Adwent – oczekiwanie. Pokój Królestwa Bożego

Adwent

Post w jakim Bóg ma upodobanie

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Proszą Mnie o sprawiedliwe prawa, pragną bliskości Boga:

Czemu pościliśmy, a Ty nie wejrzałeś? Umartwialiśmy siebie, a Tyś tego nie uznał?

Otóż w dzień waszego postu wy znajdujecie sobie zajęcie i uciskacie wszystkich waszych robotników.

Otóż pościcie wśród waśni i sporów, i wśród bicia niegodziwą pięścią.

Nie pośćcie tak, jak dziś czynicie, żeby się rozlegał zgiełk wasz na wysokości.

Czyż to jest post, jaki Ja uznaję, dzień, w którym się człowiek umartwia?

Czy zwieszanie głowy jak sitowie i użycie woru z popiołem za posłanie

– czyż to nazwiesz postem i dniem miłym Panu?

Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: rozerwać kajdany zła,

rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać;

dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy,

nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków.

Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie.

Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała Pańska iść będzie za tobą.

Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On [rzeknie]: Oto jestem!

 

Izajasz, 58, 2-9,

*

 

CENTRUM POJEDNANIA LA SALETTE
w DĘBOWCU
PIERWSZE CZYTANIEIz 2, 1-5 Pokój królestwa BożegoCzytanie z Księgi proroka IzajaszaWidzenie Izajasza, syna Amosa,
dotyczące Judy i Jerozolimy:
Stanie się na końcu czasów,
że góra świątyni Pana
stanie mocno na wierzchu gór
i wystrzeli ponad pagórki.
Wszystkie narody do niej popłyną,
mnogie ludy pójdą i rzekną:
«Chodźcie, wstąpmy na Górę Pana
do świątyni Boga Jakuba!
Niech nas nauczy dróg swoich,
byśmy kroczyli Jego ścieżkami.
Bo Prawo wyjdzie z Syjonu
i słowo Pana z Jeruzalem».
On będzie rozjemcą pomiędzy ludami
i wyda wyroki dla licznych narodów.
Wtedy swe miecze przekują na lemiesze,
a swoje włócznie na sierpy.
Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza,
nie będą się więcej zaprawiać do wojny.
Chodźcie, domu Jakuba,
postępujmy w światłości Pana!

Oto Słowo Boże

ALBO

PIERWSZE CZYTANIE

Iz 4, 2-6 Radość zbawionych

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

W owym dniu Odrośl Pana
stanie się ozdobą i chwałą,
a owoc ziemi przepychem i krasą
dla ocalałych z Izraela.
I będzie tak:
Ten, kto pozostał żywy na Syjonie,
i który się ostał w Jeruzalem,
każdy będzie nazwany świętym
i wpisany do księgi życia w Jeruzalem.
Gdy Pan obmyje brud Córy Syjońskiej
i krew rozlaną oczyści wewnątrz Jeruzalem
tchnieniem sądu i tchnieniem pożogi,
wtedy Pan przyjdzie spocząć
na całej przestrzeni góry Syjonu
i na tych, którzy się tam zgromadzą,
we dnie jako obłok z dymu,
w nocy jako olśniewający płomień ognia.
Albowiem nad wszystkim Chwała Pana
będzie osłoną i namiotem,
by za dnia dać cień przed skwarem,
ucieczkę zaś i schronienie przed nawałnicą i ulewą.

Oto Słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 122 (121), 1-2. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 1)

Idźmy z radością na spotkanie Pana.

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: *
«Pójdziemy do domu Pana».
Już stoją nasze stopy *
w twoich bramach, Jeruzalem.

Idźmy z radością na spotkanie Pana.

Tam wstępują pokolenia Pańskie, *
aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana.
Tam ustawiono trony sędziowskie, *
trony domu Dawida.

Idźmy z radością na spotkanie Pana.

Proście o pokój dla Jeruzalem, *
niech żyją w pokoju, którzy cię miłują.
Niech pokój panuje w twych murach, *
a pomyślność w twych pałacach.

Idźmy z radością na spotkanie Pana.

Ze względu na braci moich i przyjaciół *
będę wołał: «Pokój z tobą».
Ze względu na dom Pana, Boga naszego, *
modlę się o dobro dla ciebie.

Idźmy z radością na spotkanie Pana.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por. Ps 80 (79), 4

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Panie, Boże nasz, przyjdź, aby nas uwolnić,
okaż swoje oblicze, a będziemy zbawieni.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Mt 8, 5-11 Wielu ze Wschodu i Zachodu przyjdzie do królestwa niebieskiego

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: «Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi».
Rzekł mu Jezus: «Przyjdę i uzdrowię go».
Lecz setnik odpowiedział: «Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: „Idź”, a idzie; drugiemu: „Chodź tu”, a przychodzi; a słudze: „Zrób to”, a robi».
Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: «Zaprawdę powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim».

Oto słowo Pańskie

HOMILIA

Pokój ludzki

Wszyscy mówią, iż pragną żyć w pokoju. Słowo pokój znajduje się na transparentach niemal wszystkich partii politycznych, organizacji, stowarzyszeń, itp. Ale jakoś to nie wychodzi. Czym więcej mówi się o pokoju, tym trudniej o niego w rodzinach, społeczeństwach i między narodami. Sprawdza się inne powiedzenie łacińskie starożytnych rzymian: Si vis pacem, para bellum. (Jeśli chcesz pokoju, szykuj się do wojny). I to jest bardzo smutne, choć prawdziwe.

 

Pokój mesjański      

Adwent to czas, w którym konfrontujemy się ze Słowem Bożym, w perspektywie ostatecznego spotkania się z Panem w wieczności. Dzisiejsze pierwsze czytanie z księgi proroka Izajasza mówi właśnie o pokoju, który przynosi obiecany Mesjasz.

 

Zasady tego pokoju:

  1. Zwrócić się do źródła, czyli do jedynej świątyni, którą jest sam Bóg
  2. zaczerpnąć z tego źródła, bez uprzedzeń, zastrzeżeń, obaw, ale z ufnością, iż tylko tam jest woda życia
  3. Nie ma innej prawdy, aniżeli sam Bóg i Jego niezmienne prawo
  4. wyczekiwać trwałych owoców i znaków pokoju Bożego

Po owocach poznacie ich – mówi Jezus. Jeśli ktoś rzeczywiście przekuwa miecze na pługi, jeśli wyzbywa się zabezpieczeń, lecz ufa tylko Bogu, jeśli z otwartością serca zwraca się ku przyszłości, usuwając z serca zawiść, zemstę, odwet, okrucieństwo i przebiegłość, to wtedy jest pewność, iż zagości prawdziwy i trwały pokój, Boży pokój. Każda inna sytuacja jest kłamstwem i podstępem.

 

Postępujmy w światłości Pana, zachęca nas Prorok. Niech adwentowe światło roratniej świecy pomaga nam na tej drodze nie zgubić się w labiryncie tego świata.

Ks. Henryk K. MS

 Księża Misjonarze Saletyni. Centrum Pojednania La Salette.
38-220 Dębowiec 55, tel.: +48 13 441 31 90; 797 907 287;centrum@saletyni.pl

 

 

 

List pasterski Episkopatu na Adwent 2013

http://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,16695,list-pasterski-episkopatu-na-adwent-2013.html

Wypowiedz się