Minister Gowin-czy jest „sitwa”?


Szanowny Pan Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów                                                                  22.09.2012 r.

List otwarty w sprawie Ministra Jarosława Gowina.

Szanowny Panie Premierze,

W związku z reakcją tzw. „środowiska prawniczego” na rzekome naruszenie przez p. Ministra Jarosława Gowina ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.), a też na użycie słowa „sitwa”, w imieniu ofiar tysięcy przypadków naruszeń prawa przez urzędników „służących” w wymiarze sprawiedliwości zgłoszonych Fundacji LEX NOSTRA, uprzejmie oświadczam, że trudno znaleźć inne słowo, właściwiej określające sytuację.

Konkretny przykład – Sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia Piotr Maksymowicz, mając zaledwie kilkumiesięczny staż sędziowski, łamie prawo poprzez rażące naruszenie art. 90 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, który brzmi:

Sędzia sądu rejonowego i sędzia sądu okręgowego jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić prezesa sądu okręgowego, sędzia sądu apelacyjnego i prezes sądu okręgowego – prezesa sądu apelacyjnego, a prezes sądu apelacyjnego – Ministra Sprawiedliwości o toczącej się sprawie sądowej, w której występuje jako strona lub uczestnik postępowania.

Otóż notatką z dnia 22.03.2010 r. sędzia Piotr Maksymowicz zawiadomił o rozprawie, w której jest stroną, zamiast Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie SSR Annę Wierciszewską-Chojnowską – Przewodniczącą Wydziału V Karnego Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia.

Dowód: Notatka służbowa sporządzona przez sędziego Piotra Maksymowicza w dniu 22.03.2010 r.

Dwa dni później, kolega Maksymowicza z V Wydziału Karnego Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście SSR Adam Grzejszczak wydał postanowienie o nie wyłączeniu SSR Piotra Maksymowicza z prowadzenia postępowania wobec osoby, która w innym procesie jest adwersarzem sędziego Piotra Maksymowicza.

Dowód: Postanowienie z dnia 24.03.2010 r. wydane przez SSR dla Warszawy Śródmieścia Adama Grzejszczaka.

Opisane działania sędziów Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia rażąco naruszają art. 90 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.), albowiem wymaga on zachowania formy pisemnej i drogi służbowej zgodnie z art. 89 § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych. Niedochowanie wymogów przewidzianych w art. 90 Prawa ustroju sądów powszechnych stanowi przewinienie służbowe, o którym mowa w art. 107 § 1 Prawa ustroju sądów powszechnych – Wyrok Sądu Najwyższego – Sądu Dyscyplinarnego
z dnia 22 marca 2012 r. sygn. SNO 11/12
.

Kolejne organy powołane m.in. do kontroli funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości : Krajowa Rada Sądownictwa, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie – udały, że „nic się nie stało”, przemilczając rażące naruszenie prawa przez sędziów.

Jedynie Sędzia Wojciech Małek – rzecznik Sądu Okręgowego w Warszawie stwierdził w mediach, iż w takiej sytuacji sędzia ( Piotr Maksymowicz ) powinien się sam wyłączyć od sprawy ze względu na podejrzenie braku obiektywizmu .

Dowód: wydruk wypowiedzi Sędziego Wojciecha Małek opublikowanej w dniu 23.08.2010 r. w onet.wiadomości.

O treści swoich wypowiedzi udzielonych dziennikarzom Sędzia Wojciech Małek jednak szybko zapomniał, nie czyniąc jakichkolwiek działań.

Mając na uwadze powyższe, tym bardziej cyniczne wydają się „ataki” na Ministra Jarosława Gowina, któremu zarzuca się złamanie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, skoro nawet sędzia sądu rejonowego z kilkumiesięcznym stażem lekceważy ustawę Prawo o ustroju sądów powszechnych bez żadnych skrupułów, a co gorsza – bez żadnych konsekwencji.

Jak zatem można inaczej nazwać działania WSZYSTKICH poinformowanych o tym fakcie instytucji, niż działania „sitwy” ?

Szanowny Panie Premierze,

W imieniu tysięcy osób pokrzywdzonych przez cyniczne działania „sitwy”, w pełni popieramy starania Ministra Jarosława Gowina, by wreszcie przynajmniej zacząć oczyszczać stajnie i obory Augiasza.

Z poważaniem

Maciej Lisowski
Dyrektor Fundacji LEX NOSTRA

www.fundacja.lexnostra.pl

Treść listu otwartego do Premiera w sprawie Ministra Jarosława Gowina wraz ze skanami dokumentów dostępna jest na stronie internetowej Fundacji LEX NOSTRA:

http://fundacja.lexnostra.pl/index.php/component/content/article/31-aktualnoci/116-list-otwarty-do-premiera-w-sprawie-ministra-jarosawa-gowina