KRYTYKA WNIOSKU PREZYDENTA ws. OFE

CWANY WNIOSEK PREZYDENTA DO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

Dr. Wiesław Rewerski

rewerski

Prezydent skierował do TK wniosek ws. zmian w OFE

http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/odeslane-do-tk/art,12,prezydent-skierowal-do-tk-wniosek-ws-zmian-w-ofe.html

Prezydent Bronisław Komorowski skierował ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.

 

W piątek Prezydent RP wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego o następcze zbadanie konstytucyjności ustawy z 6 grudnia 2013 r., która umożliwiła przeniesienie dziś części aktywów OFE do ZUS. A ściśle rzecz ujmując – wystąpił o zbadanie konstytucyjności:

1. zakazu inwestowania OFE w papiery wartościowe emitowane albo gwarantowane przez Skarb Państwa,

2. nakazu inwestowania bardzo dużej części środków zgromadzonych w OFE w akcje w powiązaniu m.in. z usunięciem przepisów gwarantujących ubezpieczonym w OFE minimalną stopę zwrotu z inwestycji,

3. zakazu reklamy OFE i kary za jej naruszenie.

Prezydent zaskarżył te regulacje ze względu na wątpliwości co do ich zgodności z:

1. konstytucyjną zasadą zaufania do państwa i stanowionego prawa,

2. konstytucyjną zasadą swobody prowadzenia działalności gospodarczej,

3. konstytucyjną zasadą ochrony interesów w toku,

4. konstytucyjną zasadą wolności pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

A zatem prezydencki wniosek dotyczy sprawa ważnych, ale jednak marginesowych. Nie dotyka on kwestii kluczowej. Prezydent najwyraźniej nie uważa, że przeniesienie do ZUS składników majątku ubezpieczonych jest niezgodne z konstytucyjną zasadą ochrony własności prywatnej, praw majątkowych i prawa do dziedziczenia. Zasygnalizował jedynie Trybunałowi istnienie wśród prawników rozbieżności poglądów co do statusu składek odprowadzanych do OFE oraz nagromadzonych w nich aktywów, ale nie wystąpił o rozstrzygnięcie tej rozbieżności. A zatem Trybunał Konstytucyjny na wniosek Prezydenta tą sprawą się NIE ZAJMIE. I to jest istota tego cwanego wniosku. Prezydent nie wziął jednak pod uwagę, że wśród manipulowanych obywateli są i tacy, którzy zdołają przebić się do Trybunału Konstytucyjnego z własną skargą na kluczowe uregulowania tej haniebnej dla państwa ustawy. Umożliwia to istnienie instytucji SKARGI KONSTYTUCYJNEJ, z której możemy skorzystać my, rolowani ubezpieczeni. I powinniśmy skorzystać!

O tym, że moja krytyka wniosku prezydenckiego jest zasadna, świadczy treść artykułu 66 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym: „Trybunał orzekając jest związany granicami wniosku, pytania prawnego lub skargi.” A zatem dopóki kwestia własności składek przekazanych do OFE nie stanie się przedmiotem wniosku, pytania prawnego lub skargi konstytucyjnej, dopóty Trybunał nie zajmie się rozstrzyganiem tej kwestii

Wiesław Rewerski

Wypowiedz się