Poloneza Niepodległości czas zacząć.

SKARBIEC Narodowy Polski

Dr Ryszard Opara

Polska to Naród wybrany. Wiedzą o tym wszyscy, z wyjątkiem…Polaków. Najwyższy czas stworzyć „bilans” osiągnięć Narodu Polskiego- ostatniego tysiąclecia.

Warto przy okazji przeanalizować nasze słabości – cechy i wady Narodowe. Pozwoli to właściwie ocenić znaczenie i szanse Polski, w rozwoju współczesnej cywilizacji – w kontekście przyszłej pozycji geopolitycznej Naszego Kraju.

Największym kapitałem Polski jest Naród, który w przeszłości „wygenerował” geniuszy myśli; nauki, kultury; mężów stanu, wielkich dowódców i strategów, ale też przedsiębiorców i wielkie zastępy odwiecznych twórców wartości – zwykłych ludzi pracy.Ich wspólnym dziełem jest – „Polskość” – stanowiąca„Skarbiec Narodowy Polski”będący sumą wartości materialnych i niematerialnych. To jest nasze dziedzictwo Narodowe, baza dalszego rozwoju i funkcjonowania. Niestety majątek ten, jest rozproszony i w zaniku.Brakuje organizacji i koordynacji wartości „Polskości” na świecie.

W obecnych czasach, zdominowanych ideologią globalizacji, istnienie większości narodów cywilizacji łacińskiej jest zagrożone. Celem globalizacji, jak wiadomo, jest przejęcie kontroli nad światem za pomocą instrumentów finansowych. Niestety, Polska traci szanse bytu i zdolności samoobrony jako naród słabnący demograficznie, z silną tendencją emigracji młodych, najbardziej kreatywnych grup społecznych. Brak skoordynowanych działań, słabnącej, bezsilnej, antynarodowej struktury Państwa które powoli staje się kolonią (lennikiem) UE Niemiec. Sytuację Naszego Kraju pogarszają fakty:

Brak mężów stanu i organizacji reprezentujących interesy przyszłości Narodu – w teraźniejszości.

Brak elit politycznych, gospodarczych i kulturowych reprezentujących Propaństwową – Polską Rację Stanu.(Obecne elity partyjne tzw. UKŁADU OS– reprezentują interesy własne lub nie-polskie).

Państwa tworzą ludzie, narody stworzył Bóg –Naród jest ważniejszy od Państwa. W XIX wieku, Polacy dowiedli, że naród może rozwijać się (i to całkiem dobrze) bez państwa. Historia Narodu Żydowskiego – jest również dobrym przykładem do naśladowania. A więc jeżeli teraz, z organizacją państwa nie bardzo nam wychodzi, może należałoby, równolegle, skupić się na sprawach przyszłości Narodu.Narodu zamieszkującego nie tylko Polskę (słowiańszczyznę) – ale cały świat.

To może być też bazą wyjściową odbudowy świetności „Wielkiej Polski” – w konsekwencji kreacji Federacji Krajów Europy Środkowej (Od Skandynawii do Turcji: Słowianie + Węgry, Grecja, Bałkany).

Polacy to najbardziej przedsiębiorczy Naród świata. Potrafią ciężko pracować. Nawet w najbardziej niesprzyjających warunkach, dają sobie radę. „Polak potrafi”- to nie gołosłowny slogan. Polacy to także naród indywidualistów. Przyczyn jest wiele: wieki demokracji, czasem anarchii, mające negatywny wpływ na przebieg naszej historii. Największą przywarą narodową jest niemożność życia w zgodzie, pracy w zespole i notoryczny brak dyscypliny. Należy zrozumieć i uczyć się na błędach. Mamy ogromną szansę, którą stwarza nam historia. Wolny Naród Polski, zawsze był potęgą. Dlatego też był i jest największym zagrożeniem dla imperialnych i mocarstwowych interesów Rosji i Niemiec. Dlatego też od 300 lat, MY Polacy właściwie walczymy o prawdziwą Niepodległość i Wolność.

Niemcy, Rosja, USA, nigdy nie byli i nie będą sojusznikami Polski. Taka jest prawda. To potencjalni partnerzy ale przy założeniu zasad równości – a do tego nam daleko.Przyszłość Wielkiej Polski to Federacja Krajów Europy Środkowej, oparta na sojuszu z Brazylią i Chinami – Azją i Ameryką Łacińską. Przyszłość Polski to zadanie dla Narodu, poprzez organiczną pracę wewnątrz (ale też zwłaszcza obecnie) i na zewnątrz kraju.

Propozycja:

Należy stworzyć SKARBIEC NARODOWY POLSKI” (SNP): ogólnoświatową organizację Polaków, na wzór inicjatywy XIX wieku, z czasów zaborów. Należy rozważyć wzorce współczesne – Yad Vashem. OrganizacjaSNP powinna przyjąć jasne założenia i cele działania – realizować je, bez oglądania się na władze krajowe. W ten sposóbSNP może uniknąć manipulacji i wpływów partii UKŁAD-u, (które szczególnie obecnie są antypolskie). Z tego też względuSNP powinno powstać poza krajem (np. w Szwajcarii, Brazylii).SNP może zaistnieć na połączeniu rozmaitych organizacji polonijnych, a po jego stabilizacji należy umożliwić akces osobom indywidualnym i organizacjom z kraju.

Należy przyjąć zasadę synergii ale w izolacji od polityki krajowej, działać na zasadzie grup nacisku.

Na całym świecie jest wiele nieruchomości, rozmaitych aktywów i majątku, który jest własnością Polski i Polaków. W Ameryce Łacińskiej, USA, Rosji, Niemczech, Szwajcarii- wszędzie, należy zbierać ewidencję i próbować wszelkimi metodami odzyskać ten majątek- do depozytu i w zarządzanieSNP.

Wiele osób fizycznych, organizacji Polskich, Polonijnych powinno mieć możliwość przekazywania darów, dotacji albo też np. spadków – w każdej możliwie formie prawnej na rzeczSNP.

Skarbiec Narodowy Polski – to wielka, wspólna sprawa. Powinien finansowo wspomagać rozwijanie Polskości na ŚWIECIE.

Formy działania:(propozycje)

1.Zadaniem SNP będzie przekonać ludzi, że „Opłaca się być Polakiem”. Stworzyć system wzajemnego poparcia; struktury pomocy na poziomie lokalnym, krajowym i światowym,wspierać polityków, osoby opiniotwórcze, organizacje, przedsiębiorców orazwszystkich, którzy są Polakom przychylni.

2.SNP powinien zawierać sojusze z narodami spoza wpływów USA, Rosji i Niemiec.

Sojusze czysto finansowe (Chiny, Indie, Afryka) – z uwagi na zasadnicze różnice kulturowe i światopoglądowe oraz np. Brazylia, Ameryka Łacińska (na bazie interesów oraz katolicyzmu). Zrobić z tego Polska specjalność.

1.Opracować „Podręcznik Polskości” – Krótka historia Rzeczpospolitej, wraz z listą największych osiągnięć Narodu od czasu Mieszka I, przez tysiąclecie. Ponieważ „ludzie myślą postaciami” należy położyć nacisk na osoby wielkich Polaków.

2.Tworzyć Kluby Polskie w Internecie; Serwis Informacyjny – „Z Polskiego punktu widzenia”.

3.Należy organizować doroczny konkurs „Polaka Roku” – we wszystkich dziedzinach

4.Przyznawać ordery, odznaczenia – „Skarb Narodowy”, zasłużonym – przez kapitułę SNP.

5.Trzymać się prawdziwie Polskich tradycji, wartości religii i kultury, działając poprzez parafie.

6.Stworzyć system lokalnych i globalnych stypendiów i nagród dla szczególnie uzdolnionej młodzieży,

7.Wokół ośrodków Polskich należy skupiać osoby innych narodowości, zainteresowane Polską kulturą, znające język, absolwentów polskich uczelni. Należy organizować kursy polskiego.

8.Należy zrobić listę największych Polskich dzieł literackich: Sienkiewicz – Trylogia; Reymont: Chłopi, Ziemia Obiecana; Prus – Lalka; muzycznych Chopina, Moniuszkę; malarstwa etc. Kilka obowiązkowych filmów. Konkursy recytatorskie, wiedzy o Polsce na wszystkich szczeblach.

9.SNP powinien prowadzić właściwą, przemyślaną akcję, dążyć do poprawienia sytuacji mniejszości Polskich (niezależnie od spraw politycznych) w Rosji, na Litwie, Białorusi, ale odciąć się od zgubnej wojny propagandowej przeciwko tym krajom

  1. 10.Zarząd to jeden, centralny światowy Sekretariat, zbierający informacje o propagandzie, działaniach antypolskich. Przygotowanie odpowiedniej reakcji i odpowiedzi na tego typu działania. Akcje pisania listów protestacyjnych do mediów i władz na całym świecie. Musimy się tego nauczyć i wciągać sojuszników z innych narodów i organizacji międzynarodowych.

Oczywiście Skarbiec Narodowy Polski – to projekt do szerokiej dyskusji społecznej, wśród rodaków w kraju i za granicą.

Jeżeli stworzymy również masowy Ruch Społeczny Porozumienia Narodowego – jako organiczną działalność obywatelską – Przyszłość Naszego Kraju jest zapewniona.

W imię Boże – Poloneza Niepodległości czas zacząć.