwoju technologicznego i związanego z tym strukturalnego bezrobocia, jak już była o tym mowa [800 milionów w krajach „reszty świata”. Ta liczba będzie rosła, jeśli nie zostaną szybko podjęte kroki radykalne, na które się nie zanosi], całe części kontynentów, jak np. kraje na południe od Sahary w Afryce, zostaną tak przyciśnięte przez rosnącą, nędzę, choroby, i głód do muru, że groźba śmierci, ale połączonej z poczuciem dokonanej zemsty na jej winowajcach, pchnie je do walki ostatecznej przeciw krajom Północy. Nie wolno pocieszać się „słodkim” przeświadczeniem, że potrafimy zgnieść ten bunt jak robactwo [ słyszałem taką „szlachetną” wypowiedź nawet z ust porządnych skądinąd ludzi] ! Nie potrafimy !         W tym celu należałoby użyć środków masowej zagłady, jednak mają one to do siebie, że zabijają wprawdzie przeciwnika, ale następnie również sprawców. Zrozpaczona i jednocześnie sfanatyzowana islamem ludność krajów III Świata nie będzie na to zważać, ona i tak musi zginąć, a na dodatek może przecież liczyć na rozkosze raju, które oczekują na ginących za wiarę. Wszystko wygląda tak prosto, że aż pachnie groteską, ale jest prawdą. Kto nie bierze tego niebezpieczeństwa w rachubę, jest po prostu szaleńcem. A szaleństwem do kwadratu jest rozgrywanie tej tragedii jako oręża w walkach mocarstwowych. Trzeba wreszcie zrozumieć, że przy „szczęśliwym” rozegraniu takiej partii zginiemy wszyscy. Ostrzeżenie to warto wobec tego powtarzać, nie obawiając się oskarżenia o operowanie banałami. To niestety nie są banały, to jest straszliwa prawda, której nie chcą widzieć politycy, grający w te międzynarodowe szachy, przewidując tylko jeden ruch naprzód. Biada nam, jeśli społeczność międzynarodowa pozostawi takich durniów u steru władzy !”

(…) potrafimy zgnieść (…) bunt jak robactwo (…)

Współczesny (2013) rozwój nauki i techniki, w tym metod tajnej wojny, umożliwia zmniejszanie zaludnienia Ziemi w „białych rękawiczkach”.

Współczesna globalna WALKA konkurencyjna nie jest docelowo ukierunkowana na ZWIĘKSZANIE stopnia PODPORZĄDKOWANIA społecznościom silniejszym społeczności słabszych.

Obecnie jej GŁÓWNYM CELEM jest NEO-SOCJALDARWINISTYCZNE ELIMINOWANIE KONKURENTÓW do deficytowych zasobów naturalnych, w tym ZAWŁASZCZANIE posiadanych przez nie ich ŹRÓDEŁ. A także ograniczanie degradacji środowiska przyrodniczego.

Neo-socjaldarwinizm: fizyczne eliminowanie słabszych w miejsce wymuszania ich pracy lub walki na rzecz silniejszych. Nie „wyzysk” lecz „odrzucanie/eliminowanie”(JPII, Franciszek).

Gdyby Niemcy zwyciężyły w II Wojnie Światowej: zamierzały zrealizować Generalny Plan Wschodni według którego planowano pozostawić ok. 3-4,8 mln Polaków w charakterze niewolniczej siły roboczej. Ostatecznym celem było (..) wyniszczenie 51 milionów Słowian, w tym 80-85% Polaków (…),

Cele NEO-SOCJALDARWINISTYCZNYCH działań antykryzysowych, m.in. :

(1) radykalnie ZMNIEJSZYĆ ZUŻYWANIE, przez Peryferie, czyli SŁABSZĄ część światowej społeczności (ŚS), deficytowych ZASOBÓW, a zatem w Peryferiach:
2) „schładzać” gospodarkę, stymulować BEZROBOCIE;
(3) likwidować struktury obronne – państwo, Kościół Katolicki;
(4) DEGRADOWAĆ EDUKACJĘ, osłabiać zdolność logicznego i krytycznego myślenia;
(5) zmniejszać ROZRODCZOŚĆ

(6) zwiększać ŚMIERTELNOŚĆ;
(7) pogarszać WYŻYWIENIE I OCHRONĘ ZDROWIA;
(8) ANTAGONIZOWAĆ wzajemnie społeczności Peryferii;
(9) wyniszczająco ZADŁUŻAĆ eliminowane społeczności;
(10) ROZWARSTWIAJĄC Światową Społeczność, WZMACNIAĆ zdolność obrony i samoobrony CENTRUM – silniejszej części Światowej Społeczności.

W świetle cybernetyki trwałego rozwoju: nie nadmiar Ziemian, lecz MORALNA DESTRUKCJA (form życia niezgodnych z nowymi jego uwarunkowaniami) – nieuchronny skutek zmian w uwarunkowaniach życia – to główny czynnik globalnego kryzysu.

Egoizm socjal-darwinistyczny uniemożliwia wyprzedzające eliminowanie negatywnych konsekwencji coraz szybciej wraz z rozwojem nauki i techniki postępującej moralnej destrukcji.

Dla przezwyciężenia globalnego kryzysu nie wystarczy jedynie zlikwidowanie biedy, głodu i bezrobocia. Niezbędne jest ponadto upodmiotowienie obecnie przedmiotowo traktowanych ludzi, w tym zapewnienie im odpowiedniego wykształcenia oraz pracy ekospołecznie użytecznej. To zaś wymaga stworzenia globalnego systemu wiedzy o kompleksowych skutkach pracy i innych zmian w uwarunkowaniach życia.

Poznanie istoty globalnego kryzysu praz uwarunkowań trwałego rozwoju ŚS, a następnie przemiana aksjologiczna – w pierwszym rzędzie najwyżej rozwiniętych społeczności i organizacji – od socjal-darwinistycznego egoizmu do ekohumanizmu oraz globalna kooperacja to podstawowe warunki powstrzymania III Wojny Światowej.

{EKOHUMANIZM: partnerskie współdziałanie dla dobra wspólnego/win-win – wszystkich ludzi (bogatych i biednych, społeczności wysokorozwiniętych i w rozwoju opóźnionych), ich następców oraz środowiska przyrodniczego POWSZECHNIE WSPOMAGANE nauką i wysoką techniką oraz KULTURĄ INFORMACYJNĄ.}
==================================
Apel Warszawski – O ekorozwój

http://www.kte.psl.pl/apelw.htm

Podstawowe wizyjne cechy stymulujących trwały rozwój stosunków społecznych:
1) ekohumanistyczna aksjologia;
2) powszechne kształtowanie mądrości;
3) dostępność i uspołecznienie wiedzy SD, zwłaszcza o kompleksowych skutkach ludzkich działań;
4) ekospołecznie sprawiedliwe stosunki podziału;
5) deflacyjne – informacyjnie wspomagane – stymulowania podaży i ekospołecznie użytecznej aktywności twórczej;
6) nadmiarowy rozwój elastycznej automatyzacji;
7) ekohumanistyczna integracja Europy.

Nieuchronną konsekwencją neo-socjaldarwinizmu, w tym III Wojny Światowej będzie globalna katastrofa.

Lesław Michnowski
www.kte.psl.pl
leslaw.michnowski@gmail.com

Comments

 1. antmys5280 says:

  Bardzo dobry tekst, ale takie pytanie DLA CZEGO !!! Klub Inteligencji Polskiej
  CENZURUJE !!! teksty Pana Michnowskiego. Poniżej podaje link do oryginalnej wersji tekstu. Gdy porówna się teksty, najważniejsze jest to czego niema, co zostało ocenzurowane. Dla czego ocenzurowana jest sprawa planu Himlera w stosunku do Polski i innych krajów słowiańskich? Jakie wpływy za tym stoją ?

  https://www.dropbox.com/s/wngnhrjauh8gltv/KTE26II15-wprowKL.pdf?dl=0

  a tu plan Himlera w szerszej odsłonie : https://socjocybernetyka.files.wordpress.com/2010/01/zeszytyoswiecimskie2.pdf

  • Klub Inteligencji Polskiej says:

   Szanowny Panie
   Zanim się wystąpi z daleko idącymi oskarżeniami, to najpierw trzeba poczytać wprowadzenie do prezentacji Lesława Michnowskiego. Tam jest zawarta główna myśl wynikająca z brakującej klatki. Ponadto całe wprowadzenie zawiera szeroki kontekst zagadnienia, przy którym brak niektórych szczegółów nie ma istotnego znaczenia. Zarówno tekst prezentacji Lesława Michnowskiego, jak i wprowadzenie do tekstu ma charakter spojrzenia całościowego – „z lotu ptaka lub samolotu” na zagadnienie, gdzie istotne są kompleksy lasów, pól czy miasta, a nie widzenie pojedynczych drzew, czy domów.
   Natomiast sprawami najważniejszymi są:
   po pierwsze – że zamieściliśmy prezentację LM z własnej inicjatywy i rozpropagowaliśmy ją na innych stronach;
   po drugie – Lesław Michnowski przesłał 3 wersje swojej prezentacji, z niewielkimi zmianami, w tym wymienioną; akurat wykorzystaliśmy 1 wersję, w której nie było klatki z wnioskowaną informacją.
   Ale to nie powód, aby „strzelać z armaty do komara” więc życzę rozwagi i roztropności wobec „podpuszczaczy” tworzących sztuczne podziały i przeciwności.
   Pozdrawiam
   dr Krzysztof Lachowski
   Wiceprezes Zarządu
   Członek Rady Redakcyjnej
   Klubu Inteligencji Polskiej

   • antmys5280 says:

    Rzeczywiście, pośpieszyłem się z oceną.
    Serdecznie przepraszam Klub Inteligencji Polskiej nie słuszne oskarżenia. To jednak nie jest tak źle 🙂
    Jeszcze raz przepraszam. Będzie to dla mnie nauką aby jeszcze wnikliwiej analizować informację.

Trackbacks

 1. […] poniższym pt. „Powstrzymać III wojnę światową, część I”; skrót tekstowy został opublikowany naszej stronie internetowej: http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/02/leslaw-michnowski-powstrzymac-iii-wojne-swiatowa/ […]

Wypowiedz się