Państwo Polskie- jakie ma być?

Święto Niepodległości- Jaka ma być Polska?

Pan Ryszard Opara na swoim blogu na witrynie Nowy Ekran napisał:

W Naszym Kraju brak jest elit Państwowo-twórczych, gwarantujących stabilny rozwój kraju. Wśród młodego pokolenia niepokojącą była tendencja „nihilizmu kosmopolitycznego”, ale to się zmienia.

 

Wielka szkoda, że o tych tak ważnych problemach możemy wymieniać poglądy na portalach społecznościowych, bowiem publiczne i inne komercyjne media nastawione są na gloryfikację władzy i tuszowanie wszystkiego, co prowadzi nas do zguby. Nie czas na powtarzanie znanych ocen i zachowań naszych dziennikarzy, którzy zupełnie się zatracili, oddając się do dyspozycji swoich chlebodawców i mając sprawy państwa i narodu w obojętnej rezerwie.

Stąd interesujące są przemyślenia autora poniższego wpisu i tylko żałować trzeba, że zbyt wąski krąg czytających będzie mógł zapoznać się z tak ważnymi sprawami.

 

Państwo musi sprawować wobec Narodu rolę służebną, nadzorczą i koordynacyjną zapewniając wszystkim obywatelom bezpieczeństwo życia oraz równość wobec prawa .Powinno gwarantować wszystkim Polakom: prawo do życia, mieszkania i pracy. Takie gwarancje wymagają systemowych reform, które mogą być zrealizowane z woli Narodu, poprzez silną władzę centralną, koordynującą obywatelski system władz samorządowych.

Aby wypełnić swoje zasadnicze role/funkcje, Państwo musi (przez demokratycznie wybrane władze) – mieć właściwą, racjonalną współpracę ze społeczeństwem, opartą na zaufaniu.

Świat nie funkcjonuje w próżni i nie ma zasad uniwersalnych. Rola i funkcja Państwa także podlega ciągłym zmianom; jest zależna od sytuacji gospodarczej i politycznej kraju oraz „geodynamiki” świata .Rola i obecność elit państwowotwórczych – jest dlatego fundamentem istnienia i suwerenności kraju. (Każdego kraju).

Jesteśmy obecnie świadkami globalnego kryzysu gospodarczego (oraz kryzysu wartości), którego przyczyny są ogólnie znane, ale skutki i następstwa –NIE. Nieznane są losy jutra ani przyszłości za…20-30lat. W tym krajobrazie Polska nie mając właściwych elit i autorytetów a co najgorsze nie dysponuje już własnym majątkiem a posiada właściwie niespłacalne długi. W rezultacie Polska, która powinna zostać liderem – staje się „żebrakiem” Narodów.

Państwo przestaje funkcjonować we wszystkich wymiarach: nie kontroluje pieniądza (NBP) ani finansów. Dług publiczny, jest „niekontrolowalny” z powodu rosnących zobowiązań np. emerytalnych. Cały niemal handel, banki, większość przemysłu i produkcji krajowej zostały zlikwidowane lub oddane pod kontrolę obcych kapitałów przy biernej postawie (lub też za przyzwoleniem) urzędników Państwa. To celowa akcja różnych niepolskich grup interesów, walczących o całkowitą kontrolę rynku pracy i konsumpcji (oraz finansów) w Polsce.

Państwo zlikwidowało narodowe siły zbrojne (pisałem o tym wcześniej), nie ma możliwości obrony przed żadną obcą agresją. I o ile teoretycznie wojna nam nie grozi…to jak wiemy z historii – w historii świata nie ma miejsca dla bezbronnych i słabych. Wojna zresztą już się toczy od dawna – jest to wojna ekonomiczna!!! Najgorsza, z możliwych – podstępna i cicha. Wrogowie udają przyjaciela. Skutki tych wrogich działań stają się coraz bardziej oczywiste.

Polska jest bezbronna i coraz słabsza. Cóż MY Polacy możemy więc zrobić?Została nam najważniejsza siła i nadzieja – NARÓD, który musi dokona

reform systemowych. Konieczne są następujące Reformy Systemowe.

Propozycje:

1.Reforma administracji:(Kraj podzielony na50 Województw i Gminy(stan obecny?) –zorganizowane jako Związki Gmin (Starostwa)reprezentujących wspólnoty lokalne.

50 województw:(10 regionów: Związki Województw): Pomorze, Warmia i Mazury, Pomorze Zachodnie, Wielkopolska, Mazowsze, Podlasie, Podkarpacie, Małopolska, Śląsk, Dolny Śląsk

*Każde Województwo –Wojewoda=Senator wybierany w wyborach powszechnych-JOW– jest członkiem Prezydenckiej Rady Stanu oraz Senatu – Władza/Rada Nadzorcza Państwa.

380 Starostw?(jako związków Gmin). (obecne tzw. powiaty ziemskie + miasta wydzielone). Starosta wybierany wJOW,powszechnych (sejmik), jest jednocześnie posłem na Sejm RP stanowiąc Władze Ustawodawczą. Sejm zbiera się 4 razy w roku (kwartalnie) po 10 dni.

Likwidacja Powiatów jako struktur biurokratycznych, sztucznych, typowo partyjnych bez znaczenia dla rzeczywistej władzy jednostek samorządowych na poziomie Gmin.

Samorządy to prawdziwa władza obywatelska: Wojewoda i Starostowie współpracują ściśle z Wojskiem/OTK Regionów. Samorządy kontrolują wszystkie podatki bezpośrednie ,nadzorują: służbę zdrowia, szkolnictwo, bezpieczeństwo, wymiar sprawiedliwości, rynek pracy i przedsiębiorczość na terenie związku Gmin (Starostwa)

Władze Samorządowe Gminne są kwitowane – przy pomocy Sejmików Obywatelskich.

2. Reforma Sił Zbrojnych i Obronności Kraju:

Siły Obronne RP: (ogółem 350 tys żołnierzy – 1% populacji – 50% służba zawodowa)

– Kraj podzielony na 4 okręgi: Śląski, Pomorski, Centralny, Wschodni – w każdym 1 Armia Pancerna oraz dodatkowo 1 dywizja operacyjna, mobilna, szybkiego reagowania

– Każdy Region Kraju posiada minimum 1 dywizję pancerną WP

– Lotnictwo i Marynarka Wojenna – sprzężone działania z armią i dywizjami operacyjnymi.

3. Obrona Terytorialna Kraju– OTK –(model Szwajcarski). Obywatele w wieku pow. 18 lat przeszkoleni w OTK (2 miesięczne kursy, powtarzane co 10 lat), aż do wieku emerytalnego. – Rezurekcja Szkół Oficerskich/Akademii Wojskowych: szkolenie Kadr dla WP, Centra OTK.

Wprowadzenie obowiązku Powszechnej Zasadniczej Służby Wojskowej dla mężczyzn (dla kobiet – na ochotnika). Studenci –obowiązkowe przeszkolenie wojskowe.

4. Reforma Wymiaru Sprawiedliwości:(Sądy niezawisłe, niezależne, obywatelskie)

– Sąd Najwyższy – 12 sędziów, kadencja 10lat, nominacje Prezydenta oraz propozycje obywatelskie, sejmu – zatwierdza Rada Stanu/Prezydent. Rotacja składu 50% co 5 lat.

– Naczelny Sąd Administracyjny

– Trybunał Konstytucyjny

– Naczelna Prokuratura Generalna

– Sądy (Prokuratura) Regionalne (10)

– Sądy (Prokuratura) Związku Gmin (Starostwa): Trybunały Ziemskie i Grodzkie -380

Reforma wymiaru sprawiedliwości wymaga większego, właściwego udziału społeczeństwa.

5. Reforma finansów Państwa:

-Reforma NBP –jedynej instytucji, konstytucyjnie uprawnionej do emisji pieniądza. Obieg i każda emisja waluty -wprost proporcjonalna do sumy wartości rynkowej: produkcji, usług wytworzonych i dóbr materialnych będących własnością obywateli, w ścisłej korelacji fiskalnej do Budżetu Państwa.

-Utworzenie w każdym województwie oddziału NBP. Kredyty i depozyty bez odsetkowe.

– Abolicja kreacji pieniądza dłużnego – jako niezgodnego z prawem.

– Obecne zadłużenie zagraniczne Polski– do debaty Narodowej (referendum)?

*Opcja: Państwo, (poprzez np. BGŻ), przejmuje kontrolę nad byłymi bankami kraju. Banki te mogą być notowane na GPW, ale pakiet kontrolny jest w rękach Skarby Państwa. (żaden inwestor zagraniczny nie może posiadać pakietu większego niż 10%.)

6. Reforma systemu podatkowego:

Podatki bezpośrednie kontrolowane są i płacone poprzez władze samorządowe:

– Podatekdochodowy – Liniowy10% – osoby fizyczne i prawne.

Próg dochodowy bez podatkowy. (10,000zł rocznie/podatnika)

– Podatek obrotowy – Banki, Instytucje Finansowe, Ubezpieczeniowe, Sieci Handlowe

– Podatki pośrednie (konsumpcyjne) – pod kontrolą Urzędu Prezydenta i Rady Stanu.

Reforma i restrukturyzacja Finansów Państwa może wymagać zmiany waluty – (np. Talar) oraz kreacji samorządowych walut lokalnych – wspieranych przez Administracje Centralną.

W ramach ww. reform Państwo oferuje społeczeństwu rozwiązania systemowe (Projekty):

  1. 1.Projekt „Ziemia i Dom dla Polaków”. (Ziemię i mieszkania/domy – Kolonizacja terenów będących własnością Państwa na rzecz obywateli – wszystkich chętnych, w pierwszej kolejności bezdomnych, bezrobotnych.
  2. 2.Projekt „Kredyty dla Polaków” (Bezodsetkowe) na zakup ziemi, budowę mieszkań, spłacany przez zainteresowanych, pracą w projektach publicznych, budowy infrastruktury w tym „dla siebie” na terenach kolonizowanych.
  3. 3.Projekt „Praca – Likwidacja bezrobocia” – masowe Rządowe projekty publiczne, finansowane przez SP – (drogi, infrastruktura, regulacja rzek, melioracja) + budownictwo mieszkaniowe.
  4. 4.Projekt „Niezależność Energetyczna RP” –Energia Geo-termiczna, Gaz Łupkowy. Właściwa eksploatacja Polskich zasobów węgla. (Projekty Profesora Żakiewicz

Oprócz tego projekty:

5. Reforma Służby Zdrowia: „Medicare”; Prywatne ubezpieczenia- (Model Australijski).

  1. 1.Projekt „Opieki socjalnej” („Szklane domy” dla bezdomnych i opieki dla emerytów).

Reformy systemowe, będą realizowane z woli Narodu, poprzez silną władze centralną–Prezydenta, z masowym poparciem obywateli. Po zdobyciu i przejęciu władzy, konieczne będzie również „Referendum Narodowe Tysiąclecia” dotyczące następujących zagadnień:

  1. 1.System Sprawowania Władzy w Polsce (Prezydent – Reforma administracji)
  2. 2.Konstytucja i Ordynacja Wyborcza
  3. 3.Obecność i rola Polski w Unii Europejskiej.
  4. 4.Alternatywy – Federacja Europy Centrum

To wstępne („autorskie”) propozycje. Czekam na publiczną dyskusję na temat. Czasem lub niektórym mogą się one wydawać nierealne lub niemożliwe. Powstaną słuszne pytania i wątpliwości. Najważniejsze: Jak to wszystko zrobić i jak sfinansować?

Wbrew pozorom, to nie jest takie trudne. Nie będę mówił o pieniądzach. Przykład z historii. II WŚ przyniosła Polsce nieobliczalne wprost straty w ludziach, produkcji i majątku. W ciągu zaledwie jednego pokolenia i wbrew wielu przeszkodom (totalitaryzm, komunizm i ZSRR) – Polacy odbudowali kraj, stolicę niemal wszystko. Przecież teraz nie jest gorzej. Spójrzmy też na obecne przykłady Brazylia, Ameryka Południowa. Świat się zmienia i budzi (np. Afryka).

Wola Narodu, pod właściwym, Pro-Polskim, niezależnym kierownictwem, połączona wspólnymi wartościami – osiągnąć i zbudować może wszystko.

Wspólnie Razem – dokonamy Cudu Naprawy Rzeczpospolitej.

Dr Tadeusz Polak