Wierni Polsce Suwerennej: Polakom pod rozwagę na początku 2015 roku

Polacy chcąc wybrać prezydenta Polaka, propolskich posłów i senatorów oraz ustanowić polski rząd muszą uwolnić się z „ magdalenkowej jurysdykcji” i postawić okrągłostołowej mafii – narodowe ultimatum obywatelskie.

Rozpoczął się rok 2015, który dla Polaków i Polski może być rokiem przełomowym. Z niepokojem obserwujemy, że Polacy jakby niczego się nie nauczyli i znów za swoje przyjmują reguły i praktyki wyborcze wyznaczone Im przez pookrągłostołowe mafie polityczne i wyreżyserowane w ciągu minionego 25-lecia.

Jeśli odrzucimy emocje i nie pozwolimy narzucić sobie reguł politycznego myślenia naszych wrogów – przeciwników suwerennej, bezpiecznej i dostatniej Polski, to powinniśmy zrozumieć, że rok 2015 może być dla Polski pozytywnym przełomem wtedy i tylko wtedy, gdy postawimy na działanie, współdziałanie i samoorganizację. Jeśli przestaniemy paktować ze złoczyńcami, politycznymi hipokrytami i zwykłymi zdrajcami Polski, a w zamian za to przedstawimy im narodowe ultimatum obywatelskie.

Musimy tak zrobić nie tylko ze względu na dramatyczną sytuację wewnątrzkrajową, ale także z tego powodu, że nasze wasalne władze państwowe angażują bezpośrednio Polskę w zaostrzający się konflikt mocarstw. W sytuacji globalnej, oczywistej już konfrontacji broniących zasad suwerenności i respektowania prawa międzynarodowego krajów BRICS pod przywództwem Rosji, z dążącym do wojny, żydowsko-anglosaskim, imperialnym kompleksem finansowo-militarnym pod przywództwem Stanów Zjednoczonych – władze państwa polskiego opowiedziały się za polityką wojny i bezkrytycznie popierają imperializm amerykański . Polscy żołnierze stali się najemnikami agresorów, a obywatele Polsce mają pracować na potrzeby agresorów.

Przez ostatnie ćwierćwiecze, elity Okrągłego Stołu i ich żydowsko-anglosascy mocodawcy, narzucali Polakom konstytucję, ordynację wyborczą, kalendarz wyborczy, jedynie słusznych kandydatów i partie polityczne, system finansowania wyborów oraz medialne rozgrywanie tej partii szachów, której wynik był generalnie ustalony. Jedyne co było dopuszczalne, to wewnętrzna walka piesków o kość rzuconą cynicznym politykom, gotowym dla swych prywatnych, bądź grupowym interesów sprzedać w roli paserów, w ciągu jednego pokolenia dorobek pracy kilku pokoleń Polaków.

Pookragłostołowe mafie polityczne, pod nadzorem zagranicznych doradców narzuciły ordynację wyborczą- nowelizowaną zależnie od aktualnych potrzeb, one dysponują między sobą budżetem państwa z pominięciem „niepartyjnych” obywateli, one decydowały i zamierzają decydować kogo uznać za „poważnego kandydata”, kogo za kandydata drugiej ligi, a kogo bezkarnie skompromitować i ośmieszyć medialnie, nadając mu epitet „ruskiego agenta”, „antysemity”, „nacjonalisty”, „przestępcy skarbowego” itp.

One to wreszcie wykorzystując zarówno „państwowe”, jak i prywatne tuby propagandowo-socjotechniczne z ul. Woronicza, Wiertniczej w Warszawie, i swych lokalnych dyspozytur wojewódzkich- zamieniły Polaków z suwerena w bezwolny, wolnorynkowy „kapitał społeczny”. Mało tego, doceniając narodowotwórczą rolę katolicyzmu – posunęły się do politycznego cynizmu i socjotechnicznego wykorzystywania ambony, i wprzęgły znaczną część skorumpowanej politycznie i ekonomicznie hierarchii KK w sojusz, w budowie „wolnej Polski pookragłostołowej”. Natomiast dla pewności, aby nie zachciało się Polakom myśleć samodzielnie w kategoriach narodowych i państwotwórczych – znaczną część tzw. katolicko-patriotycznego elektoratu zamieniono przy udziale „pasterzy”- w radiomaryjne i chrystusowo-królewskie sekty.

Polacy chcąc wybrać prezydenta Polaka, propolskich posłów i senatorów oraz ustanowić polski rząd muszą uwolnić się z „ magdalenkowej jurysdykcji” i postawić okrągłostołowej mafii – narodowe ultimatum obywatelskie.

A oto niżej propozycja jego treści:
„ Prezydent Komorowski ponosi pełną odpowiedzialność polityczną i karną- w przypadku zwłoki lub zaniechania ( kodeks karny, rozdz. XVII ) – za sporządzenie w terminie do końca lutego 2015r. przez premier Kopacz i jej rząd oraz prezesa NBP, prezesa GUS, prezesa NIK, pod nadzorem i opinią wybranej oddolnie przez naród polski Polskiej Rady Stanu ( PRS):

1)Bilansu korzyści i strat Polski z okresu akcesji do UE ( włączając w to bilans tzw. okresu stowarzyszeniowego).
2)Stanu własności polskich gruntów rolnych i nieruchomości.
3)Rejestru i podania do publicznej wiadomości stanu majątkowego osób, które sprawowały kierownicze funkcje w państwie w okresie od października 1988r do grudnia 2014r. wraz z udokumentowanymi źródłami jego posiadania.
4)Wykazu i ujawnienie stanu zabezpieczeń majątkiem państwowym zobowiązań finansowych RP wobec zagranicznych instytucji finansowych oraz niepublicznych instytucji w Polsce z udziałem zagranicznego kapitału, powstałych w okresie od października 1988 r. do grudnia 2014r.
5)Protokołu i podania do publicznej wiadomości ustaleń podjętych w trakcie wizyty delegacji polskiego rządu w Izraelu, w lutym 2011r.
6)Memorandum o zamrożeniu działań nad instalowaniem zagranicznych baz wojskowych na terenie RP oraz szkolenia jednostek wojskowych i sił specjalnych innych państw na terenie Polski, z zaangażowaniem polskich obiektów, sprzętu, kadr specjalistycznych i nakładów finansowych z budżetu RP.
7) Memorandum o zawieszenie wykonania pomocy z budżetu RP wobec obecnego rządu Ukrainy oraz obywateli Ukrainy – przybyłych do Polski w okresie od 2010 do końca 2014r. z podaniem do publicznej wiadomości wielkości przekazanej i zadeklarowanej pomocy finansowej oraz statusu pobytu obywateli Ukrainy, a także wielkości i rodzaju pomocy przekazanej w naturze lub w formie refinansowanych, bezzwrotnych świadczeń, bądź usług.
8)Wykazu przyznanych obywatelstw RP, obywatelom innych krajów, w okresie od października 1988r do grudnia 2014r. według statystyki geograficzno-państwowej , narodowej i narodowościowej, z podaniem osiągniętych opłat i poniesionych kosztów konsularnych.
Ponadto:
9)Prezydent Komorowski wraz z prezesem NBP będą gwarantami przyznania Narodowemu Komitetowi Wyborczemu i przekazania z BGK środków finansowych proporcjonalnie do liczebności obywateli polskich popierających Narodowy Komitet Wyborczy (NKW) oraz adekwatnie i proporcjonalnie do liczebności partii obecnych w obecnym Sejmie RP oraz przyznanych tym partiom dotacji wyborczych po ostatnich wyborach.
10)Prezydent Komorowski wraz z premier Kopacz będą zobowiązani do nadzorowania wykonania przez ministra administracji i cyfryzacji , ministerstwa spraw wewnętrznych oraz KRRiT czynności umożliwiających równoprawny dostęp -w sensie czasu antenowego i kosztów – do publicznych mediów, członkom PRS, przedstawicielom NKW oraz narodowym kandydatom na prezydenta, posłów i senatorów.”

W przypadku odrzucenia w/w narodowego ultimatum obywatelskiego przez obecne władze w Polsce, Polacy winni zbojkotować nadchodzące wybory i podjąć działania do samoorganizacji wokół PRS, NKW i Narodowego Funduszu Wyborczego.

Celem tych działań powinno być zorganizowania w przez siebie wyznaczonym trybie i terminie – oddolnych wyborów narodowych i powołania w ich wyniku Obywatelskiego Zgromadzenia Narodowego oraz Naczelnika Państwa o kompetencjach kanclerskich.

Natomiast wobec wyalienowanych i niereprezentatywnych władz w Polsce należy wystąpić z akcją nieposłuszeństwa obywatelskiego w oparciu o atrybuty najwyższego suwerena, w oparciu o konstytucyjną koncepcję Rzeczypospolitej, jako dobra wspólnego, w oparciu o konstytucyjny, powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej oraz powołując się na respektowaną przez prawo karne, zasadę obrony koniecznej.

Niezależnie od zachowania się obecnych władz w Polsce wobec narodowego ultimatum obywatelskiego, obywatele polscy narodowości polskiej lub innej narodowości, ale uznający status suwerena narodu polskiego we własnym państwie – powinni niezwłocznie powołać:

1)Polską Radę Stanu, spośród obywateli polskich narodowości polskiej lub innej, jeśli respektują oni status suwerena narodu polskiego w swoim państwie – których delegują organizacje polskie, i których działalność publiczna i zawodowa nie stała nigdy w sprzeczności z polskim interesem narodowy, i którzy nie piastowali w latach 1988 – 2014 funkcji: prezydenta RP, marszałka Sejmu i Senatu, kierowniczych funkcji rządowych i w urzędzie prezydenta RP, prezesa Sądu Najwyższego, prokuratora generalnego, prezesa NBP, prezesa NIK, przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, szefa KRRiT.

2)Narodowy Komitet Wyborczy- odpowiedzialny za selekcję kandydatów i przebieg procesu wyborczego w roku 2015.

3)Narodowy Fundusz Wyborczy- w formie zbiórki publicznej, bądź finansowania społecznościowego oraz jako instytucję dla wyegzekwowania od obecnych władz w Polsce kwot z budżetu państwa stosownie do treści narodowego ultimatum obywatelskiego, pkt.9.

4)Podjąć działania dla oddolnego powołania Obywatelskiego Zgromadzenia Narodowego o kompetencjach ustawodawczych i zobowiązanego do nominowania Naczelnika Państwa.

W imieniu
Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej
i Ruchu obywatelskiego Kongres Polski Suwerennej
Paweł Ziemiński

Warszawa-Łódź-Gdańsk, dnia 2 stycznia 2015 r.

wiecej: http://wiernipolsce1.wordpress.com/2015/01/03/polakom-pod-rozwage-na-poczatku-2015-roku/

Wypowiedz się