POLSKI „SYSTEM” PRAWNY.

Kolejny przejaw bezprawia.

komornik_240_180

Można zapytać, dlaczego, ciągle i systematycznie czytamy takie rzeczy? Każdy obserwator musi odnieść wrażenie, że jest to system wzajemnych powiązań władzy ze skorumpowanym wymiarem sprawiedliwości. Nie mogliby czuć się bezkarni funkcjonariusze państwowi, gdyby władzy nie byli potrzebni dyspozycyjni sędziowie, prokuratorzy, komornicy, a to wszystko nie tuszowali spolegliwi dziennikarze. To jest kształtowana przez dwie dekady polska rzeczywistość zmierzająca do uznania naszego kraju za ośrodek deprawacji, za siedlisko korupcji i złodziejstwa, co z punktu widzenia funkcjonowania innych państw jest dla nich zaraźliwe i mogą dostrzegać potrzebę likwidacji lub naprawy według własnych standardów.

Zresztą proszę zapoznać się z poniższym tekstem i wyciągnąć dla siebie wnioski.

Było tak: 15-go kwietnia 2013 roku do siedziby MP-Company Maciej Paszkowski wkroczył Komornik Sądowy Paweł Podeszwa, oczywiście – w celu odzyskania długu. Tyle tylko, że dłużnikiem nie jest wspomniana firma, lecz PS Group Sp. z o.o., której p. Maciej Paszkowski jest współwłaścicielem.

Kierując się jednak wskazaniem radomskiego adwokata Jacka Ch., będącego przyjacielem Jacka S. – wierzyciela spółki PS Group – dokonał zajęcia majątku ruchomego, który zastał w MP-Company. Komornik pominął przy tym całkowicie fakt zeznania przez Jacka S. pod przysięgą, że ten posiada aktualnie mienie należące do PS Group Sp. z o.o. i traktuje je jako zabezpieczenie na poczet długu. Mówiąc zatem „po ludzku”: aby odzyskać dług, komornik zajął mienie, które nie jest własnością dłużnika – tylko dlatego, że ktoś mu je wskazał!

Co ciekawe, w przekazanym przez komornika protokole widnieje informacja, że właścicielem zajętych rzeczy jest firma MP-Company, nie zaś właściwy dłużnik. Mimo tego, właściciel został poinformowany, że zaniechanie zajęcia jest możliwe dopiero po przesłaniu oświadczenia o prawie własności, popartego kopiami odpowiednich faktur! Oczywiście dokumenty te zostały przesłane, to jednak jeszcze nie koniec historii.

Otóż 5-go sierpnia 2013 roku do PS Group Sp. z o.o. wpłynęło obwieszczenie komornicze o zaplanowanej na 21 sierpnia licytacji zajętych ruchomości. Ruchomości, które przecież do dłużnika nie należą! Jakby tego było mało, komornik wyznaczył wadium w wysokości 10% wartości oszacowanego majątku, a więc wielokrotności wartości pojedynczych rzeczy wchodzących w skład zajętego mienia. Rodzi to uzasadnione podejrzenie, że osoba (lub firma), która ma przejąć zlicytowany majątek jest już znana

W całej tej sprawie ważne są również inne fakty. Przede wszystkim, Komornik Sądowy Paweł Podeszwa zaniechał obowiązku pouczenia pokrzywdzonego (czyli MP-Company Maciej Paszkowski – firmy, której majątek został bezprawnie przejęty) zarówno o prawie do złożenia skargi na czynności komornika, jak i o uprawnieniach wynikających z art. 841 KPC i innych, pozbawiając go tym samym całkowicie możliwości jakiejkolwiek obrony swoich praw. O tych samych uprawnieniach nie został pouczony zresztą także prawdziwy dłużnik, a więc spółka PS Group Sp. z o.o.!

Dociekliwi mogą w tym momencie zadać pytanie: „co w takim razie łączy MP-Company i PS Group sp. z o.o.?”. Odpowiedź jest prosta – to dwa osobne podmioty gospodarcze: „MP Company” to osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – Maciej Paszkowski, a „PS Group” sp. z o.o. – to spółka, której współwłaścicielem jest Maciej Paszkowski, jednak ten fakt kompletnie nie uprawnia komornika do takiego zachowania. Lokal, w którym doszło do zajęcia do 1-go lipca 2010 roku był wynajmowany przez dłużnika, od tego dnia jednak jego wyłącznym najemcą jest MP-Company, zaś PS Group sp. z o.o korzysta jedynie nieodpłatnie z niewielkiej jego części – o czym Paweł Podeszwa został oczywiście poinformowany.

Całą tę sytuację można przedstawić nieco bardziej obrazowo, posiłkując się – wprawdzie wymyślonym, ale całkowicie prawdopodobnym – przykładem. Wyobraźmy sobie, że w 2010 roku student wynajmujący mieszkanie zaciąga pożyczkę, której nie spłaca. Wyprowadza się z lokalu, a jego miejsce zajmuje zupełnie obca rodzina. Trzy lata później komornik puka do jej drzwi, zostaje wpuszczony do środka, a następnie – na poczet zaspokojenia długu studenta – zabiera telewizor i parę innych sprzętów. Trudno dopatrzeć się w tym logiki, a tym bardziej działania zgodnego z prawem.

komornik I

Zachowanie Komornika Sądowego Pawła Podeszwy jest naruszeniem rzetelności w postępowaniu egzekucyjnym oraz świadomym działaniem na szkodę „osoby trzeciej” – MP-Company Maciej Paszkowski. Dlatego Fundacja LEX NOSTRA postanowiła zgłosić ujawnione uchybienia do Ministra Sprawiedliwości oraz Krajowej Rady Komorniczej. Wierzymy, że dzięki temu w przyszłości żaden z obywateli nie będzie narażony na szkody materialne w związku z nieetycznym wykonywaniem zawodu Komornika Sądowego.

Maciej Lisowski

Dyrektor Fundacji LEX NOSTRA

HYPERLINK http://www.fundacja.lexnostra.pl www.fundacja.lexnostra.pl

Powyższy tekst został zamieszczony na stronie Fundacji LEX NOSTRA:

http://www.fundacja.lexnostra.pl/index.php/wiadomosci/interwencje/175-beztroska-samowola-radomskiego-komornika

Fundacja LEX NOSTRA jest zarejestrowana w Rejestrze Dzienników i Czasopism pod nr Rej PR 666.

Wypowiedz się